Financování energie z evropských fondů

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií by se každý zahradnický podnik provozující skleníkové hospodářství měl seznámit s možnostmi úspor energií, nechat si zpracovat energetický audit, ale vůbec se zamyslet nad tokem energií ve svém zahradnictví. Bezpochyby namítnete, že úspory energie, zvláště v okrasném zahradnictví, se dají zajistit snadnějším způsobem tj. např. výběrem sortimentu s nižšími nároky na teplo nebo instalací tepelných clon a řady dalších opatření. Náklady na vytápění se však budou každoročně zvyšovat a kopírovat rostoucí světové ceny energií.

Evropské fondy poskytují řadu příležitostí k financování záměrů se snižováním energetické náročnosti. V příspěvku se podíváme na jeden projekt financovaný v roce 2006, tj. v minulém plánovacím období Evropské unie.

Florcenter EKOTOP, s. r. o., byla založena roku 2006 jako dceřiná společnost FLORCENTER, s. r. o., jedné z několika nástupnických firem bývalého státního podniku Sempra Olomouc. Mateřská společnost má ve svém vlastnictví 2,88 ha skleníkových ploch, v nichž pěstuje především hrnkové květiny, v jarním období sadbu. Objemem výroby se FLORCENTER, s. r. o., ve svém oboru řadí na třetí místo v ČR. Prvořadým cílem založení dceřiné společnosti FLORCENTER EKOTOP, s. r. o., je zajišťovat mateřské firmě kvalitní a spolehlivé dodávky tepelné energie do skleníků.

Projekt „Kotelna na biomasu“ byl zpracován pro Operační program Průmysl a podnikání v opatření Obnovitelné zdroje energie. Kotelna má výkon 2,3 MW a jako hlavní palivo se uvažuje balíkovaná sláma. Dosavadní topné medium zemní plyn je každoročně zdražován ve vazbě na světové ceny daného roku. Dosavadní provoz stávajícího kotle na zemní plyn byl dosti nákladný, navíc jediný zdroj energie představuje riziko výpadku dodávek tepla, což ve sklenících plných květin může způsobit velké škody. Nová kotelna se sestává ze dvou kotlů o výkonech 1,6 MW a 0,7 MW, skladu na balíkovanou slámu, podávacího zařízení, zařízení k čištění spalin, úpravny vody, rozvodů a armatur k rozvaděči a sběrači. Dodávky obilní slámy jsou smluvně zajištěny od několika dodavatel z blízkého okolí tak, aby se zabránilo nedostatku slámy.

V novém plánovacím období EU máme sice 24 operačních programů, ale ne všechny můžeme využít pro technologická zlepšení s cílem získat úspory energií a financovat obnovitelné zdroje energie. Navážeme na dobrý příklad z Olomoucka a podíváme se podrobněji na tři operační programy, kde najdeme zvláště investiční příležitosti. V plánovacím období 2007 – 2013 se jedná o Program rozvoje venkova, Operační program Životní prostředí a Operační program Podnikání a inovace. Každoročně se mohou žadatelé hlásit v jednotlivých výzvách na podobná témata. V prvním čtvrtletí roku 2008 očekáváme další výzvu Programu rozvoje venkova a je nutné si včas připravit všechny podklady.

V Programu rozvoje venkova (PRV) se energiím ze čtyř prioritních os věnují tyto dvě osy tj. osa I. Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví v opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků a v podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a v dalším podopatření I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití a osa III., která nese název Kvalita života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace. V ose III jsou v opatření III.1 Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova dvě podopatření tj. III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

Klíčovou otázkou, kterou by si každý potenciální žadatel měl nejprve položit, je zvážení jeho podnikatelského záměru, výběr sortimentu, umístění zahradnického podniku, zvážit schopnost a umění prodat vypěstované zboží. Pak je nutné si nechat energetikem zkoušeným před komisí MPO zpracovat energetický audit. Audit je vždy o číslech a v daném případě se hodnotí výdaje a příjmy za energie, vyhledají se rezervy ve zdrojích energií, odhalí se nehospodárnost a dobrý auditor doporučí opatření pro zlepšení a vyčíslí úspory energií po zavedení navrženého opatření.

V rámci opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků mohou zahradnické podniky žádat o podpory na investice do výstavby zařízení na výrobu tepla nebo elektrické energie, přičemž vyrobená energie musí být spotřebovaná ve vlastním podniku. Zmíněné opatření sleduje zvyšování efektivnosti výroby v zahradnictví a jeho energetické soběstačnosti. V případě obnovitelných zdrojů energie jsou za způsobilé výdaje považovány stavební a technologické investice do zpracování záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch. Podporována je zejména výstavba bioplynových stanic, kotelen, pletáren a odpovídajícího příslušenství.

V souladu s opatřením I.1.3 Zakládání porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití lze čerpat 40 – 60 % nákladů na založení produkčních plantáží.

V opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy u obnovitelných zdrojů z biomasy jsou za způsobilé výdaje považovány náklady na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu), náklady spojené s vytápěním nebo výrobou elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník atd.). Podpora je mimo jiné zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení v obcích do 2000 obyvatel pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova. Přednostně je podporováno využití existujících budov a ploch a prosazování inovačních přístupů. Podpora v rámci tohoto opatření je určena malým a středním podnikům, které vykonávají zemědělskou (zahradnickou) činnost.

V rámci tohoto opatření mohou zemědělské podniky, které nespadají do kategorie mikropodniků, či jejich sdružení žádat až o 60 % podpory na investice do:
• výstavby a modernizace bioplynových stanic,
• výstavby a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny,
• výstavu a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Vyrobená energie, teplo či tvarovaná biopaliva jsou dále prodávána a spotřebovávána mimo vlastní podnik. Toto opatření sleduje především zvyšování příjmů zemědělských podniků cestou jejich podnikatelské diverzifikace, resp. zvyšování zaměstnanosti venkova a jeho energetické soběstačnosti

V opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje je obsah podpory tohoto opatření identický s obsahem předešlého opatření s tím, že je primárně určen pro fyzické a právnické osoby, které spadají do kategorie mikropodniků i bez historie.

V Operačním programu Životní prostředí je podpora energií soustředěna do třetí prioritní osy s názvem Udržitelné využívání zdrojů energie.
Podpora obnovitelných zdrojů energie (dále OZE) v rámci osy 3 má tři opatření:
• Opatření 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízeních s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny,
• Opatření 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry,
• Opatření 3.3 – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby.

V opatření 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízeních sledujeme základní cíl tj. zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Zajímá nás využití OZE v sektoru rozpočtové sféry s vysokým potenciálem nákladově efektivních řešení (např. obecní objekty, ústavy soc. péče, školy, domovy seniorů, mateřské školy aj.) Podporované aktivity se týkají výstavby a rekonstrukce výtopen, elektráren a tepláren (kogenerace) s využitím OZE. Dále jsou financovány fototermické a fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy, skládkového plynu, bioplynu, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny aj. Mezi žadatele řadíme nepodnikatelské typy subjektů, kterým může být poskytnuta dotace až 90 %.

V opatření 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry je základním cílem podpory snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry (kromě bytových a rodinných domů) a zvýšení podílu výroby tepla a elektřiny z procesu produkce odpadního tepla. Mezi podporované aktivity řadíme zateplovací systémy budov, řešení výplní otvorů (výměna oken), zrušení tepelných mostů, měření a regulace, zvýšení účinnosti energetických systémů budov, instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné a elektrické energie. Mezi žadatele řadíme nepodnikatelské typy subjektů (obce, kraje, neziskové organizace aj.), kteří mohou získat dotace až 90 %.

V opatření 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby je cílem podpory zvýšení kapacity OZE pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech sloužících pouze k bydlení a náhrada vytápění biomasou za fosilní paliva. Mezi podporované aktivity patří instalace obnovitelných zdrojů energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody jako jsou solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla aj. Mezi žadatele řadíme fyzické osoby s maximální dotací 50 %.

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace má celkem sedm prioritních os a podporu energií najdeme v rámci prioritní osy 3. – Efektivní energie (EKO-ENERGIE)
Podporované základní aktivity jsou:
• Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů tj.výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z OZE, rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití OZE, výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z OZE,
• zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie tj. modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, zlepšování tepelně technických vlastností budov (mimo rodinných domů), využití odpadní energie v průmyslových procesech, zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla.

Program EKO-ENERGIE

Cílem podpory je stimulace aktivit podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. Mezi žadatele řadíme malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s obratem do 50 mil. EUR).
Dotaci lze získat do výše 100 mil. Kč a procenta podpory uvádíme dle zaměření obnovitelného zdroje. Na malou vodní elektrárnu lze získat dotační podporu až 35 %, biomasa, fotovoltaika, bioplyn,teplo z OZE je dotována až do 30 %, geotermální energie do 20 %, peletizace a výroba briket do 15 %, zvyšování energetické účinnosti je dotačně podpořeno ve výši 40 %.

Závěrem si musíme uvědomit nutnost konzultací a vyhledání podrobnějších a aktuálních informací, které najdeme na příslušných rezortních ministerstvech a implementačních agenturách.
• Program rozvoje venkova (PRV) je uveden na stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.www.mze.cz, www.szif.cz
• Operační program Životní prostředí (OPŽP) je uveden na stránkách Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí www.env.cz, www.sfzp.cz
• Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je uveden na stránkách |Ministerstva průmyslu a obchodu a Czechinvestu www.mpo.cz, www.czechinvest.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *