Autor
Kategorie:
Nezařazené

Dotační příležitosti zahradníků ze strukturálních fondů

Zahradnictví svým širokým charakterem působení zasahuje do rezortu Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a dalších rezortů. Cílem článku je upozornit zahradnickou veřejnost na možnosti financování zahradnictví ve vazbě na dotační politiku v ČR a EU v novém plánovacím období Evropské unie 2007 až 2013.

Dotací se rozumí bezúplatné finanční plnění přímo nebo zprostředkovaně, poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně správních celků, státních fondů, z grantů přidělených podle příslušných zákonů a z grantů Evropské unie nebo ostatních programů.
V zahradnictví je nutné vzhledem k mutirezortnosti prostudovat operační programy, kterých pro plánovací období Evropské unie v období 2007 až 2013 máme celkem 24. Každý operační program je doplněn o implementační příručku, specifické podmínky a o další doplňující a vysvětlující podklady.
Základní skupiny programů od roku 2007 členíme podle skupin na: tématické operační programy, regionální operační programy, programy pro Prahu a programy územní spolupráce.

Zaměření podpor operačních programů (dále OP), je soustředěno hlavně na:
• konkurenceschopný podnikatelský sektor,
• podporu výzkumu, vývoje a inovací,
• rozvoj udržitelného cestovního ruchu,
• vzdělávání,
• zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti,
• posilování sociální soudržnosti,
• rozvoj informační společnosti,
• chytrá veřejná správa,
• ochrana a zlepšení kvality životního prostředí,
• zlepšení dostupnosti dopravy,
• vyvážený rozvoj regionů,
• rozvoj městských oblastí,
• rozvoj venkovských oblastí.

Mezi tématické operační programy řadíme OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Podnikání a inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Doprava, Integrovaný operační program a Program rozvoje venkova.

Program rozvoje venkova
Byl schválen EK 23. května 2007 a základ operačního programu tvoří čtyři osy:
Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví s plánovaným ročním finančním objemem ve výši 3,427 mld. Kč,
Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny s plánovaným ročním finančním objemem ve výši 7,933 mld. Kč,
Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova s plánovaným ročním finančním objemem ve výši 2,591 mld. Kč,
Osa IV. Leader s plánovaným ročním finančním objemem ve výši 0,717 mld.Kč.

Operační program Životní prostředí
Má v současné době ukončeno projednávání a v zahradnictví nás nejvíce bude zajímat prioritní osa 6 s názvem: „Zlepšování stavu přírody a krajiny“.
V Operačním programu Životní prostředí v prioritě 6.3 jsou tyto možnosti:
• realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
• příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
• zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy.

V Operačním programu Životní prostředí v prioritě 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny jsou tyto možnosti:
• obnova a zakládání významné sídelní zeleně (např. parky, lesoparky, významné skupiny stromů, stromořadí, hřbitovy, školní zahrady),
• zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla,
• výsadba vegetace na místě malých a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých VVP, zátěží, případně jiných staveb a zařízení,
• odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů v ZCHÚ.

Příjem a hodnocení projektů
V rezortu zemědělství bylo vyhlášeno v červenci 2007 první kolo příjmu projektů do Programu rozvoje venkova. Na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) bylo celkem přijato 1 326 žádostí. Největší zájem byl o opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, respektive o záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Pro tento záměr bylo zaevidováno 678 projektů. Nejvíce žádostí bylo přijato na Regionálním odboru SZIF v Brně, a to 341. I tam „zvítězil“ záměr a) z opatření na modernizaci zemědělských podniků. V opatření zaměřeném na modernizaci zemědělských podniků bylo možné financovat jak výstavbu nových zasklených ploch, ale i rekonstrukce zastaralých technologií ve sklenících, dále založení kontejneroven.
Nyní jsme ve fázi administrativních kontrol přijatých žádostí, příloh, projektů resp. podnikatelských plánů. Po ukončení administrativních kontrol jsou žadatelům rozesílána oznámení o provedené administrativní kontrole, resp. výzvy k doplnění neúplné dokumentace. Na to mají žadatelé dle pravidel 21 kalendářních dní. U projektů, kde tak stanovují Pravidla, je zároveň prováděno hodnocení finančního zdraví žadatele. Ihned jak budou žádosti kompletní, bude následovat hodnocení přijatelnosti projektů, bodování projektů, vytvoření seznamu doporučených/nedoporučených projektů k financování z Programu rozvoje venkova a konečné schválení vybraných projektů. Ačkoliv je jedním z dodatečných kritérií i datum a čas přijetí žádosti, podstatná bude kvalita předložených projektů.
Vítězné projekty z opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců budou známy do poloviny září 2007. Úspěšné projekty ze zbývajících dvou opatření pak do poloviny listopadu 2007. Poté bude SZIF žadatelům rozesílat zvací dopisy s návrhy Dohod pro schválené projekty.
V opatření I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství ve vyhlášeném červencovém kole nebyla podán ani jeden projekt. Je nutné si uvědomit, že do uvedeného opatření je zařazeno i šlechtění zahradních kultur, spolupráce se zahradnickými výzkumnými a šlechtitelskými stanicemi.

V opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, kde byla vyhlášena výstavba a modernizace bioplynové stanice, výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, bylo podáno celkem 39 projektů v celé České republice.

Závěry
Finanční prostředky nutné pro modernizaci skleníkového prostředí, pro zlepšení marketingu v zahradnictví, pro financování opatření zlepšujících stav české krajiny byly jak v SAPARDU, v OP Zemědělství a najdeme i v Programu rozvoje venkova a OP Životní prostředí a v dalších Regionálních operačních programech. Záleží jen na invenci, zájmu zahradníků a trpělivosti se studiem zemědělské politiky v zahradnictví, pro lepší využití finančních dotačních prostředků z EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *