11.medzinárodný kurz OECD – EHK/OSN

„ Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“ Mojmírovce 2006.

Aj tento rok v polovici júna hostil kaštieľ v Mojmírovciach v poradí už 11. medzinárodný kurz, nesúci názov Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny. Tento ročník bol prvým pod spoločnou záštitou dvoch najdôležitejších medzinárodných organizácií v oblasti štandardizácie ovocia a zeleniny, OECD a EHK/OSN. Organizátor kurzu, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, požiadala vo februári 2006 o súhlas so záštitou EHK/OSN a tak po štyroch rokoch oficiálneho sponzorstva OECD nad kurzom bol vo februári 2006 schválený na úrovni Výboru pre obchod EHK/OSN aj patronát tejto organizácie nad našim podujatím. To, že si tieto dve významné organizácie zobrali pod patronát práve náš kurz, je pre Slovensko uznaním, aké na svete v sektore kontroly kvality ovocia a zeleniny doposiaľ nemá žiadny štát.
O profesionálnej úrovni kurzu svedčí účasť 75 zástupcov inšpekčných služieb z 19 krajín ( Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Cyprus, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Veľká Británia, Estónsko, Lotyšsko, Švédsko, Fínsko, Taliansko, Izrael a Slovenská republika), ako aj predstaviteľov OECD a EHK/OSN. Kurz bol zostavený z troch tematických okruhov: Interpretácia noriem kvality EHK/OSN pre vybrané druhy ovocia a zeleniny, Predstavenie národných inšpekčných služieb a Aspekty vnútornej kvality plodov. Najmä tretia téma je v poslednom období na medzinárodnej úrovni najviac diskutovaná. Reflektuje totiž stále vyššie požiadavky spotrebiteľov na kvalitu ovocia a zeleniny.
Po otvorení kurzu zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy informovali o aktuálnej situácii zástupcovia OECD Sylvie Poretová a EHK/OSN Claudio Meza. Program pokračoval prezentáciou projektu Qualiman, na ktorom participujú Holandsko, Slovenská republika, Maďarsko a Poľsko. Je zameraný na zlepšenie informovanosti pestovateľov ovocia a zeleniny o obchodných normách kvality a o systéme riadenia kvality Eurep Gap. Predstavil ho Marcel van der Voort, člen projektového tímu z Holandska. V rámci tohto projektu sa v máji 2006 uskutočnil na Slovensku aj seminár o systémoch riadenia kvality pre záhradnícku výrobu.
Christian Didier z Francúzska, jeden z popredných svetových odborníkov na tropické ovocie, oboznámil účastníkov kurzu s pestovateľskými postupmi, odrodami a najnovšími výsledkami výskumu troch pre nás menej známych druhov tropického ovocia – liči, papáje a mučenky (pasiflora). Táto prednáška patrila podľa všetkých zúčastnených medzi najzaujímavejšie.
Pondelkové popoludnie bolo venované interpretácii noriem kvality EHK/OSN pre rajčiaky, marhule a citrusové plody. Lektori prezentovali oficiálny text noriem a podrobne analyzovali problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri hodnotení kvality. Rajčiakom sa venoval Fred Jacobs z Holandska, ktorý sa zúčastňuje našich kurzov od prvého ročníka. Holandsko patrí medzi najväčších pestovateľov rajčiakov v Európe, takže aj skúsenosti s hodnotením sú na vysokej úrovni.
Slovensko bolo zastúpené prezentáciou normy kvality pre marhule. Miloš Hlista svojou prednáškou zaujal účastníkov natoľko, že ju v dotazníkoch o úrovni kurzu vyhodnotili ako najlepšiu z celého kurzu. Samozrejme organizátorov takéto hodnotenie potešilo, keďže lektor je jedným z autorizovaných inšpektorov ŠVPS SR pre kontrolu ovocia a zeleniny.
Interpretácia normy kvality pre citrusové plody ukončila program prvého dňa kurzu. Prednášateľom bol Yalcin Gube z Turecka, krajiny, ktorá patrí medzi najväčších vývozcov citrusových plodov do krajín Európskej únie. Vo svojej prezentácii sa venoval nielen norme kvality, ale predstavil najdôležitejšie pestovateľské oblasti v Turecku, pestované druhy a odrody citrusov.
Druhý deň kurzu predstavili svoje národné inšpekčné služby pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny Poľsko, Maďarsko a Cyprus. Hoci Poľsko a Maďarsko majú dlhoročnú prax v kontrole kvality, zaujímavé boli najmä zmeny, ktoré sa v týchto krajinách udiali v poslednom období. Predovšetkým prezentácia Lajosa Németha z Maďarska spôsobila dosť rozsiahlu diskusiu. Závery, ktoré sformuloval na konci svojej prezentácie, budú určite citlivým bodom pri reforme spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou Európskej únie, ktorá sa pripravuje na jeseň 2006.
Agnieszka Michaliszynová z Poľska informovala o novej štruktúre kontroly kvality ovocia a zeleniny, ktorá sa uplatňuje v Poľsku po zlúčení poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie do nového inšpekčného orgánu. George Kyrris z Cypru predstavil národnú inšpekčnú službu pre kontrolu kvality, ktorá je súčasťou ministerstva poľnohospodárstva. Oboznámil účastníkov kurzu so spôsobom uplatňovania nariadení EÚ pre kontrolu zhody, ako aj o špecifikách gréckej a tureckej časti ostrova.
Keďže popoludňajší program bol venovaný exkurzii do prevádzky firmy Fertilagri v Bábe, bola posledná prednáška predpoludním zameraná na informácie o histórii a súčasnom vývoji tejto firmy na území Maroka a Slovenska. Spoločnosť, ktorá sa dynamickým rozvojom dostala na čelo slovenských pestovateľov zeleniny, predstavil riaditeľ Fertilagri Norbet Figmik. Hlavný agronóm Ľubomír Šléger sa potom zameral na agrotechnické otázky a porovnanie pestovania zeleniny v obidvoch krajinách.
Exkurzia v novovybudovaných skleníkoch tejto firmy bola pre všetkých účastníkov mimoriadne zaujímavá. Svedčí o tom aj množstvo odborných otázok predovšetkým zahraničných expertov, ktorí sa živo zaujímali o použité technológie, pestované odrody a plány firmy do budúcnosti.
Posledný deň kurzu sa zameral na vnútornú kvalitu ovocia a zeleniny. Úvodná prednáška Ernsta Semmelmeyera z Rakúska predstavila príručku OECD na stanovovanie parametrov vnútornej kvality plodov, ktorú vypracovali odborníci z Rakúska a po schválení Plenárnym zasadnutím Schémy OECD vydala OECD v minulom roku. Príručka prispeje významným spôsobom k harmonizácii postupov jednotlivých inšpekčných služieb pri posudzovaní vnútornej kvality ovocia a zeleniny.
Brett Hickson z Izraela sa podelil o skúsenosti svojej inšpekčnej služby so stanovovaním obsahu sušiny v plodoch avokáda. Prezentácia poskytla množstvo informácií o spôsobe prípravy vzoriek, metódach a o výhodách a nevýhodách jednotlivých zariadení, ktoré sa používajú. Do prezentácie boli zahrnuté aj najnovšie výsledky výskumu v oblasti nedeštruktívneho hodnotenia vnútornej kvality plodov, ako systém NIR GUN a použitie ultrazvukových zariadení.
O výsledkoch sledovania vnútornej zrelosti ovocia vo Veľkej Británii informoval vo svojej prezentácii Richard Dyer. Okrem údajov o kontrolovaných plodinách, počte vykonaných kontrol v rokoch 2002 – 2005 a použitých metódach boli v prezentácii porovnané kritériá vnútornej zrelosti, ktoré sú už súčasťou noriem a tie, ktoré nie sú regulované a slúžia zatiaľ iba na orientáciu pre pestovateľov a obchodníkov.
Posledná odborná prednáška kurzu hodnotila výsledky štúdie o vzťahu veľkosti a parametrov kvality u jabĺk. Štúdiu vypracovala mimovládna organizácia COPA/ COGECA a výsledky prezentoval jej zástupca Fabio Zanesco z Talianska. COPA/ COGECA združuje profesionálne poľnohospodárske organizácie a poľnohospodárske družstvá krajín Európskej únie.
Po teste odborných znalostí, ktorý absolvovali všetci účastníci kurzu, nasledovalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov za účasti ústredného riaditeľa ŠVPS SR Jozefa Bíreša a riaditeľa odboru rastlinných komodít Ministerstva pôdohospodárstva SR Zsolta Csergeho.
Účastníci kurzu odchádzali zo Slovenska plní dojmov a nových informácií, s množstvom kontaktov na svoje partnerské inšpekčné služby v Európe i mimo nej, čo prispeje k zvýšeniu kvality výmeny informácií medzi krajinami nielen v prípade nevyhovujúcej kvality čerstvého ovocia a zeleniny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *