Biocentrum Veklice v Senici na Hané oficiálně otevřeno

Státní pozemkový úřad (SPÚ), respektive jeho Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj předal do rukou starosty obce Ing. Michala Tichého pomyslný klíč k užívání Biocentra Veklice. Akci pořádala obec Senice na Hané, a kromě zástupců SPÚ, zpracovatele projektové dokumentace a zhotovitele stavby se této významné akce zúčastnil i hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

V rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Senice na Hané a dle schváleného Plánu společných zařízení, jenž zohlednil požadavky obce, byly vybudovány dvě hlavní polní cesty C1 a C2 a biocentrum Veklice. Realizace stavebních objektů byla dohodnuta na základě schváleného návrhu, a to po projednání se zastupitelstvem obce a se zřetelem na finanční zajištění postupu realizace společných zařízení (§ 12 odst. 1 zákona č. 139/2012 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech). Výstavba polních cest a biocentra Veklice respektuje schválený plán společných zařízení v jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Senice na Hané a územní plán obce.

I když nápad se zrodil již kolem roku 2002, a samotné prvopočátky se datují k roku 2010, tak následovala ještě dlouhá cesta. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 3. 8. 2020 a stavební práce zahájeny 10. 8. 2020. V rámci provádění předběžného archeologického dohledu na stavbě k. ú. Senice na Hané byly identifikovány zahloubené archeologické objekty s nálezy keramiky, kostí a mazanice a pozůstatek kulturní vrstvy.

Jednopruhová hlavní polní cesta C1 v délce 245 m má živičný povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby je i vozovka na mostě za koncem úpravy, která bude mít stejnou konstrukci jako polní cesta C1. Hlavní polní cesta C2 v délce 835 m bude také jednopruhová a má povrch z vibrovaného štěrku (na základě požadavku AOPK – CHKO Litovelské Pomoraví, které požaduje povrchy blízké přírodě) při základní šířce jízdního pásu 3,0 m a krajnicích 2 x 0,5 m.     

Biocentrum Veklice bylo provedeno na zelené louce na celkové výměře 9,8116 ha. Jedná se o novostavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona „přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže“ a § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona „stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků“. Hlavním účelem stavby bylo vytvořit mokřadní biotop a tím posílit funkci současného biokoridoru toku Blata. Zahrnuje jednu nádrž a 3 mokřadní tůně o následující velikosti, výměry při Hn (hladině nadržení ve výšce 245,50 m n. m).

Dále bude biocentrum využíváno vodohospodářsky – pro významné tlumení povodňových průtoků z vlastního povodí biocentra, pro zadržení splachů ornice z pozemků nad biocentrem, pro krátkodobou rekreaci a jako zdroj vody pro hašení požárů. Pro zadržení vody v krajině, vodní zásoby v nádrži a tůních vytvořené v období dostatku vody, budou v období sucha dotovat klesající hladinu podzemní vody v okolí biocentra. V návrhu technického řešení byly uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Senice na Hané vytvoří důležitý krajinotvorný prvek s funkcí dopravní, vodohospodářskou a ekologickou. Po jeho dokončení dojde k omezení dopadu zemědělského sucha, zpřístupnění zemědělských pozemků a zvýšení biologické diverzity území, jeho mělké tůně budou sloužit pro zimování a rozvoj populací obojživelníků. Zhotovitelem stavby byla firma SPH stavby s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem.*

Zdroj: SPÚ

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down