19.07.2013 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Drobné ovoce a zájem spotřebitelů

Po dobu čtyř týdnů byl ve vybraných obchodních řetězcích zjišťován dotazníkovou formou spojenou s prezentací a ochutnávkou zájem nakupujících občanů o bobulové ovoce, konkrétně o odrůdy angreštu, rybízu a kříženců. Z výsledků provedené studie vyplývá, že spotřebitelé mají zájem nakupovat prezentované bobulové ovoce (nejlépe v plastových vaničkách) v balení 200 až 300 g, s cenou od 11 do 20 Kč za balení. Z angreštu byly preferovány červenoplodé a žlutoplodé odrůdy. Z rybízu byl větší zájem o černý a červený rybíz oproti rybízu bílému. Spotřebitelé nejvíce preferovali kvalitu, zdravotní přínos a cenu nabízených plodů. Zájem byl i o nabídku ovoce mimo sklizňovou sezonu.

Summary
During four weeks there was examined an interest of customers in berry fruits – gooseberries, currants and hybrids. A questionnaire and presentation with degustation was applied in this survey. The results showed the interest of consumers in buying presented berry fruits (sold preferably in small plastic boxes) with weight of package 200–300 g and price between 11 and 20 crowns. Preferred colour of gooseberries was red or yellow. Preferred currants were black and red. Consumers were most interested in quality, impact on health, and price of offered berries. Consumers’ interest was also found in berries offered out of harvest season.

V posledním období celková produkce rybízu i angreštu v ČR vykázala snížení a současně i úbytek pěstebních ploch (u rybízu o 74,7 %, u angreštu o 68,0 %).
Stolní ovoce angreštu a rybízu se na našem trhu v obchodních řetězcích objevuje výjimečně. Nelze opomenout možnost uplatnění převážně v maloobchodní síti pro přímý konzum a domácí zpracování. Zastoupení odrůd, způsoby pěstování a metody skladování nabízí dostupnost čerstvého ovoce u angreštu po dobu řady týdnů a v sortimentu se vyskytují bílé, žluté, zelené a červené odrůdy. U rybízu je nabídka ještě po delší období a to v odrůdovém zastoupení červenoplodých, černoplodých a běloplodých odrůd. U mezidruhových hybridů se počítá s možností samozásobitelského využití, převážně u zahrádkářů (Situační výhledová zpráva MZe, 2011).
Rybíz je řazen mezi nejrozšířenější pěstované druhy drobného ovoce, přední místo zaujímá červený rybíz. Jeho obliba spočívá ve skromné náročnosti na půdní a klimatické podmínky, jednoduché ošetřování a možnost široké škály upotřebitelnosti plodů.
Angrešt i přesto, že není tak rozšířen má řadu předností, vyznačuje se odolností vůči jarním poklesům teplot, jeho sklizeň je pracovně méně náročná, může být i postupná a to ve stavu zeleném, polovyzrálém a vyzrálém, lépe snáší i transport sklizených plodů. Jeho požadavky v porovnání s rybízem jsou vyšší, daří se v půdách dobře zásobených živinami a vláhou. Silné sluneční záření vyvolává sluneční úpal plodů, vhodnější je polostín. Nevhodné jsou uzavřené polohy, kde je napadán hnědým (americkým) padlím angreštovým, ale i půdy s vysokou hladinou podzemní vody.
U obou sledovaných druhů je zdůrazňován jejich význam zdravotní. Angrešt má svoje uplatnění jako stolní i konzervované ovoce. Plody se vyznačují vysokým obsahem křemíku, provitamínu A, vitamínu C, antioxidanty, minerálními prvky – mangan, hořčík, draslík i zinek. Významný je obsah vlákniny, ovocných kyselin (jablečná, vinná), cukru – především fruktózy.
Zdravotní význam spočívá v odstraňování těžkých kovů z mozku, čistí střeva, zlepšují využití bílkovin, posiluje cévy a vazivové tkáně. U rybízu je upřednostňován obsah vitamínu C, který působí v tělesných buňkách, je biokatalyzátorem enzymových procesů. Významný je obsah karotenu, provitamínu A, vitamínu B3, B5, bioaktivních flavonoidů, minerálních prvků vápníku, železa, hořčíku, manganu, zdůrazňován je i obsah pektinů.

Materiál a metodika
Dílčí cíl řešeného projektu QI 111A141 byl zaměřen na zjištění zájmu spotřebitelů o tuto skupinu bobulového ovoce, současně i na stanovení odpovídající prodejní ceny i typu a hmotnosti balení i dalších doplňujících otázek. Po dobu čtyřech týdnů (od 27. 6. do 22. 7. 2011) byl zjišťován zájem nakupujících občanů ve vybraných obchodních řetězcích o prezentované vzorky vybraných druhů a odrůd drobného ovoce. Časně ráno sklizené plody bylo možno na začátku otevírací doby nabídnout spotřebitelům a zjistit jejich zájem. Současně pojatý dotazník sledoval nejen zájem o druh či odrůdu, ale i zjišťoval vhodný typ balení z hlediska typu, velikosti obalu apod.
Vlastní prezentace spočívala jednak v ukázce druhu, odrůdy, ale i v nabídce (ochutnávky) a degustaci, čímž narůstal i větší zájem o tuto dotazníkovou neprodejní akci. Zralé plody rybízu, angreštu, kříženců z dostupných odrůd byly získány z porostu Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ ze zkušební stanice Želešice a ze Šlechtitelské stanice ovocnářské, Sempra Praha a. s. Velké Losiny.
Sběr dat probíhal dotazníkovým šetřením ve vybraných obchodních řetězcích (Tesco Stores ČR, a. s., Brno Cimburkova; Tesco Stores ČR, a. s., Brno, Dornych; Spar Česká obchodní společnost s. r. o. Brno Cejl; Kaufland, Brno, Sportovní) realizovaným v období aktuálního sklizňového termínu v roce 2011. Získané dotazníky byly zpracovány prostřednictvím systému ReLA (umbrela.mendelu.cz). Data byla následně exportována do programu MS Excel, následně upravena a kódována. Analýza dat byla zpracována programem Statistica 10.0. Veškeré údaje byly zpracovány do tabulek četností (Minařik, 2008):
• absolutní četnost: , kde je počet hodnot ve třídě,
• relativní četnost: , přičemž platí .

Výsledky a diskuze
Z výsledků dotazování plyne, že nejčastěji konzumovaným ovocem jsou jablka (94,3 %), banány (84,7 %), broskve (58,2 %), hrušky a jahody (obojí 55,5 %), pomeranče (51,6 %), další druhy ovoce již dosáhly méně jak 50 % obliby. Jejich pořadí dle oblíbenosti je však následující: citrony, meruňky, mandarinky, třešně, rybíz, švestky, višně, angrešt, ananas, kiwi, maliny, ostružiny, grapefruity, mango a avokádo. Vinné hrozny nebyly do dotazování zahrnuty.
Při výběru konkrétního ovoce při nákupu spotřebitele nejvíce ovlivňuje kvalita nabízeného ovoce (celkem 93,1 %), zohledňují též zdravotní význam daného ovoce (91,2 %), cena je až čtvrtý nejvýznamnější faktor (85,5 %), neboť ve významu ji předstihují i spotřebitelovy vlastní zkušenosti s ovocem (88,5 %). Obal i reklama mají vliv výrazně nižší (graf 1). Respondenti doplňovali spontánně dále chuť daného ovoce, jeho vzhled, čerstvost, zralost, barvu a vůni.
Nákup ovoce můžeme považovat za vcelku pravidelnou aktivitu, neboť dvě třetiny respondentů uváděly, že ovoce nakupují přibližně dvakrát za týden, dalších 23 % pak přibližně jednou za týden (graf 2). Frekvence nákupu patrně souvisí i s nákupními zvyklostmi spotřebitelů.
Konzumace ovoce v čerstvém stavu je pro většinu spotřebitelů součástí každodenního jídelníčku (graf 3). Vyjádřilo se tak 68,3 % respondentů. Méně často jak jednou za týden čerstvé ovoce konzumuje jen necelá 4 % respondentů. Právě za účelem konzumace ovoce v čerstvém stavu je ovoce nakupováno především (v 96,7 %), pro využití v kuchyni – například k pečení, zavařování, uvádí nákup ovoce pouze 2,7 % respondentů.
Vliv na množství zakoupeného ovoce mají i jiné okolnosti, např. svátky jako Velikonoce a Vánoce jsou motivem k větším nákupům pro 63,1 % respondentů.
Cena je až čtvrtým nejvýznamnějším faktorem. Největší část dotázaných investuje do nákupu ovoce finanční částku v rozmezí 51 až 100 Kč, celkem 60,4 %, nižší částku do 50 Kč utrácí 27,3 % dotázaných (graf 4).
Větší oblibu u 65,6 % dotázaných získal angrešt, nižším zájmem se vyznačoval rybíz (graf 5). Při porovnání barevnosti rybíz černý má v oblibě 37,7 % a červený rybíz 36,1 % dotázaných. Další hodnocené druhy jsou převážně pěstovány na malých plochách a jsou v oblibě pouze u zahrádkářů.
Průměrnou spokojenost s nabídkou čerstvých plodů vyjádřilo 24,6 % a 68,8 % považuje nabídku za neuspokojivou.
Zjišťovaná vhodná volba obalu jednoznačně podpořila plastikové vaničky (79,8 %), pro větší množství nákupu i loubkové košíčky (16,1 %). Podmínkou uchování ovoce je čerstvý a nezměněný stav. Největší zájem dotázaných je o balení o velikosti 200 až 300 g (66,7 %). Za tuto velikost je 57,4 % kupujících ochotno zaplatit 11 až 20 Kč. Větší balení 301 až 600 g by požadovalo 24,9 %. A téměř bez zájmu lze označit velikost balení 601 až 1000 g (graf 6).
Respondentům nejvíce vyhovují plody, které mají průměrnou velikost (71,6 %), 24,3 % by spíše vyžadovalo výběrovou velikost.
U angreštu o jejich červené zbarvení projevilo zájem 31,1 % dotázaných, ale i o žlutoplodé odrůdy 27,3 %, menší zájem je o zelenoplodé 16,7 % (graf 7). Pro značný počet respondentů 17,5 % barevnost plodů není rozhodující.
Většina dotázaných využívá drobné ovoce ke konzumu v čerstvém stavu 93,4 %, ale i 34,4 % pro kuchyňské zpracování (graf 8).
Nejčastěji, jak vyjádřil značný počet dotázaných, ovoce nakupují v obchodních domech, supermarketech, hypermarketech 73,5 %. Od pěstitelů 19,4 %, v prodejnách ovoce a zeleniny 3,3 %. K navýšené spotřebě ovoce v posledních létech se vyjádřilo 33,6 % respondentů, z toho 8,5 % rozhodně ano a 25,1 % spíše ano.
Závěrečný dotaz sledoval možnost nabídky bobulového ovce mimo hlavní sklizňovou sezonu – tedy pro podzimní, zimní i jarní období. O takovou nabídku projevilo zájem 44,5 % dotázaných a 48,1 % je ochotno za tuto nabídku připlatit o 11 až 20 % více v porovnání s cenou sezónní.

Text a foto Ing. Libor Dokoupil, prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Ing. Jana Turčínková, Ph.D., Ing. Martin Souček, Ph.D., Ph.D., Bc. Jiří Kaplan, Ing. Aleš Matějíček, Ph.D.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 7/2013.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down