21.11.2005 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

6. rámcový program EÚ - a možnosti zapojenia malých a stredných podnikov z oblasti záhradníctva do neho

Európska únia ako spoločenstvo štátov vytvára podmienky pre rozvoj svojich členov prostredníctvom rôznych programov. Vzhľadom na významnú úlohu výskumu a technologického rozvoja pri zvyšovaní hospodárskej úrovne, konkurencieschopnosti európskej ekonomiky a v súvislosti s tým i zabezpečovaní rastu životnej úrovne obyvateľstva je ich podpora úlohou, ktorú orgány Európskej únie chápu ako svoju povinnosť, čo je zakotvené i v právnych dokumentoch EÚ.

Dôležitosť podpory výskumu v členských štátoch zo strany centrály EÚ rastie i preto, lebo riešenie mnohých problémov súčasnosti nie je možné iba na národnej úrovni. Výskum umožňujúci dosahovanie špičkových výsledkov vyžaduje komplexný prístup, účasť odborníkov pracujúcich v rôznych vedných disciplínach, a tým aj tvorbu rozsiahlych výskumných kolektívov disponujúcich nielen duševnými, ale aj technickými kapacitami. Budovanie takýchto rozsiahlych kapacít vyžaduje veľké objemy financií a tak sa pre samostatné výskumné centrá stáva problematickým alebo až nemožným. Aby EÚ bola konkurencieschopná a hrala významnú úlohu vo vede i v svetovom meradle, realizuje sa za podpory relevantných orgánov EÚ, členských krajín, vedcov i pokrokovej výrobnej praxe koncepcia európskeho výskumného priestoru (ERA – European Research Area), ktorý vyžaduje koordináciu národných politík členských štátov EÚ a ich podporu z centra. V súčasnosti je 6. rámcový program (6. RP) základným finančným a právnym nástrojom Európskej únie na realizáciu ERA spoločne s ďalšími európskymi aktivitami. Pre malé a stredné podniky v rôznych odvetviach hospodárstva a teda aj záhradníctva vytvára možnosti skvalitnenia ich poznatkovej a technologickej základne, modernizácie výrobných systémov a produktov a rozvinutia medzinárodnej spolupráce s podporou „európskych“ financií. Rámcové programy EÚ sú financované z príspevkov členských a kandidátskych krajín. Členské a asociované krajiny sa uchádzajú o získanie prostriedkov tak, že predkladajú návrhy projektov podľa stanovených kritérií, zodpovedajúcich niektorému typu projektov a odpovedajúcich na výzvy na podávanie projektov, ktoré sú zverejňované Európskou komisiou (EK) jeden až dva krát ročne, pričom je zverejnený výber tém a typov projektov. Vo výzvach EK sa uvádzajú aj podmienky a informácie potrebné na prípravu projektu. Výzvy sú publikované v úradnom vestníku Európskeho spoločenstva Official Journal of the European Union a na internete na stránke http://fp6.cordis.lu/fp6/, alebo na informačných stránkach centier alebo agentúr zaoberajúcich sa podporou účasti v 6. RP, na Slovensku http://www.sarc.sk/, v Českej republike napríklad http://www.bic.cz, ale aj na stránkach univerzitných pracovísk, kde možno získať tiež informácie o úspešných projektoch.
6. RP podporuje konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, propaguje mobilitu a koordináciu, prispieva k mobilizácii výskumu na podporu ostatných politík EÚ. Toto je všeobecný rámec, z ktorého sa odvíjajú priority a nástroje 6. rámcového programu. Ten je určený pre výskumné kolektívy univerzít a iných výskumných centier, firmy s inovačnými zámermi v oblasti svojich výrobkov, procesov a služieb, malé a stredné podniky, ktoré sú jednou z preferovaných skupín účastníkov, asociácie, združenia a priemyselné zväzy, štátnu a verejnú správa, mladých začínajúcich, ale aj skúsených a uznávaných výskumných pracovníkov, ako i organizácie a osoby z tretích krajín. Rastúci význam rámcových programov EÚ pre malé a stredné podniky dokladá tiež fakt, že zatiaľ čo druhého rámcového programu sa v európskom priestore zúčastnilo 3 500 malých a stredných podnikov, v treťom už to bolo 8 500 podnikov, vo štvrtom 14 500 a piatom 20 000 malých a stredných podnikov z krajín EÚ. Dotácia pre projekty 5. RP bola 1,4 miliardy eur a v šiestom má dosiahnuť úroveň 2 miliárd eur. Podobné úlohy si kladie aj pripravovaný 7. rámcový program, ktorý z hľadiska organizačného bude fungovať podľa podobného modelu ako 6. RP.
Typy projektov
Projekty spadajúce pod 6. rámcový program sa delia do nasledujúcich typov, pre ktoré sa zaužívalo označenie nástroje:
Integrované projekty (IP) – sú výskumnými projektmi mnohých partnerov realizujúcich cieľovo orientovaný výskum a ich výstup tvoria nové vedomosti súvisiace s realizáciou zámerov jednotlivých tematických priorít. Musia sa ich zúčastniť minimálne traja účastníci z minimálne troch krajín EÚ, spravidla sa však predpokladá vyššia účasť. Aktivity integrujú širokú sféru od získania vedomostí až po ich rozširovanie a využitie. Financovanie zo strany EK je rôzne. Ppodľa charakteru aktivít (výskum a inovačné aktivity, demonštračné aktivity, manažment konzorcia a školiace aktivity) možno na jednotlivé súčasti projektu získať podporu v rozsahu 35 až 100 % nákladov.
Siete excelencie (NoE) – ide o dlhodobejšie projekty, cieľom ktorých je integrácia partnerov pracujúcich v konkrétnych výskumných oblastiach a posilnenie európskej výskumnej excelencie v týchto oblastiach spojením duševného a materiálneho potenciálu v súlade s prioritami 6. RP. Dôležitá je spoločná špecializácia alebo vzájomné doplňovanie vo vybranej výskumnej oblasti, interakcia v komunikácii a podpora výmeny pracovníkov. Minimálny počet účastníkov sú opäť traja z minimálne troch členských krajín EÚ. Príspevok EK je zameraný na integráciu partnerov zapojených v konzorciu, maximálna podpora účastníckemu tímu je do 25 % celkového rozpočtu tímu.
Špecificky cielené projekty (STREP) – sú zamerané na výskum, demonštrácie a inovácie, cieľom ktorých sú nové výrobky, procesy a služby, avšak s užším záberom ako v prípade IP. Na projekte sa musia zúčastniť minimálne traja účastníci z minimálne troch členských krajín EÚ. Podpora zo strany EK pre jednotlivé aktivity v rámci projektu môže dosiahnuť podľa charakteru aktivít (výskum a inovačné aktivity, demonštračné aktivity, manažment konzorcia) 35 až 100 % nákladov.
Koordinačné aktivity (CA) – sú projekty s účasťou mnohých partnerov zamerané na koordináciu výskumných a inovačných aktivít v zvolenej odbornej téme v súlade s prioritami 6. RP na národnej, regionálnej a európskej úrovni počas kratšej periódy (dva až tri roky). Minimálny počet zúčastnených partnerov býva spravidla tri, minimálny počet zúčastnených krajín je tiež tri. Príspevok EK komisie slúži na úhradu nákladov na koordinačné aktivity a nie výskumu. Môže dosiahnuť až 100 % rozpočtových nákladov.
Špecifické podporné akcie (SSA) – majú za cieľ pomôcť pri príprave budúcich výskumných a rozvojových aktivít. Môžu podporiť konferencie, semináre, štúdie a pracovné skupiny, šírenie informácií a komunikačné aktivity, účasť malých a stredných podnikov, malých výskumných kolektívov a nových vedeckých centier. Projekt môže predložiť aj jeden účastník, v závislosti od inštrukcií výzvy. Na realizáciu projektu je možné získať finančnú podporu EK až do výšky 100 % rozpočtu.
Špecifické výskumné projekty – zahŕňajú projekty kooperatívneho výskumu (CRAFT) a projekty kolektívneho výskumu. Zúčastňujú sa ich minimálne tri organizácie zo skupiny malých a stredných podnikov a ďalšie dve organizácie zo sféry výskumu, teda spolu minimálne päť partnerov (CRAFT) alebo minimálne dve národné asociácie či združenia z rôznych krajín alebo jedno medzinárodné združenie, minimálne dve výskumné inštitúcie z rôznych krajín – celkovo päť partnerov, ktorí riešia širšie definovanú oblasť (projekty kolektívneho výskumu). Majú byť z rôznych krajín a majú spoločný záujem na vyriešení problému, ktorý by mal vyústiť do inovácie výrobkov, procesov, služieb (CRAFT) alebo riešenia problémov pri zavádzaní nových noriem, legislatívy, v úspore energie, náhradách nedostatkových materiálov a i.
Malé a stredné podniky sa môžu zúčastňovať na projektoch vo všetkých vyššie uvedených nástrojoch s rôznym zastúpením podľa zamerania projektu a ich potenciálu.
Podpora účasti podnikov
Vzhľadom na to, že sa pre úspešné zapojenie sa do projektov 6. rámcového programu vyžaduje spravidla širšie spektrum skúseností a poznatkov, nájdenie organizácií z rôznych krajín, ktoré majú záujem na riešení rovnakého problému, vytvorenie konzorcia partnerov projektu a vypracovanie návrhu konkurencieschopného projektu, ktorý bude v súlade s výzvou zaslaný do Bruselu na posúdenie, vznikli rôzne aktivity a projekty zamerané na podporu účasti malých a stredných podnikov v 6. RP. Je to napríklad poskytovanie aktuálnych informácií o výzvach programu, možnostiach zapojenia malých a stredných podnikov alebo pomoc pri písaní projektov. Na Slovensku to sú: Centrum pre rozvoj, vedu a technológie (SARC, webstránka – http://www.sarc.sk/), projekt s názvom Technical assistance to Slovak SMEs in proposal preparation (PROPASS, webstránka - http://www.euprojekt.sk/sk/DesktopDefault.aspx?tabid=376), Training network for National Contact Point and support organisations with special focus on candidate countries in the areas of food quality and safety (TrainNet Future, webstránka http://trainnetfuture.tetalap.hu/). Špecificky na podporu účasti malých a stredných podnikov Strednej a Východnej Európy z oblasti záhradníctva v 6. RP je zameraný projekt Central European Agri-Food (CEAF, webstránka http://www.kpk.gov.pl/ceaf/index.html), ktorý je koordinovaný Ústavom základného technologického výskumu Poľskej akadémie vied a partnermi je celkovo deväť inštitúcií zo siedmich krajín EÚ vrátane Slovenskej republiky. V jeho rámci sa v partnerských krajinách uskutočnili v priebehu tohoto roka národné vzdelávacie semináre zamerané na poskytnutie informácií o možnostiach zapojenia do 6. RP, postupe pri hľadaní partnerov, tvorbe konzorcií a písaní projektov 6. RP, prezentáciu skúseností s tvorbou úspešných projektov, ako aj prezentáciu výskumných pracovísk v jednotlivých krajinách, ktoré môžu byť potenciálnymi partnermi pri riešení projektov 6. RP. Posledné zo série národných vzdelávacích seminárov sa uskutočnilo v hlavnom meste Estónska, Tallinne v dňoch 8. – 9. septembra, na Slovensku v Nitre sa konalo 7. – 8. júla.
Okrem týchto aktivít vytvára projekt priestor pre tvorbu databázy potenciálnych partnerov projektov 6. RP (http://www.kpk.gov.pl/ceaf/partner_search.html), a partnerské organizácie organizujú v jednotlivých krajinách konzultačné dni k písaniu projektov 6. RP, na ktorých sa poskytuje bezplatná konzultácia zo strany zástupcov partnerských organizácií z Holandska.
Podporné aktivity účasti malých a stredných podnikov pomáhajú vytvárať predpoklady pre úspešnú účasť malých a stredných podnikov z oblasti záhradníctva na projektoch 6. RP a pri riešení problémov, ktoré zvyšujú ich technologickú úroveň a konkurencieschopnosť.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down