Dotační příležitosti zahradníků z Operačního programu Zemědělství

Úloha Integrovaného, administrativního a kontrolního systému V okamžiku vstupu ČR do EU se musíme zapojit do celé řady společných programů, kterými vytváří Evropská komise stabilnější ekonomické podmínky svým členům při konkurenci v rámci světového globálního trhu.

Zemědělské podpory v EU ze strukturálních fondů jsou nenárokové a nezbytnou podmínkou jejich vyplácení v dané členské zemi je dnes funkční Integrovaný, administrativní a kontrolní systém (dále IACS) a platební agentura. V souvislosti s požadavkem na účelnou administraci žádostí o podporu a zvýšení účinnosti kontrolních struktur pro vyplácení podpor z EAGGF bylo uloženo Radou EU v roce 1992 vytvoření IACS. IACS je systém vícenásobné a křížové kontroly celkových podpor, ale současně je to velmi detailní systém kontroly soustavy zemědělských dotací – zajišťuje identifikaci a registraci až na úroveň jednotlivého osevu a plodiny. Jako obecný kontrolní mechanismus EAGGF pro přímé platby je IACS postupně rozšiřován o další podpůrné programy (to platí zejména o jeho místě v kontrole opatření k rozvoji venkova obecně, a v kontrole agroenvironmentálních opatření). IACS výrazně zefektivňuje výkon kontroly, administraci žádostí, vyplácení podpor, udělování sankcí atd. Lze jej současně využít i jako silný informační zdroj příp. jako podklad pro realizaci dalších činností v sektoru zemědělství např. nastavení rozsahu podpor, výrobní kvóty, odhady úrody nebo z hlediska potřeb krizového řízení. EU dává kandidátským zemím naprosto jednoznačné signály, že systém IACS není možné obejít ani nahradit něčím zcela jiným. Evropská komise velmi zřetelně prohlásila, že pro poskytování zejména přímých plateb z EAGGF v nových kandidátských zemích je nutno v okamžiku vstupu do Evropské unie mít plně funkční, spolehlivý a zavedený kontrolní systém. Součástí IACS je také kategorizace přírodních a znevýhodňujících faktorů hospodaření pro diferencované přiznávání podpor farmářům v rámci jednotlivých podpůrných nebo kompenzačních programů ES. Svou povahou je IACS nástroj horizontální povahy a zasahuje do mnoha oblastí realizovaných programů podpor a kompenzací v EU.
Proces implementace IACS v České republice je řízen MZe ČR (Řídící a monitorovací výbor IACS, Pracovní výbor IACS). Zapojeny jsou také resortní organizace příp. i jiné resorty Český ústav zeměměřičský a katastrální, ministerstvo životního prostředí apod. Odpovědným technickým koordinátorem zavádění systému je společnost Ekotoxa Opava a spolupracující tým deseti dalších organizací včetně zahraničních subjektů.
Největším úkolem při zavádění IACS je vytvoření zcela nového systému registrace a identifikace půdy založeného na skutečném užívání pozemků. Užívání půdy je zajišťováno na základě leteckého měřického snímkování území celé ČR (1999 – 2001) s komplexním využitím technologií digitální kartografie. Zavedení funkčního IACS v ČR společně s akreditovanou národní platební agenturou vytvoří základní předpoklady pro čerpání a řízení systému podpor z ES popřípadě i další úlohy řešené v sektoru zemědělství.
Smyslem systému IACS v EU je zabránit dvojímu nárokování stejné půdy na podporu ze zdrojů EU.
Vlastní systém IACS je tvořen:
 počítačovou databází,
 identifikačním systémem zemědělských parcel,
 evidencí žádostí o podporu,
 integrovaným kontrolním systémem.
Evropský řídící a garanční fond pro zemědělství
Evropský řídící a garanční fond pro zemědělství (dále EAGGF) je finančním nástrojem pro politiku rozvoje venkova, druhého pilíře společné zemědělské politiky. Financuje rozvoj venkovských oblastí po celé Evropské unii. EAGGF je rozdělen do dvou sekcí:
– Řídící sekce podporuje opatření pro rozvoj venkova v oblastech cíle 1;
– Garanční sekce působí v ostatních oblastech.

Operační program Zemědělství
Cílem Operačního programu Zemědělství je v souladu s globálním a specifickými cíli Národního rozvojového plánu, podpora trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména na:
 zvyšování konkurenceschopnosti odvětví,
 zajištění zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů,
 snižování rozdílů v sociálních podmínkách,
 zachování kulturní krajiny,
 ochraně a zlepšování životního prostředí.

OP Zemědělství v období 2004 – 2006 komplexně ovlivní české zemědělství a venkovský prostor, přičemž je kladen důraz na udržení a rozvoj sociálně – ekonomických podmínek obyvatel venkova. Spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP Zemědělství je hrazeno z orientační sekce EAGGF a z FIFG

Struktura OP Zemědělství navazuje na aktivity spadající do předvstupního období, známé v Programu SAPARD, spadající pod orientační sekci EAGGF v rámci oblastí Cíle 1. OP Zemědělství je v souladu s Horizontálním plánem rozvoje venkova (HRDP) jako dalším programovým dokumentem připravovaným pro zajištění spolufinancování opatření ze záruční sekce EAGGF.
Při přípravě OP Zemědělství proběhly na úrovni regionů konzultace na základě návrhů Plánů rozvoje krajů (PRK), vypracovaných jednotlivými krajskými úřady. Bylo zjištěno, že požadavky regionů na podpory v oblasti zemědělství a rozvoje venkova jsou téměř totožné mezi jednotlivými PRK navzájem a jsou v souladu i s prioritami Ministerstva zemědělství. OP Zemědělství je zpracován jednotně pro celou ČR.

Ochrana životního prostředí
Projekty a akce spolufinancované z EAGGF musí zohledňovat principy a cíle trvale udržitelného rozvoje. Podstatou této strategie je harmonizace ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí tak, aby současným i budoucím generacím byla zachována možnost uspokojovat jejich životní potřeby, aniž by přitom došlo k nevratnému poškození přírody nebo ztrátě její rozmanitosti.
Projekty a akce musí být v souladu s legislativou ČR a ES v oblasti ochrany životního prostředí. Nejvyšší zákon ČR – Ústava České republiky ukládá v čl. 7 státu, aby dbal o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního prostředí. Pro realizaci budou preferovány ty projekty, které jsou v souladu se Státní politikou životního prostředí (usnesení vlády ČR č. 38/2001). OP Zemědělství podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (tzv. SEA) při respektování směrnice Komise č. 85/337/EEC, doplněné směrnicí č. 97/11/EEC. Vlastní projekty podléhají režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů – tzv. EIA). Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Přehled priorit, opatření a podopatření OP zemědělství
Priorita I. Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství, a venkova
Přehled opatření a podopatření
1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům
1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností

1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
1.2.1. Podpora zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských produktů a produktů následného zpracování
1.2.2. Podpora zlepšení produkce tradičních výrobků a krajových specialit

1.3. Lesní hospodářství
1.3.1. Trvale udržitelné hospodaření v lesích
1.3.2. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření
1.3.3. Investice do lesů
1.3.4. Investice do zpracování a odbytu výrobků lesního hospodářství
1.3.5. Sdružování majitelů lesa
1.3.6. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
1.4.1. Pozemkové úpravy
1.4.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
1.4.3. Řízení a zajištění funkčnosti (zemědělských) vodních zdrojů
1.4.4. Rozvoj venkova ( LEADER+)
1.4.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství
1.5. Odborné vzdělávání
1.6. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství
1.6.1. Zpracování ryb a a propagace výrobků z ryb
1.6.2. Chov vodních živočichů, akvakultura
1.6.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství
Priorita II. Technická pomoc
2.1. Technická pomoc

Souhrnný popis a zaměření priorit a opatření
Priorita I. Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a rozvoj venkova
Cíle priority I
V oblasti zemědělství a tedy i zahradnictví se jedná především o zajištění jeho větší konkurenceschopnosti a adaptaci na podmínky evropského trhu, o zvýšení produktivity práce, o zvýšení přidané hodnoty a kvality zemědělských produktů a tím i zvýšení příjmů v zemědělství. Vytváření nových pracovních míst a růst příjmů ve venkovském prostoru mohou velice kladně ovlivnit nepříznivý stav věkové a vzdělanostní struktury obyvatel na venkově. Rovněž prohloubení diverzifikace zemědělských aktivit a určité výhody poskytnuté mladým začínajícím zemědělcům zcela jistě pozitivně ovlivní život na venkově a přispějí k odstranění hospodářských a sociálních rozdílů jak z pohledu sektorů, tak z pohledu regionálního.
Velice důležitým aspektem, který Priorita I sleduje, je snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí, ochrana vod a půdy před znečištěním ze zemědělských zdrojů.
Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku
Podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům
Popis podopatření /výtah se zaměřením na využití v zahradnictví/
Podporuje se zavádění technologií na skladování ovoce a zeleniny, které budou šetrné k životnímu prostředí. Podporu lze poskytnout na investice na rekonstrukci skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu a k zavádění hygienických standardů při jejich skladování.
Podpora bude poskytována na stroje pro zemědělskou prvovýrobu.
Podpora se také týká zejména pořízení:
– traktorů o min. výkonu 60 kW,
– strojů pro sklizeň pícnin,
– sklízecích mlátiček,
– strojů pro sklizeň a posklizňovou úpravu zeleniny a chmele,
– speciálních strojů a speciálních agregátů k výsadbě, sklizni a posklizňové úpravě ovoce, léčivých a vonných rostlin, rostlin pro výrobu vláken.

V případě podpory mladým začínajícím zemědělcům se podpora navíc týká zejména pořízení:
– traktorů o min. výkonu 40 kW,
– strojů na orbu, přípravu a hnojení půdy,
– strojů na setí polních plodin včetně speciálních secích strojů a strojů na ochranu rostlin.

V případě dotace začínajícím mladým zemědělcům může být v souladu s čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 příjemcem:
a) fyzická osoba, která:
– nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let,
– dosáhla minimální zemědělské kvalifikace dle resortní směrnice Ministerstva zemědělství,
– prokáže minimálně dva roky odborné praxe v zemědělské prvovýrobě,
– zahajuje činnost na zemědělském hospodářství poprvé.

b) právnická osoba, která má max. pět účastníků – fyzických osob, přičemž tito účastníci a členové statutárních orgánů musí splňovat následující podmínky:
– žádný z nich nedosáhl ke dni podání žádosti věku 40 let,
– alespoň jeden z nich dosáhl minimální zemědělské kvalifikace dle resortní směrnice Ministerstva zemědělství,
– všichni prokázali minimálně dva roky odborné praxe v zemědělské prvovýrobě,
– zahajují činnost na zemědělském hospodářství poprvé.

Podopatření 1.1.2. Prohloubení diverzifikace zemědělských činností
Popis podopatření
Prohloubení diverzifikace zemědělských činností:
a) výroba a zhodnocení netradičních potravin mimo škálu standardních potravinářských výrobků a jejich uvádění na trh,
b) péče o krajinu, ochrana životního prostředí,
c) alternativní využití stávajícího stavebního fondu,
d) podpora informačních a komunikačních technologií.
Specifické cíle podpory / očekávané účinky:
– rozvoj oblastí vedlejšího výdělku, zlepšení příjmů zemědělských podniků a rodin na venkově,
– zlepšení image zemědělství v propojení s tradičním venkovským prostředím,
– kvalitativní zlepšení nabídky v rámci venkovského prostoru s orientací na cílové skupiny,
– zlepšení marketingu regionálních produktů,
– zlepšení úrovně poskytovaných služeb a uceleného image regionu.

Podopatření 1.2.2. Podpora zlepšení produkce tradičních výrobků a krajových specialit
Popis podopatření
Podporu lze v rámci tohoto podopatření poskytnout pro:
– investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení pro výrobu tradičních a krajových specialit,
– zajištění a udržení potřebných hygienických, technických a environmentálních standardů,
– zlepšování pracovních podmínek,
– zvyšování kvality životního prostředí,
– zlepšení nebo racionalizace marketingu nebo postupů zpracovávání,
– podpora zavádění environmentálně šetrných technologií,
– nákup zařízení určených k recyklaci vedlejších produktů a odpadů a jejich snižování.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:
a) zachování sortimentu výrobků specifického charakteru, včetně tradičních výrobků,
b) vytvoření nových pracovních míst,
c) snížení dopadů na životní prostředí,
d) snižování výrobních nákladů, zvyšování produktivity práce,
e) podpora diverzifikace zemědělské činnosti,
f) ochrana a zlepšování pracovního prostředí.

Opatření 1.3. Lesní hospodářství
Opatření je zaměřeno na investice na zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů a vhodnou marketingovou koncepci, obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavedení příslušných ochranných opatření, zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů, na zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr, zalesňování nezemědělské půdy.
Lesy hrají důležitou roli při ochraně a zachování základní ekologické rovnováhy, zejména pokud jde o půdu, vodní zdroje, klima, faunu a flóru. Lesy jsou významnou součástí venkovského prostoru a podstatnou měrou ovlivňují jeho trvale udržitelný rozvoj. Lesnická opatření přispívají k rozvoji ekonomického a sociálního potenciálu venkovského prostoru, podporují vyvážené plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí (rekreace, lázeňství, vodní hospodářství atd.). Úroveň hospodaření v lesích ovlivňuje celou řadu jiných odvětví a zvyšuje potenciál využití krajiny. Zejména v lesích, podléhajících určitému stupni ochrany, je udržení ekologické stability prvořadým cílem. Hospodaření v lesích přispívá k rozvoji pracovních příležitostí na venkově. Přizpůsobení lesnického sektoru novým podmínkám v souvislosti se vstupem do EU vyžaduje podporu vhodných investic, aby byla zabezpečena konkurenceschopnost tohoto sektoru v globálních podmínkách.

Podporu lze poskytnout na:
a) zachování genových zdrojů lesních dřevin,
b) přirozenou nebo umělou obnovu lesa,
c) péči o mladé lesní kultury do zajištění,
d) výchovu lesních porostů,
e) hnojení a vápnění lesních pozemků,
f) převody, přeměny a rekonstrukce nestabilních, stanovištně nevhodných nebo náhradních lesních porostů mladších 60 let,
g) činnosti podporující přírodě blízké hospodaření v lesích, včetně technologií šetrných k přírodě.

Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích umožní zachování popř. zlepšení ekologické rovnováhy a stability lesa v krajině.
Podopatření 1.3.2. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření
Podporu lze poskytnout na:
 a) ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích,
 b) rekonstrukce poškozených lesních porostů,
 c) obnova lesa po kalamitních těžbách,
 d) provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření,
 e) odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží,
 f) prevence před lesními požáry – hlídková činnost,hasební zásahy leteckou hasičskou službou při požárech v lesích.

Podopatření 1.3.3. Investice do lesů
Podporu lze poskytnout na:
a) výstavbu, rekonstrukci resp. modernizaci lesní dopravní sítě,
b) výstavbu, rekonstrukci resp. modernizaci zařízení upravující vodní režim (meliorace, retenční nádrže, apod.),
c) podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků,
d) pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě a na ekologické technologie uplatňované při hospodaření v lesích,

Podopatření 1.3.4. Investice do zpracování a odbytu výrobků lesního hospodářství
Podporu lze poskytnout na:
a) marketingový projekt,
b) nákup technologií pro zpracování výrobků lesního hospodářství.

Podopatření 1.3.5. Sdružování majitelů lesa
Popis podopatření
Podporu lze poskytnout:
a) na náklady spojené se založením a budováním sdružení s právní subjektivitou,
b) na pořízení předmětů a technologií souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech.

Podopatření 1.3.6. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
Podporu lze poskytnout na:
a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných nelesních půd,
b) péči o mladé lesní kultury do zajištění založené podle písm. (a).

Podpory umožňují převádět zemědělsky neobdělávané půdy, které jsou zdrojem plevelů v kulturní krajině, na lesy s bohatou dřevinnou skladbou. Rozšířením zalesněných ploch především v zemědělské krajině dojde k posílení biodiverzity krajiny.

Kritéria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci:
a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,
b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
c) projekt musí být realizován na území České republiky,
d) předložení dokladu o zajištění finančního krytí předkládaného projektu,
e) projekt zalesnění vypracovaný oprávněnou osobou.

Opatření 1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
Opatření je zaměřeno na uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravě pozemků, jejich zpřístupnění a reálné vytyčení. Dále pak na ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, a opatření k ochraně životního prostředí a zvýšení její ekologické stability. Jde také o ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích a o obnovu poškozených porostů; provádění preventivních a protipovodňových opatření.

Opatření se rovněž týká i modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení sloužících k akumulaci vody v krajině; odstraňování nánosů z malých vodních nádrží a rybníků.

V oblasti rozvoje venkova bude podpora směřovat na spolufinancování realizace pilotních strategií integrovaného místního rozvoje a do diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství pro vytvoření nových pracovních míst a zdrojů příjmů.

Podopatření 1.4.1. Pozemkové úpravy
Prostředky tohoto podopatření slouží k uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravě pozemků a jejich reálnému vytyčení. Nedílnou součástí pozemkových úprav je „plán společných zařízení“, kterými jsou opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření k ochraně životního prostředí a zvýšení její ekologické stability.

Podporu lze poskytnout na následující typy projektů:
– vytváření nových digitálních katastrálních map,
– geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav,
– vyměřování pozemků dle zákona č. 229/1991 Sb. a vytyčování nových pozemků dle zákona č. 139/2002 Sb.,
– realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
– lokální ÚSES ).

Podopatření 1.4.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
Podopatření je zaměřeno na zlepšení a ochranu zemědělsky využívaných pozemků v oblastech s nepříznivým vodním režimem (oblasti s nadbytkem nebo nedostatkem srážek, rizikové oblasti z hlediska výskytu povodní). Realizace tohoto podopatření umožní vytvoření prostorové rovnováhy mezi hospodářským a kulturním rozvojem spojeným s využíváním území ohroženého povodněmi a potřebami využít toto území ke zpomalení odtoku vody, akumulace vody a snížení velikosti průtoků.

Jedná se o odstranění následků způsobených povodněmi na vodních dílech, prevenci před povodněmi (výstavba poldrů, malých vodních nádržích a ochranných protipovodňových hrází) a pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím (stavby k závlaze a odvodnění), která jsou prováděna na zemědělských pozemcích.
Dotaci lze poskytnout na:
a) odstranění následků způsobených povodněmi na vodních dílech,
b) prevenci před povodněmi,
c) pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků).

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:
a) odstranění škod způsobených povodněmi na poldrech, ochranných hrázích, malých vodních nádrží, hlavních závlahových zařízení, podrobných závlahových zařízení, hlavních odvodňovacích zařízení, podrobných odvodňovacích zařízení,
b) výstavba poldrů, malých vodních nádrží, protipovodňových hrází (dimenzovaných na Q5 ) na zemědělsky využívaných pozemcích,
c) zajištění retence vody přírodě blízkými opatřeními a změna využití půdního fondu,
d) změna funkce území a způsoby využití pozemků v aktivních zónách záplavových území,
e) zlepšení ochrany zemědělsky využívaných pozemků a majetku,
f) vytvoření prostorové rovnováhy mezi hospodářským a kulturním rozvojem spojeným s využíváním území ohroženého povodněmi a potřebami využít toto území ke zpomalení odtoku vody, akumulace vody a snížení velikosti průtoků,
g) pořízení a obnova hlavních závlahových zařízení, podrobných závlahových zařízení, hlavních odvodňovacích zařízení a podrobných odvodňovacích zařízení,
h) zlepšení vodního režimu půdy na přijatelné produkční podmínky ve vymezených klimatických a půdních oblastech.

Podopatření 1.4.3. Řízení a zajištění funkčnosti (zemědělských) vodních zdrojů
Podopatření je zaměřeno na celkové zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a posílení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí a s ohledem na jejich protipovodňový a krajinotvorný význam. Toto bude zajištěno zejména obnovou či rekonstrukcí těles hrází a funkčních objektů (bezpečnostní přelivy, vypouštěcí zařízení) vodních děl, obnovy retenčních prostorů odtěžením sedimentů a přehodnocením účelů vodních děl s preferováním krajinotvorné a mimoprodukční funkce a víceúčelovosti jednotlivých rybníků a malých vodních nádrží před doposud převažujícím rybím hospodářstvím.
Dotaci lze poskytnout na:
a) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zemědělských vodních nádrží,
b) na odbahnění a rekonstrukci bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:
a) obnova funkčnosti rybníků, a rybničních systémů,
b) obnova a rekonstrukce těles hrází a funkčních objektů vodních děl,
c) zapojení rybníků, rybničních soustav a malých zemědělských vodních nádrží do biocenter a biokoridorů, což má za následek zvýšení ekologické stability krajiny,
d) zajištění odpovídající akumulace vody v krajině a kvality povrchových vod,
e) zlepšení podmínek k chovu ryb,
f) zajištění vyšší protipovodňové ochrany přilehlých území,
g) zvýšení mobilního objemu vody pro závlahy a energetiku,
h) zlepšení podmínek k rekreaci a s tím spojeným cestovním ruchem.

Podopatření 1.4.4. Rozvoj venkova (LEADER+)
Hlavním cílem tohoto podopatření je zapojení širokých vrstev obyvatelstva do spolupráce při řešení problematiky jednotlivých oblastí (regionů) formou převzetí iniciativy rozhodovacích procesů týkajících se příslušné venkovské oblasti.

Popis podopatření:
a) podpora integrovaných strategií rozvoje venkova omezenému počtu pilotních místních akčních skupin,
b) získávání dovedností,
c) realizace akcí spolupráce otevřených pouze pro místní akční skupiny,
d) vytvoření sítě venkovských území zapojených do této iniciativy.

Podopatření 1.4.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství
Cílem tohoto podopatření je vytvoření dalších zdrojů příjmů subjektů podnikajících v zemědělské a lesní výrobě.
Podpora agroturistiky
Podporu lze poskytnout podle zaměření, orientovaného na cílové skupiny, na vysoké úrovni kvality:
a) výstavba, modernizace a vybavení ubytovacího zařízení:
– pokoje , prázdninové byty a domy pro hosty,
– prostory pro pobyt hostů, včetně sanitárních zařízení a kuchyněk pro prázdninové hosty.
b) vytvoření zastřešených míst k sezení, hřišť a heren pro děti, pořízení sportovního nářadí a hraček pro prázdninové hosty.
c) zařízení a vybavení zařízení pro volný čas a vytvoření nabídek pro volný čas, které budou podporovat požadavky agroturistiky a budou k dispozici také veřejnosti (hostům) za přiměřenou úhradu, jako jsou:
– půjčovna kol, lodí nebo lyží,
– prostory pro zvířata hostů (ohrady, oplocení, přístřešky, s výjimkou boxů pro koně),
d) výstavba a vybavení prostor pro další možnosti získání příjmů / služby zpravidla ve spojení s turistickou nabídkou dovolené na statku / prázdnin na venkově,
e) zlepšení marketingu jednotlivých poskytovatelů v omezeném rozsahu,např. pořízení komunikační techniky (telefonní záznamníky, faxy apod.), vývěsní štíty na domy, software pro péči o hosty a rezervaci (např. webové stránky) včetně příslušných instrukcí a kurzů. Výjimku tvoří reklamní opatření jednotlivých poskytovatelů.
f) vytvoření zařízení pro cestovní ruch k aktivnímu trávení volného času a odpočinku, jako jsou např. minigolfová hřiště, cyklistické a běžecké stezky, hřiště a pod.
g) rozvoj a realizace marketingových projektů ke zlepšení nabídek poskytovatelů ubytovacích, turistických a dalších služeb:
– studie, analýzy, koncepty s modelovým charakterem a významem pro celý další rozvoj agroturistiky, jako jsou např. sledování trhu, analýza cílových skupin, vývoj efektivních tržních strategií a nabídek, orientovaných na cílové skupiny,
– uvedení nabídky na trh, mimo jiné vytvoření konceptu, balíky a katalogy nabídek, akce, pracovní a reklamní materiály, nová média,
– propojení nabídek a akcí jednotlivých poskytovatelů služeb v regionu,
– péče o opatření a jejich provádění.

Opatření 1.5. Odborné vzdělávání
Opatření je zaměřeno na vzdělávání subjektů v sektoru zemědělství a lesním hospodářství za účelem dosažení zvýšení efektivity práce výroby jako celku.

Opatření 1.6. – Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství
Cílem podpory je zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů, obnova původní druhové skladby ryb v povodích, zachování specifických genetických vlastností populací sladkovodních ryb. Rovněž jde o zlepšení kvality vod v povodí Labe, Odry a Dunaje.

Podopatření 1.6.1. Zpracování ryb
Cílem podopatření 1.6.1. je rozšíření nabídky sortimentu zpracovaných ryb a výrobků z ryb v tržní síti a efektivnější využití místních zdrojů a domácí suroviny. Plánovanými prostředky bude možné rozšířit zaměstnanost v rybářském sektoru a nepřímo v návazných obchodních organizacích a společnostech.

Podporu lze poskytnout na:
a) výstavbu nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukci stávajících tak, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU (v rámci 1. stupně zpracování),
b) modernizaci nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb (v rámci 1. stupně zpracování).
Specifické cíle podpory / očekávané účinky:
Cílem podpory je zvýšení kvality a rozšíření sortimentu výrobků z ryb včetně zvýšení spotřeby sladkovodních ryb a:
a) zvýšení hygienických standardů a bezpečnost potravin,
b) rozšíření, výstavba, popř. rekonstrukce provozů pro zpracování ryb,
c) technologie směřující k výrobkům bez přítomnosti kostí ve finálním produktu,
d) zpracování širšího spektra druhů ryb s vyšším podílem vložené práce ve finálním výrobku,
e) rozšíření sortimentu výrobků z ryb,
f) služby poskytované velkoobchodu, maloobchodu a organizacím producentů,
g) odbytové poradenství a pomoc,
h) zlepšení obchodních podmínek, rozšíření odbytových možností pro zpracovávané ryby a výrobky z nich, širší uplatnění v tržní síti,

Podopatření 1.6.2. Chov vodních živočichů. Akvakultura.
Hlavním cílem podopatření 1.6.2. je obnova skladby původních rybích společenstev vodních toků a zachování specifických vlastností ohrožených druhů sladkovodních ryb.
Podporu lze poskytnout na:
a) obnovu skladby společenstev volných vod,
b) udržování genových zdrojů ryb,
c) zabezpečení plemenářské činnosti v rybářství,
d) podporu netradičních technologií chovu ryb.

Podopatření 1.6.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství
Podporu lze poskytnout na:
a) zpracování systému zpravodajství o rybářské činnosti v ČR vůbec a rovněž sloužící ke kontrole kvality a dopadům na životní prostředí,
b) výzkum zahrnující zvláštní geografické podmínky ČR v rybářství,
c) výzkum základních technologických vlastností rybího masa a technologických postupů zpracování ve smyslu zhodnocování surovin – využití vedlejších produktů,
d) snížení patologických rizik při chovu ryb.

Priorita II Technická pomoc
Cíle Priority II
Cílem Priority II je poskytnout technickou pomoc v rámci realizace OP Zemědělství se zaměřením na podporu jeho efektivního řízení, jeho propagaci a na podporu efektivního hodnocení OP Zemědělství a vybraných projektů.

V rámci této priority bude poskytováno financování především na pokrytí nákladů spojených s:
 řízením, realizací, monitorováním, kontrolou,
 analýzou a poskytováním informací na úrovni celého OP Zemědělství včetně jeho publicity a hodnocení,
 výdaji na zasedání a činnost Národního monitorovacího výboru pro OP Zemědělství, jeho pracovních skupin a podvýborů,
 výdaji na audity a kontroly na místě.
Dalšími akcemi financovanými v rámci technické pomoci mohou být odborné studie, semináře, informační akce, hodnocení, pořízení a instalace počítačového systému pro řízení, monitoring a hodnocení programu a výdaje z iniciativy Komise (například semináře organizované jménem Evropské komise).

Opatření 2.1. Technická pomoc
Opatření je zaměřeno na financování úkolů, které jsou spojeny s realizací EAGGF a FIFG.

Závěrem
Vstup do EU se rychle přibližuje a je jen na nás jak budeme umět přijmout podanou ruku z Evropské unie, jak si připravíme projekty, jak zajistíme financování. Podpory ze strukturálních fondů jsou nenárokové a finanční prostředky podle smluv obdržíme až po realizaci záměru. V příštím příspěvku se podíváme podrobněji na další informace týkající se Horizontálního plánu rozvoje venkova a Společného regionálního operačního plánu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *