Zákon o oběhu osiva a sadby přináší změny

Ve Sbírce zákonů vyšel 25. června 2003 nový zákon č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých předpisů, který se zkráceně nazývá Zákon o oběhu osiva a sadby.

Upravuje uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a registraci odrůd vyjmenovaných druhů rostlin. V neposlední řadě upravuje i dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem pro právnické a fyzické osoby a sankce za jejich porušení. Nahrazuje zákon 92/1996 Sb. Je harmonizován se směrnicemi EU.
K novému zákonu se připravují čtyři prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR. Dvě se týkají problematiky osiv, jedna registrace odrůd a ve čtvrté se specifikují požadavky na rozmnožovací materiál, tj. množitelské porosty a sazenice nebo výpěstky chmele, révy, ovocných a okrasných rostlin. Zmíněnými vyhláškami bude nahrazena prováděcí vyhláška č. 191/96 Sb.
Nový právní předpis přináší mnoho podstatných změn. Všichni dodavatelé rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů musí být registrováni u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského . Nestačí registrace pro Státní rostlinolékařskou správu. Registračním místem je ÚKZÚZ OOS, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5-Motol. Dosud neregistrované osoby podléhající registraci se registrují nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Speciálně připomínám povinnost registrace pro všechny dodavatele okrasných rostlin (školkařských výpěstků i květin), kteří do této doby neměli povinnost registrace pro výrobu rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin, poněvadž novela zákona 92/1996 Sb. č. 357/1999 Sb. vyloučila uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin z právní normy. Právní předpis umožňuje sankcionovat všechny dodavatele, kteří povinnost registrace nebudou respektovat. Výjimku z registrace mají jen neprofesionální dodavatelé, kteří uvádějí do oběhu celou nepatrnou produkci přímo konečným spotřebitelům, zdůrazňuji konečným spotřebitelům, ne překupníkům, ne na výstavách. V podstatě jde o drobný prodej zahrádkářů v místě.
U okrasných rostlin podléhají registraci i dodavatelé, kteří sami materiál nevyrábí a jen ho uvádějí do oběhu.
Registrace osob podle dosavadních právních předpisů se považuje za registraci podle nového zákona. Správní poplatek za podání žádosti o registraci osob činí 100 Kč.
Dovozci rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rostlin mají ohlašovací povinnost.
Podstatné změny doznala výroba rozmnožovacího materiálu u ovocných rostlin. Vedle uznaného rozmnožovacího materiálu lze uvádět do oběhu i konformní materiál (CAC). Výroba konformního materiálu umožňuje školkaři převzít na sebe nejen technologii výroby, ale kompletně vést záznamy o původu a vlastnostech konformního materiálu, o hmotnosti a počtu kusů rozmnožovacího materiálu použitého k výrobě, o technologickém postupu pěstování, o stavu množitelského porostu, z něhož bude vyráběn konformní rozmnožovací materiál, o způsobech chemického ošetření rostlin, o výživě rostlin, o zdravotním stavu rostlin, o sklizni, o hmotnosti nebo počtu kusů vyrobeného konformní materiálu, o nákupu, výrobě a prodeji konformního materiálu a o prováděných kontrolách.
Státní inspektor kontroluje veškeré záznamy, které dodavatel eviduje 5 let. Výpěstky se označí návěskami žluté barvy a za kvalitu výpěstků nese celou odpovědnost školkař. Odrůdy i podnože pro výrobu konformního materiálu jsou buď právně chráněné podle zákona o ochraně odrůd, nebo registrované, nebo popsané dodavatelem podle klasifikátoru uvedeného v příloze prováděcí vyhlášky. Bez označení odrůdy nelze konformní rozmnožovací materiál uvádět do oběhu.
V kategorii konformní materiál se bude vyrábět i rozmnožovací materiál révy např. u starých odrůd regionálního významu, nebo u odrůd které jsou vyšlechtěny i z jiných druhů révy než je réva vinná. U odrůd vyjmenovaných ve vinařském zákoně se smí uvádět do oběhu jen materiál uznaný.
Konformní materiál se bude smět dovážet, ale jen z členských států EU, a to až dnem přistoupení ČR k EU .
Rozmnožovací materiál chmele se smí uvádět do oběhu jen jako uznaný.
Rozmnožovací materiál okrasných druhů lze uvádět do oběhu podle tohoto zákona ode dne přistoupení ČR k EU. Předpokládá se 1. květen 2004. Zákon umožňuje i výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Předpokládá se, že tak jako v zemích EU, se bude i v ČR většina rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin uvádět do oběhu jako materiál necertifikovaný. Dodavatel musí být registrovaný, musí popisovat a kontrolovat kritické body, které ovlivňují kvalitu materiálu jako: původ a vlastnosti materiálu, technologický postup pěstování, způsob chemického ošetření rostlin, výživu rostlin, zdravotní stav rostlin. Musí zajistit čistotu a pravost materiálu skupin rostlin, nebo druhů, nebo odrůd, vést popisy obecně známých nebo popsaných odrůd jím uváděných do oběhu, vést záznamy o nákupu a prodeji materiálu a uchovávat veškeré záznamy po dobu 5 let. Materiál uváděný do oběhu dodavatel opatří vlastní návěskou, štítkem nebo jiným dokumentem. Dodavatel zodpovídá za jakost a vlastnosti materiálu. Státní inspekce bude kontrolovat veškeré záznamy uložené u dodavatele.
Zákon se vztahuje i na rozmnožovací materiál lesních dřevin pěstovaných na zemědělské půdě jako intenzivní kultury a rychlerostoucí dřeviny pro energetické účely, nebo intenzivní kultury jehličnanů pěstované jako vánoční stromky.
Zákon rozlišuje zdravotní třídy materiál na viry testovaný (vt) a bezvirózní (vf). Vedle těchto tříd stojí materiál netestovaný. Soubory škodlivých organismů na které se testuje a metody testování jsou shodné s metodikami EPPO. Výčet škodlivých organismů na které se testuje je u materiálu bezvirózního širší než u materiálu testovaného.
Legislativní norma ošetřuje i klony u pereniálních kultur. Jejich evidenci povede ÚKZÚZ a soubory budou vycházet ve věstníku ústavu.
Pracovníci ÚKZÚZ uspořádají v zimním období roku 2003 a 2004 několik seminářů k problematice nového zákona. Budou zorganizovány podle regionů tak, aby je mohli absolvovat všichni zájemci, kteří uvádějí do oběhu rozmnožovací materiál zmíněných plodin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *