České květinářství v roce 2005

Snad neuškodí se v každodenním shonu a úsilí občas zastavit, ohlédnout se zpět a porovnat své výsledky s výsledky oboru, ve kterém pracuji. Rád bych vám tímto poskytl zrcadlo společných výsledků ke srovnávání.

Květinářská produkce
Celková hodnota květin vyprodukovaných v roce 2005 činí 1 577 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 se zvýšila o 5,4 %. Největší podíl na přírůstku má skupina „záhonové a balkonové rostliny“ s přírůstkem 13,5 %. Obliba této skupiny rostlin roste již od devadesátých let. Menší, ale stálé přírůstky zaznamenává skupina „hrnkové rostliny“, a to především kvetoucí.

Podle zahraničních údajů je květinářská produkce zemí EU 15 postižena stagnací a meziroční vývoj se udává mezi +3 a -5%.

Ještě k výrobním plochám: Po mnoha letech stagnace došlo k malým posunům ve struktuře vý-robních ploch, především zakrytých. Až dosud se přírůstky a úbytky zakrytých ploch navzájem kompenzovaly a v celkové bilanci se neměnily podíly jednotlivých typů. Teď žádoucím způso-bem poklesly plochy pařenišť, přibyly plochy skleníků a foliovníků (na 119 ha). Mírně přibyly i nezakryté venkovní plochy (na 108 ha).
Pozitivní je samozřejmě tendence dlouhodobého růstu vlastní produkce, která je podporována růstem spotřeby květin u nás. Dobré je též, že růstu je dosahováno zvýšenou produktivitou práce na téměř stejných výrobních plochách a při stagnaci až poklesu počtu pracovníků na této produk-ci.

Zahraniční obchod
Spotřeba květin v ČR je kryta nadále nemalým nákupem zboží v zahraničí a podíl zahraničního zboží se drží dlouhodobě nad 50 % obratu. Květinářství je na dovozu velmi závislé, má silně zá-pornou bilanci a podílí se nemalou měrou na pasivní bilanci celého českého zemědělství.
Do ČR bylo v roce 2005 nakoupeno ze zahraničí za 1 835 mil. Kč květin. Ve srovnání s rokem 2004 činí přírůstek 5,5 %.
Prodej do zahraničí dosáhl 211,5 mil. Kč, oproti roku 2004 činí přírůstek 19 %. Úplný přehled je v následující tabulce:
Zahraniční obchod s květinami
Hlavní dováženou skupinou jsou řezané květiny, jejichž objem činí téměř 90 % celkové spotřeby.
Květiny se k nám dovezly ze 74 států, největším partnerem jsou však země EU. Nákup od nich činí přes 90 % všech nákupů.
Prodej květin se realizoval do 30 zemí světa, z toho objem do zemí EU činí 60 % všech prodejů. Když zde připomenu, že rok 2005 byl prvním úplným našeho členství v EU, musíme očekávat, že jde o trend vývoje a že tyto podíly ještě porostou.
Zajímavý je překvapivě vysoký podíl našeho exportu do Ruska (38 %). Tento „skok“ byl způso-ben tzv. reexporty, když ruské úřady odmítli akceptovat fytokaranténní osvědčení hlavních zá-padních exportérů a naši obchodníci se ujali role prostředníků s českými doklady, které byly v Rusku akceptovány.
Jinou zajímavostí je zjištění, že přes velmi pečlivou statistiku v EU stále existují rozdíly mezi statistikami ČR na vstupu a Nizozemska na výstupu. Rozdíl za rok 2005 činí asi 147 mil. Kč. Svůj vliv má metodika sběru dat (INTRASTAT), která stanoví povinnost vyúčtování DPH od ročního obratu 2 mil. Kč. Toho jistě dosáhnou zahraniční dodavatelé, ale ne vždy naši mnozí do-vozci.

Spotřeba květin
Spotřeba květin má dlouhodobě pozitivní vývoj a je motorem trvalého růstu produkce i nákupu v zahraničí. Zjednodušeně lze konstatovat, že výdaje obyvatelstva za květiny rostou rychleji než jejich příjmy. Mohli bychom si to vyložit též jako růst kulturnosti národa. Pořád však platí, že květiny jako převážně dárkový sortiment stojí v soutěži o kupce v řadě s jinými dárkovými před-měty (kosmetika, cukrovinky, alkoholické nápoje apod.) a musí o svoji pozici stále bojovat.
Za dlouhodobý trend vývoje musíme považovat změny ve struktuře prodeje ve prospěch prodej-ních řetězců. Sice u nás nedosáhly v zahraničí obvyklého podílu 50% spotřebitelského trhu, ale jejich podíl stále roste.
Maloobchodní síť květinářských prodejen je velmi různorodá a možná až polovina prodejen je smíšená s jinými sortimenty. Rovněž počet prodejních míst je předimenzován a to přináší silný konkurenční tlak. Není náhodou, že každoročně končí podnikání mnohé prodejny. V posledních letech však začínají prodejny nové. Rozhodnout bude muset trh, mnohé ovlivní připravovaná opatření s registračními pokladnami.
V následujících tabulkách je obsaženo zastoupení jednotlivých skupin květinářského zboží na trhu v roce 2005 a dlouhodobý vývoj spotřeby květin od roku 1994:

Shrnutí
Vývoj spotřeby květin jako hlavní indikátor situace v oboru dává velmi příznivou prognózu vý-voje do nejbližší budoucnosti. Máme za sebou dva roky členství v EU a žádný významný ekono-mický dopad nebyl zaznamenán. Nákupy v zahraničí jsou nutnou součástí pokrytí poptávky, tu-zemská produkce roste minimálně stejně rychle jako spotřeba. I to je pozitivní pro existenci a rozvoj oboru.
Pro pěstitele je naléhavou prioritou zmodernizovat výrobní zařízení a dosáhnout úspor energií a ruční práce. Věřme, že jejich projekty dosáhnou v příštím období na podpory a dotační tituly.
Prodejci květin si musí obhájit oproti řetězcům svůj podíl na trhu především kvalifikovaností služby spotřebiteli.
Podporou prodeje by měla být též snížená DPH za celou skupinu okrasných rostlin od 15. 7. 2006. Dík všem, kteří se o to jakýmkoliv podílem zasloužili.
Teoreticky by měly ceny v celém našem sortimentu poklesnout o 14 %. Prakticky se ukáže realita až časem, především dle korektnosti konečných prodejců. Věřme, že jak rychle před dvěma lety zvýšili ceny po zvýšení DPH, tak rychle je teď snížili.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *