Hlavní zásady sestavování trávníkových směsí

Všechny kategorie trávníků, ať už se jedná o trávníky okrasné v předzahrádkách rodinných domů, rekreační na dětských hřištích nebo trávníky sportovní jsou zakládány z travních směsí. Při sestavování směsí určených pro trávníkové účely musí být respektován způsob využití trávníku, biologické a morfologické vlastnosti jednotlivých druhů a odrůd a ekologické podmínky stanoviště.

Důležitý je také dokonalý přehled o nových odrůdách a nezanedbatelné jsou dlouhodobé praktické zkušenosti s pěstováním různých typů trávníků.
Tyto zkušenosti rozhodně nechybí Ing. Ivo Našincovi – vedoucímu Šlechtitelské stanice Větrov, která je travinářským centrem semenářské firmy Oseva Uni, a.s. Choceň. Šlechtitelská stanice Větrov byla založena už v roce 1938 a počátek systematického šlechtění speciálních odrůd pro trávníkové účely se na této stanici datuje od poloviny 60. let. Výchozími šlechtitelskými materiály byly zpočátku především ekotypy nasbírané v okolí Větrova, dokonale adaptované na místní klimatické podmínky. Od sedmdesátých let jsou jako výchozí materiály pro křížení využívány především vybrané genotypy ze špičkových trávníkových odrůd. Výsledkem větrovského šlechtění jsou např. jílky vytrvalé ´Jakub´ a ´Kelt´, psineček tenký ´Vítek´, odrůdy metlice trsnaté ´Kometa´ a ´Sibir´, kostřava ovčí ´Jana´ či kostřavy červené ´Barborka´, ´Viktorka´ a ´Cilka´, které se svými parametry řadí mezi nejlepší materiály současného světového sortimentu.
Obecný a trvale platný návod jak sestavovat „optimální“ travní směs pro jednotlivé typy trávníků podle ing. Našince neexistuje, neboť názory na optimální složení travní směsi se mění a vyvíjejí s novými poznatky o pěstování trávníků a především v souvislosti s vyšlechtěním nových odrůd, kterých jsou každoročně registrovány desítky. Skutečnost, že nelze jednoznačně definovat neměnná pravidla pro sestavování ideálních směsí, však neznamená, že žádná pravidla neexistují.
Vnesení řádu do klasifikace trávníků a vytvoření systému chránícího do určité míry zákazníky před vědomými či nevědomými chybami firem, dodávajících travní směsi, si v roce 1979 v Německu předsevzala pracovní skupina společností a svazů s názvem Regel-Saatgut-Mischungen-Rasen (RSM). Toto pestré společenství odborníků z nejrůznějších oborů se sjednotilo v názoru na klasifikaci trávníků a stanovilo kritéria, jež musí splňovat směsi pro jednotlivé typy porostů.
Přestože systém obdobný RSM není dosud v České republice zaveden, hlavní pravidla v něm obsažená se v praxi uplatňují, protože se jedná o obecně uznávané zásady. Proto také 20 základních trávníkových směsí ze Šlechtitelské stanice Větrov je rozčleněno do podobných skupin, jaké jsou v RSM – okrasné, rekreační, hřišťové a krajinné. Trávníky jednotlivých skupin se od sebe svým druhovým a odrůdovým složením výrazně liší.
Okrasné (reprezentační) trávníky mají plnit funkci estetickou a nepředpokládá se, že budou silně sešlapávané nebo jiným způsobem zatěžované. Od travních druhů v těchto směsích se očekává pěkné zbarvení po celé vegetační období, minimální nárůst nadzemní biomasy, vysoká hustota drnu, jemnost a homogenita porostu. Tyto požadavky nejlépe splňuje kostřava červená, přičemž do okrasných trávníků jsou nejvhodnější její trsnaté a krátce výběžkaté formy. Na výsušných lokalitách je kostřavu červenou ve směsi vhodné doplnit kostřavou ovčí, na vlhčích místech se uplatní malý podíl psinečku tenkého a pokud je trávník částečně sešlapáván, zvyšuje jeho odolnost vůči zatěžování lipnice luční.
Hřišťové (zatěžované) trávníky jsou vysévány ze směsí trav, které jsou odolné sešlapávání a po poškození rychle regenerují. Základním druhem splňujícím tyto požadavky je jílek vytrvalý, který je však současně velice náchylný k vyzimování. Vhodným partnerem jílku vytrvalého do hřišťových směsí je lipnice luční a to především pro svoji zimovzdornost, vyšší toleranci k nízkému kosení a sytější zbarvení trávníku v létě. Význam doplňkových travních druhů pro hřišťové směsi (kostřava červená, poháňka hřebenitá, bojínek cibulkatý) dnes klesá v důsledku vyšlechtění nových kvalitnějších odrůd jílku vytrvalého a lipnice luční.
Rekreační (užitkové) trávníky představují přechod mezi trávníky okrasnými a hřišťovými. Mají splňovat nejen estetické nároky jejich majitelů, ale současně by měly odolávat běžné zátěži spojené s rekreačním sportem, dětskou hrou, běháním psů a řadou dalších činností. Poměr zastoupení tří nosných druhů (kostřava červená, jílek vytrvalý, lipnice luční) ve směsi závisí na předpokládaném převažujícím využívání trávníků. S vyšším zatěžováním trávníku stoupá podíl jílku vytrvalého ve směsi.
Krajinné trávníky se vyznačují extenzívním způsobem ošetřováním a představují poměrně nesourodou skupinu rozmanitých porostů. Funkce krajinných trávníků je především ekologická, protože zatravněný porost omezuje vodní a větrnou erozi, a samozřejmě také estetická. Z důvodů dosažení větší plastičnosti bývá složení směsí u krajinných trávníků velmi pestré.
Tabulka názorně ukazuje, že rozdílných vlastností jednotlivých směsí se dosáhne především různým zastoupením hlavních travních druhů – kostřavy červené, lipnice luční a jílku vytrvalého (v žádném případě jílku mnohokvětého a jílku jednoletého, které jsou pícní). Do větrovských směsí jsou vybírány registrované odrůdy, s těmi nejlepšími deklarovanými parametry. Dodržování kvaliatativnívh parametrů ze strany všech pracovníků stanice je garantováno i udělením certifikátu ISO 9001 firmě Oseva Uni a.s. Choceň. Vhodnost vybraných trávníkových odrůd do klimatických podmínek ČR sledují pracovníci Šlechtitelské stanice Větrov přímo v demonstračních a pokusných plochách v areálu stanice. Intezívně ošetřované trávníkové pokusy dostávají tu nejlepší péči – kosení vřetenovou sekačkou, pravidelnou vertikutaci, hnojení dlouhodobými hnojivy Compo, zajištěna je ochrana rostlin proti plevelům a houbovým chorobám apod.

Závěrem je možno konstatovat, že opravdu „optimální“ směs je možné navrhnout jen podle konkrétních stanovištních podmínek, podle aktuální nabídky vhodných odrůd a na základě dlouholetých zkušeností odborníků. Obecně platná základní pravidla pro sestavování trávníkových směsí však existují a mohou být při zakládání trávníků užitečným vodítkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *