08.10.2022 | 03:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Granulovaná směsná hnojiva pro lesní školky

Složení nových typů granulovaných směsných hnojiv bylo navrženo v rámci řešení výzkumných projektů Hnojiva pro lesní hospodářství (TH02030785, 2017–2020) a Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství (TH04030217, 2019–2022), na základě dlouhodobého pedologického šetření v lesních školkách. V řadě lesních školek byl dlouhodobě používán nevhodný sortiment NPK hnojiv, s vysokým obsahem fosforu a bez výrazného podílu hořčíku. Obsah hořčíku je ve většině hodnocených půd ve výrazném deficitu a je nutné tuto živinu dodávat v rámci základního hnojení půd i hnojením minerálními hnojivy během vegetace.

Detailně byly vyhodnoceny agrochemické vlastnosti půd na 30 vybraných pěstebních plochách v sedmi školkařských podnicích. Při základním hodnocení chemických a fyzikálních půd byl proveden zrnitostní rozbor, stanoven obsah spalitelných látek (ČSN EN 12879), výměnná reakce (hodnota pHCaCl2, ČSN ISO 10390) a obsah přijatelných živin podle metody Mehlich III, včetně poměru K : Mg. Hmotnostní poměr obsahů rostlinám přístupných živin K : Mg do 1,6 je označován jako dobrý a v tomto případě se nepředpokládají problémy s výživou hořčíkem. Dále byla stanovena kationtová výměnná kapacita (KVK) metodou KVK-UF (Matula 2007), při hodnocení nasycení KVK je optimální (vyvážený) poměr K : Mg = 1 : (2)–3. Základní kritéria (Nárovcová et al. 2016; Smatanová 2020) jsou zjednodušeně shrnuta v tabulce 1. U hodnocení půdní reakce je použita optimální hodnota pHCaCl2 5,2–5,7 pro písčité a hlinitopísčité půdy.

Pro aplikaci do granulovaných hnojiv byl pro své jedinečné vlastnosti vybrán jemný zeolit na bázi klinoptilolitu ze slovenských těžebních lokalit. Tento zeolit má specifické fyzikální vlastnosti, které jsou dány prostorovým uspořádáním vnitřních pórů konstantních rozměrů, ve kterých se mohou sorbovat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Celkový objem těchto vnitřních pórů je 24–32 % objemu. Zeolity na bázi klinoptilolitu mají vysokou kationtovou výměnnou kapacitu, která se pohybuje v rozmezí 600–1200 mmol+/kg. Tato vlastnost v kombinaci s minerálními hnojivy napomáhá k sorpci kationtů a vede ke snížení ztrát živin vyplavením. Největší afinitu k navázání na klinoptilolit vykazují amonné ionty NH4+ a voda H2O (velikost iontu se shoduje s velikostí vstupních pórů mřížky klinoptilolitu).

Zeolity mají i vysokou nasákavost zrna, která se pohybuje v rozmezí 35–38 % objemu. Tato vlastnost zeolitů může při dlouhodobém používání hnojiv s podílem zeolitů zvýšit vodní kapacitu půdy a zlepšit hydraulickou vodivost půdy. Z technologického hlediska výroby granulovaných hnojiv byl vybrán jemný zeolit frakce 0–0,2 mm, dodavatelem je slovenská firma Zeocem a. s. Technologické zkoušky potvrdily možnost použít až 30 % podíl zeolitu v granulovaném minerálním hnojivu. Na základě těchto zkoušek byla navržena hnojiva s podílem zeolitu v rozsahu 25–30 %.

Text a foto

Ing. Martin Dubský, Ph.D.,1 Ing. Jan Reich,1 Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.,2 Ing. Petr Šlemenda, Ph.D.,3 Ing. Jiří Valenta,3 1VÚKOZ, v. v. i., 2VÚLHM, v. v. i., 3Lovochemie, a. s.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 10/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down