Čo prinesie ovocinárom a zeleninárom vstup do EÚ?

Vstup do Európskej únie sa nezadržateľne blíži. Veď už v máji tohto roka sa začne aj na území nových členských štátov uplatňovať spoločná poľnohospodárska politika a s ňou aj všetky nariadenia spojené s organizáciou trhu.

Iba prednedávnom schválil parlament Slovenskej republiky prístupovú zmluvu, v ktorej sa uvádza, že komunitárna legislatíva je nadradená nadnárodnej. Čo to v praxi znamená pre záhradnícku výrobu?
Dňom vstupu do EÚ sa budú zmeny týkať aj legislatívy upravujúcej požiadavky pre čerstvé ovocie a zeleninu. Celá táto oblasť patrí medzi tzv. harmonizovanú legislatívu EÚ, ktorá sa v plnom rozsahu uplatňuje formou nariadení Európskej komisie a Európskej rady vo všetkých členských štátoch priamym prekladom v plnom znení. V praxi to znamená pre našich pestovateľov ovocia a zeleniny, pre obchodníkov a každého, kto je akýmkoľvek spôsobom zapojený do obchodu s ovocím a zeleninou, že dňom vstupu do únie prestáva platiť národná legislatíva v oblasti kvality ovocia a zeleniny (19. hlava Potravinového kódexu SR) a nahradí ju komunitárna legislatíva.
Základné nariadenia, ktoré upravujú tzv. spoločnú organizáciu trhu s ovocím a zeleninou v rámci EÚ sú:
* nariadenie ES č. 2200/1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou,
* nariadenie ES č. 1148/2001 o kontrole zhody čerstvého ovocia a zeleniny s obchodnými normami kvality,
* 40 nariadení ES, ktoré ustanovujú obchodné normy kvality pre jednotlivé druhy ovocia a zeleniny.
Hoci členmi EÚ sa staneme až 1. mája 2004, už teraz je väčšina vyššie uvedených nariadení zakomponovaná do našej národnej legislatívy. V dostatočnom časovom predstihu sme zaviedli požiadavky na kvalitu pre jednotlivé druhy ovocia a zeleniny. Od októbra 2000 nadobudla účinnosť 19. hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky, v ktorej sme zladili požiadavky na kvalitu podľa nariadení, vydaných Európskou komisiou do roku 1999. Odvtedy v členských štátoch EÚ takmer všetky obchodné normy kvality novelizovali a v niektorých častiach podstatne zmenili, na čo bude v súčasnosti reagovať pripravený nový legislatívny predpis.
Nariadenie EK o kontrole zhody ovocia a zeleniny s obchodnými normami sme harmonizovali na súčasné podmienky SR a vydali ako Nariadenie vlády SR č. 554/2001. Významnou novinkou bolo zavedenie povinnej kontroly kvality ovocia a zeleniny pred vývozom zo SR. Národnou autoritou pre kontrolu zhody je Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ktorú na základe písomnej žiadosti v decembri 2002 uznala EÚ ako národnú inšpekčnú službu z tretej (nečlenskej) krajiny. Toto uznanie publikovali v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev ako Nariadenie ES č. 2379/2002. Vývozcovia do členských krajín EÚ si určite všimli, že pri vstupe na územie EÚ vyžadujú kontrolné orgány osvedčenie o kvalite, vydané ŠVPS SR. Po našom vstupe sa táto kontrola, ale iba v rámci jednotného trhu samozrejme zruší, čo však neznamená, že štát nebude vykonávať žiadne kontroly. Kontrola nebude prebiehať priamo na hranici medzi jednotlivými členskými štátmi – tie vlastne prestanú existovať, ale dôsledná kontrola dodržiavania obchodných noriem kvality sa bude vykonávať u prvého dovozcu. Pred vývozom z EÚ ostane kontrola kvality naďalej povinnou vo vzťahu k tretím krajinám (ako napr. Švajčiarsko, Ukrajina, Rusko ai). Rovnako povinná bude kontrola kvality ovocia a zeleniny z tretích krajín pri vstupe na územie EÚ. Túto povinnosť kontroly kvality (dovoznej a vývoznej) ustanovuje Nariadenie ES č. 2200/1996 a ukladá za povinnosť priamo colným orgánom neprepustiť ovocie a zeleninu bez osvedčenia o kvalite z alebo do EÚ.
Čo teda prinesie 1. máj 2004 našim ovocinárom a zeleninárom? Novú bruselskú legislatívu, ktorá bude úplne rovnaká vo všetkých členských štátoch. V skutočnosti však táto legislatíva v oblasti kvality neprinesie žiadne prevratné novinky, ktoré by mohli nejakým spôsobom ohroziť našich pestovateľov. Nová bude totiž iba forma a názov nariadenia, obsah však už budeme dobre poznať, pretože takmer rovnaké požiadavky na kvalitu platia u nás aj teraz.
Všetky nariadenia, ktoré budú v platnosti od 1.5.2004 si môžete nájsť na www.europa.eu.int v časti Agriculture / Common Agricultural Policy / Common market organisation / Fruit and vegetables. Sú k dispozícii takmer vo všetkých jazykoch členských štátov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *