ENTEC – hnojiva se stabilizátorem dusíku a jejich využití v zahradnictví

Cílem hnojení a použití hnojiv by nemělo být pouze dodání živin pro pokrytí potřeby rostlin. Výběr vhodného hnojiva může současně přispět i k eliminaci vedlejších účinků, které s sebou použití hnojiv často přináší. Jedná se zejména o „zasolení“ půdy balastními látkami obsaženými v hnojivech, narušení mikrobiálního života v půdě a v neposlední řadě i kontaminace podzemních vod nitráty. Posledně jmenovaný problém úzce souvisí s použitím dusíkatých hnojiv, která jsou v nejrůznější podobě využívána ke hnojení prakticky všech druhů zahradních plodin, školek dřevin a ploch veřejné zeleně.

Jednou z cest, jak zvýšit účinnost dodaného dusíku a výrazně snížit úroveň jeho ztrát, je použití hnojiv se stabilizátorem dusíku (inhibitorem nitrifikace). V průběhu devadesátých let probíhal v Agrarcentru Limburgerhof, výzkumné základně koncernu BASF, vývoj nového typu inhibitoru nitrifikace. Výsledkem několikaletého výzkumu je látka s označením ENTEC (chem. DMPP – 3,4-dimethylpyrazolphosphat), který tvoří základ stejnojmenné výrobní řady hnojiv z produkce německé firmy COMPO.
ENTEC, který je obsažen v každé částici hnojiva, působí v půdě inhibičně (nikoliv toxicky) na aktivitu nitrifikačních bakterií rodu Nitrosomonas, které se podílejí na přeměně (nitrifikaci) amonných iontů (NH4), na ionty nitrátové (NO3). Dusík je rostlinami přijímán v obou uvedených formách, avšak amonná forma N je v půdě méně pohyblivá, poutána sorpčním komplexem a podléhá minimálním ztrátám vyplavováním. Naopak nitrátová forma N je v půdě poutána jen velmi omezeně, její pohyblivost je vysoká a snadno podléhá vyplavování z půdního profilu do podzemních vod. Účinnost inhibice trvá po dobu 4 – 10 týdnů dle konkrétních půdních podmínek. Po tuto dobu probíhá výživa rostlin převážně prostřednictvím amonné formy N. Ani vyšší srážkové úhrny po aplikaci hnojiva nevedou ke zvýšeným ztrátám N vyplavováním.
Hnojiva typu ENTEC umožňují díky vyšší účinnosti dodaného N v porovnání s konvenčními hnojivy dosažení vyšší produkce při stejné dávce N, resp. shodné produkce při redukovaném hnojení N. Je možno aplikovat vyšší jednorázové dávky N a snižuje se vlastní počet hnojení a přejezdů po pozemku. Vyšší příjem amonného N je pro rostliny výhodnější z hlediska energetického. Současně klesá obsah nitrátů v rostlinách a zvyšuje se intenzivní zelené zbarvení listů.
Nezanedbatelný je i dopad ekologický. Kontaminace podzemních vod se výrazně snižuje a tato hnojiva lze používat i v hygienických pásmech ochrany vod. Společně s inhibicí nitrifikace byl prokázán i pozitivní vliv na zpomalení denitrifikace a vznik oxidů N.
Hnojiva ENTEC je možno použít ke hnojení všech zahradních plodin a kultur. Jejich použití odstraňuje některé nevýhody konvenčních dusíkatých hnojiv a výrazně omezuje vedlejší efekty dusíkatého hnojení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *