14.06.2005 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chronologický přehled právních předpisů EU týkajících se Společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

vydaných v období od 1.1.2005 do 31.5.2005 se stručným obsahem

_____________________________________

32005R0006
Nařízení Komise (ES) č. 6/2005 ze dne 4. ledna 2005, kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení
Úř. věst. L 002, 5.1.2005, s. 3
Stručný obsah:
V článku 1 nařízení (ES) č. 46/2003 a v článku 1 nařízení (ES) č. 47/2003 se slova „o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy“ nahrazují slovy „o čisté hmotnosti do tří kilogramů“.

32005R0007
Nařízení Rady (ES č. 7/2005 ze dne 13. prosince 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska
Úř. věst. L 004, 6.1.2005, s.1
Stručný obsah:
Celní kvóta Společenství s nulovou celní sazbou pro produkty s kódy KN 0705 21 00 pocházející ze Švýcarska se otevírá každý rok pro období od 1. ledna do 31. prosince pod pořadovým číslem 09.0947. V roce 2004 se tato celní kvóta otevírá pro období od 1. května do 31. prosince. Objem činí v roce 2004 (a poté každý rok) 500 tun čisté hmotnosti. Celní kvótu bude Komise spravovat v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

32005R0026
Nařízení Komise (ES) č. 26/2005 ze dne 7. ledna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2004 do 28. února 2005
Úř. věst. L 006, 8.1.2005, s. 5
Stručný obsah:
Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002, podaných ve dnech 3. a 4. ledna 2005 a zaslaných Komisi dne 6. ledna 2005 budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. prosince 2004 do 28. února 2005 a podané po 4. lednu 2005, ale ještě před datem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

32005R0063
Nařízení Komise (ES) č. 63/2005 ze dne 14. ledna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2005
Úř. věst. L 013, 15.1.2005, s. 19
Stručný obsah:
Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002, podaných ve dnech 10. a 11. ledna 2005 a zaslaných Komisi dne 13. ledna 2005 budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. března 2005 do 31. května 2005 a podané po 11. lednu 2005. ale ještě před datem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

32005R0063 (tisk.opr.)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 63/2005 ze dne 14. ledna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku od 1. března do 31. května 2005
Úř. věst. L 037, 10.2.2005, s. 21
Stručný obsah:
Strana 20, příloha II, sloupec „Argentina“, poslední řádek:
Místo: „11.4.2005“
Má být: „4.4.2005“.

32005R0067
Nařízení Komise (ES) č. 67/2005 ze dne 17. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
Úř. věst. L 014, 18.1.2005, s. 5
Stručný obsah:
Příloha nařízení (ES) č. 2879/2000 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení. Příloha obsahuje
- seznam trhů třetích zemí, kde lze provádět propagační opatření,
- seznam produktů, kterých se mohou týkat propagační opatření ve třetích zemích.

32005R0102
Nařízení Komise (ES) č. 102/2005 ze dne 21. ledna 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 020, 22.1.2005, s. 3
Stručný obsah: Maximální sazby náhrad a procentní podíly pro snížení výše množství přidělovaných v rámci nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2165/2004, pokud jde o rajčata, pomeranče, citrony a jablka, se stanoví v souladu s přílohou.

32005R0153
Nařízení Komise (ES) č. 153/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
Úř. věst. L 027, 29.1.2003, s. 33
Stručný obsah:
Pro žádosti o vydání licence v režimu B podané podle článku 1 nařízení (ES) č. 1855/2004 mezi 16. listopadem 2004 a 14. lednem 2005 se procentní podíl pro požadovaná množství, na která mají být licence vydány, a sazba příslušných náhrad stanoví v souladu s přílohou.

32005R0218
Nařízení Komise (ES) č. 218/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2005
Úř. věst. L 039, 11.2.2005, s. 5
Stručný obsah:
Autonomní celní kvóta 4 400 tun (pořadového čísla 09.4115) se otevírá od 1. ledna 2005 pro dovoz čerstvého nebo chlazeného česneku kódu KN 0703 20 00 do Společenství. Sazba kalorického cla pro produkty dovážené v rámci autonomní kvóty je 9,6 %. Nařízení (ES) č. 565/2002 a nařízení (ES) č. 228/2004 se použijí na správu autonomní kvóty s výhradou ustanovení tohoto nařízení. Ustanovení článku 1, čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 se však nepoužijí na správu autonomní kvóty. Doba platností dovozních licencí vydaných na základě autonomní kvóty (dále jen licence) končí 30. června 2005. Licence obsahují v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze I (v jazycích jednotlivých členských států je uveden text: „Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 218/2005 a platná pouze do 30. června 2005“). Dovozci mohou předložit žádosti o licence příslušným orgánům v členských státech během prvních pěti pracovních dnů, které následují po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. Žádosti musí obsahovat v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II (v jazycích jednotlivých členských států je uveden text: „Žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 218/2005“). Množství, o které ve svých žádostech o licence požádá dovozce, nemůže přesáhnout 10 % autonomní kvóty. Autonomní kvóta se rozděluje následovně: 70 % tradičním dovozcům a 30 % novým dovozcům. Pokud přidělené množství pro jednu kategorii dovozců není touto kategorií využito, je možné přidělit zbytek druhé kategorii. Členské státy sdělí Komisi sedmý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost množství, pro která bylo zažádáno o licence. Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud Komise nepřijala zvláštní opatření. Pokud Komise dospěje na základě sdělení, která jí byla poskytnuta, k názoru že žádosti o vydání licencí převyšují množství, která jsou dostupná pro jednu kategorii dovozců podle článku 5, přijme pomocí nařízení jednotné procento snížení pro dotyčné žádosti.

32005R0219
Nařízení Komise (ES) č. 219/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 919/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů
Úř. věst. L 039, 11.2.2005, s. 9
Stručný obsah: Příloha I nařízení (ES) č. 919/94 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení. V této příloze se stanoví minimální počet členů a minimální objem tržní produkce banánů pro organizace producentů v různých produkčních oblastech EU.

32005R0222
Nařízení Komise (ES) č. 222/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, pokud jde o směnné kurzy používané při poskytování podpor předběžně uznaným seskupením producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Úř. věst. L 039, 11.2.2005, s. 17
Stručný obsah:
V článku 3 nařízení (ES) č. 1943/2003 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„Směnným kurzem použitelným na částky v eurech uvedené v odstavci 2 je poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou před prvním dnem období, za které jsou dotyčné podpory poskytovány.“

32005R0241
Nařízení Komise (ES) č. 241/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách Společenství pro některé výrobky pocházející z Izraele
Úř. věst. L 042, 12.2.2005, s. 11
Stručný obsah:
Příloha VII nařízení (ES) č. 747/2001 je pozměněna přílohou tohoto nařízení.
Množství, která byla podle přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 propuštěna do volného oběhu ve Společenství v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 a 09.1360, se odečtou od příslušných celních kvót otevřených v souladu s přílohou VII nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.

32005R0291
Nařízení Komise (ES) č. 291/2005 ze dne 21. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 049, 22.2.2005, s. 4
Stručný obsah:
Sazby vývozních náhrad, lhůty pro podání žádostí o náhradu a předpokládaná množství daných produktů pro režim A1 jsou stanoveny v příloze. Směrné sazby vývozních náhrad, lhůty pro podání žádostí o licenci a předpokládaná množství daných produktů pro režim B jsou stanoveny v příloze.
Licence vydávané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25)) se do oprávněného množství uvedeného v příloze tohoto nařízení nezapočítávají.

32005R0329
Nařízení Komise (ES) č. 329/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství pro druhé čtvrtletí roku 2005 v rámci celních kvót A/B a C
Úř. věst. L 053, 26.2.2005, s. 11
Stručný obsah:
Pro druhé čtvrtletí roku 2005 se směrné množství uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 pro vydávání dovozních licencí pro banány v rámci celních kvót uvedených v článku 18 nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví na
- 29 % množství dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B;
- 29 % množství dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celní kvóty C.
V druhém čtvrtletí roku 2005 se maximální množství uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001, které může být povoleno v souvislosti s vydáváním dovozních licencí pro banány v rámci celních kvót uvedených v článku 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví na:
a) 29 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B;
b) 29 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 896/2001 pro netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B;
c) 29 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celní kvóty C;
d) 29 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 896/2001 pro netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celní kvóty C.

32005R0330
Nařízení Komise (ES) č. 330/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence na dodatečná množství pro dovoz banánů do nových členských států pro druhé čtvrtletí roku 2005
Úř. věst. L 053, 26.2.2005, s. 13
Stručný obsah:
V rámci dodatečného množství podle článku 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1892/2004 se směnné množství pro druhé čtvrtletí roku 2005 uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 pro vydávání dovozních licencí pro banány stanoví na 29 % množství stanoveného v článku 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1982/2004 dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty.
V rámci dodatečného množství podle článku 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1892/2004 se maximální množství uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001, které může být povoleno v souvislosti s vydáváním dovozních licencí pro banány v druhém čtvrtletí roku 2005 stanoví na:
a) 29 % zvláštního referenčního množství oznámeného dle článku 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 1892/2004 pro tradiční hospodářské subjekty;
b) 29 % oznámeného zvláštního přídělu dle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 1892/2004 pro netradiční hospodářské subjekty.

32005R0335
Nařízení Komise (ES) č. 335/2005 ze dne 25. února 2005 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 218/2005
Úř. věst. L 53, 26.2.2005, s. 22
Stručný obsah:
Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 218/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 22. února 2005 se vydávají do výše 2,985 % požadovaného množství.
Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 218/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 22. února 2005, se vydávají do výše 0,741 % požadovaného množství.

32005R0350
Nařízení Komise (ES) č. 350/2005 ze dne 28. února 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 055, 1.3.2005, s. 26
Stručný obsah:
Tímto se otevírá nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí v režimu A3. Dotčené produkty, lhůty pro podání nabídek, směrné výše náhrad a předpokládaná množství jsou stanoveny v příloze.
Licence vydané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s.1) se nezapočítávají do povolených množství uvedených v příloze.
Aniž je dotčeno provádění článku 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licence typu A3 se stanoví na dva měsíce.

32005R0379
Nařízení Komise (ES) č. 379/2005 ze dne 4. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky
Úř. věst. 059, 5.3.2005, s. 16
Stručný obsah:
Dodatek k příloze nařízení (ES) č. 1168/1999 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. V příloze je uveden nevyčerpávající seznam velkoplodých odrůd Prunus salicina a jejich synonyma.

32005R0386
Nařízení Komise (ES) č. 386/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny
Úř. věst. L 062, 9.3.2005, s.3
Stručný obsah:
Nařízením se mění nařízení (ES č. 1591/87, (ES) č. 1677/88, (ES) č. 399/94, (ES) č. 3223/94 (ES) 1555/96 a (ES) č. 1961/2001 v souvislosti se změnou některých kódů KN pro čerstvé a zpracované ovoce a zeleninu.

32005R0387
Nařízení Komise (ES) č. 387/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/97, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo
Úř. věst. L 062, 9.3.2005, s. 5
Stručný obsah:
Příloha nařízení (ES) č. 831/1997 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. Změny se týkají zejména posuzování zralosti a třídění podle velikosti.

32005R0504
Nařízení Komise (ES) č. 504/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro „jinak upravené ovoce“ a „jinak upravené směsi ovoce“
Úř. věst. L 083, 1.4.2005, s. 17
Stručný obsah:
V příloze nařízení (ES) č. 2793/1999 se pátý sloupec s názvem „Roční objem celní kvóty a roční faktor růstu“ mění takto:
1. Položka odpovídající pořadovému číslu 09.1813 se nahrazuje tímto:
„40 000 tun hrubé hmotnosti (r.f.r. 3%) s dodatečným objemem (od 1.5.2004) 1 225tun hrubé hmotnosti“ (r.f.r. 3%).
2. Položka odpovídající pořadovému číslu 09.1815 se nahrazuje tímto:
„18 000 tun hrubé hmotnosti (r.f.r. 3%) s dodatečným objemem (od 1.5.2004) 340 tun hrubé hmotnosti“ (r.f.r. 3%).
V obou případech se ještě doplňuje následující text: „Pro rok 2004 se dodatečný objem pro tuto celní kvótu vypočte poměrně ze základních objemů, přičemž se zohlední doba, která uplynula do 1. května 2004.“

32005R0524
Nařízení Komise (ES) č. 524/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 12
Stručný obsah:
Pro žádosti o vydání licence v režimu B podané podle článku 1 nařízení (ES) č. 2127/2004 mezi 15. lednem 2005 a 15. březnem 2005 se procentní podíl pro požadovaná množství, na která mají být licence vydány, a sazba příslušných náhrad stanoví v souladu s přílohou.

32005R0524 (tisk. opr.)
Oprava nařízení Komise (ES) č. 524/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 87, 6.4.2005, s. 6
Stručný obsah:
Strana 13, příloha, sloupek „Sazba náhrady (EUR/t netto)“, řádek „Pomeranče“
místo: „24“,
má být: „29“.

32005R0525
Nařízení Komise (ES) č. 525/2005 ze dne 1. dubna 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 14
Stručný obsah:
Maximální sazby náhrad a procentní podíly pro snížení výše množství přidělovaných v rámci nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 350/2005, pokud jde o rajčata, pomeranče, citrony a jablka, se stanoví v souladu s přílohou.

32005R0547
Nařízení Komise (ES) č. 547/2005 ze dne 8. dubna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2005
Úř. věst. L 91, 9.4.2005, s. 10
Stručný obsah:
Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 opdst,. 1 nařízení (ES) č. 565/2002, podaných ve dnech 4. a 5. dubna 2005 a zaslaných Komisi dne 7. dubna 2005, budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. března 2005 do 31. května 2005 a podané po 5. dubnu 2005, ale ještě před datem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

32005R0596
Nařízení Komise (ES) č. 596/2005 ze dne 15. dubna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. června do 31. srpna 2005
Úř. věst. L 98, 16.4.2005, s. 25
Stručný obsah:
Na základě žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002, podaných ve dnech 11. a 12. dubna 2005 a zaslaných Komisi dne 14. dubna 2005, budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. června 2005 do 31. srpna 2005 a podané po 12. dubnu 2005, ale ještě před datem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

32005R0618
Nařízení Komise (ES) č. 618/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 103, 22.4.2005, s. 22
Stručný obsah:
Sazby vývozních náhrad, lhůty pro podání žádostí o náhradu a předpokládaná množství daných produktů pro režim A1 jsou stanoveny v příloze. Směrné sazby vývozních náhrad, lhůty pro podání žádostí o licenci a předpokládaná množství daných produktů pro režim B jsou stanoveny v příloze.
Licence vydávané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25)) se do oprávněného množství uvedeného v příloze tohoto nařízení nezapočítávají.

32005R0633
Nařízení Komise (ES) č. 633/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s. 4
Stručný obsah:
Tímto se otevírá nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí v režimu A3. Dotčené produkty, lhůty pro podání nabídek, směrné výše náhrad a předpokládaná množství jsou stanoveny v příloze.
Licence vydané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1) se nezapočítávají do povolených množství uvedených v příloze.
Aniž je dotčeno provádění článku 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licence typu A3 se stanoví na dva měsíce.

32005R0694
Nařízení Komise (ES) č. 694/2005 ze dne 2. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně
Úř. věst. L 112, 3.5.2005, s. 10
Stručný obsah:
Příloha nařízení (ES) č. 1555/96 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení. V tabulce jsou uvedeny kódy KN, popis zboží, období použití a spouštěcí úrovně v tunách.

32005R0703
Nařízení Komise (ES) č. 703/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2004 a jednotková hodnota záloh na rok 2005
Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 12
Stručný obsah:
Vyrovnávací podpora podle článku 12 nařízení (EHS) č. 404/93 pro banány kódu KN ex 0803 produkované a uváděné v čerstvém stavu na trh ve Společenství v roce 2004, s výjimkou banánů plantejnů, činí 28,1 EUR za 100 kilogramů.
Podpora stanovená v odstavci 1 se zvyšuje o 7,82 EUR na 100 kilogramů pro banány produkované v regionu Martinik a o 8,18 EUR na 100 kilogramů pro banány produkované v regionu Guadeloupe.
Částka každé zálohy pro banány uváděné na trh od ledna do prosince 2005 činí 19,67 EUR na 100 kilogramů. Částka příslušné jistoty činí 9,84 EUR na 100 kilogramů.
Odchylně od článku 10 nařízení (EHS) č. 1858/93 a po ověřeních podle stejného článku vyplácejí příslušné orgány členských států zůstatek vyrovnávací podpory, která má být poskytnuta v roce 2004, a zálohu, která má být poskytnuta pro banány uváděné na trh během ledna a února roku 2005, do dvou měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

32005R0746
Nařízení Komise (ES) č. 746/2005 ze dne 17. května 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 125, 18.5.2005, s. 3
Stručný obsah:
Maximální sazby náhrad a procentní podíly pro snížení výše množství přidělovaných v rámci nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 633/2005, pokud jde o rajčata, pomeranče, citrony a jablka, se stanoví v souladu s přílohou.

32005R0788
Nařízení Komise (ES) č. 788/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
Úř. věst. L 132, 26.5.2005, s. 11
Stručný obsah:
Pro žádosti o vydání licence v režimu B podané podle článku 1 nařízení (ES) č. 291/2005 mezi 16. březnem 2005 a 13. květnem 2005 se procentní podíl pro požadovaná množství, na která mají být licence vydány, a sazba příslušných náhrad stanoví v souladu s přílohou.

32005R0789
Nařízení Komise (ES) č. 789/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
Úř. věst. L 132, 26.5.2005, s. 13
Stručný obsah:
Článek 7 nařízení (EHS) č. 1858/93 se mění takto:
1. V odst. 2 písm. b) se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Je-li žádost o výplatu zůstatku podpory podána po dni uvedeném v písm. b) prvním pododstavci, snižuje se částka zůstatku, na kterou by měl producent právo při podání žádosti ve stanovené lhůtě, o 1 % za každý pracovní den. Přesáhne-li zpoždění patnáct dní, žádost se nepřijímá.
Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může příslušný orgán přijmout žádosti o výplatu zůstatku podané po dni uvedeném v písm. b) prvním pododstavci, pokud toto zpoždění není na překážku ověřením stanoveným v čl. 10 odst. 1. V podobném případě se ustanovení předchozího pododstavce nepoužijí.
2. Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. K žádostem musí být přiloženy tyto doklady:
- osvědčení o shodě nebo případně osvědčení o osvobození uvedené v článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2898/95(Úř. věst. L 304, 16.12.1995, s. 17),
- prodejní faktury,
- pro banány uvedené na trh mimo producentskou oblast dokumenty související s přepravou.
Předkládané doklady musí prokazovat přijetí zboží kupujícím.“
3. Vkládá se nový odstavec, který zní:
„4a. Žádosti, které neobsahují informace uvedené v odstavci 3 a k nimž nejsou přiloženy doklady uvedené v odstavci 4, se nepřijímají.“

32005R0824
Nařízení Komise (ES) č. 824/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální maximální limity pro vydávání licencí na dodatečná množství týkající se dovozu banánů do nových členských států ve třetím čtvrtletí 2005
Úř. věst. L 137, 31.5.2005, s. 11
Stručný obsah:
Směrné množství podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 pro vydávání dovozních licencí pro banány v rámci dodatečného množství podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1892/2004 se pro třetí čtvrtletí roku 2005 stanoví na 23 % množství dostupného pro tradiční hospodářské subjekty a netradiční hospodářské subjekty podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení.
Maximální povolené množství podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001 pro žádosti o licence na dovoz banánů v rámci dodatečného množství podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1892/2004 se na třetí čtvrtletí roku 2005 stanoví na:
a) 23 % zvláštního referenčního množství oznámeného podle čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 1892/2004 u tradičních hospodářských subjektů;
b) 23 % zvláštního přidělení oznámeného podle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 1892/2004 u netradičních hospodářských subjektů.

32005R0825
Nařízení Komise (ES) č. 825/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství pro třetí čtvrtletí roku 2005 v rámci celních kvót A/B a C
Úř. věst. L 137, 31.5.2005, s. 13
Stručný obsah:
Pro třetí čtvrtletí roku 2005 se směrné množství uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 pro vydávání dovozních licencí pro banány v rámci celních kvót uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví na:
a) 23 % množství dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B;
b) 23 % množství dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty stanovené ve společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celní kvóty C.
V třetím čtvrtletí roku 2005 se maximální množství uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001, které může být povoleno v souvislosti s vydáváním dovozních licencí pro banány v rámci celních kvót uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví na:
a) 23% referenčního množství stanoveného a oznámeného podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B;
b) 23 % referenčního množství stanoveného a oznámeného podle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 896/2001 pro netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celních kvót A/B;
c) 23 % referenčního množství stanoveného a oznámeného podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celní kvóty C;
d) 23 % referenčního množství stanoveného a oznámeného podle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 896/2001 pro netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne 30. dubna 2004 v rámci celní kvóty C.

32005R0828
Nařízení Komise (ES) č. 828/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
Úř. věst. L 137, 31.5.2005, s. 21
Stručný obsah:
Příloha nařízení (ES) č. 1555/96 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.Tabulka v příloze zahrnuje kódy KN, popisy zboží, období použití, spouštěcí objemy.

32005D0402
Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje (Text s významem pro EHP) (2005/402/ES)
Úř. věst. L 135/34, 28.5.2005, s. 34
Stručný obsah:
Členské státy zakáží dovoz chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje, pokud původní analytická zpráva přiložená k zásilce neprokazuje, že výrobek neobsahuje žádnou z těchto chemických látek:
a) Sudan I (číslo CAS 842-07-9),
b) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6),
c) Sudan III (číslo CAS 85-86-9),
d) šarlatovou červeň neboli Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).
Analytickou zprávu podepíše zástupce příslušného orgánu.
Vyjmenované produkty, u nichž se zjistí, že obsahují jednu nebo více z vyjmenovaných chemických látek, se zničí.
Všechny náklady vzniklé v důsledku analýzy, skladování nebo zničení nesou příslušní dovozci nebo zúčastněné hospodářské subjekty zabývající se obchodem s potravinami.

Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
č. 35/2005 ze dne 11. ledna 2005, Úř. věst. L 010, 13.1.2005, s. 3,
č. 213/2005 ze dne 8. února 2005, Úř. věst. L 037, 10.2.2005, s. 3,
č. 298/2005 ze dne 22. února 2005, Úř. věst. L 051, 24.2.2005, s. 5,
č. 392/2005 ze dne 8. března 2005, Úř. věst. L063, 10.3.2005, s. 6,
č. 467/2005 ze dne 22. března 2005, Úř. věst. L 078, 24.3.2005, s. 3,
č. 534/2005 ze dne 5. dubna 2005, Úř. věst. L 088, 7.4.2005, s. 3,
č. 609/2005 ze dne 19. dubna 2005, Úř. věst. L 101, 21.4.2005, s. 3,
č. 702/2005 ze dne 3. května 2005, Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 6,
č. 751/2005 ze dne 17. května 2005, Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 22.
Stručný obsah:
Těmito nařízeními se stanoví jednotkové hodnoty uváděné v článku 173 odst. 1 nařízení (ES) č. 2454/93. Tyto hodnoty jsou uváděny v příloze příslušného nařízení, kromě jiných měn též v CZK. Jedná se o ovoce, zeleninu a brambory. Nařízení se vydávají v pravidelných intervalech, dvakrát v jednom měsíci.

Nařízení Komise (ES) o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
č. 2/2005 ze dne 3. ledna 2005, Úř. věst. L 001, 4.1.2005, s.1,
č. 5/2005 ze dne 4. ledna 2005, Úř. věst. L 002, 5.1.2005, s.1,
č. 8/2005 ze dne 5. ledna 2005, Úř. věst. L 004, 6.1.2005, s.3,
č. 11/2005 ze dne 6. ledna 2005, Úř. věst. L 005, 7.1.2005, s.1,
č. 24/2005 ze dne 7. ledna 2005, Úř. věst. L 006, 8.1.2005, s.2,
č. 28/2005 ze dne 10. ledna 2005, Úř. věst. L 007, 11.1.2005, s.1,
č. 32/2005 ze dne 11. ledna 2005, Úř. věst. L 008, 12.1.2005, s.7,
č. 34/2005 ze dne 12. ledna 2005, Úř. věst. L 010, 13.1.2005, s.1,
č. 39/2005 ze dne 13. ledna 2005, Úř. věst. L 011, 14.1.2005, s.1,
č. 52/2005 ze dne 14. ledna 2005, Úř. věst. L 013, 15.1.2005, s.1,
č. 65/2005 ze dne 17. ledna 2005, Úř. věst. L 014, 18.1.2005, s.1,
č. 74/2005 ze dne 18. ledna 2005, Úř. věst. L 015, 19.1.2005, s.1,
č. 76/2005 ze dne 19. ledna 2005, Úř. věst. L 016, 20.1.2005, s.1,
č. 85/2005 ze dne 20. ledna 2005, Úř. věst. L 019, 21.1.2005, s.15,
č. 101/2005 ze dne 21. ledna 2005, Úř. věst. L 020, 22.1.2005, s.1,
č. 108/2005 ze dne 24. ledna 2005, Úř. věst. L 021, 25.1.2005, s.1,
č. 112/2005 ze dne 25. ledna 2005, Úř. věst. L 022, 26.1.2005, s.11,
č. 114/2005 ze dne 26. ledna 2005, Úř. věst. L 024, 27.1.2005, s.1,
č. 122/2005 ze dne 27. ledna 2005, Úř. věst. L 025, 28.1.2005, s.1,
č. 143/2005 ze dne 28. ledna 2005, Úř. věst. L 027, 29.1.2005, s.1,
č. 157/2005 ze dne 31. ledna 2005, Úř. věst. L 028, 1.2.2005, s.1,
č. 175/2005 ze dne 1. února 2005, Úř. věst. L 029, 2.2.2005, s.16,
č. 178/2005 ze dne 2. února 2005, Úř. věst. L 030, 4.2.2005, s.4,
č. 185/2005 ze dne 3. února 2005, Úř. věst. L 031, 4.2.2005, s.1,
č. 203/2005 ze dne 4. února 2005, Úř. věst. L 033, 5.2.2005, s.1,
č. 207/2005 ze dne 7. února 2005, Úř. věst. L 034, 8.2.2005, s.1,
č. 210/2005 ze dne 8. února 2005, Úř. věst. L 036, 9.2.2005, s.1,
č. 212/2005 ze dne 9. února 2005, Úř. věst. L 037, 10.2.2005, s.1,
č. 216/2005 ze dne 10. února 2005, Úř. věst. L 039, 11.2.2005, s.1,
č. 238/2005 ze dne 11. února 2005, Úř. věst. L 042, 12.2.2005, s.1,
č. 251/2005 ze dne 14. února 2005, Úř. věst. L 043, 15.2.2005, s.1,
č. 254/2005 ze dne 15. února 2005, Úř. věst. L 045, 16.2.2005, s.1,
č. 259/2005 ze dne 16. února 2005, Úř. věst. L 046, 17.2.2005, s.29,
č. 265/2005 ze dne 17. února 2005, Úř. věst. L 047, 18.2.2005, s.1,
č. 279/2005 ze dne 18. února 2005, Úř. věst. L 048, 19.2.2005, s.1,
č. 290/2005 ze dne 21. února 2005, Úř. věst. L 049, 22.2.2005, s.2,
č. 294/2005 ze dne 22. února 2005, Úř. věst. L 050, 23.2.2005, s.3,
č. 296/2005 ze dne 23. února 2005, Úř. věst. L 051, 24.2.2005, s.1,
č. 303/2005 ze dne 24. února 2005, Úř. věst. L 052, 25.2.2005, s.1,
č. 322/2005 ze dne 25. února 2005, Úř. věst. L 053, 26.2.2005, s.1,
č. 342/2005 ze dne 28. února 2005, Úř. věst. L 055, 1.3.2005, s.1,
č. 354/2005 ze dne 1. března 2005, Úř. věst. L 056, 2.3.2005, s.1,
č. 357/2005 ze dne 2. března 2005, Úř. věst. L 057, 3.3.2005, s.1,
č. 361/2005 ze dne 3. března 2005, Úř. věst. L 058, 4.3.2005, s.1,
č. 375/2005 ze dne 4. března 2005, Úř. věst. L 059, 5.3.2005, s.3,
č. 380/2005 ze dne 7. března 2005, Úř. věst. L 061, 8.3.2005, s.1,
č. 385/2005 ze dne 8. března 2005, Úř. věst. L 062, 9.3.2005, s.1,
č. 391/2005 ze dne 9. března 2005, Úř. věst. L 063, 10.3.2005, s.4,
č. 397/2005 ze dne 10. března 2005, Úř. věst. L 065, 11.3.2005, s.1,
č. 410/2005 ze dne 11. března 2005, Úř. věst. L 066, 12.3.2005, s.1,
č. 420/2005 ze dne 14. března 2005, Úř. věst. L 068, 15.3.2005, s.1,
č. 424/2005 ze dne 15. března 2005, Úř. věst. L 069, 16.3.2005, s.1,
č. 429/2005 ze dne 16. března 2005, Úř. věst. L 071, 17.3.2005, s.34,
č. 434/2005 ze dne 17. března 2005, Úř. věst. L 072, 18.3.2005, s.1,
č. 446/2005 ze dne 18. března 2005, Úř. věst. L 074, 19.3.2005, s.1,
č. 457/2005 ze dne 21. března 2005, Úř. věst. L 075, 22.3.2005, s.1,
č. 464/2005 ze dne 22. března 2005, Úř. věst. L 077, 23.3.2005, s.4,
č. 466/2005 ze dne 23. března 2005, Úř. věst. L 078, 24.3.2005, s.1,
č. 486/2005 ze dne 29. března 2005, Úř. věst. L 081, 30.3.2005, s.4,
č. 494/2005 ze dne 30. března 2005, Úř. věst. L 082, 31.3.2005, s.3,
č. 496/2005 ze dne 31. března 2005, Úř. věst. L 083, 1.4.2005, s.1,
č. 520/2005 ze dne 1. dubna 2005, Úř. věst. L 084, 2.4.2005, s.1,
č. 529/2005 ze dne 4. dubna 2005, Úř. věst. L 086, 5.4.2005, s.1,
č. 531/2005 ze dne 5. dubna 2005, Úř. věst. L 087, 6.4.2005, s.1,
č. 533/2005 ze dne 6. dubna 2005, Úř. věst. L 088, 7.4.2005, s.1,
č. 536/2005 ze dne 7. dubna 2005, Úř. věst. L 089, 8.4.2005, s.1,
č. 543/2005 ze dne 8. dubna 2005, Úř. věst. L 091, 9.4.2005, s.1,
č. 549/2005 ze dne 11. dubna 2005, Úř. věst. L 093, 12.4.2005, s.1,
č. 556/2005 ze dne 12. dubna 2005, Úř. věst. L 094, 13.4.2005, s.19,
č. 561/2005 ze dne 13. dubna 2005, Úř. věst. L 095, 14.4.2005, s.9,
č. 565/2005 ze dne 14. dubna 2005, Úř. věst. L 097, 15.4.2005, s.4,
č. 583/2005 ze dne 15. dubna 2005, Úř. věst. L 098, 16.4.2005, s.1,
č. 597/2005 ze dne 18. dubna 2005, Úř. věst. L 099, 19.4.2005, s.1,
č. 604/2005 ze dne 19. dubna 2005, Úř. věst. L 100, 20.4.2005, s.9,
č. 608/2005 ze dne 20. dubna 2005, Úř. věst. L 101, 21.4.2005, s.1,
č. 613/2005 ze dne 21. dubna 2005, Úř. věst. L 103, 22.4.2005, s.1,
č. 625/2005 ze dne 22. dubna 2005, Úř. věst. L 104, 23.4.2005, s.1,
č. 629/2005 ze dne 25. dubna 2005, Úř. věst. L 105, 26.4.2005, s.1,
č. 631/2005 ze dne 26. dubna 2005, Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s.1,
č. 640/2005 ze dne 27. dubna 2005, Úř. věst. L 107, 28.4.2005, s.11,
č. 650/2005 ze dne 28. dubna 2005, Úř. věst. L 108, 29.4.2005, s.1,
č. 674/2005 ze dne 29. dubna 2005, Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s.6,
č. 693/2005 ze dne 2. května 2005, Úř. věst. L 112, 3.5.2005, s.8,
č. 696/2005 ze dne 3. května 2005, Úř. věst. L 114, 4.5.2005, s.3,
č. 699/2005 ze dne 4. května 2005, Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s.1,
č. 707/2005 ze dne 10. května 2005, Úř. věst. L 119, 11.5.2005, s.1,
č. 711/2005 ze dne 11. května 2005, Úř. věst. L 120, 12.5.2005, s.1,
č. 714/2005 ze dne 12. května 2005, Úř. věst. L 121, 13.5.2005, s.46,
č. 730/2005 ze dne 13. května 2005, Úř. věst. L 122, 14.5.2005, s.1,
č. 745/2005 ze dne 17. května 2005, Úř. věst. L 125, 18.5.2005, s.1,
č. 747/2005 ze dne 18. května 2005, Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s.1,
č. 758/2005 ze dne 19. května 2005, Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s.1,
č. 769/2005 ze dne 20. května 2005, Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s.15,
č. 773/2005 ze dne 23. května 2005, Úř. věst. L 130, 24.5.2005, s.1,
č. 780/2005 ze dne 24. května 2005, Úř. věst. L 131, 25.5.2005, s.22,
č. 786/2005 ze dne 25. května 2005, Úř. věst. L 132, 26.5.2005, s.6,
č. 791/2005 ze dne 26. května 2005, Úř. věst. L 134, 27.5.2005, s.1,
č. 811/2005 ze dne 27. května 2005, Úř. věst. L 135, 28.5.2005, s.1,
č. 819/2005 ze dne 30. května 2005, Úř. věst. L 137, 31.5.2005, s.1,
Stručný obsah:
Těmito nařízeními se pro každý pracovní den určují standardní dovozní hodnoty podle článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94. Tyto hodnoty jsou uvedeny v přílohách k příslušným nařízením.

Zpracováno jako informační publikace pro praxi ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down