Diverzifikace v zahradnictví

Cílem opatření v ose III v Programu rozvoje venkova zaměřeném na diverzifikaci aktivit nezemědělské povahy je podpořit různost činností nezemědělské produkce, různorodost venkovské ekonomiky a v neposlední řadě zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech. V uvedeném opatření je také řada příležitostí jak snížit nákladovost i při stále se zvyšující ceně energií.

Další možnosti se nabízejí, pokud vedle zahradnického centra uvedeme do provozu truhlářskou nebo keramickou dílnu a doplníme si sortiment o tyto služby. Nebo přinutíme zákazníka k návštěvě zahradnictví tím, že v těsné blízkosti vybudujeme prodejnu biopotravin. Můžeme lisovat brikety z dřevního odpadu. Příležitostí je hodně, podívejme se nejprve na předpisy a posléze na úspěšné projekty z roku 2008.

Opatření v ose III
Osa III s názvem Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova se člení na následující opatření, ze kterých se budeme podrobněji věnovat prvnímu tj. diverzifikaci.
• III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
• III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
• III.1.3 Podpora cestovního ruchu
• III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
• III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
• III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
• III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
• III.3.1 Vzdělávání a informace
Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských podnikatelů z řad fyzických i právnických osob směrem k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.
Opatření je členěno na záměry:
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
Záměr a) je určen na zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných ekonomických činností. V rámci záměrů b), c) a d) je podporována nová výstavba a modernizace decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety apod.). Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

Příjemce a druh dotace
Mezi potenciální příjemce dotace můžeme zařadit fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství – v rámci záměrů b), c) a d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků. Dle doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků je mikropodnik definován jako podnik zaměstnávající méně než deset zaměstnanců a jehož roční obrat a/nebo roční účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. eur. Žadatelem nemůže být velký podnik, obec, svazek obcí, státní podnik, nezisková organizace, nebo zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR.
Druhem dotace je přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost. Minimální způsobilé výdaje, z nichž je stanovena dotace, jsou 50 tis. Kč na projekt. Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v záměru a) 5 mil. Kč na projekt. Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v záměru b) 75 mil. Kč na projekt. Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v záměru c) 5 mil. Kč na projekt. Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v záměru d) 5 mil. Kč na projekt. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů a příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.

Výdaje způsobilé ke spolufinancování
V případě záměru a) (diverzifikace činností nezemědělské povahy) se jedná o následující výdaje:
– rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro nezemědělskou činnost a rozvoj nezemědělské produkce (stavební materiál, stavební práce),
– připojení k technické infrastruktuře,
– úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství),
– nákup výrobních zařízení a technologií sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné činnosti, zednické práce, zámečnictví, čalounictví, opravy strojů a zařízení, maloobchod, apod.),
– pořízení výpočetní techniky, vybavení provozovny (základní nábytek).
U záměru b) (výstavba a modernizace bioplynové stanice) se za výdaje způsobilé ke spolufinancování považují následující projekty:
– rekonstrukce a modernizace objektu bioplynové stanice či přestavba jakéhokoli stávajícího objektu na bioplynovou stanici (stavební materiál, stavební a zemní práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, úprava povrchů v areálu bioplynové stanice),
– nová výstavba objektu bioplynové stanice,
– pořízení, instalace a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů bioplynové stanice včetně doprovodné technické infrastruktury a rozvodů.
U záměru c) (výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny) se jedná o následující výdaje:
– rekonstrukce a modernizace objektu kotelny či výtopny na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny, přestavba jakéhokoli stávajícího objektu na kotelnu či výtopnu na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny (stavební materiál, stavební a zemní práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, úprava povrchů v areálu příslušného zařízení),
– nová výstavba objektu kotelny či výtopny na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny,
– pořízení, instalace a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů včetně doprovodné technické infrastruktury a rozvodů.

V případě záměru d) (výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv) se za výdaje způsobilé ke spolufinancování považují následující projekty:
– rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, přestavba jakéhokoli stávajícího objektu na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (stavební materiál, stavební a zemní práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, úprava povrchů v areálu příslušného zařízení),
– nová výstavba objektu zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv,
– pořízení, instalace a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv včetně doprovodné technické infrastruktury a rozvodů.
Některé způsobilé výdaje jsou společné pro všechny záměry:
– projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení),
– technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet),
– nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel dokládá jako povinnou přílohu),
– nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel dokládá jako povinnou přílohu),
– v případě, že se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí být vyjasněn vztah k pozemku, na němž stavba stojí/ke stavbám, které se případně na pozemku nacházejí (buď vlastnictví nebo nájemní smlouva na dobu určitou – nejméně po dobu vázanosti projektu na účel),
– dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupená nemovitost stane výlučným vlastnictvím žadatele,
– DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH.
Věcným plněním lze uplatňovat jako způsobilé výdaje pouze stavební práce. Stavební materiál nelze uplatnit formou věcného plnění. Poskytnutí stavebních prací v rámci věcného plnění nepodléhá režimu zadávání veřejných zakázek.
Za výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování se považují nákup použitého zařízení, nákup mobilních dopravních prostředků a mobilních strojů, demolice a bourací práce.

Mezi formy financování řadíme bezhotovostní platby, hotovostní platby, věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace anebo leasing.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *