Autor
Kategorie:
Nezařazené

Další kolo příjmu žádostí se otevírá

V termínu od 10. února do 2. března 2009 budou opět regionální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu přijímat žádosti těch pěstitelů, kteří mají zájem o financování modernizací a inovací v zahradnickém provozu z Programu rozvoje venkova. Prioritní osa I s podopatřením I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků se pro příjem žádostí o dotace otevírá jednou ročně. Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií týkajících se jak rekonstrukcí, tak i výstavby nových staveb, včetně nezbytných manipulačních ploch pro zahradnickou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Příjemce dotace
Finanční podporu mohou získat zemědělští podnikatelé, tzn. fyzické nebo právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelský subjekt musí být z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby související výhradně se zemědělskou výrobou a při nichž se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická osoba, která nedosáhla ke dni podání žádosti 40 let a právnická osoba, která:
– je řízena mladým zemědělcem splňujícím definici příjemce dotace – fyzické osoby,
– mladý zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50% minimálně po dobu vázanosti realizace projektu.

Druh a výše dotace
Dotace je přímá a nenávratná a poskytuje se právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.
Maximální výše dotace jsou stanoveny následovně:
– 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
– 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
– 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech,
– 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech.
Částka způsobilých výdajů, ze nichž je stanovena dotace na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření činí 90 mil. Kč za období 2007 – 2013. Příspěvek EU je 75 % veřejných zdrojů a příspěvek ČR ze státního rozpočtu 25 % veřejných zdrojů.

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
V záměru „stavby a technologie pro rostlinnou výrobu“, kam patří i záměry zahradnické jsou za způsobilé ke spolufinancování považovány tyto aktivity:
– investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu a školkařské výpěstky (včetně souvisejících technologií),
– investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit chmele a investice do technologií česání, sušení, lisování a skladování chmele,
– výstavba a rekonstrukce skleníků, folníků a dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, kontejnerovny a školky), včetně nezbytných technologií,
– nosné konstrukce trvalých kultur (chmelnic, vinic a sadů),
– výstavba a rekonstrukce hlavních závlahových zařízení (podzemní trubní řády, závlahové kanály, čerpací stanice, odběrné objekty, akumulační závlahové nádrže, včetně šachtic a souvisejících technologií vyjma mobilních zavlažovačů),
– technologie na zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy pro vlastní potřeby podniku.
Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry jsou náklady spojené s náklady na projekt a technickou dokumentaci.
Mezi výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování patří nákup mobilních zemědělských strojů, budování komunikací, sadové úpravy a administrativní a správní budovy a vybavení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *