Životní jubileum prof. Ing. Františka Kobzy, CSc.

V minulém roce jsme na ústavu zelinářství a květinářství ZF MZLU v Lednici popřáli prof. Ing. Františku Kobzovi, CSc., vysokoškolskému učiteli květinářství, u příležitosti jeho 65. narozenin hodně zdraví a neutuchajícího elánu do dalších let.

Narodil se v zemědělské rodině 1. 10. 1938 v Horní Čermné. Po maturitě na ZTŠ a praxi jako agronom nastoupil v r. roce 1960 na VŠZ Brno, kde od r. 1962 pokračoval v studiu na Zahradnickém oboru v Lednici na Mor. Prostředí Lednice s přírodními podmínkami umožňujícími rozvoj všech zahradnických odvětví je štědré pro studenty, kteří mají o zahradnictví zájem a chtějí z něho co nejvíc načerpat. Kolega František mezi takové patřil. Studoval s vyznamenáním, zúčastňoval se odborných praxí, od 3. ročníku studia pracoval již na katedře zelinářství jako vedoucí laboratoře. Po ukončení vysokoškolského studia v r. 1965 nastoupil na zmíněnou katedru zelinářství jako asistent a později odborný asistent. Zde působil až do r. 1988, kdy odešel do VŠÚZ v Olomouci, kde se zabýval organizací výzkumu. V roce 1990 se vrátil na Zahradnickou fakultu – ústav zelinářství a květinářství jako vysokoškolský učitel a v této funkci působí dodnes.
Profesní dráha prof. Kobzy je spjata se ZF MZLU v Lednici. V r.1972 ze zelinářské problematiky obhájil kandidátskou disertační práci. V té době ústav zelinářství převzal výuku květinářství, kterou byl pověřen kolega Kobza. Květinářství se tak postupně stalo jeho odbornou doménou. V této disciplíně se v r. 1990 habilitoval na docenta a v r. 1992 byl jmenován profesorem.
Profesor Kobza za svoji pedagogickou dráhu vychoval řadu absolventů, z nichž více než stovku vedl jako diplomanty. Je školitelem v doktorandském studijním programu Speciální produkce rostlin, kde se k němu na studium hlásí i zahraniční studenti. Pod jeho vedením doktorandi pracují na problematice, která je součástí výzkumného programu na ústavu – tvorbě nových genotypů s vyšší odolností vůči biotickým faktorům.
Z pedagogických a akademických funkcí prof. Kobzy je nutno vzpomenout funkci děkana ZF (1990 – 1992), předsedy sekce pro postgraduální studium (PGS) na Zahradnickém oboru, předsedy komise pro Státní závěrečné zkoušky (SZZ) na AF ČZU v Praze a členství v komisích pro SZZ na ZF MZLU v Brně. Je členem vědecké rady VÚKOZ v Průhonicích, členem komise pro obhajoby doktorandských prací v oboru 41-42-9 na SPU v Nitře.
Vědeckovýzkumná činnost profesora Kobzy je zaměřená do oblasti aplikované fyziologie, semenářství letniček a šlechtění. Je autorem desítek vědeckých prací, z nichž řadu přednesl v zahraničí. Zasloužil se o rozvoj spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi v oblasti výzkumu, na některých působil i v rámci studijního pobytu (např.Technická univerzita v Hanoveru, Cairo University v Káhiře). V současné době je hostujícím profesorem – přednáší květinářství – na Univerzitě BOKU ve Vídni.
Profesor Kobza je aktivním členem řady vědeckých a odborných společností domácích i zahraničních jako EURCARPIA, ISHS, ČZA oboru rostlinná výroba – zahradnické sekce. Je předsedou České vědecké zahradnické společnosti a členem redakční rady vědeckého časopisu Horticultural Science (Prague).

Co ještě dodat k bohatému výčtu pedagogických a vědeckých aktivit kolegy prof. Kobzy? Snad jen to, že do další tvůrčí práce mu přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *