Čo priniesli zasadnutia medzinárodných organizácií v oblasti kvality ovocia a zeleniny?

V uplynulých mesiacoch sa stretli zástupcovia členských štátov na plenárnych zasadnutiach dvoch najvýznamnejších medzinárodných organizácií v oblasti štandardizácie čerstvého ovocia a zeleniny – Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleninu a Pracovnej skupiny WP7 (Poľnohospodárske normy kvality) Európskej hospodárskej komisie OSN. Keďže obidve spomenuté organizácie reflektujú nové smery v štandardizácii a kontrole kvality ovocia a zeleniny, plenárne zasadnutia priniesli viacero očakávaných zmien.

61. plenárne zasadnutie Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality ( október 2003)
OECD hodnotilo v uplynulom období všetky svoje orgány z pohľadu efektívnosti a prínosu v oblasti hlavných cieľov (dosiahnutie čo najvyššieho ekonomického rastu, posilnenie medzinárodného obchodu na nediskriminačnom základe). Hlavným bodom plenárneho zasadnutia bolo vyhodnotenie nezávislého auditu Schémy, ktorý vypracovala auditorská firma Cabinet Gressard na základe víťazstva v tendri. Audit si dala vypracovať Schéma ako podklad na revíziu náplne svojej činnosti.
Prezentácia výsledkov auditu sa dá zhrnúť do nasledovných záverov:
* existuje všeobecná potreba pre spoločné obchodné normy kvality, ich interpretáciu a harmonizáciu kontrolných postupov
* z dotazníkov vyplýva, že je dopyt po zlepšení medzinárodnej štandardizácie obalov zo strany privátnych operátorov, potreba prístupu k interpretačným materiálom k normám kvality zo strany profesných združení a potreba zapojiť sa do diskusie na medzinárodnej úrovni zo strany organizácií na ochranu spotrebiteľov
* momentálne je najzávažnejším nedostatkom slabá reklama práce Schémy, hoci štátna sféra (kontrolné inštitúcie) je veľmi dobre informovaná o činnosti, stále je nedostatok informácií vo výrobnej sfére (producenti, baliarne, združenia, obchod)
* všeobecná diskusia sa týkala najmä dvoch možností ďalšej činnosti Schémy: posilniť Schému a zlepšiť prácu na úrovni OECD alebo presunúť obsah činností na inú medzinárodnú organizáciu. Plenárne zasadnutie rozhodlo, že bude postupovať podľa prvej z uvedených možností
* bola vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou je pripraviť návrh budúcej činnosti Schémy s ohľadom na výsledky auditu a predložiť tento návrh na 62. plenárnom zasadnutí Schémy v apríli 2004. Členmi pracovnej skupiny sú: Nemecko ( vedúci PS), Nový Zéland, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko, Európska komisia, EHK / OSN (pozorovateľ).
Ďalšie prerokované body programu sa týkali vyhodnotenia prípravy interpretačných materiálov pre fazuľku, jahody, jablká a hrušky, citrusové plody, uhorky, lieskové orechy, pistácie, stolové hrozno, pestované šampiňóny, zemiaky, a kivi. Väčšina materiálov má vypracované znenie interpretačného textu a obrazový materiál k publikácii.
Novou témou je aj stanovenie objektívnych kritérií na posudzovanie vnútornej kvality plodov (nie z hľadiska zdravotnej neškodnosti, ale z hľadiska zrelosti, chute, obsahu cukrov a kyselín). Presná definícia vnútornej kvality nebola ani po dlhej diskusii stanovená. Členské štáty boli vyzvané, aby zaslali svoju definíciu vnútornej kvality sekretariátu. Po vyhodnotení príspevkov bude stanovenie definície predmetom rokovania na 62.plenárnom zasadnutí Schémy.
V ostatnom období vzrástol záujem o členstvo v Schéme. Plenárne zasadnutie schválilo žiadosť Bulharska, ale zároveň požiadalo o pravidelné informácie zo strany bulharskej inšpekčnej služby o pokroku v budovaní inšpekcie a uplatňovaní pravidiel Schémy v Bulharsku. Tieto správy budú súčasťou ďalších plenárnych zasadnutí.
Žiadosť Marockého kráľovstva bola posúdená a plenárne zasadnutie rozhodlo o potrebe misie v Maroku, ktorá zhodnotí úroveň kontroly a uplatňovania noriem kvality v Maroku.
O členstvo v Schéme požiadala aj Arbitrážna komora pre ovocie a zeleninu. Keďže nevedela Plenárnemu zasadnutiu jasne definovať dôvod, prečo sa chce zúčastňovať práce Schémy, zástupca komory bol požiadaný o dôkladnejšie objasnenie záujmu o členstvo, ktoré bude prezentovať na ďalšom plenárnom zasadnutí.
Zaujímavá debata sa rozvinula ohľadom organizácie rôznych typov kontroly ovocia a zeleniny. Keďže v jednotlivých členských štátoch existujú rôzne spojenia kontroly, je potrebné vyhodnotiť účinnosť takýchto spojených typov kontrolných orgánov. Za týmto účelom bola vytvorená pracovná skupina v zložení: Fínsko, Holandsko, Nový Zéland, Slovensko a Turecko. V pracovnej skupine sú zastúpené všetky existujúce typy spojených kontrol. Výsledky práce tejto skupiny budú predmetom diskusie na budúcom plenárnom zasadnutí. Keďže existuje problém s uznávaním kontrolných postupov pri exporte medzi jednotlivými krajinami (najmä krajiny EÚ a zvyšok členských štátov Schémy), čo sa najviac odzrkadľuje pri uznávaní kontrolných certifikátov pri dovoze, na žiadosť Nového Zélandu a Juhoafrickej republiky bola vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou je pripraviť novú koncepciu cieľov Schémy, objasniť povinnosti vyvážajúcich krajín a pripraviť revíziu Rozhodnutia Rady C(99)10/FINAL. Z právneho hľadiska je problematická rozdielna interpretácia Rozhodnutia Rady medzi zástupcami OECD a Európskej komisie. Najmä z tohto dôvodu sú členmi pracovnej skupiny zástupcovia Nového Zélandu, Juhoafrickej republiky, Európskej Komisie, Švajčiarska a Švédska.
Jedným z bodov programu bola podrobná správa z medzinárodných kurzov, organizovaných SR v rokoch 2002 a 2003 pod záštitou OECD. Členské štáty zhodnotili kurzy ako úspešné a prejavili záujem o aktívnu účasť aj v nasledujúcom období. Na správu nadväzovalo stanovenie technických kritérií pre udelenie záštity OECD pre medzinárodné kurzy. Na základe pripomienok a návrhov na zlepšenie úrovne kurzov a návrhov na technické kritériá pre obdržanie záštity nad kurzom budú vypracované pravidlá udeľovania sponzorstva zo strany OECD, ktoré budú predmetom rokovania na budúcom plenárnom zasadnutí Schémy.
Systém vzdelávania inšpektorov patrí medzi priority budúcej práce Schémy, bude súčasťou plánu reformy a osobitná pozornosť bude venovaná akčnému plánu vzdelávania inšpektorov.
Medzi témy, ktoré si vyžadujú stále väčšiu pozornosť patria aj otázky akreditácie inšpekčných služieb pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny a príprava nových interpretačných materiálov k normám kvality. Okrem oblasti čerstvého ovocia a zeleniny sa Schéma čoraz viac zaujíma aj o suché a sušené plody (interpretačné materiály pre normy kvality pre lieskové orechy, pistácie, sušené slivky a farebná stupnica pre jadrá vlašských orechov), skoré a konzumné zemiaky (interpretačné materiály pre normy kvality pre skoré a konzumné zemiaky).
Práca, ktorá čaká v budúcom období a je spojená s reformou činnosti Schémy, je náročná a vyžaduje primeranú pozornosť všetkých členských štátov. Cieľom revízie je vytvoriť novú funkčnú Schému, ktorá bude poskytovať technický servis v oblasti harmonizácie kontroly a interpretácie noriem kvality nielen pre kontrolné služby, ale aj pre celý medzinárodný obchod s ovocím a zeleninou.
Vo voľbách predsedníctva bola za prezidentku Schémy zvolená zástupkyňa SR, viceprezidentské posty obsadili zástupcovia Nemecka a Švajčiarska.

59. zasadnutie Pracovnej skupiny WP7 ( Poľnohospodárske normy kvality) Európskej hospodárskej komisie OSN ( november 2003)
V programe 59. zasadnutia boli predložené materiály zo zasadnutí špecializovaných sekcií pre čerstvé ovocie a zeleninu, suché a sušené plody, skoré a konzumné zemiaky a sadivové zemiaky .
Z predložených návrhov boli schválené nasledovné normy:
1. čerstvé ovocie a zelenina
– nová norma kvality pre jablká, vrátane zoznamu odrôd
– revízia normy pre artičoky, cibuľu, broskyne a nektarinky a hrušky
– revízia normy pre cukety
– revízia normy pre avokádo
– revízia normy pre citrusové plody
– revízia normy pre stolové hrozno
– nová norma pre ananás
2. suché a sušené plody
– revízia normy pre jadrá mandlí
– revízia normy pre sušené slivky
– odporučenie EHK/ OSN pre nelúpané mandle
– odporučenie EHK/ OSN pre jadrá pistácií a lúpané jadrá pistácií
– odporučenie EHK /OSN pre nelúpané pistácie

Na základe žiadosti ŠS pre skoré a konzumné zemiaky a schválenia WP7 bola špecializovaná sekcia pre skoré a konzumné zemiaky zrušená a jej náplň činnosti bola delegovaná na ŠS pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Sekretariát informoval o svojej účasti na stretnutí FAO a BSEC ( Ekonomická
spolupráca krajín v oblasti Čierneho mora) v Istanbule, kde jednotlivé krajiny
z regiónu predstavili úroveň svojho poľnohospodárstva a stupeň legislatívneho
rámca v tejto oblasti. Všetky zúčastnené krajiny prejavili záujem organizovať
semináre o implementácii noriem kvality.
Zástupkyňa SR informovala o svojej účasti (ako lektor WP7 EHK/OSN) na medzinárodnom workshope Agribusiness Enterprise Development, ktorý sa konal v Izraeli v septembri 2003. Workshop bol určený pre krajiny s prechodnou ekonomikou (bývalé krajiny Sovietskeho zväzu) a pozvané boli aj kandidátske krajiny na vstup do EÚ. Workshop bol zameraný na posilnenie marketingových nástrojov v poľnohospodárstve a predovšetkým na rozvoj kvality pomocou uplatňovania medzinárodných noriem kvality pre poľnohospodárske produkty. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia 13 krajín.
Vo voľbách predsedníctva bol potvrdený vo funkcii prezidenta zástupca USA, viceprezidentské posty boli potvrdené pre zástupcov SR a Rumunska.
V roku 2004 sú plánované zasadnutia všetkých špecializovaných sekcií v priebehu roka a zasadnutie WP7 je plánované na november.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *