07.08.2012 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologická ochrana sadů

Nejen kvůli přísnějším předpisům, ale i díky měnícímu se povědomí producentů a spotřebitelů se stále více pěstitelů při ochraně svých plodin spoléhá na ochranu biologickou. Ta k regulaci škůdců využívá jejich přirozených nepřátel a dalších alternativních metod.

Mohlo by se zdát, že se jedná o metodu novou, ale již kolem roku 300 se proti škůdcům v sadech citrusů používali draví mravenci. První praktická demonstrace biologické ochrany byla provedena ve Francii v roce 1840. Proti bekyni velkohlavé škodících na topolech byl použit střevlík.

Úspěch i problémy
K rozsáhlému využívání biologické kontroly došlo kolem roku 1888, a to použitím rodu Rodolia, slunéčkovití, pro kontrolu červců škodících na citrusech. První úspěch v použití nepůvodních organismů se datuje k roku 1897, kdy byl z Portugalska importován brouk Rodolia cardinalis působící proti škůdcům na bavlně. Tento úspěch v Evropě silně stimuloval zájem o klasickou biologickou ochranu.
Neúspěch programu na ochranu brambor proti mandelince bramborové probíhající v letech 1926 – 1944 snížil zájem o biologickou kontrolu na nižší úroveň. Klasická biologická ochrana byla v Evropě poměrně neúspěšná. V té době byl důvodem nedostatečný import vhodných druhů parazitů.
Výjimkou bylo použití parazita Encarsia formosa pro kontrolu nad molicí skleníkovou ve sklenících. Tento parazit je dodnes komerčně užíván ve velkém.
Kolem roku 1940 s objevením chemických pesticidů se zájem o biologickou ochranu snížil. Ale pozdější rozvoj perzistence škůdců a projevy nechtěných účinků chemických látek znovu oživily zájem o biologickou ochranu. Výrazný rozvoj pak zaznamenala v sedmdesátých a osmdesátých letech ve sklenících, kde je dnes zejména u rychlené zeleniny naprostým standardem. V současné době se celosvětově biologická ochrana a další nechemické metody intenzivně rozvíjí ve všech zemědělských plodinách.

Vlaštovky i v Čechách
V prosinci 2001 vznikla na území České republiky společnost Biocont Laboratory. Její snahou bylo hned od počátku poskytnout maximálně širokou paletu prostředků a technologií ekologicky a integrovaně hospodařícím zemědělcům a lesníkům. Nejprve se soustředili na produkci dravého roztoče Typhlodromus pyri pro sady a vinice a na biologickou ochranu révy vinné. Systém biologické ochrany byl postupně doplňován o další prvky. Dnes společnost nabízí kompletní systémy ekologického vinařství a ovocnářství. V současné chvíli společnost působí ve čtyřech evropských státech. Nabízí přes 70 prostředků biologické a biotechnické ochrany a k aktivitám patří i poskytování poradenství.
Mezi tyto prostředky se počítají ty, které působí proti houbovým chorobám a škůdcům, v posledních letech se do popředí zájmu propracovaly pomocné prostředky na ochranu rostlin a metody dezorientace feromony. O nich, ale i o situaci ve švýcarské či italském ovocnářství, či o úrodnosti půdy, se hovořilo na semináři v Tetčicích, který společnost Biocont před Vánoci pořádala.

Pro posílení rostliny
Jako ochranu před houbovými chorobami je vhodné využít pomocné přípravky. Mezi ty novější se řadí Alginure. Je vyroben z mořských řas a v rostlině mobilizuje obranné mechanismy, které tak účinněji brání napadení houbovými chorobami. Dobré výsledky jsou při použití proti strupovitosti. Jeho výhodou je však široké spektrum použití. V integrované produkci (IP) se využívá v kombinaci s klasicky užívanými přípravky, v ekologické produkci (EP) samostatně. Užití se doporučuje čtyři až pětkrát za vegetaci v dávce čtyř až pěti litrů na hektar. Působí preventivně, při aplikaci zvýšené dávky kurativně.
Dalším pomocným přípravkem pro posílení odolnosti rostlin proti houbovým chorobám je Myco-Sin. Jedná se o směs bauxitových minerálů a rostlinných výtažků. Jeho užití je vhodné při pěstování plodin na dětskou výživu a je neporazitelný proti skládkovým chorobám. Používá se 5 až 6 kg na hektar v maximálně pěti ošetřeních.
Především proti padlí ve vinohradnictví a houbovým chorobám v ovocnářství se uplatní VitiSan. Podobným rozsahem použití se může chlubit i NatriSan.
Zdravotní stav a kondici ovocných dřevin příznivě ovlivňuje i přípravek Polisenio. Nejedná se primárně o pomocný přípravek, ale je registrován jako kapalné listové hnojivo. V EP se využívá jeho efektu proti strupovitosti a padlí. Aplikuje se postřikem na mokrý list.
Pomerančový olej s přídavkem bóru označovaný jako Prev-B2 je opět registrován jako listové hnojivo. Mimo dodání bóru je účinný především na padlí a černě a působí jako smáčedlo v postřikové kapalině. Lze jej také aplikovat proti mšicím, štítenkám a merám.

Matení samců
K matení samců (Mating disruption, MD) obaleče jablečného se užívají feromonové odparníky Isomate. Samci díky vůni odparníku nenajdou vlastní samice a ty tak nejsou oplozeny a nekladou vajíčka. Plody tak nejsou napadeny housenkami. Při jejich delším využívání napadení postupně klesá. Výhodou použití je pouze jedna aplikace za rok, nulová rezidua, nulová toxicita a ekologická rizika. Jsou vhodné pro velké plochy sadů. Pro sady jsou k dispozici výrobky Isomate C plus a Isomate CLR, ve fázi registrace se nachází Isomate OFM rosso a P (na nesytku jabloňovou).
Zajímavý rostlinný přípravek představuje Neem Azal T/S. jedná se postřikový insekticidní přípravek z tropické rostliny Azadirachta indica. Je registrována pouze pro boj proti mandelince bramborové a mšicím, ale působí i proti dalším volně žijícím savým a žravým škůdcům (např. molice, třásněnky, červci).

Poznatky ze zahraničí
V rámci prosincového semináře vystoupili kromě domácích zástupců společnosti Biocont Laboratory Ing. Martina Bagara, Ph.D., a Ing. Václava Psoty i zahraniční přednášející. Prvním z nich byl italský technický poradce Carlo Bassanetti. Zaměřil se především na problematiku obaleče (jablečného, slupkového a východního) a drvopleně, kteří jsou v italských sadech hlavními škůdci. V Itálii jsou tři generace obaleče jablečného za rok. K ochraně se používá matení a při tomto vysokém napadení jsou nutná až tři doplňková ošetření.
Celkově se v Itálii pěstují jabloně na 87 tisících hektarů, pět tisíc z nich je udržovány ekologickými metodami. Ve více než 30 procentech všech jabloňových sadů je využíváno matení samců obalečů. V oblasti jižních Tyrol, dosahuje pěstební plocha bezmála 18 tisíců hektarů a o tyto sady pečuje zhruba 10 000 pěstitelů. Pro využití matení samců bylo jako vhodných vytipováno 16,5 tisíce hektarů a 97 % této plochy bylo feromonovými odparníky opatřeno.
Pěstitelé se orientují především na integrovanou produkci, při níž dbají na tato čtyři pravidla:
1. kontrola porostu a determinace chorob a škůdců, intenzity napadení a výskytu užitečných organismů,
2. určení prahu škodlivosti,
3. vyřazení použití přípravků škodlivých pro užitečné organismy,
4. snížení užití chemických přípravků v ochraně rostlin.
Do systému je zapojeno 5600 partnerů. V rámci kontrol je každý sad navštíven minimálně třikrát. Jednotliví členové musí strávit minimálně 12 hodin na jeden hektar kontrolou škůdců a 2 hodiny/hektar sadu na školeních. Součástí systému je monitoring obalečů prostřednictvím feromonových pastí a v červnu, červenci a srpnu hodnocení napadení. Pokud se překročí práh škodlivosti u obalečů, používá se dodatečné ošetření. Pokud je vysoká populační hustota aplikuje se plná dávka Isomate C Plus, případně se jako doplňkové ošetření aplikuje Madex, který je šetrný k užitečným organismům. V případě výskytu obaleče východního se používá Isomate OFM rosso v plné dávce, pokud je nižší populační hustota, zavádí se Isomate C/OFM.
Aby byly odparníky účinné, je třeba je rozmístit před výletem škůdce, zhruba 0,5 metru pod vrchol stromu. Upevnění na dráty není vhodné. Na okrajích sadů je vhodná dvojnásobná dávka. V průběhu sledování je třeba dbát na rizikové plochy, kde by se mělo užít vyšších dávek matení, jako jsou skladiště beden, dřevo jabloní, cesty, manipulační plochy, zanedbané a neošetřované sousední plochy.
Samozřejmě zde pracují i na vývoji nových ochranných opatření. Příkladem mohou být feromonové lapáky IsoTrap. Zde se feromon odpařuje z miniodparníku IsoLure, který zajišťuje konstantní odpar z lapáku po dobu 3 až 4 měsíců. Dalším je IsoLure Ta – pro Tuta absoluta (rajčata) a Lb pro Lobesia botrana (ve vinohradu). Biocont je v tomto roce plánuje vyzkoušet i v České republice.

Hlavním škůdcem je obaleč
K regulaci housenek obaleče jablečného se používá virový preparát Madex. O zkušenostech s jeho použitím se návštěvníci semináře seznámili prostřednictvím prezentace Alexe Maiera ze Švýcarska. Virové produkty na obaleče jablečného a další obaleče nemají vliv na lidské zdraví, necílové organismy a přirozené nepřátele. Neobsahuje chemická aditiva a rezidua a je tedy bez vlivu na ostatní organismy. Je stabilní při skladování a odolává silným dešťům. Mechanismus účinku je jednoduchý ¬– po postřiku jej pozře housenka, v jejímž žaludku se uvolní virion, který se namnoží. Rozšíří se do celého těla larvy a způsobí její smrt. Z mrtvé housenky se virové části opět dostávají do prostředí. Aplikují se tři postřiky ve množství 100 ml/hektar v intervalu 10 až 14 dní. Přípravek je ideální pro organickou a integrovanou produkci, a je nejpoužívanějším virovým produktem na světě. Jeho registrace je platná ve 26 zemích světa. Ideální je jeho kombinace s matením samců. Ve Švýcarsku je využíváno na 40 % ploch sadů. V tomto případě se používané množství Madexu snižuje na polovinu. Na trh by se měl dostat nový výrobek Madex Twin a následně Madex Top.
Švýcarský odborník představil i možnou ochranu proti dalším obávaným škůdcům sadů – hrabošovi a ryzci. Jedná se o tubus z nerezové oceli se zaklapávacími otvory ve spodní části. Tato past se umístí do nory a k usmrcení dojde po spuštění sklopného mechanismu.

Aby toho nebylo málo
V rámci semináře představil Martin Bagar možnosti poradenství nabízené občanským sdružením BioSad. To se zaměřuje na podporu rozvoje ekologické produkce ovoce. Svým členům nabízí odborné poradenství založené na prohlídce porostů a feromonových lapáků a následném doporučení ochranných opatření. Tyto informace jsou v době vegetace jedenkrát týdně zasílány emailem.
Další zajímavou prezentací byla přednáška Wilfrieda Hartla z rakouského Bioforschung Austria o dynamice pohybu živin v půdě a možnostech zlepšení výživy v integrovaném a ekologickém hospodářství. Mnoho zajímavých informací, které profesor Hartl v rámci své prezentace představil, přineseme v některém z následujících čísel našeho časopisu.

Text a foto Helena Piková

Článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 2/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down