Autor
Kategorie:
Nezařazené

Změny v předpisech EU pro kontrolu čerstvého ovoce a zeleniny

Kontrola čerstvého ovoce a zeleniny na vnitřním trhu ve všech stádiích obchodování, při dovozu nebo vývozu, ale i například produkty určené ke zpracování, prošla v několika posledních letech legislativními změnami nezbytnými pro zlepšení konkurenceschopnosti a tržní orientace. Jejich cílem je dosažení udržitelné produkce konkurenceschopné na vnitřním i vnějším trhu, snížení výkyvů v příjmech producentů v důsledku krizí na trhu, zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny ve Společenství a pokračování ve snahách odvětví o zachování a ochranu životního prostředí.

Stávající pravidla týkající se čerstvé ovoce a zeleniny jsou obsažena ve velkém počtu nařízení, z nichž mnohá jsou často obměňována. Vzhledem k rozsahu změn a pro jejich srozumitelnost jsou některá nařízení rušena a prováděcí pravidla včleňována do nových samostatných nařízení.
V úvodu se pro lepší orientaci nejdříve seznámíme s přehledem nařízení a jejich změn.
Kontrola čerstvého ovoce a zeleniny se od roku 2001 řídila dle nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrole shody čerstvého ovoce a zeleniny s obchodními normami a dále nařízení Rady (ES) č.2200/1996 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou. Tato nařízení byla několikrát doplněna, a to následovně:
• nařízení Komise (ES) č. 2379/2001 ze dne 5. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu,
• nařízení Komise (ES) č. 46/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení,
• nařízení Komise (ES) č. 47/2003 ze dne 10. ledna 2003 doplňující přílohu I, nařízení Rady (ES) č.2200/1996,
• nařízení Komise (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla použitelná na směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení,
• nařízení Komise (ES) Č. 408/2003 z 5. března 2003 – novelizované nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrole shodnosti čerstvého ovoce a zeleniny s tržními normami,
• nařízení Komise (ES) č. 907/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se doplňují obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu s ohledem na presentaci a označování,
• nařízení Komise (ES) č. 6/2005 ze dne 4. ledna 2005, kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení.

Při jednáních pracovních skupin a řídících výborů Evropské komise v roce 2007 byly zahájeny diskuse týkající se dalšího vývoje obchodních norem a kontroly čerstvé ovoce a zeleniny. Změny odstartoval vznik dalších doplňků, z nichž jeden nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 zrušil. Jednalo se o tyto předpisy:
• nařízení Rady (ES) č 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96,
• nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) a následně nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny,
• nařízení Rady (ES) č. 361/2008 ze dne 14. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů),
• nařízení Komise (ES) č. 590/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení,
• nařízení Komise (ES) č. 1221/2008 ze dne 5. prosince 2008, kterým se s ohledem na obchodní normy mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny.

Výše uvedený výčet nařízení působí dojmem zkomplikování právního prostředí společné zemědělské politiky, kdy „základní“ nařízení jsou doplněna souborem nařízení dalších.
Cílem této reformy však byla úprava předpisů v rámci zjednodušení režimu pro odvětví čerstvého ovoce a zeleniny, jejich aktualizace a racionalizace.
Ve snaze porozumět znění nařízení a jejich doplňků, pochopit jejich účel a cíl, stanovit příslušná opatření z nich vyplývající a zajistit jejich správné a jednotné uplatňování nezbývá, než všechna pečlivě prostudovat.
Od 1. července 2009 vstupuje v platnost nové nařízení Komise (ES) č. 1221/2008 a pro usnadnění pochopení pravidel uplatňování kontroly čerstvého ovoce a zeleniny zde uvádíme nejdůležitější změny:
1. Zrušení některých obchodních norem, tedy snížení počtu obchodních norem EU
2. Vznik nové obchodní normy tzv. Všeobecné obchodní normy
3. Další změny

Ad 1) Snížení počtu obchodních norem
Použití obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu bylo posouzeno na základě jejich významu a obchodování a došlo ke zrušení celkem 26 norem, takže od 1. 7. 2009 zůstává v platnosti pouze 10 obchodních norem.
Pro připomenutí platnosti obchodních norem EU je třeba dodat, že obchodní normy, tzv. nařízení Komise platí pro obchodování mezi členskými státy EU, dále pro dovoz ze třetích zemí a vývoz do třetích zemí. V případě absence obchodní normy EU je možno použít ČSN, avšak pouze pro produkty země původu ČR.

Ad 2) Vznik tzv. Všeobecné obchodní normy
Všeobecná obchodní norma bude použita pro hodnocení podmínek jakosti pro každý produkt, pro který neexistuje obchodní norma Společenství. Tato norma zahrnuje minimální požadavky na jakost, minimální požadavky na zralost, odchylky a označování země původu produktu. Už z názvu této normy vyplývá její obsah, kdy např. minimální požadavky na zralost jsou velmi všeobecné, odchylky jsou jednotně 10 % a označování tvoří pouze označení produktu zemí původu.

Ad 3) Další změny
Zahrnují například změnu hmotnosti maloobchodního balení čerstvého ovoce a zeleniny obsahující směs různých druhů ze tří na pět kilogramů a změnu označování, kdy země původu jsou nahrazeny dle potřeby jedním z následujících označení :
– směs ovoce a zeleniny ES,
– směs ovoce a zeleniny nepocházející z ES,
– směs ovoce a zeleniny pocházející z ES i mimo ES.
ČR stejně jako mnoho členských států opakovaně vyjádřila nesouhlas s redukcí norem jakosti z původního počtu 36 na počet 10 z následujících důvodů:
– zrušení 26 obchodních norem navozuje snížení možnosti kontroly trhu, snížení zamezení nevyhovujících dovozů ze třetích zemí a v neposlední řadě omezení pro spotřebitele při výběru a orientaci. Zařazení do jakostních tříd je základem pro možnost výběru spotřebitele, kdy orientace dle označení jakostních tříd je informace pro kupujícího, že daný produkt odpovídá určitému standartu a charakteristice. Možnost výběru je přirozenou základní možností spotřebitele, kdy bez poskytnutí těchto informací nelze zajistit výběr dle kvality a jakosti,
– pokud se usiluje o zjednodušení kontroly, mělo by se jednat o změnu kontrolních metod, ne jako v tomto případě, zrušení nařízení týkajících se jednotlivých produktů,
– tento směr se přibližuje snížení míry kontrolovatelnosti a tím snížení kvality čerstvého ovoce a zeleniny na trhu,
– v minulosti proběhlo mnoho investic ze strany pěstitelů a obchodníků do systémů kontroly jakosti, což by nyní zůstalo prakticky nevyužité a systémy by se staly nerentabilní,
– v důsledku tohoto procesu snižování počtu norem dojde k poklesu ekonomické hodnoty produktů, pokud nebudou obchodovány dle norem,
– naopak pro některé produkty by bylo potřeba zavést více kritérií, ne je úplně zrušit.
Dále mělo ČR výhrady k Všeobecné obchodní normě. Vzhledem k jejímu nedostatečnému obsahu, který nekoresponduje pro použití v případě produktů nemajících nařízení.

Zrušené obchodní normy
• nařízení Komise (ES) č. 2288/97 ze dne 18. listopadu 1997, kterým se stanoví obchodní norma pro česnek,
• nařízení Komise (ES) č. 963/98 ze dne 7. května 1998, kterým se stanoví obchodní normy pro květák a artyčoky,
• nařízení Komise (ES) č. 730/1999 ze dne 7. dubna 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro mrkev,
• nařízení Komise (ES) č. 1168/1999 ze dne 3. června 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky,
• nařízení Komise (ES) č. 2377/1999 ze dne 9. listopadu 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro chřest,
• nařízení Komise (ES) č. 2561/1999 ze dne 3. prosince 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro hrachové lusky,
• nařízení Komise (ES) č. 851/2000 ze dne 27. dubna 2000, kterým se stanoví obchodní norma pro meruňky,
• nařízení Komise (ES) č. 2396/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro pór,
• nařízení Komise (ES) č. 1284/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro lískové ořechy ve skořápce,
• nařízení Komise (ES) č. 1466/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro artyčoky a kterým se mění nařízení (ES) č. 963/98,
• nařízení Komise (ES) č. 1757/2003 ze dne 3. října 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro cukety a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1292/81,
• nařízení Komise (ES) č. 214/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro třešně a višně,
• nařízení Komise (ES) č. 1862/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní,
• nařízení Komise (ES) č. 175/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro vlašské ořechy ve skořápce,
• nařízení Komise (ES) č. 912/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro fazole,
• nařízení Komise (ES) č. 1508/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro cibuli a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2213/83,
• nařízení Komise (ES) č. 1615/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny a kterým se mění nařízení (ES) č. 1093/97,
• nařízení Komise (ES) č. 2396/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro pór,
• nařízení Komise (ES) č. 1284/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro lískové ořechy ve skořápce,
• nařízení Komise (ES) č. 1466/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro artyčoky a kterým se mění nařízení (ES) č. 963/98,
• nařízení Komise (ES) č. 1757/2003 ze dne 3. října 2003, kterým se stanoví obchodní norma pro cukety a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1292/81.

Obchodní normy v platnosti i po 1. 7. 2009
• nařízení Komise (ES) č. 85/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka,
• nařízení Komise (ES) č. 86/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro hrušky,
• nařízení Komise (ES) č. 1673/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro kiwi,
• nařízení Komise (ES) č. 1861/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky,
• nařízení Komise (ES) č. 1543/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro saláty a endivii kadeřavou letní a endivii zimní,
• nařízení Komise (ES) č. 1799/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro citrusové plody,
• nařízení Komise (ES) č. 843/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro jahody a kterým se mění nařízení (EHS) č. 899/87,
• nařízení Komise (ES) č. 1455/1999 ze dne 1. července 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro papriku zeleninovou,
• nařízení Komise (ES) č. 790/2000 ze dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví obchodní norma pro rajčata,
• nařízení Komise (ES) č. 2789/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro stolní hrozny révy vinné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *