23.12.2004 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotační příležitosti zahradníků z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Zahradnictví vzhledem k multiresortní podstatě oboru řadíme jak do resortu zemědělství, ale na příklad i do resortu ministerstva průmyslu a obchodu, sadovníci jsou v souladu s resortem životního prostředí.

Ale i další resorty mohou ovlivnit zahradnické aktivity. Zahradník, který chce na evropském trhu uspět, by měl mít informace o všech operačních programech navazujících na strukturální fondy. V dnešním příspěvku se stručně seznámíme s operačním programem Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). OP RLZ je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie. Účelem strukturálních fondů EU je snižování rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů Evropské unie prostřednictvím spolufinancování jednotlivých projektů z prostředků EU.

Celkový objem prostředků, které budou vynaloženy z ESF na aktivity OP RLZ v období let 2004 – 2006, činí 318,82 mil. EUR (9, 883 396 mld. Kč, 1 EUR = 31 Kč). K této částce je nutno přičíst 103,61 mil. EUR (3, 211 916 mld. Kč, 1 EUR = 31 Kč), které jsou na spolufinancování vyčleněny ve státním rozpočtu ČR. Slavnostnímu vyhlášení OP RLZ předcházela na Ministerstvu práce a sociálních věcí intenzivní příprava programového dokumentu OP RLZ, Dodatku OP RLZ a veškeré další programové dokumentace. Všechny základní dokumenty OP RLZ a program jako celek musely projít schvalovacím procesem i v rámci Evropské komise. Na slavnostní vyhlášení OP RLZ budou od června 2004 navazovat výzvy k předkládání grantových schémat a projektů. Tyto výzvy vyhlásí, v závislosti na jednotlivých opatřeních, tyto instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, pověřené Úřady práce, kraje, Nadace pro rozvoj občanské společnosti a Pedagogické centrum Praha. Je užitečné sledovat informace na centrální webové stránce zmíněného operačního programu: www.esfcr.cz

Evropská strategie zaměstnanosti je založena na čtyřech pilířích:
 Zaměstnatelnost – podpora úsilí, aby každá osoba vstupující na trh práce měla nezbytné základní a odpovídající schopnosti a motivaci k získání a udržení si zaměstnání;
 Podnikání – podpora tvorby podmínek pro založení, fungování a růst podniků poskytujících pracovní místa;
 Adaptabilita – podpora vývoje pružnosti a inovace na pracovišti s cílem zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti podniků a pracovní síly a tím vytvoření a zachování pracovních míst;
 Rovné příležitosti – podpora odstraňování jakékoli diskriminace v zacházení s muži i ženami v souvislosti s přístupem ke všem druhům práce i odměnou za tuto práci.

Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. Operační program Rozvoj lidských zdrojů vymezuje celkem pět priorit, které svým rozsahem pokrývají následující oblasti: aktivní politiku zaměstnanosti, integraci specifických skupin ohrožených sociální exkluzí, rovnost příležitostí pro muže a ženy na trhu práce, rozvoj celoživotního učení a zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek.

Priority uvedené v OP RLZ jsou navrženy tak, aby byly v souladu s problémy, trendy, návrhy řešení a strategiemi vývoje obsaženými v Národním akčním plánu zaměstnanosti pro rok 2002, Společném zhodnocení politiky zaměstnanosti v České republice, Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky a v dalších základních strategických dokumentech pro oblast zaměstnanosti, sociální politiky vzdělávání a podpory podnikání.

Přehled priorit a opatření operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro období 2004 - 2006

1. Priorita Aktivní politika zaměstnanosti

Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti služeb

2. Priorita Sociální integrace a rovnost příležitostí

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních

3. Priorita Rozvoj celoživotního učení

Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

4. Priorita Adaptabilita a podnikání

Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
Opatření 4.2 Specifické vzdělávání

Podrobnější výklad k prioritám a opatřením OP RLZ:

1. Priorita – Aktivní politika zaměstnanosti. Jedná se o prioritu, kterou budou administrovat Úřady práce v ČR.

Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Mezi cílové skupiny řadíme uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a zaměstnavatele. V rozsahu činností pro cílové skupiny se uvažuje s následujícími aktivitami: rekvalifikace, motivační kurzy, poradenství, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání (osoby samostatně výdělečně činné), kurzy pro začínající podnikatele, rozvoj vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, sociální doprovodné programy, rozvoj zprostředkovatelských a poradenských služeb, rozvoj zaměstnaneckých agentur (typu „Labour Pool“), doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti.

Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti
Mezi cílové skupiny patří pracovníci služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací.
V aktivitách cílových skupin očekáváme např. tvorbu a realizaci specifických integrovaných školících programů pro integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí, tvorbu vzdělávacích programů ke zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženými skupinami a jejich implementaci do praxe, vytvoření programu jednotného přístupu pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování individuálních akčních plánů založeném na individuálním přístupu a aktivizaci uchazeče o zaměstnání přípravou školitelů, zpracování školících programů pro společenskou (sociální a pracovní) integraci příslušníků etnických skupin a migrantů pro pracovníky veřejné správy a nestátních neziskových organizací, rozvoj informačních a monitorovacích systémů atd.

2. Priorita – Sociální integrace a rovnost příležitostí

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
V opatření 2.1 se jedná o rozsah činností pro cílové skupiny jako je vzdělávání, vytváření pracovních míst, doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání, speciální poradenské služby, podpora systému sociální infrastruktury, sociální služby, systémová podpora budování kapacity poskytovatelů sociálních služeb.

Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
Opatření má přispět k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti, resp. diskriminace obou pohlaví, zejména žen a podpořit naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi, k posilování účasti žen v netradičních oborech tím, že se zaměří na rozvoj poradenských a vzdělávacích aktivit žen v těchto oborech, zvyšovat kvalifikaci žen prostřednictvím účasti v distančních formách vzdělávání, ke zvýšení účasti žen v podnikání (bude podporováno rozvojem nabídky školících a poradenských služeb pro podnikatele), k motivaci zaměstnavatelů využívat nové formy zaměstnání a vytvářet podmínky maximální účasti žen na trhu práce, zvýšit účast žen na vzdělávání organizovaném zaměstnavateli, k přizpůsobení žen novým požadavkům na trhu práce prostřednictvím rekvalifikací zaměřených na informační technologie, k prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti žen realizací opatření zaměřených na ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, ženy v předdůchodovém věku a ženy s nízkou kvalifikací.

Priorita 3. – Rozvoj celoživotního učení

Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Opatření usiluje o motivaci každého jedince k celoživotnímu učení a tím posílení jeho šancí na pracovní uplatnění a o posílení podpůrných systémů vzdělávací soustavy. Mezi cílové skupiny řadíme: základní, střední a vyšší odborné školy, školská zařízení, pedagogická centra a občanská sdružení; organizace přímo řízené MŠMT, úřady práce, kraje a obce, školy.
Rozsah opatření se týká těchto směrů: zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, organizování činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra), příprava a realizace pilotních vzdělávacích programů (zkvalitňování výuky cizích jazyků, zvyšování informační gramotnosti, podpora občanské, interkulturní a environmentální výchovy), diferenciace a individualizace vzdělávání, zvyšování kvality nabídky vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ, včetně zkvalitňování praktického výcviku a odborné praxe, další vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství, vytváření sítě škol s inovací pedagogické práce, vytváření a realizace nabídky vzdělávacích služeb pro dospělé na SŠ a VOŠ.

Dále do uvedeného opatření řadíme: podporu vytváření národního systému certifikace získaných kvalifikací, přípravu pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách, vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení, včetně zřízení a podpory Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání, realizace informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce (Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce – ISA), tvorba programů pro oblast kariérového profesního a psychologického poradenství na školách, realizace přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství.

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Cílem tohoto opatření a zároveň nedílnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti je neustálá podpora vývoje terciárního vzdělávání na vysokých školách tak, aby absolventi jednotlivých typů akreditovaných studijních programů (bakalářských, magisterských a doktorských) byli dobře uplatnitelní na trhu práce. Mezi cílové skupiny patří: vysoké školy, organizace zaměstnavatelů a odborná pracoviště, instituce pro výzkum a vývoj.

Rozsah opatření pro cílové skupiny se týká prohloubení vnitřní diferenciace a podpory zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, modulové uspořádání studijních programů, včetně kreditního systému, spolupráce škol s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti, zvýšení kvality studijních programů učitelů všech stupňů vzdělávání, rozvoj programů pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských programů nepedagogického zaměření, rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách, podpora dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje

Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Opatření je zaměřeno na rozvoj nabídky dalšího profesního vzdělávání systémovým způsobem a na zavedení klíčových systémových mechanizmů do této oblasti. Mezi cílové skupiny patří: MPSV, zaměstnavatelé, lektoři a konzultanti, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých, odborníci z výzkumných pracovišť, poradci úřadů práce, odborníci úřadů státní správy a samosprávy, odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů.
Rozsah opatření pro cílové skupiny se týká založení systému dalšího profesního vzdělávání, vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech, rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání (informační, analytické, poradenské, diagnostické služby), rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky, vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání.

4.priorita – Adaptabilita a podnikání

Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
Opatření je zaměřeno na podporu konkurenceschopnosti podniků a organizací v oblastech ekonomiky s růstovým potenciálem a rozvoj odborných znalostí, kvalifikace a kompetencí zaměstnavatelů i zaměstnanců ve vazbě na probíhající změny prostřednictvím odpovídající nabídky rekvalifikačních programů a vzdělávání, s důrazem na vzdělávání v oblasti informačních technologií a udržitelného rozvoje, podpora zachování pracovních míst, vytváření nových pracovních míst a další rozvoj alternativních pružných forem organizace práce. Mezi cílové skupiny náleží zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci o zahájení podnikání. Rozsah opatření pro cílové skupiny je plánován na podporu specifického vzdělávání zabezpečovaného zaměstnavateli, realizaci rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, programy řízení lidských zdrojů v organizacích, odborné vzdělávání zaměstnanců, podpora nových forem vzdělávání.

Opatření 4.2 Specifické vzdělávání
Opatření se soustředí zejména na podporu vývoje nových znalostí v ekonomice, na posílení profesní kvalifikace a vzdělanosti. Mezi cílové skupiny patří jak zaměstnanci a management podniků, které současně předkládají projekt v rámci priority "Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru" OP Průmysl a podnikání; tak podniky (zejména malé a střední), veřejné instituce (knihovny, muzea, botanické a zoologické zahrady, informační střediska obcí a další veřejně přístupné instituce zabývající se výchovou, osvětou a informováním veřejnosti), školy, orgány veřejné správy (krajská a obecní zastupitelstva, krajské a obecní úřady a orgány ochrany přírody-správy národních parků a CHKO), nestátní neziskové organizace (NNO) zabývající se výchovou, osvětou a informováním veřejnosti; ale i studenti středních odborných a vysokých škol zaměřených na cestovní ruch (dále CR), lektoři a pedagogický personál uvedených škol, zaměstnanci podniků CR, zaměstnanci podniků CR ohrožení nezaměstnaností, podnikatelé a začínající podnikatelé v CR, pracovníci veřejné správy, pracovníci Regionálních rozvojových agentur zaměřených na CR.

Rozsah opatření pro cílové skupiny:
 cílené podnikové odborné vzdělávání, doškolování či zaškolení pracovníků průmyslových podniků;
 podpora rozvoje systému EVVO (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) a budování implementačních struktur - sítí environmentálně zaměřených informačních a vzdělávacích středisek (vzájemně spolupracujících NNO, obcí a veřejných institucí), posilování kapacit poskytovatelů vzdělávacích, výchovných,informačních a osvětových služeb v oblasti životního prostření;
 příprava a realizace programů EVVO (kurzy, informační služby, pilotní projekty), vzdělávání pracovníků institucí poskytujících EVVO, programy k rozšíření účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí, podpora vzniku pracovních příležitostí a rozvoje dobrovolnictví v oblasti životního prostředí;
 založení speciálního vysokoškolského studia na výchovu turistického destinačního marketingu a managamentu, regionálních a municipálních manažérů;
 nové standardy vzdělávání posluchačů CR středních a vysokých škol, tvorba nových moderních učebnic a pomůcek pro výuku CR, tvorba programů celoživotního vzdělávání pro CR, rekvalifikační programy pro služby CR a lázeňství, ekoturistiku a využívání a ochranu přírodních zdrojů a ekosystémů;
 školení a vzdělávání pracovníku v CR, školení a poradenství pro podnikatele v CR a začínající podnikatele v CR, odborná školení a vzdělávání pracovníků veřejné správy pro oblast CR (včetně jazykových kurzů a odborných stáží v zahraničí).

5. priorita - Technická pomoc

Opatření 5.1 Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ
Opatření se týká technické pomoci Řídícímu orgánu a zaváděcím čili implementačním orgánům pro řádné řízení a administraci programu zahrnující aktivity spojené s procesem výběru a hodnocení projektů, poradenství pro žadatele, monitorování postupu realizace a podporu koordinace při implementaci programu.

Opatření 5.2 Ostatní oprávněné činnosti
Uvedené opatření je zaměřeno na realizace Komunikačního akčního plánu pro OP RLZ (např. propagace programu na veřejnosti, semináře, informační akce) a podpora aktivit zaměřených na implementaci Strategie hodnocení OP RLZ.

Závěr
Doufám, že v předloženém výtahu z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů najdou inspiraci zvláště představitelé zahradnického školství na všech úrovních, ale i zájmové Svazy, které organizují tradiční Ovocnářské dny, Květinářské dny a podobná milá setkání v zimním období.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down