19.07.2013 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aplikace hnoje a kompostu ve vinicích

Hnojením je doplňován úbytek živin z půdy, který je révou odčerpán v průběhu vegetace. Zároveň jsou aplikovaným hnojivem ovlivňovány fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Stejně jako v jiných odvětvích zahradnické produkce je i ve vinohradnictví hnojení organickými hnojivy charakterizováno velkým objemem aplikovaných hmot a velkou spotřebou energie (nakládání a přeprava).

Výhodou jsou zde relativně delší agrotechnické lhůty. Ve vinicích se standardně hnojí organickými hnojivy v tříletých cyklech dávkami 30–50 t/ha.

Úzký sortiment aplikační techniky
Volba vhodných mechanizačních prostředků podléhá v podmínkách vinohradnictví zejména požadavku průjezdnosti meziřadím, dodržení dávky a jejího rovnoměrného rozložení v aplikovaném úseku. V současnosti je na trhu nabízen poměrně úzký sortiment vhodné aplikační techniky. Ten je znásoben skutečností, že standardní rozmetadla určená pro oblasti rostlinné výroby, nelze využívat v současně převažujících středních i širokých sponech vinic s šířkou meziřadí 2,2–2,5 m, 2,5–3,0 m . Pro uvedené šířky meziřadí je nutné využívat odpovídající podvozky zaručující průjezdnost i při nosnostech kolem 5 tun. Místy jsou ještě využívána návěsná rozmetadla s nosností do 3 tun, která ale dosahují při požadavku vysokých dávek organické hmoty nízké výkonnosti. Ve svažitých terénech vinic dále vzrůstá celková náročnost zásahu vyšší spotřebou energie. Vysoké náklady na tuto pracovní operaci dále zvyšuje relativně nízké využití rozmetadel a citelně chybí i nabídka služeb vinohradníkům v této oblasti.
Významnou skutečností je také nedostatek vhodných organických hnojiv na trhu, zejména chlévského hnoje, nabídka a dostupnost kompostu se postupně zvyšuje. Jisté řešení představuje výroba granulátů organických hnojiv, které samy o sobě znamenají výrazné zlepšení aplikovatelnosti.

Možnosti aplikace hnojiv
V podmínkách vinohradnictví se lze v současné době setkat s těmito způsoby aplikace organických hnojiv:
• základní (plošná) aplikace (obr. 1), která spočívá v rozvrstvení hnoje nebo kompostu po celé ploše 1 nebo více meziřadí vinice pomocí rozmetadel se zadním rozmetáním a s jeho následným zapravením,
• řádková aplikace (obr. 2) používaná u hnoje nebo u kompostů, využívá boční dávkování hmoty do brázdy podél řádku v kořenové zóně a jeho zapravení přioráním,
• hloubková aplikace (obr. 3) používaná při aplikaci jemného kompostu nebo granulátu do kořenové zóny pomocí hloubkových kypřičů, kdy je hnojivo dávkováno kanálem v tělese slupice,
• hnízdová aplikace hnojiva představuje v současné době velmi progresivní způsob využívaný nejčastěji u kompostu nebo granulátu. Spočívá v aplikaci hnojiva k jednotlivým keřům do předvrtaných otvorů (jamek) vytvořených u každého keře s využitím traktorových vrtáků.
Mechanizační prostředky určené pro aplikaci organických hnojiv lze v rozdělit do následujících skupin:
• traktorová rozmetadla – nejčastěji návěsná,
• traktorová rozmetadla – návěsná pro stranovou aplikaci,
• kloubkové kypřiče se zásobníkem a dávkováním hnojiva přímo do požadované hloubky v půdním horizontu,
• traktorové nesené aplikátory pro hnízdové hnojení do otvorů předvrtaných v blízkosti keřů,
• adaptéry pro hnojení nesené na multifunkčních nosičích (pro plošnou nebo stranovou aplikaci).

Nejrozšířenější jsou návěsná rozmetadla
Pro plošnou aplikaci organických hnojiv na povrch meziřadí se využívají traktorová rozmetadla – nejčastěji návěsná, která představují z hlediska zastoupení nejrozšířenější skupinu (obr. 4). Standardní rozmetadlo je tvořeno jednonápravovým podvozkem s korbou tvořící ložný prostor, dále podávacím a rozmetacím ústrojím, pohony, ovládacím a seřizovacím zařízením. Objem ložného prostoru se pohybuje v rozmezí 1,4 – 4,5 m3. Velikost aplikační dávky se nastavuje vhodnou kombinací pojezdové rychlosti a rychlosti podávacího dopravníku. Pro pohyb rozmetadel po vrstevnici svažitých pozemků bývají některé konstrukce rozmetadel vybaveny stranovým vyrovnáváním. Vinohradnická rozmetadla bývají nejčastěji vybavena bubnovým rozmetacím ústrojím, tvořeným 2–4 válcovými rotory, na nichž jsou ve šroubovici rozmístněny prsty nebo lopatky. Rotory mohou být uloženy horizontálně, šikmo nebo vertikálně. V závislosti na dávce a tvaru pozemku je u těchto strojů dosahována výkonnost 0,4–0,5 ha/h.
Trendy v konstrukci vinohradnických rozmetadel pro plošnou aplikaci směřují k vývoji strojů pro aplikaci jemných kompostů pomocí traktorových nesených nebo návěsných rozmetadel s talířovým rozmetacím ústrojím. Rozmetadla jsou vybavena zásobníkem nebo objemnou ložnou korbou (4–6 m3) s pohyblivým dnem, pomocí kterého je materiál přiváděn na talířové rozmetací ústrojí. Dávka je regulována pojezdovou rychlostí a pohybem dna.
Pro řádkovou aplikaci hnoje do příkmenného pásu se uplatňují u nás málo využívaná traktorová rozmetadla pro stranovou aplikaci do předem připravené brázdy. Tyto stroje jsou konstruovány jako návěsné, méně jako nesené a jsou vybaveny dopravníkovým nebo kotoučovým pracovním ústrojím.
Dopravníkové pracovní ústrojí je tvořeno dvojicí horizontálních frézovacích válců, které oddělují organickou hmotu ze zásobníku rozmetadla a přisunují ji na příčný pásový dopravník, kterým je organická hmota posouvána do strany k patám keřů nebo do předem vyorané brázdy.
Kotouč rozmetacího ústrojí tvoří čelo korby vzadu nebo vpředu a je doplněn frézovacími lopatkami. Polohovatelný kryt ústrojí umožňuje upravit dávku a částečně usměrnit směr pohybu částic. Materiál je postupně pomocí posuvného dna přisouván k frézovacímu kotouči, kterým je bočně přes kryt usměrněn do relativně úzkého pásu ke keřům. Tyto typy rozmetadel dosahují v závislosti na aplikační dávce výkonnost od 0,4–0,6 ha/h.
Pro řádkovou aplikaci granulátu nebo jemného kompostu jsou vyvíjena, u nás dosud nevyužívaná, nesená nebo návěsná traktorová rozmetadla s dopravníkovým nebo šnekovým pracovním ústrojím. Jedná se o konstrukčně poměrně jednoduché stroje se zásobníkem nebo korbou doplněným příčně uloženým pásovým nebo uzavřeným šnekovým dopravníkem. Dávkovaný materiál je do předem vyorané brázdy usměrněn pomocí clony nebo nastavením hrdla dopravníku (obr. 5).

Hloubkové kypřiče

Hloubková aplikace se uplatňuje při hloubkovém kypření a doporučuje se provádět v tříletých cyklech v období od července do listopadu (optimální termín je po sklizni). Při průjezdu vytváří kypřič svislé rýhy do hloubky 0,4–1 metru, do kterých se současně aplikuje hnojivo. Vedle možnosti doplnění organické hmoty do blízkosti kořenů keřů révy vinné slouží hloubkové kypření k obnově příznivých poměrů v půdním profilu meziřadí. Jedná se především o jeho dostatečné provzdušnění, které napomáhá aktivaci aerobních bakterií a o prokypření utuženého podorničí. Velký význam především na svažitých pozemcích má i tvorba tzv. zasakovacích pásů, které s velkou účinností omezují vodní erozi. Přeřezání části kořenů zároveň příznivě působí na jejich regeneraci. Operace se provádí pomocí hloubkových kypřičů, vybavených zásobníkem a dávkovacím ústrojím, které umožňují aplikaci prosévaného kompostu nebo granulátu z organických hnojiv do požadované hloubky v půdním horizontu (obr. 6).
Hloubkové kypřiče jsou stroje nesené na zadním tříbodovém závěsu traktoru. Univerzální rám umožňuje uchycení nejčastěji 1 až 3 pracovních orgánů dlátovitých nebo křídlových radlic s šířkou záběru 300 až 400 mm. Radlice jsou uchyceny na pevné slupici, která může být provedena jako přímá, nebo stranově šikmo či obloukovitě prohnutá. Čepel radlice je buď pevná (pasivní) nebo pohyblivá (s aktivním pohybem) pro lepší pronikání do půdy. Pohon kmitající čepele může být zajištěn od vývodového hřídele traktoru přes převodovku, výstředník a táhlo spojené se zadní částí čepele. Hnojivo je do požadované hloubky dopravováno kanálem umístněným v zadní části slupice. Běžně dosahovaná výkonnost u hloubkových kypřičů je 0,4–0,5 ha/h, při dávkování organických hnojiv se snižuje na 0,3–0,4 ha/h. Agregace s hloubkovým kypřičem vyžaduje traktor odpovídající výkonové třídy, která závisí na počtu pracovních radlic a pracovní hloubce kypřiče.

Hnízdová aplikace
Principem hnízdové aplikace je vyvrtání otvoru o průměru 100–150 mm do hloubky 0,6–0,8 metrů v prostoru příkmenného pásu a jeho naplnění jemným kompostem nebo granulátem. Pro tento účel jsou ověřovány traktorové nesené aplikátory. Operace je zajištěna pomocí traktorového vrtáku neseného čelně na polohovatelném rameni, které zabezpečuje podle potřeby jeho stranové nastavení včetně potřebného úhlu sklonu. Připravený otvor je následně zaplněn hnojivem přiváděným ze zásobníku aplikátoru, neseném na zadním tříbodovém závěsu traktoru. Ze zásobníku je hnojivo přiváděno pomocí kanálu tvořeného plastovým potrubím s kónicky se zužujícím ústím usnadňujícím jeho nasunutí do otvoru připraveného v půdě. Ověřují se varianty dávkování pomocí šneku nebo pomocí gravitačního žlabu. Tento způsob hnojení je přes vysokou pracnost velmi účinný, protože zajistí prokypření půdního horizontu, přísun hnojiva bezprostředně do kořenové zóny, provzdušnění a částečnou regeneraci kořenového systému. Jeho největší nevýhodou je nízká výkonnost daná přerušovaným pohybem soupravy, potřebou urovnávání půdy z vyvrtané jamky a nutností asistence dalšího pracovníka pro obsluhu dávkovače.

Text a foto doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 7/2012.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down