Houby nejen na talíř

Z výzkumů posledních let vyplývá jednoznačný význam vlivu mykorrhizy na růst, vývoj a výnos rostlin. Její přínos pro inokulované rostliny je nepřehlédnutelný – od lepšího příjmu živin po přirozené potlačení chorob napadajících kořeny. Jak vlastně mykorrhizní symbióza funguje jsme se dozvěděli ve společnosti BB com, s. r. o., výrobce substrátů značky Florcom.

Společnost BB com byla založena na podzim roku 1997 a její první aktivitou byl prodej a nákup rašeliny. V polovině roku 1999 došlo ke zprovoznění vlastní technologické linky v Ústí nad Orlicí a v roce 2006 se výroba přesunula do Letohradu. Stěhování doprovázelo i zvýšení objemu výroby. V současné chvíli jsou v provozu dvě výrobní linky na balení substrátů, dvě linky na třídění a velkokapacitní sklad.
Vše slouží výrobě substrátů nejen pro profesionální, ale i a hobby odběratele. Mimo vlastní výroby substrátů je firma i distributorem hnojiv (tekutá, pevná, pro trávníky či tyčinková) pěstebních nádob a květináčů. Do budoucna plánuje Miloslav Bartoš, majitel společnosti, rozšíření výroby. V současné chvíli v sedmihekterovém areálu zaměstnávají 14 pracovníků.

Představení mykorrhizy

Mezi komponenty přidávané do vyráběných substrátů patří mykorrhizní houby.
Přirozeným prostředím, ve kterém rostliny žijí je půda. O půdě dnes víme, že je to nesmírně složitý systém s množstvím vzájemně se ovlivňujících složek. Důležitou součástí půdy jsou mikroorganismy, bez nichž by přirozené procesy, které v půdě probíhají a které vytvářejí příznivé prostředí pro růst rostlin byly nemyslitelné. Chceme-li proto vytvořit prostředí (dnes zpravidla substrát ), pro rostliny příhodný nebo alespoň přijatelný, je třeba obnovit všechny složky, které v půdě přirozeně existují, tedy i půdní organismy. Mezi ně patří i houby, zejména houby mykorrhizní, tedy houby které s vyššími rostlinami vytvářejí mykorrhizní symbiózu.

Co je to mykorrhizní symbióza?

Pod termínem mykorrhizní symbióza rozumíme spolupráci specifických hub s kořeny vyšších rostlin. Mykorrhizou pak pro potřeby tohoto článku budeme rozumět specifické orgány, které jsou tvořeny rostlinou, resp. jejími kořeny a houbami společně. Mykorrhizní houba proniká do kořene rostliny a spojuje tak vnitřní prostředí rostliny s okolní půdou. Houba čerpá od rostliny živiny (vytvořené v zelené rostlině jako produkty fotosyntézy) a dodává rostlině minerální látky, zejména fosfor a dusík. Uvědomíme-li si, že vlákna houby (tzv.mycelium) může obsáhnout až několiksetkrát větší objem půdy než vlastní kořeny rostliny, můžeme si představit, jaký význam pro rostliny tato spolupráce má. Mycelium prorůstající půdou pak zlepšuje významným způsobem její strukturu a je schopno pojmout i velké množství vody. Zvyšuje se tak vodní kapacita substrátu.
V přírodě existuje několik typů mykorhizních symbiz, které můžeme zhruba rozdělit na dvě velké skupiny. První z nich je endomykorrhizní symbióza. Houba proniká dovnitř buněk hostitelské rostliny. Druhým typem je ektomykorhizní symbióza, kdy mykorrhizní houba proniká pouze do mezibuněčných prostor hostitelské rostliny.

Arbuskulární mykorhiza

Je to nejrozšířenější typ endomykorrhizní symbiózy. Její jméno je odvozeno z keříčkovitých orgánů pojmenovaných arbuskuly, které houba vytváří uvnitř buněk kolonizovaných kořenů. Dalším charakteristickými útvary jsou hyfy, což jsou vlákna houby, které pronikají jak mezi buňkami hostitelské rostliny, tak dovnitř těchto buněk. Vývojově je tento typ mykorrhizy nejstarší a má jej asi 90 % rostlin. Houby které vytváří arbuskulární mykorrhizu netvoří plodnice. Mezi rostliny, které mají tento typ mykorrhizní symbiózy, patří například většina kulturních plodin, trávy, keře, ovocné stromy. Tyto houby lze také pěstovat uměle a to na kořenech hostitelských rostlin.

Ektomykorrhizní symbióza

Pro ektomyrrhizu je určujícím znakem to, že houby nepronikají dovnitř buněk ale pouze do mezibuněčných prostor hostitelského kořene. Kořen bývá často morfologicky změněn a hyfy hub tvoří na povrchu kořene spleť, která se jmenuje hyfový plášť. Ektomykorrhizní houby zpravidla tvoří plodnice a patří mezi ně i mnoho obecně známých hub (včetně hub jedlých). Ektomykorrhizu má mnoho hospodářsky významných dřevin, například duby, buky a prakticky všechny jehličnany. Uměle lze ektomykorrhizní houby pěstovat bez přítomnosti hostitelské rostliny v živných roztocích.
Pro úplnost je třeba dodat, že existují i výjimky. Některé rostliny mají více typů mykorrhizní symbiózy buď současně nebo v různých vývojových stádiích jedince.

Využití mykorrhizní symbiózy při pěstování rostlin

Mykorrhizní symbióza je tedy něco v přírodě naprosto obvyklého a rostliny bez ní nemohou dobře a přirozeně prosperovat ani jsou-li splněny ostatní podmínky pro růst rostlin. Vyvinula se již při přechodu rostlin na souš, jako dokonalý adaptační mechanizmus na nové prostředí. O její efektivitě svědčí i to, že se udržela dodnes.
Zatímco v nenarušených ekosystémech jsou mykorrhizní houby obsaženy přirozeně, v systémech narušených a lidskou činností poškozených, nebo v systémech uměle vytvořených se mykorrhizní houby vyskytují v nedostatečném množství nebo mohou úplně chybět.
Nedostatek hub přirozeně se vyskytujících lze nahradit houbami odebranými z jiných míst, resp. houbami vypěstovanými uměle. První přípravky pro inokulaci půdy, resp. Rostlin, byly tvořeny substrátem obohaceným sporami ektomykorrhizní houby Pisolithus (měcháč) nasbíranými v přírodě, později se začali vyvíjet přípravky obsahující houby uměle namnožené.
Z laboratoří se přes polní pokusy dostaly tyto přípravky do praxe. V současné době existují firmy zabývající se vývojem a výrobou komerčních přípravků pro inokulaci rostlin mykorrhizními houbami.
Aplikace mykorrhizních přípravků

Výhodu aplikace mykorrhizních hub je, že tak rostlinám přirozenou cestou zajistíme dostatečné zásobení vodou a živinami. V mnoha případech pak snížíme i vliv patogenních organismů. Rostliny vykazují prokazatelně nižší mortalitu při přesazování, zvýší se přírůstek hmoty (rostliny rostou rychleji). Projeví se to především tam, kde je množství živin nebo vláhy limitujícím faktorem pro růst rostlin. Rostliny není tedy potřeba tolik hnojit a zalévat, lépe zakořeňují a lépe se ujmou, celková úspěšnost rekultivace je vyšší.
V trvalých kulturách se houba rozmnoží a není ji třeba každoročně obnovovat.
Endomykorrhizní preparáty bývají obvykle tvořeny substrátem, ve kterém byly předtím pěstovány hostitelské rostliny. Tento substrát obsahuje infektivní částice
a aplikuje se buď přisypáním k vysazovaným rostlinám nebo se smísí s vodou a polyakrylamidovým gelem (bývá součástí dodávky) a do takto vzniklé kaše se máčejí prostokořenné sazenice stromků.
Ektomykorrhizní preparáty jsou často tvořeny dvěma složkami: substrátem se sporami hub získanými v terénu a částí která obsahuje živé mycelium. Obě části se smíchají až před aplikací, často se opět přidává voda a gel. Do této směsi se pak namáčejí sazenice stromků před výsadbou na konečné stanoviště.
Nezbytnou podmínkou pro úspěšnost inokulace je, aby se infektivní částice dostaly do styku s kořenem hostitelské rostliny.

Komponenty do substrátu

Základem vyráběných substrátů je rašelina. Společnost BB com disponuje rašelinou těženou dvěma odlišnými způsoby, frézováním borkováním. Borkované rašeliny (používané pro výrobu profesionálních substrátů) obsahují méně prachových částic a jejich jímavost vody i vzduchu je vyšší než u rašelin frézovaných. Borkované i frézované rašeliny jsou pak dále zpracovávány a tříděny na několik různých velikostních frakcí. Tento materiál dováží z Litvy. Ze standardně přidávaných komponentů jmenujme křemičitý písek, agroperlit, smáčedla, chelát železa či dolomitické vápence pro úpravu pH. Základním hnojivem používaným firmou BB com je PG mix. Podle Miloslava Bartoše používají jako jedni z mála v Evropě i zeolit. Ten je schopen udržet stabilní pH substrátu a váže na sebe živiny, které by jinak byly ze substrátu vyplaveny.
Vedle těchto základních komponentů jsou do substrátu přidávána například kokosová vlákna. Zajišťují dobrou aeraci a nesléhavost substrátů, což ocení hlavně školkaři. Vlákna dováží z Indie, množství solí je nižší než u afrických vláken, což dovoluje optimální vyhnojení substrátu. Přidávána jsou pouze do substrátů pro profesionální odběratele. Dalšími používanými komponenty, přidávanými na přání zákazníka, jsou kůrový kompost, agroperlit, plantasorb, osmocote či grodan či již jmenované mykorrhizní houby.
Podle slov Miloslava Bartoše jsou schopni do substrátu přidat, přesně nadávkovat a homogenně zamíchat jakýkoliv komponent, závisí pouze na přání zákazníka.

Orientace na profesionální odběratele

V současné chvíli směřuje větší množství produkce k profesionálním odběratelům.
Jmenované komponenty jsou míchány v potřebném množství buď podle přání zákazníka, či podle osvědčených receptur. Společnost disponuje vlastním vozovým parkem a jako součást zakázky nabízí i přepravu substrátů.
Mezi zákazníky společnosti patří například Agro Brno Tuřany, Florcenter, s. r. o., Olomouc, Tu-Flor Tušimice, Severofrukt Trávčice, Arboeko Obřířství, Diké Příšovice či Adam zahradnická, s. r. o.
Společnost BB com vyrábí i speciální substráty pro zelené střechy a střešní zahrady.
Mezi úspěchy patří i dodávka substrátů pro golfové hřiště u Pardubic, budované na výsypce popílku elektrárny Opatovice. Společnost se podílí i na zahraničních zakázkách. Hlavně pro profesionály je také určena poradenská služba. Substrát tak může být přizpůsoben dle konkrétních podmínek zákazníka, např. dle kvality zálivkové vody.
Ačkoli firma se orientuje především na substráty pro profesionální užití, ani drobní pěstitelé a zahrádkáři nejsou opomenuti. Pro ně především jsou v nabídce již hotové substráty pod značkou Florcom. Nabízeny jsou v balení od pěti do pětasedmdesáti litrů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *