16.03.2005 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hnojiva s řízeným uvolňováním a jejich využití při pěstování dřevin v kontejnerech

Používání hnojiv s řízeným uvolňováním (překlad anglického výrazu controlled release fertiliser, zkráceně CRF) se ve školkařské produkci v České Republice rychle rozšířilo a tento typ hnojiv jistě patří v současnosti mezi nejpoužívanější. V článku časopisu Zahradnictví 7/2004 bylo publikováno úspěšné srovnání CRF Osmocote s dalšími, v praxi používanými, systémy hnojení.

Pěstitelé mají v současnosti k dispozici několik druhů CRF: Osmocote, Plantacote, Basacote, Multicote a Hydrocote (viz. přehled CRF). Ve VÚKOZ Průhonice se CRF používají ve vegetačních pokusech od roku 1993, kdy se do České Republiky začalo dovážet hnojivo Osmocote plus. Kromě hnojiva Multicote, které se na našem trhu objevilo v roce 2003, byla zkoušena všechna výše uvedená hnojiva a závěry těchto vegetačních pokusů jsou shrnuty v jednoduché metodice hnojení dřevin v kontejnerech (www.vukoz.cz).

Charakteristika CRF
CRF jsou granule rozpustných hnojiv obalené polopropustnou membránou. Po aplikaci do substrátu proniká do granulí voda a živiny se postupně uvolňují přes obal. Rychlost uvolňování je ovlivněna pouze teplotou půdy (vyšší teplota – rychlejší uvolňování) a tloušťkou obalu. Jednotlivé typy hnojiv se liší obsahem živin a účinností, tj. dobou, po kterou se z granule uvolňují živiny. Účinnost těchto hnojiv se většinou uvádí v měsících (u hnojiva Hydrocote ve dnech) číselným označením za názvem hnojiva a je definována pro danou teplotu substrátu, u většiny CRF pro teplotu 21 C a pohybuje se od 3 do 18 měsíců. Hnojiva od různých výrobců se liší především látkou použitou na obal a dále poměrem živin.
Aplikace CRF do substrátu zajišťuje průběžný přísun živin rostlinám a omezuje jejich ztráty vyplavováním. Hnojení se podstatně zjednodušuje, celková dávka potřebných živin se aplikuje při výsadbě nebo na začátku vegetace, přihnojování odpadá nebo se výrazně omezuje. Jedinou nevýhodou je omezení doby skladování substrátů vyhnojených CRF, ta by bez rizika zvýšení obsahu rozpustných solí neměla přesáhnout 3 týdny.
Termín výsadby a doba pěstování určuje typ hnojiva z hlediska doby účinnosti (viz. rozdělení CRF). V našich podmínkách se dřeviny nejčastěji vysazují v dubnu a na počátku května, nejvíce se tedy používají hnojiva s účinností 5 – 6 měsíců. Z řady hnojiv Hydrocote bylo do této skupiny, z důvodů odlišné definice doby účinnosti (uvolnění 80 % živin při teplotě půdy 25 °C) oproti ostatním CRF (uvolnění 100 % živin při teplotě půdy 21 °C) i vzhledem k doporučovaným dávkám (typ 140: 3 – 5 g/l substrátu, 180: 4 – 7 g/l), zařazeno hnojivo Hydrocote 140 (doba účinnosti 140 dnů, asi 4,5 měsíce).

Dávka hnojiva
Je určena typem hnojiva a požadavky pěstovaných rostlin. S rostoucí dobou účinnosti se zvyšují doporučované dávky výrobcem. Tato doporučení platí pro nevyhnojené rašelinové substráty, do kterých se kromě CRF aplikuje pouze vápenec na úpravu hodnoty pH a dodání vápníku. Dávky CRF není nutné ani účelné oproti doporučení výrobce zvyšovat. Pyracantha a Potentilla ve vegetačních pokusech lépe rostly v substrátech s dávkou CRF 5-6 kolem horní doporučené dávky. Naopak u druhu Thuja, citlivějšího na vyšší koncentraci solí v substrátu, byly s hnojivem Osmocote standard 5-6 dosaženy lepší výsledky při nižší doporučované dávce.
Pro dvouleté pěstování se používá hnojivo s účinností 16 – 18 měsíců v dávce 8 g /l substrátu. Případně je možné aplikovat 2 dávky CRF 5-6, v druhém roce na povrch substrátu. Pro přihnojování na povrch substrátu v průběhu vegetačního období se nejvíce používají hnojiva s kratší dobou účinnosti 3 – 4 měsíce.
U vyhnojených substrátů se dávky CRF pohybují při spodní hranici doporučovaného rozmezí. U substrátů s podílem alternativních komponentů se širším poměrem C/N (kůra kompostovaná bez přídavku dusíku, dřevní vlákna, piliny), tedy s potenciální imobilizací dusíku, jsou vhodné zvýšené dávky CRF o 0,5 – 1 g/l, nebo aplikace dusíkatého hnojiva při základním hnojení. U komponentů s poměrem C/N v rozmezí 60 – 80 (kompostovaná kůra) doplnit 350 mg N na litr komponentu, u komponentů s poměrem C/N nad 100 (dřevní vlákna, piliny) doplnit 500 mg N na litr komponentu. Vzhledem k výraznější biologické sorpci N na počátku vegetace jsou vhodnější formy dusíku s rychlejším účinkem (nitrátový, amonný, močovina).
Startovací dávka rozpustných NPK hnojiv (např. PG MIX do 1 g/l substrátu) je vhodná aplikovat u náročných kultur především při použití hnojiv Hydrocote, což doporučuje i distributor těchto hnojiv.

CRF kombinované s rozpustnými hnojivy
Cena CRF je několikanásobně vyšší než cena běžných rozpustných hnojiv, proto pěstitelé často kombinují CRF s rozpustnými hnojivy. O tomto způsobu hnojení není v odborné literatuře dostatek informací, proto byly ve VÚOZ Průhonice založeny pokusy, ve kterých se porovnávaly systémy hnojení s použitím CRF Osmocote 5-6, rozpustného hnojiva Cererit (10/9/14) a jejich kombinace pro základní hnojení substrátů. Ukázalo se, že aplikace nižších dávek CRF spolu s granulovanými hnojivy (2+2 g/l) je nutné doplnit přihnojováním během vegetace (3 – 4 hnojivé zálivky koncentrace 0,2 % nebo 1 – 2 aplikace granulovaného NPK hnojiva v dávce 1 – 2 g/l substrátu na povrch kontejneru). Bez doplňkového přihnojování byly u všech testovaných druhů (Thuja occidentalis ´Smaragd´, Prunus x hillieri ´Spire´ a Juniperus sabina ´Arkadia´) dosaženy výrazně horší výsledky než při použití standardní dávky CRF 4 g /l substrátu.

Účinnost CRF
Je výrazně ovlivňována průběhem počasí. V roce 2000 byly při použití Osmocote standard 5-6 dosaženy ve vegetačních pokusech s zeravem Thuja occidentalis ´Smaragd´ nižší přírůstky než v roce 1999. Pravděpodobně to bylo způsobeno průběhem počasí v první polovině vegetace, kdy vysoké teploty v květnu podpořily uvolňování živin z granulí a intenzivní závlaha v tomto období spolu s následnými srážkami v červnu a v červenci uvolněné živiny vyplavily. V druhé polovině vegetace, kdy se u zeravu realizuje asi 2/3 přírůstku, neměly již rostliny k dispozici optimální množství živin. Přihnojováním během vegetace by měl pěstitel reagovat na obdobné anomálie v průběhu počasí. Dále je především v rašelinových substrátech ke konci účinnosti hnojiva nízký obsah všech přijatelných živin, včetně draslíku. Pro lepší vyzrávání je účelné dřeviny přihnojit draselnými hnojivy.

Intenzita uvolňoání živin
Od roku 2000 se ve školkařské praxi začínají používat typy CRF s různou intenzitou uvolňování živin v průběhu jejich doby účinnosti. Jedná se o hnojiva Osmocote Exact, která se vyrábějí ve třech variantách, kdy uvolňování živin odpovídá průběhu růstu definovaných skupin okrasných rostlin. Osmocote Exact lo-start je vhodným typem pro rostliny s pomalým startem a s rychlejším růstem v druhé polovině vegetace (např. pomalu rostoucí konifery) a pro všechny druhy citlivé na zasolení substrátu. Osmocote Exact hi-start naopak uvolňuje v první polovině své doby účinnosti zvýšené množství živin a poté se uvolňování zpomaluje, je vhodné pro rychle rostoucí opadavé keře. Mezi těmito dvěma typy stojí universální hnojivo Osmocote Exact standard, které má universální použití a nahrazuje dříve vyráběné hnojivo Osmocote plus, je vhodné především pro stálezelené keře, silně rostoucí konifery a pomaleji rostoucí opadavé keře.

Pokusy s uvolňováním živin
Ve VÚKOZ Průhonice proběhly 3 jednoleté vegetační pokusy s pěstováním dřevin ve dvoulitrových kontejnerech pro porovnání CRF s různou intenzitou uvolňování živin.
V roce 1999 byly porovnány nové typy Osmocote Exact s původním typem Osmocote plus, oba typy s účinností 8 – 9 a 5 – 6 měsíců. U rostlin Thuja occidentalis ’Smaragd’ a Juniperus chinensis ’Hetzii’ byly porovnány typy lo-start a plus (v dávkách – hnojivo 8 – 9: 4 g/l, 5 – 6: 3 g/l), u rostlin Thuja occidentalis ’Smaragd’ a Ligustrum vulgare ’Atrovirens’ typy standard a plus (v dávkách – hnojivo: 8 – 9: 4,5 g/l, 5 – 6: 3,5 g/l) a u rostlin Spiraea japonica ’Goldflame’ a Potentilla fruticosa ’Summerfloor’ typy hi-start a plus (v dávkách – hnojivo 8 – 9: 5 g/l, 5 – 6: 4 g/l).
Rostliny byly vysazeny 29. – 31. 3. 1999 (Osmocote 8-9) a 13. – 16. 4. 1999. (Osmocote 5-6).Byl použit rašelinokůrový substrát (45 % obj. světlá rašelina, 45 % obj. tmavá rašelina, 10 % obj. kompostovaná kůra, 4,5 kg vápence/m2 substrátu) bez přídavku jiných hnojiv.
Při použití typů hnojiva Osmocote exact (lo-start, standard, hi-start) vykazovaly testované rostliny lepší nebo srovnatelný růst jako při použití Osmocote plus. Rozdíly byly jak v rámci hnojiv s účinností 8 – 9 tak 5 – 6 měsíců. Výraznější byly u hnojiv s účinností 8 – 9.
Větší přírůstky při použití hnojiva Osmocote lo-start ve srovnaní s Osmocotem plus byly u rostlin Thuja i Juniperus, a to v případě hnojiv s účinností 8 – 9 i 5 – 6. Rozdíly v nárůstu rostlinné hmoty oproti hnojivu Osmocote plus byly při použití Osmocote hi-start u rostlin Spirea a Potentilla především při průběžném hodnocení v první polovině vegetace. Při použití hnojiv Osmocote plus a Osmocote standard u rostlin Ligustrum a Thuja nebyly zaznamenány statisticky průkazné rozdíly. Při porovnání hnojiv lo-start a standard u kultivaru Thuja occidentalis ’Smaragd’, který patří v ČR patří k nejrozšířenějším, byly dosaženy lepší výsledky s Osmocote lo-start. U nového typu hnojiva Osmocote standard s universálním použitím výsledky vegetačních pokusů naznačovaly pomalejší uvolňování živin na počátku vegetace než u staršího typu Osmocote plus.

V roce 2001 bylo porovnáno několik typů CRF, u jalovce Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’ Osmocote exact 5-6 lo-start a standard, Plantacote 6M (v dávkách 3,5 a 5 g /l substrátu) a Hydrocote 180 (4 a 5,8 g/l), u mochny Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ hnojiva Osmocote exact 5-6 hi-start a standard, Plantacote 6M (v dávkách 3 a 4,5 g /l substrátu) a Hydrocote 180 (3,5 a 5,2 g/l). Dávka dusíku dodaná CRF byla u každého druhu stejná (520, resp. 750 mg N/l substrátu). Jako kontrolní systém hnojení bylo použito základní hnojení rozpustným hnojivem PGMIX (14/16/18, v dávce 1g/l) a přihnojování hnojivy Kristalon během vegetace (7× 0,2% roztok Kristalon Modrý 19/6/20, 2× 0,2% Kristalon Bílý 15/5/20). Do pokusu byly zařazeny dva typy substrátů: rašelinový (směs bílé a tmavé rašeliny v poměru 1:1, vápenec:5,5 kg/m3) a rašelinokůrový (směs rašeliny a kompostované kůry v poměru 1:1, vápenec:4 kg/m3). Rostliny byly vysazeny 19. 4. 2001.
Juniperus horizontalis pochází z horských oblastí, kde je jeho růst intenzivní především v první polovině vegetace s dostatkem vláhy. Positivní vliv na nárůst rostlinné hmoty měly typy hnojiv s intenzivnějším uvolňováním živin v tomto období (Plantacote, Osmocote standard). Menší nárůst rostlinné hmoty byl u hnojiv s pozdějším uvolňováním živin (Osmocote lo-start, Hydrocote), přičemž lepší růst i výživný stav byl u variant hnojených hnojivem Osmocote lo-start.
U mochny, která mají intensivně roste v první polovině vegetace, byly dosaženy dobré výsledky s hnojivy Osmocote hi-start i standard. V první polovině pěstební doby byl dobrý výživný stav při vizuálním hodnocení vedle těchto hnojiv i u hnojiva Plantacote, horší u hnojiva Hydrocote. V druhé polovině vegetace se zhoršil výživný stav (vybarvení listů) u hnojiva Plantacote, naopak se zlepšil u hnojiva Hydrocote, v důsledku výraznějšího uvolňování živin v druhé polovině doby účinnosti. Nárůst čerstvé hmoty ve variantách hnojených Hydrocote nedosáhl úrovně variant s hnojivy Osmocote hi-start a standard. V případě hnojiva Hydrocote by pro kratší pěstební dobu (sázení v termínu duben/květen) bylo účelné použít typ 140 s kratší dobou účinnosti (cca. 4,5 měsíce) s doporučovanými dávkami 3 – 5 g/l substrátu. Tento typ hnojiva ale nebyl v roce 2001 v ČR k dispozici.
V rámci jednotlivých typů hnojiv byly dosaženy lepší výsledky při použití vyšších dávek s vyšším množstvím dodaných živin a při použití rašelinového substrátu. V porovnání s kontrolním systémem hnojení (přihnojování živnými roztoky během vegetace) byly u rostlin Juniperus horizontalis dosaženy výrazně lepší výsledky u vyšších dávek hnojiv Osmocote standard a Plantacote, u rostlin Potetilla fruticosa u vyšších dávek hnojiv Osmocote standard a hi-start.

V roce 2002 bylo testováno nově dovážené hnojivo Basacote. U zeravu Thuja occidentalis ‘Smaragd’ byla porovnána hnojiva Osmocote exact 5–6 lo-start a standard (v dávkách 3,2 a 4,8 g /l substrátu) a Basacote 6M (3 a 4,5 g/l). Dávka dusíku dodaná CRF byla u každého druhu stejná (480, resp. 720 mg N/l substrátu). Jako kontrolní systém hnojení byla použita poloviční dávka CRF Basacote (2 g/l) a základní hnojení rozpustným hnojivem Synferta (22/7/7, v dávce 1,5g/l) a přihnojování dusíkatým hnojivem na povrch substrátu (ledek vápenatý – 15 % N, 4× 1 g/2 l substrátu). Do pokusu byly zařazeny dva typy substrátů: rašelinový (bílá rašelina, vápenec: 5 kg/m3) a rašelinokůrový (70 % obj. bílá rašelina, 30 % obj. kompostovaná kůra, vápenec: 3 kg/m3). Rostliny byly vysazeny 30. 4. 2002. U rostlin byl změřen přírůstek v polovině a na konci pěstební doby.
Mezi použitými substráty nebyly statisticky průkazné rozdíly. U systémů hnojení byly nejlepší výsledky u vyšších dávek hnojiv Basacote a Osmocote lo-start. Naopak u hnojiva Osmocote standard se vyšší dávka neprojevila pozitivně. Obdobných výsledků, kdy Thuja occidentalis rostla lépe při nižší dávce Osmocote standard, jsme dosáhly i v předchozích pokusech. pravděpodobně to bylo způsobeno přechodným zasolením (především na počátku kultury) substrátu s ohledem na citlivost tohoto druhu na obsah solí v půdním roztoku. Jako nejhorší se ukázala kontrolní varianta systému hnojení (kombinace CRF a rozpustných hnojiv). Na základě výsledku tohoto pokusu lze usuzovat, že hnojivo Basacote uvolňuje živiny obdobným způsobem jako Osmocote lo-start, tj. s výraznějším uvolňováním v druhé polovině doby účinnosti.
Na základě výše uvedených vegetačních pokusů a zkušeností ze školkařských podniků (hnojivo Multicote) lze sestavit orientační porovnání intenzity uvolňování živin u hnojiv s účinností 5–6 měsíců dostupných v České Republice. Zvýšené množství živin v první polovině doby účinnosti uvolňuje hnojivo Plantacote a Osmocote hi-start, přičemž hnojivo Osmocote hi-start se např. u mochny projevilo ve srovnání s hnojivem Plantacote výrazněji i v 2. polovině vegetace. Rovnoměrné uvolňování živin je u hnojiva Osmocote standard a podle zkušeností pěstitelů i u hnojiva Multicote. Intenzivnější uvolňování živin v druhé polovině doby účinnosti bylo patrné na růstu rostlin u hnojiv Ocmocote lo-start, Basacote a Hydrocote.
Těchto vlastností je možné využít pro optimální nárůst sazenic za vegetační období, ale i pro získání optimálního výživného stavu a vzhledu rostlin pro různé termíny expedice. Pro expedici v období květen/červen použít hnojiva Osmocote hi-start, Plantacote (opadavé keře), resp. Osmocote standard (jehličnany). Pro expedici v termínu září/říjen použít hnojiva Osmocote standard, Multicote nebo Basacote (opadavé keře), resp Osmocote lo-start, Basacote, případně Hydrocote (jehličnany).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down