Závlahové hospodářství pro školkaře

Každému, kdo má alespoň minimální vztah k zahradě a zahradničení a sám v této oblasti vyvíjí nějaké aktivity, jistě není název Ovocné a okrasné školky Litomyšl neznámým pojmem. Není divu – největší školky v České republice mají dlouholetou tradici a dobré jméno nejen doma, ale i v zahraničí. V tomto příspěvku se zaměříme na budování a využívání závlah.

Něco málo o podniku
Tradici velkých ovocných i okrasných školek v Litomyšli započal v roce 1946 soukromý podnik. Po roce 1949 byl převeden do majetku města Litomyšle a po dalších sdružováních a rozdělováních byl v únoru 1991 přetransformován do současné podoby, kdy je nájemcem na majetku města. O kvalitě poskytovaných služeb není pochyb, neboť do jeho prodejny již mnoho let míří zákazníci jak z České a Slovenské republiky tak například i Polska, Maďarska, Rakouska a dalších zemí EU .
Školky Litomyšl, s. r. o., hospodaří v současnosti na přibližně 98 ha zemědělské půdy. Z toho je zhruba 85 ha využito k intenzivnímu školkaření. Podnik zaměstnává celoročně průměrně 140 zaměstnanců. Nabízí prakticky celý sortiment zahradních rostlin mimo cibulovin, letniček, balkónových rostlin a zeleniny. Velmi široký sortiment přináší výhodu při plnění požadavků maloodběratelů (kterých je podle informací z podniku stále větší převaha), na druhé straně však značně komplikuje organizaci pěstování a práce. Proto byla nedávno vybudována samoobslužná maloprodejna, která urychluje odbavování zákazníků. Do budoucna se počítá i s vybudováním velkoobchodní prodejny.
Školkařská výroba je rozdělena do 6 sekcí:
– trvalky a skalničky
– vřesovištní rostliny
– jehličnany
– ovocné dřeviny a růže
– listnaté keře
– listnaté stromy
Každá ze sekcí funguje samostatně od řízení výroby až po expedici. Na jejím řízení se podílejí mistři i odborní pracovníci. Jak jsme se dozvěděli od Ing. Václava Truhláře, jednatele firmy, čekají podnik v nejbližší době určitě změny. Hlavně z důvodu předpokládanému vstupu do EU by měl podnik dokončit již započatou modernizaci výroby i odbytu. Před vstupem do EU se školky mají více specializovat, aby výroba byla efektivnější. S tím souvisí i lepší vybavenost technikou, do které se v poslední době hodně investovalo. Přibyly dobývací stroje na větší stromy, nový traktor a vlečky, nákladní auta, závlahové systémy. Velkou investicí podniku je budování nové kontejnerovny zavlažované 35 000 kapkovacích jehel.
Závlahové hospodářství
Závlaha je zde vybudována téměř na celé ploše intenzivně pěstovaných výsadeb. Kromě běžné závlahy postřikem a již zmiňovaných kapkovacích jehel pro rostliny v kontejnerech, jsou zde používány pro závlahu množáren mlžiče s automatickým provozem řízené čidlem ovlhčení. Posledním přírůstkem do rodiny zavlažovací techniky je pásový zavlažovač Bauer T 85-270. Dlouholeté zkušenosti se závlahovou technikou Netafim a dobrý servis zjednodušují údržbu a rozšiřování nezbytných zavlažovacích systémů.
Závlahová soustava je napájena centrálním čerpadlem. Protože zdrojem vody je povrchová nádrž, je veškerá voda filtrována automatickou diskovou stanicí Spin Klin s průtokem až 60 m3.h-1. Diskový filtr zachytí jak anorganické nečistoty – písek, prach, kamínky tak i plovoucí listy, semena plevelů či drobné živočichy. Výborně zachycuje také řasy. Sledováním tlaků na vstupu a výstupu z filtru je vyřešena otázka četnosti proplachování filtru. Přesáhne-li rozdíl tlaku mezi vstupem a výstupem filtru nastavenou mez, přestaví se elektromagnetické ventily a jedna ze tří filtračních jednotek je propláchnuta tlakovou vodou v opačném směru. Postupně jsou proplachovány všechny jednotky. Proplachovací voda je odvedena do odpadu.
Dopravní tlak čerpadla redukují u jednotlivých sekcí na pracovní tlakové regulátory. Tak lze zajistit dostatečný tlak vody jak pro mikropostřikovače tak i pro pásový zavlažovač. Konkrétní typ čerpadla s výtlačnou výškou a množstvím vody byl vybrán na základě výpočtu. Rozsáhlé rozvody navíc po terénních nerovnostech totiž vyžadují pečlivý návrh, aby se předešlo riziku špatné funkce závlahy.
Vzrostlé dřeviny
Stále rostoucí popularita zahrad a okrasných ploch „na klíč“ má za následek rozšíření výroby a nabídky vzrostlých dřevin s kořenovým balem. Listnaté i jehličnaté stromy dosahují při expedici výšky až 6 metrů. Problematickou závlahu těchto vysokých kultur řeší podnik pomocí pásového zavlažovače. Doposud používané zavlažovače pochází z domácí výroby. Jejich stáří však způsobuje nespolehlivost a vyžaduje stálou přítomnost obsluhy. Proto podnik investoval do moderního pásového zavlažovače, který může bez dozoru pracovat i přes noc a tím se jeho výkon zdvojnásobí. Soustava hydrantů byla vybudována s ohledem na parametry starších strojů – rozteč hydrantů 35 m, vzdálenost 300 m. Proto byl vybrán nový stroj s délkou hadice 270 m, který je při stávajícím tlaku okolo 6 bar schopen zavlažit pás o šířce přibližně 75 m. Patentovaná plnoproudá turbína Bauer TVR 20 má malou tlakovou ztrátu a tím se zvyšuje tlak na trysce postřikovače. Ke zvýšení tlaku na trysce přispívá i průměr hadice 85 mm.
Ačkoliv i starší pásové zavlažovače jsou schopné zavlažit porost, v jejich neprospěch hovoří i kvalita rozprášení vody. Velké kapky vody dopadající z výše několika metrů na zkypřenou půdu působí jako malá kladívka. Dochází k rozbíjení hrudek, porušení struktury půdy a ke stálému utužování. Po zavlažení dochází k rychlému vysychání půdy. Spadnou-li po vyschnutí přirozené srážky, není možné počítat s jejich rychlý vsáknutím a může dojít i k erozi. Pásový zavlažovač Bauer je osazen sektorovým postřikovačem SR 101 VA. Spodní rozbíjení vodního paprsku zajišťuje velmi dobrou rovnoměrnost dávky v celé šíři dostřiku. Kapky jsou velmi jemné, nedopadají na povrch půdy tak razantně. Působení větru lze omezit snížením elevačního úhlu postřikovače za cenu menšího dostřiku postřikovače.
Kromě pravidelného dodávání vláhy slouží nový pásový zavlažovač také k ulehčení práce dobývacích strojů. Suchý podzim odčerpá vláhu z hloubky několika decimetrů a dobývací stroje jen těžko mohou bez poškození kořenů vyjmout strom z půdy. Proto v podniku aplikovali před dobýváním okolo 15 – 30 mm vody a práci si tak značně usnadnili. Při této dávce je možné dosáhnout vtahovací rychlosti okolo 30 m/h. Výkon stroje je pak téměř 4,5 ha za den.
Množárny
Pro množení platí specifické požadavky – udržování vysoké vzdušné vlhkosti, udržení stálé teploty, stejnoměrné podmínky v celém objektu. Citlivost rostlin vyžaduje mimořádnou pečlivost při samotném množení i při ošetřování. Platí to i pro závlahu. Ve zdejším podniku jsou vybudovány celkem tři množárny se závlahou. Dvě nevytápěné jsou ve velkých vysokých sklenících o rozměrech 12 x 51 m. Vytápěná množárna litomyšlských školek má rozměry 6 x 25 m. Skleník je uličkami rozdělen na třetiny. Nad plochou jsou umístěny celkem 4 řady mlžičů. Výška mlžičů nad stoly je přibližně 60 cm. K mlžení jsou použity trysky vytvářející kapky o velikosti 20 m. V ideálním případě by měly mlžíce zabezpečit především 100% vzdušnou vlhkost. Ruka ponechaná pod mlžičem by neměla pocítit více než vlhkost – nesmí na ni dopadnou žádné kapky. Přesně tak tomu je i zde.
Závlaha množárny je řízena časovým spínačem a doplněna čidlem ovlhčení, které sleduje osychání materiálu. Pracuje v impulsním provozu. Ovladač má digitální displej, na kterém lze snadno pozorovat nastavené programy nebo je upravovat. V nastaveném časovém intervalu provede čidlo ovlhčení sadu měření a vyhodnocuje ovlhčení povrchu náplně čidla. Pokud je povrch ovlhčen méně než je požadovaná hodnota, spustí ovladač na několik vteřin prostřednictvím elektroventilu mlžení. Tyto intervaly jsou zpravidla desetisekundové. Je-li čidlem zjištěná vlhkost nad nastavenou hodnotou, ke spuštění závlahy nedojde.
Impulsní závlaha s sebou nese riziko odkapávání z trysek mlžičů. Proto jsou všechny vybaveny zpětnými ventily. Aby v průběhu krátkého závlahového impulsu fungovaly všechny trysky, musí být ihned po zapnutí závlahy v celém rozvodu dostatečný tlak. Rychlá reakce elektroventilu umožňuje spuštění mlžení s minimálním zpožděním.
Závlaha záhonů postřikem
Větší materiál školkovaný ve volné půdě na záhonech nebo umístěný v kontejnerech pod stínovišti je zavlažován postřikem. Ovládání jednotlivých větví umožňuje operativně zavlažovat pouze ty plochy, na kterých jsou v danou dobu rostliny. Rotační postřikovač Supermamkad má vynikající rovnoměrnost postřiku, produkuje drobné kapky a lze jej snadno udržovat. Ke spolehlivosti provozu jistě přispívá i automatická filtrační stanice.
Rozvody vody jsou montované z běžně dostupných polyetylénových trubek. Protože nelze vyloučit občasné poškození například mechanizačním prostředkem, nejsou rozvody svařované. Nasunovací spojky na PE lze kdykoliv bez obtíží sejmout a poškozené místo opravit. Stejně tak dobře lze rozvod rozebrat a uschovat či přestěhovat. Jednorázové spuštění závlahy na velké ploše znamená značný odběr vody. Při velkém průtoku na velké vzdálenosti vznikají v rozvodu vysoké tlakové ztráty. Proto je hlavní i distribuční řád vždy dimenzován na největší možný odběr, aby i tehdy postřikovače měly dostatečný tlak na svůj provoz, tj. 3 – 4 bar. Vše je skutečně propočteno a dodavatel na správnou funkci poskytuje záruku.
Postřikovače Supermamkad jsou umístěny na stabilizačních tyčkách ve výši 80 cm. Rotační pohyb trysky je vyvolán kuličkou, která pomocí proudící vody tlačí na ozub tělesa trysky uvnitř mikropostřikovače, kterou pozvolna otáčí. K usměrnění a rozdělení proudu vody uvnitř trysky slouží vodní turbínka. Tento typ mikropostřikovačů je spolehlivý a nenáročný na údržbu. Bývá proto často používán i pro závlahu polních plodin.
Přihnojování porostů
Ne nevýznamným prostředkem školkařské „alchymie“ je hnojení okrasných rostlin. Ne moc, ale ne málo – jen tolik, kolik rostlina potřebuje. Každá rostlina přitom musí dostat stejně, aby měly všechny stejnoměrný vzrůst. Dodavatelé rostlin do obchodních řetězců by mohli vyprávět… Protože rostliny přijímají živiny ve formě půdního roztoku, představuje přihnojování závlahou optimální způsob. Samozřejmě ne vždy, protože kultury se mohou lišit citlivostí na ovlhčení nebo přijímají určitý prvek pouze určitou částí (kořeny, listy). Tam kde je to možné, používá se pro přidávání hnojiva do závlahové vody hnojivové čerpadlo.
Hnojivové čerpadlo Amiad je poháněno tlakovou vodou. Přepouštěcí ventil vodu určenou k pohánění pístu vypouští do odpadu. Pohyblivý píst vyváří podtlak, kterým je přisáváno kapalné hnojivo. Řada čtenářů má s tímto hnojivovým čerpadlem jistě zkušenosti, není proto potřeba vyzdvihovat přesnost dávkování a spolehlivost provozu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *