Analýza právního prostředí procesu posuzování vlivů na životní prostředí vzhledem k otázce adaptace a mitigace změny klimatu v urbanizovaném prostředí

Publikace sdružení Arnika Analýza právního prostředí procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vzhledem k otázce adaptace a mitigace změny klimatu v urbanizovaném prostředí ČR popisuje problémy vznikající v povolovacích procesech staveb, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), a popisuje specifika a komplikace, ke kterým u dlouhodobých projektů dochází v důsledku novelizace tohoto zákona a dalších souvisejících právních předpisů nebo neujednocených výkladů předpisů správními orgány, které jsou odpovědné za posuzování vlivů a povolování těchto staveb.

 Analýza obsahuje odkazy na zákonná ustanovení, jejich novely a judikaturu, která k dané oblasti vznikla. Problematika je popsána na jednotlivých případových studiích projektů realizovaných v České republice. Analýza se specificky zaměřuje na oblast adaptace města a jeho částí na klimatické změny a zátěže v perspektivě legislativních změn v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a ochranu klimatu v městském prostředí v perspektivě omezení možnosti uplatnění práv veřejnosti v povolovacích řízeních. Klíčovou součástí analýzy jsou případové studie, na kterých jsou popsány legislativní i aplikační problémy v předmětné oblasti.

 Z praxe posledních let se ukazuje, že při povolování staveb většího rozsahu může docházet k problémům v kontextu posuzování jejich vlivů na životní prostředí. Pro udržitelnost výstavby a rozvoje lidských sídel v době klimatické krize je přitom stěžejní, aby právě procesu EIA, je-li zákonem vyžadován, byla věnována mimořádná pozornost. Je totiž nástrojem, který stojí v jádru ochrany veřejných zájmů, jestliže jako veřejný zájem definujeme ochranu příznivého životního prostředí. Relativně nedávné proměny legislativy související s procesem EIA, konkrétně Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ale i některých dalších předpisů, nicméně přinesly určitá rizika.
Předkládaná právní analýza ukazuje kontext těchto problémů vypozorovaných v praxi a ve shromážděných případových studiích se zabývá jejich specifiky v kontextu rostoucích dopadů klimatické změny na urbanizované oblasti. Podobný materiál dosud nebyl v rámci tématu posuzování vlivů na životní prostředí zpracován. Jeho význam spočívá zejména ve zmapování precedentních situací. Takto zpracovaná studie představuje významný vstup do tématu pro aktéry, kteří se s posuzováním vlivů musejí adekvátně vypořádávat v rámci povolovacích procesů, anebo se jím zabývají na odborné úrovni a v rámci své pracovní, potažmo i občanské praxe.
Tato analýza představuje zásadní přínos a užitečnou pomůcku jak pro veřejnou správu, úředníky a politiky, tak pro odbornou i laickou veřejnost. Proces EIA totiž představuje jeden z nástrojů, který pomáhá veřejnosti do povolování výstavby vstupovat a podílet se na rozhodování. Infrastrukturní stavby i velké rezidenční projekty se nejvíce koncentrují do urbanizovaných oblastí, a pro Prahu i další města bude stěžejní, aby do budoucna zajistila jejich co možná nejmenší dopady na životní prostředí. Hlídat situace, které v tomto kontextu mohou nastat, patří k ústředním úkolům veřejné správy. Opakování některých praxí, které naopak na ochranu životního prostředí v kontextu posuzování vlivů měly negativní vliv, je přitom velmi pravděpodobné.

Zdroj: Arnika*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down