14.06.2006 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Floristické soutěže

Jarní měsíce přinesou dvě veliká floristická klání v podobě 35. ročníku Děčínské kotvy a 7. mistrovství ČR ve floristice. Pokusili jsme se zjistit podmínky a novinky v obou soutěžích a podrobnosti o svazech, které je pořádají.

SKF

„Svaz květinářů a floristů (SKF) sdružuje v současné době 200 členů mezi kterými lze nalézt obchodníky s květinami a pomocným materiálem, floristy a zájemce o obor.“ Sdělila tajemnice svazu Bc.Jana Ischiová a dále dodala, že členem se může stát jakákoli právnická i fyzická osoba, která je ve vztahu k zahradnickému oboru. „Založen a řádně registrován byl v roce 1991 s původním názvem Svaz květinářů ČSFR. Po rozdělení Československa v roce 1993 došlo ke sloučení se Svazem vazačů a aranžérů při současném vzniku slovenské obdoby. Od té doby je oficiálním názvem Svaz květinářů a floristů. Svaz je kolektivním členem Agrární komory ČR (AK) a má své zástupce v profesní sněmovně AK. Ta v rámci své působnosti hájí zájmy svých členů a reprezentuje je ve vztazích ke státní správě a ostatním odborným svazům. Mezi hlavní cíle SKF patří posílení cechovní sounáležitosti, růst odbornosti a vzájemná informovanost. Svaz je spolupořadatelem několika významných soutěží v České republice. Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva organizovanou každý rok Střední zahradnickou a zemědělskou školou A. E. Komerse a SOU v Děčíně. Brněnská růže je dalším počinem zaměřující se na prezentaci a výběr nejlepších floristů, spolupořadatelem je Střední zahradnická škola v Rajhradě. Loni se přidala firma Vonekl. Dále organizuje floristické soutěže při jarní, letní a podzimní výstavě Flora Olomouc. Mezi její činnosti patří organizace odborných seminářů a zájezdů s floristickými tématy ( např. každoroční návštěvy veletrhů IPM v Essenu a Horti Fair v Amsterodamu). Spolupracuje se zahraničními kolegy, které zve na pořádané akce v ČR.“ Na otázku v jakých dalších organizacích je svaz začleněn odpověděla: „Nyní se vedou jednání o přidružení do Evropské federace profesionálních floristických svazů. SKF je prozatím členem mezinárodní zahradnické organizace AIPH a Asociace zahradnických společenstev.“ Bližší informace o činnosti svazu lze nalézt na www.svazkvetinaruafloristu.cz.

Děčínská kotva
Letos se bude jednat o 35. Ročník Mistrovství floristů České republiky s podtitulem Narození dítěte – nejkrásnější událost v životě v termínu od 10. do 12. května, sdělila časopisu Floristika Ing. Olga Fojtíková z organizačního týmu a poskytla následující informace. První ročník Děčínské kotvy se uskutečnil v roce 1971, kdy skupina aranžérů z celé ČSSR společně se skupinou učitelů ze Střední zahradnické školy v Děčíně Libverdě pod vedením Ing. Kubíčka jako iniciátora a hlavního organizátora celé soutěže a jeho manželky dala základ této vazačské a aranžérské soutěži. Záštitu nad letošní akcí převzali předseda vlády Jiří Paroubek a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Místo konání je Společenský dům města Děčín – Střelnice. Oficiálním organizátorem je SZaŠ, SzeŠ A. E. Komerse a SOU Děčín Libverda. Zúčastnit se může kdokoli ze zahradnických podniků a květinových prodejen a studenti zahradnických škol na vlastní žádost. Do juniorské kategorie se může přihlásit jakýkoli student odborné zahradnické nebo zemědělské školy nebo vysoké školy oborového zaměření a pokud se rozhodne, může být na vlastní žádost zařazen i do skupiny seniorů. Letos se předpokládá 40 až 50 soutěžících. Porota bývá složena z uznávaných floristů ze Slovenska, České republiky a Německa. Pro hodnocení jsou ustanoveny tři pětičlenné komise. Členové hodnotí práce samostatně ve dvou kolech a oproti loňským ročníkům je soutěž ukončena týž den. První se týká samotné práce, připravenosti materiálu, techniky a zvoleného postupu. Při druhém hodnocení se přihlíží k celkovému dojmu, estetice, čistotě zpracování a kreativitě. Druhý den je věnován přípravě modelům jejich přehlídce a slavnostnímu vyhlášení vítězů. Juniorům je určeno téma Věnec jako symbol narození syna, seniorům Oslava narození dítěte v zahradě. Ostatní témata jsou společná pro obě skupiny a jsou jimi: Kytice mamince k narození dcery, Dekorace pro nevěstu a Taná práce. Soutěž v přízdobě a aranžování osob má dvě témata. Přízdoba osob pro slavnostní příležitost použitelná pro ples, svatbu, divadlo apod. a Extravagantní model na libovolné téma. Více informací o organizátorech a soutěži samotné naleznete na www.libverdadc.cz.

7. mistrovství České republiky ve floristice
(vlož sem prosím logo s názvem: logo)
V Hradci králové se bude ve dnech 27. a 28. května konat 7. mistrovství České republiky ve floristice. Tuto soutěž pořádá Svaz floristů Čech, Moravy a Slezska (SFČMS), který je členem Evropské federace profesionálních floristických svazů (FEUPF). Toto klání má za úkol vybrat nejlepšího z nejlepších a nominovat ho na reprezentování České republiky a její floristické scény v zahraničí. Z pozvání na mistrovství vyplývá i avizace letošní mezinárodní soutěže Eurofleurs pořádané výše zmíněnou federací FEUPF. Termín konání byl stanoven na 6. – 9. října tohoto roku. Bohužel naši republiku by měla reprezentovat vítězka Mistrovství ČR juniorů z roku 2004 a nikoli budoucí vítěz/vítězka květnové soutěže. Mistrovství je rozděleno do dvou kategorií. Floristé – profesionálové a junioři a žáci odborných škol. Zadaná témata pro kategorii profesionálů jsou: Svatební kytice nebo šperk pro nevěstu z řezaných květin (rostlin) a korsáž pro ženicha, Stůl pro romantickou večeři u moře pro zamilovaný pár, Sesazovaná dekorace do vstupní haly hotelu, Objekt z rostlinného řezaného materiálu jako výzdoba vstupní haly hotelu v letním období a Tajná práce. Pro juniory jsou připraveny témata s názvy Kytice, Dekorace stolu, Ozdoba vstupní haly Krajského nebo Městského úřadu v Hradci Králové a Tajná práce. Hodnocení probíhá dle kritérií FEUPF. Je stanovená pěti členná hodnotitelská komise složená z českých a zahraničních učitelů vazačského oboru. Dále hodnocení provádí dvou členná komise, která uděluje záporné body za neodpovídající technická kritéria, práce nad limit apod. Hodnotitel má celkem 100 bodů, které uděluje následujícím prvkům: idea, barva, kompozice, technika.
Otázky ohledně fungování Svazu floristů Čech, Moravy a Slezska jsme položili předsedovi Ing. Milanu Jedličkovi. Na dotazy jak dlouho je SFČMS členem FEUPF, zda je svaz členem i jiných českých či zahraničních organizací, jakým způsobem sledují floristické dění v ČR, kdo bude zastupovat svaz a potažmo ČR na soutěži Eurofleur, kolik má svaz členů a kdo se jím může stát předseda svazu písemně odpověděl:“… oceňuji Váš zájem o činnost Svazu floristů Čech, Moravu a Slezska, avšak zvolená forma diskuze či rozhovoru je zcela nevhodná. Z Vašich otázek vyplývá, že potřebujete důkladnější objasnění problematiky floristiky v naší republice, což není možné zodpovězením několika dílčích otázek …“ Závěrem nás pozval k návštěvě akcí pořádaných svazem, kde nám poskytne veškeré informace. Jakým způsobem se podílí Floristická škola a Soukromá střední zahradnická škola managementu a obchodu jsem se dotázali jednatelky a ředitelky v jedné osobě Ing. Heleny Jindrové, od které se nám uspokojivé odpovědi rovněž nedostalo. Informace o svazu a soutěži naleznete na www.florist.cz.

FEUPF
Evropská federace profesionálních floristických svazů (FEUPF), ve které ČR zastupuje Svaz floristů Čech, Moravy a Slezska byl založen roku 1956 ve Štrasburgu národními floristickými organizacemi z důvodu možností, které spojující se Evropa nabízí. Bylo potřeba vybudovat silnou federaci spolupracujících národních svazů na evropské úrovni. V současné době sdružuje federace 20 národních asociací. I pře to, že federace je malá, jistě má nezanedbatelný význam na poli evropského průmyslu a obchodu. Ve členských zemích je průměrný obrat v tomto oboru více jak 10 miliard Eur ročně a zaměstnává více jak 300.000 živnostníků, které zaměstnávají dalších 170.000 pracovníků.
Hlavní náplní federace je usnadnění a poradenství členům k dosahováním ekonomického profitu v tomto oboru. Zastupuje zájmy floristů, napomáhá k usměrňování a předávání požadavků bruselské legislativě, řeší sociální a ekonomické dopady. Zajišťuje vzdělávání, uspokojuje členské potřeby a zajišťuje potřebnou prezentaci pro veřejnost. Mezi její hlavní činnosti také patří vyhlašování a organizování mezinárodních floristických soutěží, mezi které patří Euro cup a Eurofleurs.

Euro cup
Od roku 1967 pořádá federace každý čtvrtý rok soutěž pro floristy z různých zemí porovnávající odbornost, zručnost, kreativitu a inovačnost s názvem Euro cup. Dává příležitost profesionálům mimo výměnu vzájemných zkušeností i poznat nové trendy v oboru a informace o dění v zahraničí. Termín příštího setkání je stanoven na říjen roku 2007 ve Slovinsku. Vítěznou pořádající zemi prezentoval florista Simon Ogrizek z města Velenje, kde soutěž bude probíhat. Pravidla udávají, že pouze jeden zástupce z každé země může být zapsán na listinu soutěžících. Příležitost je dána i nečlenským zemím, pokud projeví zájem a na předepsaném formuláři se přihlásí do stanoveného data. Soutěžící smí nominovat na základě dílčích národních soutěží svaz začleněný ve federaci. V zemích ze kterých pochází více členů federace je nutné uspořádat výběrové kolo a rozhodnout, kdo bude reprezentovat danou zemi na mezinárodním floristickém poli.

Eurofleurs
Důležitou mezinárodní soutěží organizovanou FEUPF je klání mezi mladými floristy do 25 let. Každé dva roky jsou nejlepší junioři vybraní v národních kolech hodnoceni po stránce kreativity a preciznosti práce. Setkání dává mladým floristům příležitost setkání na mezinárodní úrovni s profesionály a možnost udělat první krok v jejich vlastní kariéře. Letošní boj o prvenství se uskuteční v Nizozemském městě Nieuwegein na výstavišti HomeBoxx v termínu 6. – 9. října a je organizováno Nizozemskou floristickou asociací v rámci výstavy Floral movement 2006. Opět je dovolen pouze jeden soutěžící z každé země a podmínky jsou stejné jako u Euro Cup. Pracovním jazykem je pouze angličtina. Pro přípravné práce si soutěžící mohou s sebou vzít jednoho asistenta, který musí opustit pracovní místo 5 minut před zahájením jednotlivých částí soutěže. Letošní soutěžící se utkají v šesti kategoriích, které mají zároveň specifické zadání. Aranžmá z řezaných květin (Nizozemsko – země na vodě), Květinový šperk (Národní identita), Květinové zátiší (Rembrandt van Rijn), Tajná práce, Svatební kytice (Historická svatební kytice) a Aranžmá z hrnkových rostlin (moderna). U každé kategorie je striktně dán popis, tvar, technika, povolená příprava, povolený materiál, možnosti vystavení práce a organizační podmínky spojené s určitým tématem.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down