20.02.2012 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Analýza pěstování okrasných dřevin v podmínkách trhu EU

Příspěvek se zabývá analýzou pěstování okrasných dřevin. Ukazuje, že produkce školkařských podniků v ČR je svým rozsahem a objemem vyprodukovaných výpěstků stále nedostatečná, a to i přes značně široký sortiment pěstovaných taxonů okrasných dřevin, růží a trvalek, a pokrývá poptávku českého trhu zhruba ze 60 %. Nedostatečná tuzemská produkce způsobuje výraznou a prohlubující se pasivní bilanci zahraničního obchodu. Pozitivní skutečností je meziroční růst vývozu tuzemských výpěstků. Stále se také zvyšuje podíl produkovaných domácích dřevin. Trendem nejen tuzemské produkce je stále významnější použití kontejnerů v produkci výpěstků. Pozitivním zjištěním pro odběratele je nižší nárůst cen školkařských výpěstků ve srovnání s jinými komoditami. Provedený dotazníkový průzkum potvrdil výsledky oficiálních publikovaných statistik.

Člověk svou činností přetváří krajinu, a to na úrovni klimatické, ekologické i půdní. Následně dochází k útlumu přirozených funkcí a autoregulaci celých ekologických systémů. Řešení ekologických problémů, kterými je nejen eliminace znečišťování ovzduší a vod, ale také obnova a kvalitní rozvoj krajiny i sídel je součástí revitalizačních programů a legislativních úprav navrhovaných na úrovni České republiky i Evropské unie.
A právě zeleň, ať už trvalá či rozptýlená, hraje v této činnosti primární roli. A to konkrétně plněním biologické, meliorační, izolační, asanační, kulturní, estetické, naučné, rekreační a v neposlední řadě také produkční funkce. Výhodou zeleně při řešení těchto problémů je relativně nízká finanční náročnost na realizaci a následnou údržbu založených systémů.
V této souvislosti je třeba zdůraznit otázku problematiky produkce školkařských výpěstků, neboť dostatečné množství jedinců v odpovídající kvalitě a za dostupnou cenu patří k základním požadavkům při realizaci krajinotvorných záměrů.
Produkce školkařských výpěstků napomáhá udržení a zlepšování životního prostředí ve venkovním (soukromá i veřejná zeleň) i vnitřním (interiéry) prostředí. V posledních letech dochází v Evropě v okrasném školkařství ke zvyšování počtu školkařských podniků i jejich zaměstnanců, s čímž souvisí i zvětšování objemu produkce a obchodu.
K zahradnicky nejproduktivnějším státům patří (vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám) Nizozemsko. Produkce okrasných rostlin nizozemskými školkařskými podniky představuje ve srovnání s celkovou produkcí této komodity nepodstatnou část, přesto se podílí na světovém obchodu s okrasnými rostlinami zhruba 25 %. Nizozemské školkařské podniky jsou charakteristické mimořádně malou průměrnou velikostí podniků, zato vysokým podílem exportu, odbornou organizovaností producentů a kontrolou produkce.
Stav okrasného školkařství v ČR v posledních letech lze podobně jako v Evropě charakterizovat růstem počtu školkařských podniků, jejich zaměstnanců, zvyšováním intenzity výroby a kvality školkařských výpěstků.

Cíl
Cílem příspěvku je analyzovat stav výrobní základny, objemů a skladby produkce okrasných dřevin v ČR. Dalším cílem je monitoring zahraničního obchodu v ČR v posledních deseti statisticky oficiálně vyhodnocených letech u komodity okrasné rostliny a bilance spotřeby školkařských výpěstků. Cílem je též vyhodnocení vybraných českých školkařských podniků na základě výsledků dotazníkového šetření.

Materiál a metody
Data zahraničního obchodu s okrasnými dřevinami byla získána ze situační a výhledové zprávy. Tyto údaje monitorující situaci v ČR pocházejí ze šetření VÚKOZ v Průhonicích. Potřebné údaje o produkci školkařských výpěstků v ČR poskytlo celkem 243 školkařských podniků.
V rámci dotazníkového šetření byly osloveny vybrané reprezentativní školkařské podniky tak, aby byly zastoupeny jak velké, tak malé (rodinné) podniky. Dotazník obsahoval otázky týkající se právnického typu vlastníka, výměry podniku, počtu zaměstnanců, formy prodeje, sortimentu nabízených dřevin, způsobu jejich množení, formy jejich získání, využívaného mobiliáře, typu prodávaných sazenic a podílu jednotlivých typů, nákupu dřevin ze zahraničí a zdůvodnění, využívání státních zakázek, poskytování služeb spojených s návrhem, realizací a údržbou zeleně, informací o doplňkovém prodeji, formy prezentace firmy a nejčastějších problémů. Tato data byla dále zpracována a vyhodnocena.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 9/2011.

Text Ing. Miroslav Kunt, Ph.D, ČZU Praha, foto archiv redakce

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down