Zlepšení výuky na střední zahradnické škole v Děčíně-Libverdě

V letních měsících letošního roku končí termíny několika výzev vyhlášených v rámci Operační programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (dále OP VK) a je zde řada příležitostí pro zahradnické střední, odborné i vysoké školy. Výzvy pro příjem žádostí vyhlašují jak krajské úřady, tak i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Podívejme se podrobněji na některá opatření OP VK, která by vás podle mého názoru měla oslovit.

Financování těchto vzdělávacích projektů je většinou stoprocentní, takže získáte nenávratnou přímou dotaci na vaše záměry. Oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 jsou administrovány na krajských úřadech a žádosti na ostatní oblasti podpory se podávají přímo na MŠMT.
Zvyšování kvality ve vzdělávání
Jedná se o oblast podpory 1.1. a financovány jsou následující aktivity:
• Vytváření podmínek pro zavedení školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace školských vzdělávacích programů,
• zavedení nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni,
• zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí,
• zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností zvyšujícíh kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu),
• podpora výuky v cizích jazycích na středních školách,
• zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech,
• vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování,
• využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech,
• rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání,
• spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů),
• spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje),
• rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty,
• podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání,
• podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory,
• rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ),
• rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.
Rovné příležitosti
V oblasti 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou podporovány tyto aktivity:
• Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a elearningových aplikací,
• zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání,
• rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
• vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit,
• včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání,
• vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR,
• podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Další vzdělávání
V oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se financují tyto aktivity:
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání,
• metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení,
• zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky,
• zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.
Možnost podpory dalšího vzdělávání je i v oblasti 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. V závislosti na jednotlivých oblastech podpory mohou být příjemcem dotací následující instituce a organizace:
• Města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
• školy a školská zařízení,
• sdružení a asociace škol,
• hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,
• zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity,
• odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení,
• nestátní neziskové organizace založené podle příslušných zákonů,
• vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,
• právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
• organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.

Následujte Děčín
Studium na zahradnické škole je pro každého absolventa zavazující, většinou je spojeno s tradicí školy, s kamarádstvím na celý život. Stejně zavazující a trvalý je vztah učitele ke studentům. Dobrý kantor se snaží předat žákům maximum informací a odborných znalostí, naučit je zahradnické zručnosti a všem dovednostem tvořícím jedinečnost zahradnického řemesla. V dnešním inspirujícím příkladu se zastavíme ve Střední škole zahradnické a zemědělské v Děčíně-Libverdě, která byla založena Antonínem Emanuelem Komersem v roce 1850 a již 158 let je jednou z vyhlášených zahradnicko-zemědělských škol u nás.
Vedení školy v čele s panem Ing. Liborem Kunte, Ph.D. se zajímalo již o předvstupní fondy a v programu PHARE získala Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse a Střední odborné učiliště Děčín-Libverda finanční prostředky rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje na realizaci projektu v rámci programu PHARE „Ekologizace provozu a provozního zázemí Botanické zahrady“ č. CZ.2003/005-095-02-01-0010.
Po vstupu České republiky do EU, když byl vyhlášen Společný regionální operační program, získala Střední zahradnická škola v Děčíně prostředky z Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje na vytvoření Zahradnicko-zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“ konaného v rámci programu SROP č. projektu CZ.04.1.05/3.1.00.1/0193.
Předchůdcem OP VK byl OP Rozvoj lidských zdrojů a i zde byli děčínští zahradníci úspěšní a díky financování z Evropské unie a státního rozpočtu byla zpracována velmi potřebná a žádaná „Multimediální učebnice floristiky – moderní nástroj odborného vzdělávání“ Učebnice je vydaná jak v tištěné podobě s řadou fotografií a kreseb, ale i elektronicky na DVD.
Zkrátka a dobře, k získání finančních prostředků je potřeba jen pochopit procedury a administraci projektů a počítat s udržitelností projektu. Učebnici nelze v současné době zakoupit, ale pokud navštívíte některý zajímavý floristický děčínský kurz, získáte ji zdarma. Sledujte taktéž webové stránky školy www.libverdadc.cz a webové stránky Svazu květinářů a floristů, který se na učebnici floristiky podílel (www.svazkvetinaruafloristu.cz).
Závěrem připomínám termín 19. září 2008 jako konečný pro podání žádostí projektů pro OP VK vyhlášený pro vysoké mimopražské školy. Podrobnosti najdete na www.msmt.cz
Cílem jsou taková zlepšení vzdělávání, resp. inovace stávajících studijních programů, které zlepší uplatnění absolventů vysokého školství na trhu práce. Jsou zde příležitosti i pro vzdělávání pedagogů. Celková alokovaná částka na danou výzvu je 1 209 000 tis. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *