15.06.2005 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chronologický přehled právních předpisů EU týkajících se Společné organizace trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou,

vydaných v období od 1.1.2004 do 31.5.2005 se stručným obsahem.

_____________________________________
32004L0084
Směrnice Rady 2004/84/ES ze dne 10. června 2004, kterou se mění směrnice 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě. Úř. věst. L 219, 19.6.2004, s. 8.
Stručný obsah: Příloha I směrnice 2001/113/ES v německém znění se nahrazuje přílohou této směrnice.

32004R0059
Nařízení Komise (ES) č. 59/2004 ze dne 14. ledna 2004 o vydávání dovozních licencí na některé konzervované houby pro období od 1. ledna do 30. dubna 2004.
Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 7.
Stručný obsah: Dovozní licence, o které bylo požádáno podle článku 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2125/95 2. a 5. ledna 2004 a které byly předložené Komisi 7. a 8. ledna 2004, se vydávají na 100 % požadovaného množství.
Dovozní licence, o které bylo požádáno podle článku 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2125/95 2. a 5. ledna 2004 a které byly předložené Komisi 7. a 8. ledna 2004 se vydají na 8,41 % požadovaného množství.

32004R0177
Nařízení Komise (ES) č. 177/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se stanoví podpora pro rajčata ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 pro hospodářský rok 2004/2005.
Úř. věst. L 028, 31.1.2004, s.10.
Stručný obsah:
Nařízením se stanoví podpora pro rajčata ke zpracování následovně :
34,50 EUR/t v Řecku, Francii, Itálii a Portugalsku,
34,50 EUR/t ve Španělsku pro rajčata určená ke zpracování na celá loupaná rajčata,
29,36 EUR/t ve Španělsku pro rajčata určená ke zpracování na výrobky jiné nežli jsou celá loupaná rajčata.

32004R0266
Nařízení Komise (ES) č. 266/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně a višně, loupaná rajčata, cukrem konzervované třešně a višně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy).
Úř. věst. L 46, 17. 2. 2004, s. 18.
Stručný obsah: V příloze nařízení jsou uvedeny sazby vývozních náhrad v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny, období pro předkládání žádostí o licence a pro vydávání licencí a povolená množství. Licence vydané pro charitativní účely podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (OJ L 152, 24.6.2000, s. 1) se do množství uvedených v příloze nezapočítávají.

32004R0342
Nařízení Komise (ES) č. 342/2004 ze dne 26. února 2004 o vydávání vývozních licencí na výrobky zpracované z ovoce a zeleniny (cukrem konzervované třešně a višně).
Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 31.
Stručný obsah: Vývozní licence s předem stanovenou náhradou za cukrem konzervované třešně a višně, na něž byly žádosti předloženy 20. února 2004 podle článku 1 nařízení (ES) č. 1859/2003, se vydají na 70,5 % požadovaného množství.
Žádosti o vývozní licence s předem stanovenou náhradou za cukrem konzervované třešně a višně, předložené po 20 únoru 2004 a před 23. únorem 2004, se zamítají.

32004R0359
Nařízení Komise (ES) č. 359/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí opatření k nařízení (ES) č. 2125/95 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 11.
Stručný obsah: Nařízením se pro nové členské státy a pro rok 2004
- definuje termín „tradiční dovozci“ odchylně od článku 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2125/95,
- definuje termín „noví dovozci“ odchylně od článku 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2125/95.
Obdobně se odchylně provádí článek 5, odstavce 1 a 2 nařízení (ES) č. 2125/95.

32004R0382
Nařízení Komise (ES) č. 382/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se odchylně provádí nařízení (ES) č. 1535 pokud jde o období dodávání sušených švestek odrůdy d´Ente pro hospodářský rok 2003/04.
Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 15.
Stručný obsah: Aniž by tím byl dotčen článek 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1535/2003, a pouze pro hospodářský rok 2003/04, poskytuje se podpora pro sušené švestky odrůdy d´Ente dodané ke zpracování mezi 15. srpnem 2003 a 31. lednem 2004.

32004R0386
Nařízení Komise (ES) č. 386/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 pokud se týká kódů kombinované nomenklatury pro určité výrobky zpracované z ovoce a zeleniny.
Úř. věst. L 064, 2.3.2004, s. 25.
Stručný obsah:
Nařízení je novelou 31996R2201 a 32003R1535. Změny se týkají kódů kombinované nomenklatury pro určité výrobky zpracované z ovoce a zeleniny. Tato novela byla zapracována do úplného znění 31996R2201.

32004R0416
Nařízení Komise (ES) č. 416/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
Úř. věst. L 068, 6.3.2004, s. 12.
Stručný obsah:
Nařízení se týká přechodných opatření ve Společné organizaci trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou pro nově přistupující členské státy EU pro hospodářský rok 2004/2005 a zahrnuje:
- termín pro uzavírání hospodářských smluv na zpracování rajčat mezi uznanými organizacemi producentů a schválenými zpracovateli. Smlouvy se uzavírají do 15. července a alespoň 10 dní před začátkem dodávek,
- výši podpory za zpracované ovoce a zeleninu podle článku 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96:
25,88 EUR/t u rajčat,
35,78 EUR/t u broskví,
121,28 EUR/t u hrušek,
- dodatečnou podporu 25 % podle článku 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96, pokud nedošlo k překročení prahu Společenství. Podpora se vyplácí po skončení hospodářského roku 2004/05,
- způsob stanovení národních prahů pro rajčata, broskve a hrušky pro hospodářské roky 2005/06, 2006/07 a 2007/08.

32004R0444
Nařízení Komise (ES) č. 444/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, jež stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 pokud se týká programu podpory pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny.
Úř. věst. L 072, 11.3.2004, s. 54.
Stručný obsah:
Nařízení je novelou prováděcího nařízení (ES) č. 1535/2003 pokud se týká programu podpory pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny. Změny se týkají
- článku 7 (obsah smluv),
- článku 9 odst. 3,
- článku 11 odst. 4,
- článku 21 odst. 2 prvního pododstavce,
- článku 31 odst. 2 písm. b,
- článku 33 odst. 1,
- doplnění nového článku 33a,
- článku 35,
- doplnění nového článku 35a,
- článku 39.

32004R0498
Nařízení Komise (ES) č. 498/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se přizpůsobují různá nařízení týkající se trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
Úř. věst. L 080, 18.3.2004, s. 20.
Stručný obsah:
Nařízení je novelou následujících nařízení : (ES) č. 1429/95, (ES) č. 1591/95, (ES) č. 2125/95, (ES) č. 2315/95 a (ES) č. 1599/97. Změny těchto nařízení jsou zdůvodněny přistoupením nových členských států EU a souvisí s administrativou Společného trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou, zejména s vyplňováním licenčních formulářů v různých jazycích členských států EU.

32004R0594
Nařízení Komise (ES) č. 594/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se určují operační případy vztahující se na produkty v odvětví ovoce a zeleniny a na výrobky zpracované z ovoce a zeleniny.
Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 17.
Stručný obsah:
Nařízení upřesňuje, většinou z časového hlediska, různé operační případy v odvětví čerstvého a zpracovaného ovoce. Nařízením se též zrušuje nařízení (ES) č. 293/98.

32004R0634
Nařízení Komise (ES) č. 634/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
Úř. věst. L 100, 6.4,.2004, s. 19.
Stručný obsah: Nařízení se týká zpracovatelských prahů pro citrusové ovoce.

32004R0658
Nařízení Komise (ES) č. 658/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se uvalují definitivní ochranná opatření vůči dovozům určitých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (jmenovitě mandarinek, atd.).
Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 67.
Stručný obsah: Poměrně rozsáhlé nařízení Komise uvaluje definitivní ochranná cla na dovozy některých upravených a konzervovaných citrusových plodů a zdůvodňuje je.

32004R0658opr.
Oprava nařízení Komise (ES) č. 658/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se uvalují definitivní ochranná opatření vůči dovozům určitých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (jmenovitě mandarinek, atd.). (Úř. věst. L 104 z 8. dubna 2004).
Úř. věst.L 105, 14.4.2004, s. 52.
Stručný obsah: Na straně 90, v článku 1 odst. 3 v posledním řádku namísto EUR 101 má být správně EUR 301 a na str. 91 v článku 3 odst. 4 v posledním řádku namísto EUR 10 má být EUR 150.

32004R0693
Nařízení Komise (ES) č. 693/2004 ze dne 15. dubna 2004 o vydávání vývozních licencí na výrobky zpracované z ovoce a zeleniny (cukrem konzervované třešně a višně).
Úř. věst. L 108, 16.4.2004, s. 108.
Stručný obsah: Vývozní licence s předem stanovenou náhradou za cukrem konzervované třešně a višně, na které byly podány žádosti 6. dubna 2004 podle článku 1 nařízení (ES) č. 266/2004, budou vydány na 64 % požadovaného množství. Žádosti o vývozní licence s předem stanovenou náhradou za cukrem konzervované třešně a višně, podané po 6. dubnu 2004 a před 24. dubnem 2004, se zamítají.

32004R0767
Nařízení Komise (ES) č. 767/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované na přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně a višně, loupaná rajčata, cukrem konzervované třešně a višně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy).
Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 23.
Stručný obsah: Příloha nařízení obsahuje sazby vývozních náhrad v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny, období pro předkládání žádostí o licence a pro vydávání licencí a povolená množství. Licence pro účely potravinové pomoci podle článku 16 nařízení (ES) č. 1291/2000 (Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s.1) se do množství uvedených v tabulce nezapočítávají.

32004R0959
Nařízení Komise (ES) č. 959/2004 ze dne 11. května 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby.
Úř. věst. L 177, 12.5.2004, s. 3.
Stručný obsah: Licence pro dovoz výrobků pocházejících z Číny, o jejichž vydání bylo požádáno 3. a 4. května 2004 v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2125/95, přičemž příslušné žádosti byly Komisi předloženy 6. května 2004, se vydají s poznámkou uvedenou v čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení, a to ve výši 88,29 % požadovaného množství.
Licence pro dovoz výrobků pocházejících z Číny, o jejichž vydání bylo požádáno 3. a 4. května 2004 v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2125/95, přičemž příslušné žádosti byly Komisi předloženy 6. května 2004, se vydají s poznámkou uvedenou v čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení, a to ve výši 10,68 % požadovaného množství.

32004R1055
Nařízení Komise (ES) č. 1055/2004 ze dne 28. května 2004 o vydávání licencí na dovoz určitých zpracovaných nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek, atd.) v období od 11. dubna 2004 do 10. dubna 2005.
Úř. věst. L 192, 29.5.2004, s. 18.
Stručný obsah: Dovozní licence podle článku 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 658/2004 budou vydávané jako procento z požadovaných množství, tak jak je to uvedené v příloze k tomuto nařízení.

32004R1069
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2004 ze dne 3. června 2004, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05.
Úř. věst. L 197, 4.6.2004, s. 3.
Stručný obsah: V hospodářském roce 2004/05 činí podpora pro broskve podle čl. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 47,70 EUR za tunu.

32004R1074
Nařízení Komise (ES) č. 1074/2004 ze dne 4. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
Úř. věst. L 198, 5.6.2004, s. 3.
Stručný obsah:
Nařízení je přechodným opatřením pro nové členské země EU pro hospodářský rok 2004/05 a je odchylkou od čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1535/2003. V případě rajčat bude informace uvedená v čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení zaslána nejméně deset dní před zahájením dodávek, nejpozději však 15. června 2004.

32004R1076
Nařízení Komise (ES) č. 1076/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby.
Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 3.
Stručný obsah: Autonomní celní kvóta 1200 tun (odkapané hmotnosti) (pořadové číslo 09.4109) se otevírá od 1. května 2004 pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus kódů KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství.
Sazba valorického cla pro dovážené produkty v rámci autonomní kvóty je 12 % pro produkty kódu KN 0711 51 00 a 23 % pro výrobky kódů KN 2003 10 20 a 2003 10 30. V nařízení se dále stanoví podrobnosti o správě kvóty.

32004R1108
Nařízení Komise (ES) č. 1108/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví podpora pro hrušky určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05.
Úř. věst. L 211, 12.6.2004, s. 15.
Stručný obsah:
V hospodářském roce 2004/05 činí podpora pro hrušky podle čl. 2 nařízení (ES) č. 2201/96:
159,33 EUR/t v Řecku,
130,09 EUR/t ve Španělsku,
161,70 EUR/t ve Francii,
119,71 EUR/t v Itálii,
161,70 EUR/t v Nizozemí,
161,70 EUR/t v Rakousku,
161,70 EUR/t v Portugalsku.

32004R1132
Nařízení Komise (ES) č. 1132/2004 ze dne 18. června 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o tradiční produkt Konserva.
Úř. věst. L 219, 19.6.2004, s. 3.
Stručný obsah:
Novela mění nařízení (EHS) č. 1764/86 následovně :
- článek 8 se nahrazuje novým textem (definice „rajčatové šťávy“ a „rajčatového koncentrátu“),
- článek 9 se nahrazuje novým textem (povolené přísady do rajčatové šťávy a rajčatového koncentrátu).
Novela přidává do čl. 2 nařízení (ES) č. 1535/2003 nový bod 18, který definuje výrobek „Kunserva“.

32004R1142
Nařízení Komise (ES) č. 1142/2004 ze dne 22. června 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1076/2004.
Úř. věst. L 222, 23.6.2004, s. 6.
Stručný obsah: Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1076/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 17. a 18. června 2004, se vydávají do výše 9,53 % požadovaného množství.
Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1076/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 17. a 18. června 2004, se vydávají do výše 6,94 % požadovaného množství.

32004R1154
Nařízení Komise (ES) č. 1154/2004 ze dne 23. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované za přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně a višně, loupaná rajčata, konzervované třešně a višně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy).
Úř. věst. L 223, 24.6.2004, s. 9.
Stručný obsah: Sazba vývozní náhrady v odvětví výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny, období, ve kterém se podává žádost o licenci, období, ve kterém se vydává licence a předpokládaná množství se stanoví v příloze.

32004R1438
Nařízení Komise (ES) č. 1438/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se stanoví minimální cena pro hospodářský rok 2004/05, která se vyplácí producentům za sušené švestky a částka podpory výrobě sušených švestek.
Úř. věst. L 265, 12.8.2004, s. 5.
Stručný obsah: Pro hospodářský rok 2004/05 se stanoví
a) minimální cena podle článku 3 nařízení (ES) č. 2201/96 na 1935,23 EUR za tunu výchozí čisté hmotnosti sušených švestek d´Ente,
b) podpora produkci podle článku 4 uvedeného nařízení na 923,17 EUR za tunu čisté hmotnosti sušených švestek.

32004R1470
Nařízení Komise (ES) č. 1470/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví částky podpory pěstování révy určené k produkci některých druhů hrozinek a podpory výsadby vinic zasažených mšičkou.
Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 22.
Stručný obsah: Pro hospodářský rok 2004/05 se stanoví podpora produkci podle článku 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 na
- 2 806 EUR na hektar plochy vinné révy k produkci hrozinek druhu sultánky, zasažených mšičkou nebo znovu vysazené v období kratším než pět let,
- 3 847 EUR na hektar ostatních ploch k produkci hrozinek druhu sultánky,
- 3 391 EUR na hektar plochy k produkci hrozinek druhu korintky,
- 969 EUR na hektar plochy k produkci hrozinek druhu muškatelky.
Na hospodářský rok 2004/05 je podpora produkci podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 stanovena na 3 917 EUR na hektar. Jestliže se vyplatí tato podpora, nesmí se vyplatit předcházející podpora.

32004R1473
Nařízení Komise (ES) č. 1473/2004 ze dne 18. srpna 2004 stanovující dotace pro skladování rozinek a sušených fíků bez dalšího zpracování, v prodejní kampani 2003/04.
Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 28.
Stručný obsah: Pro výrobky prodávané v období 2003/04 je dotace upravená čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 následující:
a) 0,1106 EUR na den a tunu netto až do 28. února 2005 a 0,0846 na den a tunu netto od 1. března 2005 pro rozinky,
b) 0,0949 EUR na den a tunu pro sušené fíky.

32004R1583
Nařízení Komise (ES) č. 1583/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví minimální cena, která se vyplácí producentům za zpracované sušené fíky a částka podpory výroby sušených fíků.
Úř. věst. L 289, 10.9.2004, s. 58.
Stručný obsah:
Pro hospodářský rok 2004/05
a) minimální cena stanovená v článku 6b nařízení (ES) č. 2201/96 je 878,86 EUR/t výchozí čisté hmotnosti nezpracovaných fíků,
b) podpora produkci stanovená v článku 6c nařízení (ES) č. 2201/96 je 139,77 EUR/t čisté hmotnosti sušených fíků.

32004R1676
Nařízení Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných zemědělských výrobků do Bulharska.
Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.
Stručný obsah: Jedná se o začátek postupného uvolňování obchodních vztahů s Bulharskem, u zeleniny a ovoce jde jen o okrajové celní položky.

32004R1678
Nařízení Komise (ES) č. 1678/2004 ze dne 24. září 2004 o zastavení celních kvót uplatňovaných na dovoz určitých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Bulharska do Společenství.
Úř. věst.L 301, 28.9.2004, s. 38.
Stručný obsah: Uplatňování celních kvót na zboží pocházející z Bulharska, stanovených v nařízení (ES) č. 1446/2002, se zastavuje s platností od 1. října 2004.

32004R1688
Nařízení Komise (ES) č. 1688/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro skladovací agentury stanoví nákupní cena hrozinek a nezpracovaných sušených fíků na hospodářský rok 2004/05.
Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 26.
Stručný obsah:
Pro hospodářský rok 2004/05 je odkupní cena podle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 :
a) 418,89 EUR/t čisté hmotnosti nezpracovaných rozinek,
b) 542,70 EUR/t čisté hmotnosti nezpracovaných sušených fíků.

32004R1749
Nařízení Komise (ES) č. 1749/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomni celní kvóty pro konzervované houby od 1. září 2004.
Úř. věst. L 312, 9.10.2004, s. 3.
Stručný obsah: Autonomní celní kvóta 1200 tun (odkapané hmotnosti) (pořadové číslo 09.4110) se otevírá od 1. září 2004 pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus kódů KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství.
Sazba valorického cla pro dovážené produkty v rámci autonomní kvóty je 12 % pro produkty kódu KN 0711 51 00 a 23 % pro produkty kódů KN 2003 10 20 a 2003 10 30. V nařízení se dále stanoví podrobnosti o správě kvóty.

32004R1817
Nařízení Komise (ES) č. 1817/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované za přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně a višně, loupaná rajčata, konzervované třešně a višně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy.
Úř. věst. L 320, 21.10.2004, s. 5.
Stručný obsah: Sazba vývozní náhrady v odvětví výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny, období, ve kterém se podává žádost o licenci, období ve kterém se vydává licence, a předpokládaná množství se stanoví v příloze. Osvědčení vydaná za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, se nezapočítávají do množství uvedených v tomto nařízení.

32004R1821
Nařízení Komise (ES) č. 1821/2004 ze dne 20. října 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomni celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1749/2004.
Úř. věst.L 320, 21.10.2004, s. 15.
Stručný obsah: Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1749/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 19. října 2004, se vydávají do výše 9,33 % požadovaného množství. Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1749/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 19. října 2004, se vydávají do výše 7,69 % požadovaného množství.

32004R1864
Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 ze dne 26. října 2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí.
Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 30.
Stručný obsah: Systém celních kvót je otevřen v souvislosti s dovozem konzervovaných hub rodu Agaricus, které spadají pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství, za podmínek stanovených v tomto nařízení. Objem každé z celních kvót a období jejich platnosti jsou uvedeny v příloze I. Sazba cla v procentním podílu celní hodnoty se stanoví ve výši 12 % pro produkty kódu KN 0711 51 00 (příkaz č. 09.4062) a 23 % pro výrobky kódů KN 2003 10 20 a 2003 10 30 (příkaz č. 09.4063). Avšak pro produkty pocházející z Rumunska (příkaz 09.4726) platí jednotná celní sazba ve výši 8,4 % a na produkty pocházející z Bulharska se nevztahuje žádné clo (příkaz č. 09.4725). Nařízení pak podrobně stanoví správu kvót.

32004R2112
Nařízení Komise (ES) č. 2112/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 634/2004, jímž se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003.
Úř. věst. L 366, 11.12.2004, s. 8.
Stručný obsah:
Do nařízení (ES) č. 634/2004 se vkládají nové články 3a a 3b, které znějí:
- článek 3a: „Odchylně od článku 13 nařízení (ES) č. 2111/2003 a pouze pro hospodářský rok 2004/05 a pro nové členské státy platí, že organizace producentů, které si přejí účastnit se režimu podpor podle článku 3 nařízení (ES) č. 2202/96, informují v tomto smyslu příslušné orgány členského státu, v němž mají své sídlo, nejpozději 120 dnů poté, co byly uznány nebo předběžně uznány podle nařízení Rady (ES) č. 2200/96 a v každém případě nejpozději dne 21. ledna 2005.“
- článek 3b: „Odchylně od čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2111/2003 a pouze pro hospodářský rok 2004/05 a pro nové členské státy platí, že se krátkodobé smlouvy, které se vztahují na alespoň osm celých a po sobě jdoucích měsíců, uzavřou nejpozději do 1. února 2005.“

32004R2169
Nařízení Komise (ES) č. 2169/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny.
Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 18.
Stručný obsah:
V čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1535/2003 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: „Dodatky ke smlouvám na nezpracované sušené fíky určené k výrobě fíkové hmoty však mohou být uzavírány nejpozději dne 31. května a může se v nich zvýšit množství původně dohodnuté ve smlouvách nejvýše o 100 %“.

32005R0058
Nařízení Komise (ES) č. 58/2005 ze dne 14. ledna 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby pro období od 1. ledna do 30. června 2005.
Úř. věst. L 013, 15.1.2005, s. 11.
Stručný obsah: Žádostem o dovozní licence podle článku 4 nařízení (ES) č. 1864/2004, které byly podány od 3. do 10. ledna 2005 a předány Komisi dne 11. a 12. ledna 2005, lze vyhovět do výše procentních sazeb požadovaných množství, které jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
Žádosti o dovozní licence podle článku 4 nařízení (ES) č. 1864/2004 na období od 1. ledna do 30. června 2005, které byly podány po 10. lednu 2005, ale do data uvedeného v příloze II tohoto nařízení, jsou pro dotčenou kategorii dovozců a dotčený původ odmítnuty.

32005R0067
Nařízení Komise (ES) č. 67/2005 ze dne 17. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích.
Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 5.
Stručný obsah: Příloha nařízení (ES) č. 2879/2000 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení. Tato příloha obsahuje:
1. Seznam trhů třetích zemí, ve kterých lze provádět propagační opatření.
2. Seznam produktů, kterých se mohou týkat propagační opatření ve třetích zemích. Mezi těmito produkty jsou také čerstvé a zpracované ovoce a zelenina.

32005R0170
Nařízení Komise (ES) č. 170/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování.
Úř. věst. L 028, 1.2.2005, s. 29.
Stručný obsah: Pro hospodářský rok 2005/06 se výše podpory pro rajčata určená ke zpracování na základě článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví takto:
a) v České republice, ve Francii, v Itálii, na Kypru, na Maltě, v Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Řecku a na Slovensku na 34,50 EUR/tunu;
b) ve Španělsku:
i) na 34,50 EUR/tunu pro rajčata určená ke zpracování na celá loupaná rajčata,
ii) na 31,29 EUR/tunu pro rajčata určená k jinému zpracování.

32005R0180
Nařízení Komise (ES) č. 180/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, jímž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny.
Úř. věst. L 030, 3.2.2005, s. 7.
Stručný obsah:
V čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1535/2003 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Ve smlouvě je rovněž nutno uvést stadium dodávky, k němuž se vztahuje cena podle písmene f), jakož i platební podmínky. U rajčat, broskví, hrušek a sušených fíků nesmí lhůta splatnosti přesáhnout dobu dvou měsíců od konce měsíce, v němž bylo předmětné zboží dodáno.“

32005R0220
Nařízení Komise (ES) č. 220/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2005.
Úř. věst. L 039, 11.2.2005, s. 11.
Stručný obsah:
Od 1. ledna 2005 se otevírá autonomní celní kvóta 1 200 tun (odkapané hmotnosti) pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus kódů KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství.
Sazba valorického cla použitelná na dovážené produkty v rámci autonomní kvóty se stanoví ve výši 12 % pro produkty kódu KN 0711 51 00 a 23 % pro produkty kódů KN 2003 10 20 a 2003 10 30.
Pro správu autonomní celní kvóty se použije nařízení (ES) č. 1864/2004 s výhradou ustanovení tohoto nařízení. Ustanovení článku 1, čl. 5 odst. 2 a 5, čl. 6 odst. 2, 3 a 4, čl. 7, čl. 8 odst. 2 a článků 9 a 10 nařízení (ES) č. 1864/2004 se nepoužijí na správu autonomní kvóty.
Doba platnosti dovozních licencí vydaných na základě autonomní kvóty končí 30. června 2005.
Licence obsahují v kolonce 24 jednu z poznámek v jazycích členských států EU, uvedených v příloze I.
Dovozci mohou předložit žádosti o licence příslušným orgánům v členských státech během prvních pěti pracovních dnů, které následují po dni vstupu tohoto nařízení v platnost (= tj. pět dní po 11.2.2005). Žádosti musí obsahovat v poli 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II.
Žádosti o licence předložené jedním tradičním dovozcem se nemohou vztahovat na množství přesahující 9 % autonomní kvóty.
Žádosti o licence předložené jedním novým dovozcem se nemohou vztahovat na množství přesahující 1 % autonomní kvóty.
Autonomní kvóta se rozděluje následovně : 95 % tradičním dovozcům a 5 % novým dovozcům.
Pokud přidělené množství pro jednu z kategorií dovozců není touto kategorií využito, je možné přidělit zbytek druhé kategorii.
Členské státy sdělí Komisi sedmý pracovní den po vstupu v platnost tohoto nařízení množství, pro která bylo zažádáno o licence.
Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud Komise nepřijala zvláštní opatření podle odstavce 3.
Pokud Komise dospěje na základě sdělení, která jí byla poskytnuta podle odstavce 1, k názoru, že žádosti o vydání licencí převyšují množství, která jsou dostupná pro jednu kategorii dovozců podle článku 5, přijme pomocí nařízení jednotné procento snížení pro dotyčné žádosti.

32005R0241
Nařízení Komise (ES) č. 241/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách Společenství pro některé výrobky pocházející z Izraele.
Úř. věst. L 42, 12.2.2005, s. 11.
Stručný obsah: Příloha VII nařízení (ES) č. 747/2001 je pozměněna přílohou tohoto nařízení.
Množství, která byla podle přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 propuštěna do volného oběhu ve společenství v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 a 09.1360, se odečtou od příslušných celních kvót otevřených v souladu s přílohou VII nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.

32005R0283
Nařízení Komise (ES) č. 283/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy).
Úř. věst. L 48, 19.2.2005, s. 8.
Stručný obsah: Sazba vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, období, ve kterém se podává žádost o osvědčení, období, ve kterém se vydává osvědčení, a předpokládaná množství se stanoví v příloze k tomuto nařízení.
Osvědčení vydaná za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s.25)), se nezapočítávají do množství uvedených v tomto nařízení.

32005R0336
Nařízení Komise (ES) č. 336/2005 ze dne 25. února 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 220/2005.
Úř. věst. L 53, 26.2.2005, s. 23.
Stručný obsah: Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 220/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 22. února 2005, se vydávají do výše 7,853 % požadovaného množství.
Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 220/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 22. února 2005, se vydávají do výše 9,615 % požadovaného množství.

32005R0386
Nařízení Komise (ES) č. 386/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny.
Úř. věst. L 062, 9.3.2005, s.3.
Stručný obsah:
Tímto nařízením se zapracovávají změny v kódech kombinované nomenklatury do následujících nařízení : (EHS) č. 1591/87, (EHS) č. 1677/88, (ES) č. 399/94, (ES) č. 3223/94, (ES) č. 1555/96 a (ES) č. 1961/2001.

32005R0389
Nařízení Komise (ES) č. 389/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999, pokud jde o některé cukry používané v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny vyvážených do jiných třetích zemí než do Švýcarska a Lichtenštejnska.
Úř. věst. L 062, 9.3.2005, s.12.
Stručný obsah:
Odchylně od čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 2201/96 a článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 není důkaz o splnění dovozních celních formalit podmínkou pro vyplacení náhrady za některé cukry použité v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2201/96 a které jsou uvedeny v tabulkách I a II protokolu 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud rozlišení náhrady je pouze výsledkem toho, že pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko nebyla náhrada stanovena.
Skutečnost, že nebyly stanoveny vývozní náhrady, pokud jde o vývoz některých cukrů použitých v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2201/96 a které jsou uvedeny v tabulkách I a II protokolu 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, do Švýcarska a Lichtenštejnska, se při určení nejnižší sazby náhrady ve smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999 nezohlední.

32005R0421
Nařízení Komise (ES) č. 421/2005 ze dne 14. března 2005 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2005 do 10. dubna 2006.
Úř. věst. L 068, 15.3.2005, s. 3.
Stručný obsah:
Dovozní licence, o něž se žádá dle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 658/2004 se vydávají pro procentní sazby požadovaných množství, a to v souladu s přílohou tohoto nařízení.

32005R0504
Nařízení Komise (ES) č. 504/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro „jinak upravené ovoce“ a „jinak upravené směsi ovoce“.
Úř. věst. L 083, 1.4.2005, s. 17.
Stručný obsah:
V příloze nařízení (ES) č. 2793/1999 se pátý sloupec s názvem „Roční objem celní kvóty a roční faktor růstu“ mění takto :
- Položka odpovídající pořadovému číslu 09.1813 se nahrazuje tímto: „40 000 tun hrubé hmotnosti (r.f.r. 3 %) s dodatečným objemem (od 1.5.2004) 1 225 tun hrubé hmotnosti (r.f.r. 3 %).
- Položka odpovídající pořadovému číslu 09.1815 se nahrazuje tímto: „18 000 tun hrubé hmotnosti (r.f.r. 3 %) s dodatečným objemem (od 1.5.2004) 340 tun hrubé hmotnosti (r.f.r. 3 %).
Pro rok 2004 se dodatečný objem pro tyto celní kvóty vypočte poměrně ze základních objemů, přičemž se zohlední doba, která uplynula do 1. května 2004.

32005R0550
Nařízení Komise (ES) č. 550/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2004. kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny.
Úř. věst. L 093, 12.4.2005, s. 3.
Stručný obsah:
Článek 3 nařízení (ES) č. 416/2004 se nahrazuje tímto:
Článek 3
1. Pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/06 ukáže, že nebyl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2004/05 se ve všech nových členských státech vyplatí dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96, s výjimkou rajčat, pro která se dodatečná částka vyplatí tehdy, když se zjistí, že nové členské státy dodržely své vnitrostátní prahy.
2. Pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/06 ukáže, že byl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2004/05 se dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 vyplatí v těch nových členských státech, v nichž práh nebyl překročen nebo v nichž byl překročen o méně než 25 %, s výjimkou rajčat, pro která se dodatečná částka vyplatí tehdy, když se zjistí, že nové členské státy dodržely své vnitrostátní prahy.
Dodatečná částka uvedená v prvním pododstavci vychází z částky, o kterou byl překročen příslušný vnitrostátní práh a činí maximálně 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.“

32005R0551
Nařízení Komise (ES) č. 551/2005 ze dne 11. dubna 2005 o stanovení dodatečné částky, která má být na základě nařízení (ES) č. 416/2004 vyplacena pro rajčata v České republice, Maďarsku, na Maltě, v Polsku a na Slovensku.
Úř. věst. L 093, 12.4.2005, s. 5.
Stručný obsah:
Dodatečná částka ve výši 8,62 EUR/t rajčat určených ke zpracování by podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 416/2004 měla být během hospodářského roku 2004/05 vyplacena v České republice, Maďarsku, na Maltě, v Polsku a na Slovensku.

32005R0829
Nařízení Komise (ES) č. 829/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2005/06.
Úř. věst. L 137, 31.5.2005, s. 23.
Stručný obsah: V hospodářském roce 2005/2006 činí podpora pro broskve podle článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 47,70 EUR za tunu.

Zpracováno jako informační publikace pro praxi ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down