Životní výročí Ing. Jana Blažka, CSc.

Závěrem roku 2003 oslavil 60. narozeniny iIng. Jan Blažek, CSc., který pracuje ve VŠÚO Holovousy již od roku 1966. Vyrostl v zemědělské rodině na Pelhřimovsku. Po absolvování Střední zemědělské školy v Třebíči, zahájil v roce 1961 studia na VŠZ v Brně, aby od roku 1963 pokračoval ve vysokoškolském studiu pod vedením prof. S. A. Pieniažka na Zahradnické fakultě VŠZ ve Varšavě.

Po nástupu do Holovous pracoval jako asistent na oddělení genetiky a šlechtění pod vedením Ing. Jiřího Vondráčka, CSc.
V roce 1972 se oženil s manželkou Jitkou, která je absolventkou Zahradnické fakulty v Lednici a od téhož roku také pracuje ve VŠÚO Holovousy.
Jako mladý výzkumný pracovník od počátku inklinoval ke šlechtitelské práci. Řadu let se zabýval problematikou mutačního šlechtění a studiem opylovacích poměrů u jabloní. Rovněž jeho disertační práce, kterou v roce 1979 obhájil, se týkala výzkumu aplikace nových šlechtitelských metod u jabloní. Osobně znám kolegu Blažka bezmála 35 let, a teprve až při přípravě tohoto příspěvku jsem si plně uvědomil obdivuhodné pracovní nasazení, erudici a píli, kterou každodenně věnuje výzkumné a šlechtitelské práci. Rovněž jeho zapojení do tuzemských i mezinárodních aktivit a pracovních skupin je nemalé.
Věnoval se studiu biometriky (1973 – 1974), v roce 1979 se zúčastnil dvoutýdenní studijní cesty do Anglie k problematice RVT, v roce 1985 absolvoval 5 týdenní kurs na Kalifornské universitě v Davisu. Velmi přínosná byla jeho spolupráce se známým americkým šlechtitelem dr. L. F. Houghem, který v letech 1970 – 1989 několikrát navštívil ČR a poskytl našim šlechtitelům řadu cenných výchozích šlechtitelských materiálů. Od roku 1986 byl národním zástupcem pro ovocné plodiny v organizaci IPGRI při FAO v Římě. Od téhož roku je národním garantem mezinárodního programu spolupráce a výzkumu genofondu rodu Prunus a od roku 1996 i rodu Malus. Od roku 1976 až doposud je členem redakční rady časopisu „Horticultural Science“. Od roku 2002 je předsedou vědecké rady VŠÚO Holovousy, s. r. o. V roce 1996 byl vyslán na 6 týdenní mezinárodní kurs zaměřený na problematiku metod moderního pěstování ovoce do Izraele. V letech 1993 – 1996 a 2000 – 2003 byl externím členem podoborové komise Grantové agentury ČR. Od roku 1997 je členem odborné komise pro oblast šlechtění ovoce v Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociaci. Od roku 1999 je národním zástupcem v Evropské organizaci výzkumných institucí EUFRIN. V letech 1998 – 2002 byl koordinátorem mezinárodního projektu v rámci programu evropské spolupráce ve výzkumu EUREKA. V posledních 10 letech byl nebo je koordinátorem devíti výzkumných projektů z oblasti ovocných plodin. Celkem publikoval 145 původních vědeckých prací, 224 odborných nebo populárních článků a metodik. Byl autorem čtyř odborných knih a spoluautorem dalších pěti publikací.
Ing. Jan Blažek, CSc., je šlechtitelem (původcem) 11 odrůd jabloní, z nichž některé (’Julia’, ’Angold’, ’Selena’) se již významnou měrou uplatňují v pěstitelské praxi. Rovněž se podílel na vzniku některých dalších odrůd třešní, meruněk a hrušní.
Uvedený stručný přehled výsledků z téměř 38leté šlechtitelsko-výzkumné činnosti ukazuje na pracovní nasazení i snahu jubilanta přispět k dalšímu rozvoji a pokroku našeho zajímavého odvětví zemědělské výroby, jakým ovocnářství bezesporu je. Rád bych závěrem popřál Ing. Janu Blažkovi, CSc., jménem všech spolupracovníků v ústavu a jistě i většiny českých ovocnářů a školkařů, především zdraví, štěstí, pohodu a dostatek invence při přípravě nových projektů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *