Co by měli vinohradníci stihnout před vstupem do EU

Česká republika vstoupí 1. května do Evropské unie. Tímto dnem se i na naše vinohradníky a vinaře budou bez výjimky vztahovat všechna platná nařízení Rady a komise Evropských společenství. Členství v unii má pro naše občany celou řadu výhod, ale i též některá omezení.

Jedním z nich je i zákaz výsadby vinic bez práva na novou nebo opětovnou výsadbu vinic.
Vinohradníků a vinařů se tato problematika velmi dotýká a značná část z nich si ještě neuvědomuje všechny důsledky, které z ní vycházejí. Nebude proto na škodu, shrnout si informace a na příkladech poukázat na možnosti, které mohou nastat.
Podle dosavadního zákona č.115/1995 Sb. je povinen pěstitel, který obhospodařuje deset arů vinice, zaregistrovat vinici nebo vinice u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) na pracovišti ve Znojmě – Oblekovicích. Vinohradník, který obhospodařuje vinice nepřesahující deset arů, nemusí své vinice registrovat, ale může. Povinnost registrace vinic pěstitele nad deset arů bude trvat i po našem vstupu do Evropské unie.
Vinohradník pěstující révu vinnou na registrované vinici bude moci i nadále prodávat hrozny z této vinice nebo vyrábět víno a to dále prodávat na trhu Evropské unie. Pokud bude registrovaná vinice vyklučena vznikne právo na opětovnou výsadbu, které může být použito na výsadbu jiné vinice o stejné rozloze. Právo na opětovnou výsadbu bude možné též při dodržení platných předpisů prodávat, darovat apod., a to vše do osmi let po vyklučení vinice. Jde tedy o nemateriální hodnotu, která zcela jistě nebude zanedbatelná.
Naproti tomu vinohradník pěstující révu vinnou na neregistrované vinici nebude moci prodávat žádné hrozny z této vinice a nebude ani moci prodávat víno z těchto hroznů. Veškeré produkty, které pocházejí z této vinice (hrozny, mošt, rmut, víno apod.) může použít pouze pro sebe, svou rodinu, případně bezúplatně pro své přátele. Pokud by se zjistilo, že někomu hrozny nebo jiné produkty prodal, mohl by dostat pokutu až do výše tří milionů korun. Ten, kdo by od takového vinaře koupil hrozny nebo jiné produkty k dalšímu zpracování či prodeji, se bude vystavovat nebezpečí obdobné pokuty a navíc mu bude nařízeno na jeho náklady zlikvidovat hrozny z neregistrované vinice, případně produkty z nich vyrobené. Likvidace hrozí i produktům, ve kterých bude příměs pocházející z produktů z neregistrované vinice. Mimo pokuty tak bude riskovat vinař ztrátu celé šarže vína, která byla vyrobena i jen z malé části z hroznů bez výkupního lístku s potvrzením o registraci vinice. Z neregistrované vinice, která byla vyklučena, nevznikne také právo na opětovnou výsadbu.
Řešení, jak zajistit, aby i malý vinohradník či vinař mohl uvádět své výrobky na trh, je velmi jednoduché. Každý pěstitel může jím obhospodařovanou vinici či vinice do 30. 4. 2004 zaregistrovat do registru vinic v ÚKZÚZ ve Znojmě, a to i vinice, které jsou menší než deset arů. Registrací i těchto malých vinic získá pěstitel právo prodávat na nich vypěstované hrozny či víno z nich vyrobené. Formuláře k registraci vinice si může každý „stáhnout“ z webové stránky Ministerstva zemědělství (MZe), oddělení pro víno, která má adresu www.mze.cz/vino. Stačí kliknout vlevo na nápis Legislativa a po otevření stránky je vpravo dole nabídka „Vzory výkazů a hlášení“, poklepem na nápis se otevře nabídka jednotlivých formulářů – mimo jiné též „Evidenční list pozemků osázených révou vinnou“. Tento formulář si po otevření můžete stáhnout a vyplnit ve svém počítači. Pokud internet nebo ani počítač nemáte, můžete formulář získat v ÚKZÚZ ve Znojmě a pokud si o něj napíšete na MZe, oddělení pro víno, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, obdržíte jej také. Registraci vinic ve Znojmě-Oblekovicích však musíte stihnout do konce dubna, neboť poté bez držení práv na novou či opětovnou výsadbu již žádnou vinici nezaregistrujete.
Tvrdá registrační pravidla nejsou nástrojem k likvidaci malých vinohradníků, ale jsou jedním z nástrojů zabezpečujících ochranu konečného spotřebitele mimo jiné i tím, že ten kdo hrozny, resp. víno vyrábí, dokáže plnit všechny platné předpisy a je si vědom důležitosti své práce a svých povinností. Poctivý a pracovitý vinohradník a vinař má plné právo těšit se na vstup ČR do unie, neboť se mu zeširoka otevírá prostor k uplatnění výsledků jeho práce. Naši vinaři se nemusejí za svá vína stydět. Máme u nás řadů vinařů a vinařských podniků, kteří mohou již nyní své produkty srovnávat s velkými evropskými víny , a věřím, že jich v budoucnu ještě bude přibývat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *