Aktuálně o spále růžovitých

Původce bakteriální spály růžovitých rostlin – bakterie Erwinia amylovora – je karanténní škodlivý organismus, který způsobuje hospodářsky významné škody na řadě druhů pěstovaných ovocných a okrasných dřevin.

Významným zdrojem jeho šíření v krajině jsou planě rostoucí druhy hostitelských dřevin, na kterých může původce choroby přežívat, aniž by působil viditelné příznaky napadení.
Od roku 1986 je původce spály růžovitých pravidelně zjišťován také v České republice s trendem postupného přirozeného šíření východním směrem. Při potvrzeném výskytu původce spály růžovitých nařizuje Státní rostlinolékařská správa úřední opatření k omezení dalšího šíření původce této choroby. Jistě i tato opatření přispěla k tomu, že původce choroby dosud není rozšířen na celém našem území, neboť v rozsáhlých oblastech jižních Čech a jižní Moravy nebyl jeho výskyt potvrzen. Rovněž v ovocných a okrasných školkách je zjišťován jen sporadicky. Problémy však způsobují kalamitní výskyty spály růžovitých v produkčních sadech hrušní a jabloní v letech, kdy převažují povětrnostní podmínky příznivé pro rozvoj a šíření patogena.
Po vstupu do Evropské unie budou v České republice přijímána při výskytu původce spály růžovitých fytokaranténní opatření, stanovená jednotně pro členské země Evropskou Komisí, která jsou méně přísná než opatření uplatňovaná dosud v České republice. Tato skutečnost a zmíněný omezený výskyt původce spály růžovitých na území České republiky byly v roce 2002 důvodem k široké diskusi mezi státní správou a pěstitelskou veřejností, zda nevyužít možnosti vymezit po vstupu do Evropské unie tzv. chráněnou zónu s ohledem na původce této choroby. Chráněnou zónu může obecně členská země EU vymezit na celém či části svého území, kde se určitý škodlivý organismus nevyskytuje, ale jsou zde pěstovány jeho hostitelské rostliny. Pro prodej hostitelských rostlin daného patogena v chráněné zóně pak platí přísnější podmínky, které musí splnit pěstitel těchto rostlin, pokud pocházejí z míst mimo tuto zónu. S ohledem na původce spály růžovitých rostlin je taková zóna vymezena např. v severní části Rakouska; chráněnou zónou bude po svém vstupu do EU také Slovensko, kde dosud výskyt původce choroby nebyl potvrzen.
Státní rostlinolékařská správa proto provedla v roce 2002 velmi podrobný průzkum výskytu původce choroby na části území jižní Moravy, která byla předběžně vybrána pro případné vymezení chráněné zóny. Původce spály byl zjištěn na planě rostoucích rostlinách hlohu podél železniční tratě na území bývalého okresu Vyškov za hranicí dosud u nás známého rozšíření. Ve zbylé části jižní Moravy výskyt potvrzen nebyl. Současně také oznámila rakouská rostlinolékařská služba výskyt původce spály v roce 2002 v severní části země poblíž hranic s Českou republikou. Riziko šíření původce spály do dosud nezamořených oblastí Moravy se tak výrazně zvýšilo. Za této situace rozhodlo Ministerstvo zemědělství o ukončení příprav na vymezení chráněné zóny s ohledem na spálu růžovitých na našem území, neboť podmínku nepřítomnosti původce této choroby v navrženém území není reálné dlouhodobě splnit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *