Extenzivní trvalkové výsadby ve veřejných městských prostorech

Bylo by divné, kdyby se v dnešním světě plném nových technologií, překotného vývoje a novinek neprojevil žádný vývoj v oblasti použití rostlin. Následující článek se bude věnovat současnému trendu v použití trvalek ve veřejných městských prostorech.

Jak je zvykem i u jiných odvětví, nové trendy a módní vlny zájmu lze s úspěchem hledat především na západní straně Evropy. Nejinak je tomu i v zahradnickém řemesle. A protože mnohé problematiky a úskalí, zejména v péči a údržbě zeleně jsou ve velké části Evropy shodné, je dobré tyto trendy sledovat. Mezi nejčastější problémy v souvislosti s bylinnými výsadbami se uvádějí zejména nedostatek finančních prostředků (na údržbu), nízká profesní vzdělanost personálu, snaha o ekologický provoz, nedostatek aktuálních informací z oboru a mnoho dalších. Přitom je ovšem většině odpovědných lidí známa atraktivita kvetoucích záhonů.
Svou roli také hrají některé faktory, jako například mediálně aktuální téma globálních změn klimatu a s nimi související problémy. Mnoho lidí si už uvědomilo, že například hodnota vody bude v dalších letech dramaticky vzrůstat a potřeba zavlažování květinových záhonů nebo trávníků bude velmi nákladným luxusem. Také biodiverzita se stala často skloňovaným slovem. Snaha o nalezení cesty řešící tyto požadavky vedla skupinu odborníků z odborných škol, univerzit, vědeckých pracovišť a produkčních firem k vytvoření několika modelů trvalkových výsadeb řešících předchozí problematiku a požadavky.

Výsadby Silbersommer

Skupina odborníků v Německu a Švýcarsku vytvořila pod vedením Německé federace pěstitelů trvalek (BdS) projekt, který si kladl za cíl formulovat doporučení a postupy pro tvorbu a následnou péči o specifický typ výsadeb. V roce 1999 byly na několika plochách založeny výsadby Silbersommer (Stříbrné léto). Jedná se o výsadby trvalek v kombinaci s cibulovinami, jež jsou určeny do extrémních podmínek města, a to zejména na stanoviště extrémně suchá, slunná, exponovaná a s půdou chudou na živiny. Snaha byla vytvořit společenství rostlin, které bude atraktivní po celý rok květem, barvou a texturou a přitom bude nenáročné na výsadbu a péči. Navržená kombinace rostlin byla rozmanitá nejen během roku, ale také v průběhu několika let. Rychle rostoucí, avšak krátkověké rostliny byly postupně nahrazovány pomaleji rostoucími, avšak dlouhověkými taxony.
Jednotlivé plochy byly sledovány a vyhodnocovány, až byl po několika letech vytvořen doporučený seznam rostlin a jejich vzájemných kombinací a jednoduchá metodika pro navrhování a údržbu těchto záhonů. Na tento projekt navazuje v současnosti mnoho dílčích osobitých projektů trvalkových výsadeb, jako například Perennemix, Sommernachtstraum, Indianer Sommer a mnoho dalších. Záhony jsou sestavovány pro nejrůznější stanoviště, se kterými se lze ve městech setkat. Nejčastěji jsou to suchá, slunná a suchá či stinná místa, případně podrosty pod stromy. Uvedené typy výsadeb je možno s úspěchem použít jako náhradu klasického trvalkového záhonu a na místech, jako jsou kruhové objezdy, dělící pruhy, okraje chodníků, dopravní ostrůvky, stromové mísy apod.
Zajímavé jsou také výsledky pozorování bezobratlých (motýlů, čmeláků, včel aj.), kteří jsou na tyto výsadby přilákány. Drobný hmyz zde nalezne nejen potravu, ale také, díky minimalizaci rušivých vlivů z okolí (okopávání, pletí, kypření, odstraňování odkvetlých a suchých částí aj.), vhodné lokality pro svůj vývoj a rozmnožování. Lze říci, že tyto výsadby zvyšují rozmanitost, a tím biologickou hodnotu okolí.

Podpora veřejnosti je důležitá

Nezbytnou samozřejmostí je podpora nejen osvícené části odborné veřejnosti, ale také pochopení těchto aktivit širokou veřejností. Vždyť kolem trvalkových záhonů budou denně procházet a jejich souhlasné či nesouhlasné stanovisko bude nakonec rozhodovat o jejich úspěchu či neúspěchu. Je totiž pravdou, že většina těchto výsadeb vypadá proti klasickým záhonům divoce, neuspořádaně. Vše je ale otázkou názoru, pohledu na život, zkušeností a znalostí. V tomto ohledu je jasná role informovanosti veřejnosti, které je nutné poskytnout prostor pro diskusi a případné připomínky.
Nositeli nových poznatků, trendů nejen ve výzkumu, ale i v použití byli a také jsou instituce jako univerzity, odborné školy, výzkumné ústavy. Proto jsme se rozhodli, že v Dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích tento záměr podpoříme. Již na podzim tak návštěvníci budou moci spatřit zakládání prvních vybraných extenzivních trvalkových výsadeb. V průběhu dalších let se budou výsadby trvalek rozšiřovat. Pozorování a hodnocení bude probíhat jak laickou, tak i odbornou veřejností.
V současné době mohou zájemci obdivovat pěkné ukázky čtyř rozdílných výsadeb typu Silbersommer na plochách Zahradnické fakulty MZLU v Lednici na Moravě. Zajímavé ukázky trvalkových výsadeb inspirované Silbersommer je možno spatřit také na jednom z kruhových objezdů v Trutnově. Menší plochy výsadeb Perennemix jsou k vidění v Botanické zahradě a arboretu MZLU v Brně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *