19.07.2013 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Autorizace krajinářských architektů

Zahradní a krajinářská architektura, která se zabývá ochranou a tvorbou krajiny, je oborem nejen uměleckým, ale také technickým. Spadá do něj tvorba menších celků jako jsou rodinné zahrady až po rozsáhlé krajinářské úpravy. Zahrnuje prakticky všechny kategorie zeleně definované ČSN 83 90001 červen 1999.

Jako odborně vyškolený projektant systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídlech a krajině je normou definován termín zahradní a krajinářský architekt. Pokud chtějí zahradní a krajinářští architekti provozovat úkony, které souvisejí s veřejnoprávní činností a jsou vymezeny zákonnou úpravou stavebního zákona, musí se jednat pouze o autorizované fyzické osoby. Při autorizaci posuzuje vzdělání a kompetenci Česká komora architektů na základě ústavního a zákonného zmocnění a eviduje rejstříky autorizovaných osob.
Pro vymezení základních pojmů a podmínek pro udělení autorizace vydala v roce 2008 Česká komora architektů Autorizační řád. V rámci něj jsou stanoveny obecné náležitosti požadovaného vzdělání a praxe pro autorizaci, dále pak určuje průběh autorizačního řízení a náležitosti zkoušky odborné způsobilosti a udělování autorizace včetně zápisu a vedení v seznamu autorizovaných osob.
Vzdělání a praxe
V souladu se zákonem uděluje Česká komora architektů autorizace podle druhu, oboru a specializace. Pro zahradní a krajinářské úpravy s číselným označením A.3 mají zahradní a krajinářští architekti oprávnění užívat chráněný titul “autorizovaný architekt – zahradní a krajinářské úpravy“ nebo alternativu “autorizovaný krajinářský architekt“. Základním kvalifikačním předpokladem pro autorizaci je patřičné vzdělání. Autorizační rada průběžně sleduje vývoj vzdělávání v daných oborech na školách a jeho soulad s požadavky na vzdělání stanovené zákonem. Autorizační řád přesně definuje profilové předměty a jejich rozsah a samozřejmě také stupeň vzdělání. Za uznané odborné vzdělání je považováno studium na vysoké škole nebo srovnatelné instituci s výukou stanovených předmětů. Pokud žadatel o autorizaci nesplňuje patřičné podmínky dosaženého vzdělání, může rada ve výjimečných případech podmínku vzdělání prominout, v případě že doloží dostatečně dlouhou praxi a úspěšně složí zkoušku, v rámci které musí prokázat schopnost samostatně a zodpovědně vykonávat povolání autorizovaného architekta. Veškeré náležitosti vzdělání pro obor krajinářská architektura a pro specializaci projektování územních systémů ekologické stability vymezuje §7 Autorizačního řádu. Potřebná odborná praxe a její prokázání pro účely autorizace musí být absolvována pod vedením autorizované osoby na základě smluvního vztahu v návaznosti na požadované vzdělání a rozsah nezbytných činností v souvislosti s výkonem povolání musí odpovídat zákonu. Odborná praxe nesmí být kratší než tři roky v případě jejího absolvování v rámci magisterského studia, pokud je po ukončení bakalářského studia, musí být nejméně pětiletá. Po celou dobu trvání praxe je o ní veden písemný záznam. Veškeré podmínky požadované odborné praxe pod dohledem a jejího prokázání pro účely autorizace jsou podrobně popsány v §9 Autorizačního řádu.
Jak získat oprávnění?
Celý proces začíná podáním žádosti o udělení autorizace České komoře architektů, kde musí žadatel zakoupit tiskopis žádosti a uhradit náklady na autorizační řízení. K té se přikládají notářsky ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání na uznávaném typu školy v předepsané délce, profesní životopis a průkaz o vykonané odborné praxi či reference autorizovaného architekta, u nějž byla praxe provozována včetně soupisu a ukázek vykonaných prací. Dále nesmí chybět výpis z trestního rejstříku, doklad o plné způsobilosti k právním úkonům a doklad o zaplacení autorizačního poplatku.
Pokud žadatel o autorizaci splňuje základní podmínky pro autorizační řízení a veškeré náležitosti žádosti jsou splněny, vyzve komise žadatele do šesti měsíců ke zkoušce odborné způsobilosti. Předmětem zkoušky je prokázání znalostí ve všech oblastech, které vymezuje Autorizační řád. Má písemnou a ústní část a je zkouškou veřejnou. Písemná část je zaměřena zejména na základní znalosti právních předpisů. Jestliže žadatel v písemné zkoušce nevyhoví, není připuštěn k ústní části. Obě části zkoušky se konají v českém nebo slovenském jazyce. V závěru zkušební komise vyhodnotí průběh zkoušky a její výsledek zda žadatel vyhověl nebo nevyhověl a provede zápis o jejím průběhu a výsledku. Hodnocení komise není být žadatel přítomen. Komise zápis předkládá radě, která rozhodne o udělení autorizace. Výsledek rozhodnutí rady musí být žadateli oznámen do patnácti dnů od jejího rozhodnutí a v případě udělení autorizace vystaví Komora písemné osvědčení o udělení autorizace. Posledním krokem je složení zákonem předepsaného slibu za přítomnosti předsedy komory nebo pověřeného člena představenstva.
Autorizovaná osoba má oprávnění používat chráněný titul “autorizovaný architekt – zahradní a krajinářské úpravy“ a používat autorizační razítko se státním znakem, popisem a označením oboru autorizace. Zároveň je tato osoba vedena na seznamu autorizovaných osob České komory architektů. Povinností autorizovaného architekta je pravidelná každoroční úhrada profesního poplatku a pojištění. Profesní pojištění je zajišťováno buď hromadně Českou komorou architektů nebo si může architekt sjednat sám a doložit Komoře splnění této povinnosti. Po splnění všech těchto povinností, může autorizovaný architekt poskytovat své služby.

Podle informací ČKA a dalších zdrojů zpracovala
Daniela Urešová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down