28.10.2004 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotační příležitosti zahradníků z Operačního programu Průmysl a podnikání

V dnešním příspěvku se seznámíme s možnostmi zahradníků z Operačního programu průmysl a podnikání, který je někdy uváděný zkratkou OPPP. Zmíněný program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. S celým operačním programem se lze seznámit na www.mpo.cz,

Globálním cílem operačního programu Průmysl a podnikání je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb a dokončení potřebných strukturální změn v průmyslu, což je plně ve shodě s první prioritní osou Národního rozvojového plánu – Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb.
Operační program Průmysl a podnikání rozpracovává cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. Základním posláním operačního programu je přispět jeho realizací k zachování a dalšímu rozvoji konkurenceschopného a efektivně vyrábějícího průmyslového sektoru v České republice. Vedle svých ekonomických cílů operační program Průmysl a podnikání zohledňuje samozřejmě i rovinu regionální, sociální, rovných příležitostí a aspekty environmentální.

V předloženém příspěvku jsou podrobně rozvedena ta opatření OPPP, které mohou využít malí a střední podnikatelé. Využívat podpor malého a středního podnikání mohou podnikatelské subjekty, které nehospodaří na půdě, tzn. podpory zde mohou hledat majitelé květinových síní, vazárny, zahradnická centra. Projekty týkající se malého a středního podnikání v rámci OPPP mohou podávat podnikatelé zařazení do OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností) s čísly:
- 52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
- 52.48 5 Maloobchod s květinami, pěstitelskými a chovatelskými potřebami

Přehled priorit a opatření Operačního programu průmysl a podnikání
Priority a opatření
Název programu veřejné podpory
Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí
1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace
1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání
1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb
Priorita 2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků
2.1 Zakládání a rozvoj MSP
2.2 Podpora inovací, výrobků, technologií a služeb
2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie
Priorita 3 Technická pomoc
3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu
3.2 Ostatní technická pomoc

Programy budou trvat v letech 2004-2006, nicméně vyplácení prostředků bude probíhat až do konce roku 2008.

Obecné principy pro uznatelnost nákladů
Uznatelné náklady spolufinancované ze strukturálních fondů musí odpovídat legislativě v oblasti veřejné podpory a Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 týkající se pravidel pro uznatelnost
nákladů (dále jen „Nařízení 1145/2003“) na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení 1260/1999.
Projekt musí být realizován na území ČR – Cíle 1 (tj. celé území kromě NUTS II Praha)
Uznatelné náklady musí splňovat zejména následující podmínky:
 musí být vynaloženy ode dne přijetí žádosti o udělení podpory (v případě zvýhodněného úvěru od data uzavření úvěrové smlouvy), není-li v rámci programu stanoveno jinak,
 musí být nezbytné pro realizaci předkládaného projektu a prokazatelně vzniklé v souvislosti s plněním předmětu projektu,
 musí být plánovány a navrhovány v předkládaném rozpočtu projektu,
 musí být doloženy průkaznými účetními doklady.
Za uznatelné náklady lze vždy považovat náklady spojené s propagací a publicitou projektu.
Do uznatelných nákladů nelze zahrnout:
 dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před přijetím žádosti o udělení podpory,
 splátky půjček,
 vlastní daně a DPH, pokud je konečný uživatel plátcem daně (na úvěry se toto omezení nevztahuje),
 sankce a penále,
 náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty,
 celní a správní poplatky.
Každý uznatelný náklad (patřičně doložený průkazními účetními doklady) lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát – tzn. že náklad, na který se vztahuje přiznaná podpora se neuplatní v rámci jiného dotačního programu financování z veřejných zdrojů.
Obecné požadavky na žadatele o podporu
Podnikatelské subjekty:
1. Podpora (dotace či zvýhodněný úvěr) může být poskytnuta pouze žadatelům o podporu, kteří nemají žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, Celní správě, Pozemkovému fondu, FNM a státním fondům. Potvrzení o vypořádání závazků popř. čestné prohlášení o splnění závazků nesmí být ke dni podání žádosti o udělení podpory starší dvou měsíců. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky.
2. Musí být zaregistrovány v ČR tzn. zapsány v obchodním rejstříku, evidovány Živnostenským úřadem ČR, nebo jiným úřadem podnikají-li na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.
3. Jsou oprávněny k podnikání na území ČR podle zvláštního zákona odpovídající zaměření projektu, na který má být podpora poskytnuta.
4. Jsou registrováni na finančním úřadu jako plátci daně z příjmu.
5. Musí mít sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.
6. Na majetek žadatele o podporu nesmí být prohlášen konkurs nebo žadateli o podporu nesmí být povoleno vyrovnání nebo být zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Stručný výtah opatření, která se mohou týkat v úvodu zmíněných podnikatelů:

Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků
Začínající podnikatelé a malí a střední podnikatelé v počáteční fázi své činnosti mají potřebu získat informace a finanční prostředky k uskutečnění svých projektů.
Podpora je poskytována s těmito cíli:
 usnadnit vstup do podnikání novým podnikatelům,
 umožnit realizaci investičně zaměřených rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podniků s kratší historií, nižší kapitálovou vybaveností a omezenými možnostmi zajištění úvěru,
 zvýšit dostupnost kvalitních poradenských služeb pro malé a střední podniky, přispívající ke zlepšení úrovně řízení v podnicích,
 zvýšit nebo zachovat konkurenceschopnost malých a středních podniků pořízením nových technologií,
 podporovat zapojení podniků do mezinárodní obchodní nebo výrobní spolupráce a zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích.
Podpora je zaměřena na tyto cílové skupiny podnikatelů a institucí:
 občany vstupující poprvé do podnikání nebo vracející se k podnikání s velkým časovým odstupem od předchozí podnikatelské zkušenosti,
 malé podniky s kratší historií, s velmi omezenými možnostmi poskytnout zajištění úvěrů,
 malé a střední podniky harmonizující výrobní podmínky podle pravidel EU v oblasti životního prostředí, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany,
 malé a střední podniky zlepšující úroveň řízení v podnicích,
 malé a střední podniky s jasně definovaným podnikatelským záměrem, potenciálem zvyšování konkurenceschopnosti na celostátním nebo globálním trhu,
 malé a střední podniky, které realizují vlastní vývozní činnost.
Podpora bude poskytována formou:
 zvýhodněných dlouhodobých úvěrů podnikatelům na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zejména ICT, v některých programech též částečně na financování zásob, pohledávek do lhůty splatnosti a provozních nákladů bezprostředně souvisejících s projektem,
 dotací na pořízení strojů a zařízení a nehmotného majetku, zejména ICT, na rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku bezprostředně souvisejícího s realizací projektu,
 dotací podnikatelům k úhradě části nákladů za poradenské služby, účasti na veletrzích.
Úvěry budou poskytovány na základě smluv uzavřených mezi konečným příjemcem a konečným uživatelem a dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory obsahujících podmínky pro poskytnutí podpory.

Program podpory začínajících podnikatelů – Start
Cílem programu je umožnit pomocí zvýhodněných úvěrů realizaci podnikatelských záměrů občanů poprvé nebo s delším časovým odstupem vstupujících do podnikání.
Podpora bude poskytována formou dlouhodobých bezúročných úvěrů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, financování zásob, pohledávek do lhůty splatnosti a provozních nákladů bezprostředně souvisejících s projektem. Projektem se rozumí podnikatelská činnost konečného uživatele, na kterou byla poskytnuta podpora.
Jednou z podmínek pro získání úvěru bude absolvování kurzu pro začínající podnikatele v rámci programu PORADENSTVÍ, financovaného ze státního rozpočtu, jehož součástí bude i příprava podnikatelského projektu.
Forma a výše podpory
Bezúročný úvěr s dobou splatnosti až 6 let a ve výši od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč pro fyzické osoby, v případě obchodních společností a družstev (s výjimkou akciových) a více společníků či členů až 1 mil. Kč.
Uznatelné náklady
a. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, rekonstrukce a modernizace dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací projektu a pořízení nehmotného majetku tvořeného licencemi a know-how.
b. Pořízení zásob, úhrada pohledávek do lhůty splatnosti a úhrada provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu do výše 50% zvýhodněného úvěru.

Program podpory podniků v počátečním stádiu rozvoje – Kredit
Cílem programu je umožnit pomocí zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Projektem se rozumí podnikatelská činnost konečného uživatele, na kterou byla poskytnuta podpora.
Podpora bude poskytována formou dlouhodobých majetkově nezajištěných úvěrů s nižšími než tržními úrokovými sazbami určených především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Podpora bude poskytována na základě smluv uzavřených mezi konečným příjemcem a konečným uživatelem.
Forma a výše podpory
1. Zvýhodněný úvěr poskytovaný ve výši 0,2 – 2,0 mil. Kč (nejvýše však 90 % předpokládaných uznatelných nákladů projektu) se splatností do 5 let a s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a. (pro malé podniky s minimálně jedním s maximálně 5 uzavřenými zdaňovacími obdobími),
2. Zvýhodněný úvěr poskytovaný ve výši 2,0 – 5,0 mil. Kč (nejvýše však 80 % předpokládaných uznatelných nákladůprojektu) se splatností do 6 let a s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a. (pro malé podniky s minimálně 2 maximálně 5 uzavřenými roky zdaňovacími obdobími),
3. Podřízený úvěr (pro malé podniky s minimálně 2 uzavřenými zdaňovacími obdobími poskytovaný ve výši 2,0 – 7,0 mil. Kč (nejvýše však 50 % předpokládaných uznatelných nákladů projektu) s odkladem splátek při poskytnutí úvěru až 5 let, s dobou splatnosti při poskytnutí úvěru až 8 let a s pevnou úrokovou sazbou 3% p. a.
Uznatelné náklady
a. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, informační a komunikační technologie (ICT), rekonstrukce hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací projektu a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.
b. Pořízení zásob, úhrada pohledávek do lhůty splatnosti a úhrada provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu (max. do výše 40% výše úvěru).

Program rozvoje malých a středních podniků – Rozvoj
Cílem programu je poskytnout integrovanou podporu existujícím stabilizovaným malým a středním podnikům na projekty, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a to především prostřednictvím zlepšování metod, procesů a technologií v celé šíři podnikání, nebo k udržení konkurenceschopnosti.
Budou podporovány projekty s růstovým potenciálem, s cílem zvýšit technologickou vybavenost MSP včetně informačních a komunikačních technologií a procesů spojených se zaváděním vyspělých metod řízení.
Forma a výše podpory
Podpora bude poskytována formou dotace, v maximálně do výše 20 mil. Kč. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč. Dotace může být poskytnuta až do výše 46 % uznatelných nákladů. V případě dodatečných veřejných zdrojů na straně poskytovatele může být tato maximální výše podpory zvýšena až o 15 % (tj. až na 61 %).
Dotace na služby zakoupené u externích konzultantů může dosáhnout maximálně 35 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech, pokud není v rozporu s ustanoveními zákona č. 59/2000 Sb. O veřejné podpoře. Míra veřejné podpory nesmí přesáhnout limity stanovené regionální mapou intenzity veřejné podpory.
Vymezení konečného uživatele
Konečným uživatelem je podnikatel spadající do kategorie malého a středního podniku ve smyslu zákona č. 47/2002 Sb. a má uzavřeno účetnictví za minimálně 3 roky činnosti.
Uznatelné náklady
a. Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vč. ICT, zejména pozemků, budov, strojů a zařízení, na pronájem výrobních prostor bezprostředně souvisejících s realizací projektu, na rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací projektu a pořízení know-how.
b. Náklady na nezbytná školení zaměstnanců v souvislosti s dodávkou strojů nebo zaváděním vyspělých metod řízení.
c. Náklady na zavádění vyspělých metod řízení výroby a mezinárodních norem kvality, expertní nakupované služby, včetně osobních nákladů tj., mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků prokazatelně zapojených do procesu zavádění standardů.

Program Marketing
Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích. Program má přispět k rozvoji aktivit exportérů po vstupu České republiky do Evropské unie a to nejen v rámci jednotného vnitřního trhu EU , ale též ve vztahu k tzv. „třetím“ zemím. Jako takový se snaží zvýšit možnosti využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.
Podpory v oblasti „Marketing“ budou zaměřeny na usnadnění přístupu českých podnikatelů na zahraniční trhy formou:
- snazšího získání marketingových informací, včetně marketingových průzkumů,
- dostupnějšího a garantovaného marketingového vzdělávání,
- kvalitnějšího marketingu prostřednictvím propagačních materiálů a internetu,
- zvýhodněné účasti na mezinárodních prezentacích, výstavách a veletrzích.
Forma a výše podpory
Podpory budou poskytovány ve formě dotací na úhradu uznatelných nákladů projektu.
Maximální míra dotace uznatelných nákladů je 46 %. V případě dodatečných veřejných zdrojů na straně poskytovatele může být tato maximální výše podpory zvýšena až o 15 % (tj. až na 61 %) pro MSP.
Minimální výše podpory na projekt je 0,1 mil. Kč a maximální je 1,0 mil. Kč.
Vymezení konečného uživatele
1. Žadatel o podporu je MSP ve smyslu zákona č. 47/2002 Sb., v platném znění.
2. Žadatel o podporu musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu.
3. Žadatel o podporu musí mít právní formu a. s., s. r. o., k. s., v. o. s. nebo družstva.
Uznatelné náklady
a. Marketingové informace:
- marketingové průzkumy
- pořízení adresářů obchodních kontaktů, podmínek tendrů, statistik, odborných článků a dalších informačních materiálů potřebných pro kvalitní rozhodování o vstupu na zahraniční trh,
- marketingové informace o zahraničních trzích (základní údaje o ekonomice; konjunkturní situace; produkce, vývoz, dovoz, spotřeba a vývoj sektoru; charakteristika distribuční sítě; hlavní dovozci a výrobci, sektorové asociace; konkurence na trhu; cenová úroveň; segmentace trhu; charakteristika poptávky,
 podmínky pro dovoz českých výrobků; celní sazby; přístup na trh; nabídky možných partnerů; perspektiva vývozu),
- studie vstupu na zahraniční trhy, průzkumy trhů, zbožových a obchodních příležitostí pro české podniky.
b. Marketingové propagační materiály, propagace prostřednictvím internetu:
- tvorba propagačních materiálů (např. letáky, brožurky, inzeráty, pozvánky v cizích jazycích),
- tvorba internetových stránek včetně výtvarného návrhu prezentace podniku nebo výrobku,
- tvorba internetových stránek včetně SW.
c. Prezentace, výstavy a veletrhy:
- získání výstavní plochy,
- výstavbu a provoz stánku,
- prezentace.

Podpora inovací výrobků, technologií a služeb – Inovace
Dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky v evropském i světovém měřítku vyžaduje zvýšení podílu podniků schopných realizovat inovační procesy, které jsou pokládány za motor k hospodářskému rozvoji. Tyto inovace jsou však kapitálově náročné a s vyšší úrovní rizikovosti. Mohou je proto realizovat především dostatečně kapitálové silné podniky. Podpora pomocí dotací umožní zlepšit finanční stabilitu podniků realizujících inovace výrobků, technologií a služeb a pomocí zvýhodněných úvěrů rozšíří okruh podniků, pro jejichž inovační projekty bude možné zajistit financování.
Inovační procesy technické, zahrnující v sobě soubor výzkumných a vývojových, technických, organizačních a obchodních aktivit, zabezpečující zavedení nových výrobků, nových služeb či způsobu jejich poskytování a nových technologií nebo podstatného zlepšení užitných vlastností již vyráběných výrobků, poskytovaných služeb nebo používaných technologií. Inovace je realizována uplatněním nového nebo zlepšeného výrobku a služby na trhu nebo použitím nové nebo zlepšené technologie ve výrobě.
Inovace netechnické zahrnují organizační a podnikatelské (manažerské) inovace (např. implementace pokrokových metod řízení – QTM, certifikace), zavedení významných změn organizační struktury, implementace nových nebo podstatných změn ve strategické orientaci společnosti či podnikatelského subjektu), sociální inovace.
Cílem opatření je pomocí dotací a zvýhodněných úvěrů podpořit realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb nebo na zavedení nových metod řízení, provedení zásadních organizačních změn či jiné netechnické inovace (dále též „inovační projekty“), posilujících tak schopnost dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelů a jejich udržitelného růstu.
Do rámce inovačních projektů bude zahrnuta i spolupráce s výzkumnými, vývojovými organizacemi, centry strategických služeb, technologickými a inovačními centry vedoucí k realizaci inovovaných produktů zavádění a transferu nových technologií. Bude podporován též nákup patentů, licencí, know-how a průmyslových vzorů pro dosažení tohoto cíle.
Předkládané projekty mohou být směrovány do některé z následujících aktivit:
- projekty, jejichž cílem jsou inovace výrobků a/nebo technologií,
- projekty, jejichž cílem jsou inovace služeb.
Podporovány nebudou projekty z oblasti základního výzkumu a projekty řešící prostou obměnu výrobku, racionalizaci výroby, revitalizaci nekonkurenceschopných a neživotaschopných firem, obměnu technologií, strojního parku a služeb – bez konkrétní vazby na vytváření kvalitativně nového výrobku, technologie a služby s novou přidanou hodnotu. Opatření se nevztahuje na projekty spojené s prostým zvyšováním efektivnosti využívání energie a snižováním energetické spotřeby firem.
Forma a výše podpory
Podpora podnikatelským subjektům bude poskytována formou dotace a/nebo zvýhodněného úvěru. Druh a výše podpory se rozlišuje podle velikosti podnikatelského subjektu (malí a střední podnikatelé / ostatní podnikatelé).
Dotace:
Výše dotace činí maximálně 46 % uznatelných nákladů projektu pro MSP, resp. 36 % uznatelných nákladů projektu pro ostatní podnikatele. V případě získání dodatečných veřejných zdrojů pro tento program poskytovatelem podpory, může být u malých a středních podniků dotace zvýšena až o 15 %, tj. až na 61 % uznatelných nákladů.
V případě projektu zaměřeného na inovace výrobku a/nebo technologií může dotace činit 3 – 50 mil. Kč a v případě inovace služeb 1 – 25 mil. Kč.
Zvýhodněný úvěr (jen pro malé a střední podnikatele):
1. doba splatnosti úvěru může činit až 9 let, odklad splátek až 4 roky. Pevná úroková sazba činí 3 % p.a
2. úvěr může být poskytnut do výše 60 % uznatelných nákladů projektu,
Maximální výše veřejné podpory může činit v relativním vyjádření 46 % uznatelných nákladů projektu.
V případě projektu zaměřeného na inovace výrobku a/nebo technologie může výše úvěru činit 3 – 50 mil. Kč, v případě inovace služeb 1 – 25 mil. Kč.
Úvěr bude zajišťován podle běžných bankovních pravidel.
Požadovaný rozsah a formu podpory navrhne žadatel o podporu při předložení projektu, je možná kombinace obou forem, pokud výše veřejné podpory nepřesáhne 46 % (v případě MSP až 61 %) uznatelných nákladů projektu.

V příštím navazujícím článku o OPPP bude podána informace o opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down