Za zahradnickým vzděláním na Moravu

Chcete studovat zahradnický obor moderně a zároveň v pěkném prostředí? Zvolte Zahradnickou fakultu MZLU v Lednici na Moravě. Škola využívá nejnovější pedagogické a didaktické prvky, těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními a vlastní řadu objektů určených k praktické výuce studentů. Příjemné prostředí lednického parku a krajiny Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 byl zapsán do Seznamu míst světového dědictví UNESCO je jen dalším bonusem navíc.

Komplexní vysokoškolské vzdělávání studentů v zahradnickém oboru funguje v Lednici na Moravě již od počátku padesátých let minulého století. Jako součást Vysoké školy zemědělské v Brně (nyní Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně) byla nejprve založena katedra zahradnictví. Samostatná Zahradnická fakulta byla založena v roce 1985 a v současné době je jedinou vysokoškolskou fakultou specializovanou na zahradnický obor v České republice. Za dobu více než padesátileté existence zahradnické výuky v Lednici připravili zdejší pedagogové pro praxi přes pět tisíc absolventů a lze říci, že tato jihomoravská obec je právě díky škole mezi profesionálními zahradníky i výzkumnými pracovníky u nás i v zahraničí známým místem. Mnohdy se na škole učí již několikátá generace studentů z týchž rodin, což jistě svědčí o kvalitách studia.
Změny po listopadu 1989 zcela bezesporu vedly ke zkvalitnění organizace fakulty včetně pedagogického programu a dalších návazných činností, takže dnes plně odpovídají standardům současného evropského školství. V roce 1990 se součástí fakulty stalo významné výzkumné pracoviště Mendeleum, čímž došlo k lepšímu propojení vědecko-výzkumné práce s výukou. A jak je tedy studium na Zahradnické fakultě organizováno?

Druhy a formy studia
Základní formou je inženýrské studium, které se sestává ze studia tříletého bakalářského a návazného dvouletého magisterského. Tímto rozdělením je studentům umožněnou ukončit působení na fakultě absolutoriem bakalářského stupně nebo pokračovat k dosažení titulu inženýr. Oba stupně studia lze realizovat buď klasickou prezenční formou nebo jako studium kombinované (dálkové), které je možné dobře skloubit se zaměstnáním a je tudíž určeno především těm, jež působí v praxi a mají zájem doplnit si vzdělání. Magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž nedílnou součástí je obhajoba diplomové práce.
Studium na Zahradnické fakultě v Lednici probíhá v rámci Evropského kreditního a transferového systému (ECTS), tedy na principu bodového hodnocení předmětů a povinnosti k postupu do dalšího ročníku dosáhnout daného bodového limitu. Tento způsob výuky umožňuje studentům zorganizovat si studijní plán podle vlastních potřeb a také realizovat část studia na některé z partnerských vysokých škol v ČR i zahraničí. Jednotlivé předměty jsou hodnoceny různým počtem bodů (mají různou kreditní hodnotu) a podle povinnosti je absolvovat se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné (ty mohou být v případě zájmu studovány na jiných vysokých školách). Nedílnou součástí studia je samozřejmě také odborná praxe, kterou studenti zpravidla vykonávají v zahraničí.
Zájemci o studium na Zahradnické fakultě si mohou vybrat z celkem pěti studijních programů (dva další jsou určeny pro doktorské studium). Jednotlivá zaměření na fakultě a jejich náplň jsou samozřejmě přizpůsobovány požadavkům dané doby, a i když zahradnický obor jako takový má svou perspektivu, momentálně je velký zájem o studium zahradní a krajinářské architektury.
Studijní programy Zahradnictví, Zahradnické technologie a Zahradní a krajinná architektura jsou realizovány v bakalářských oborech, navazující magisterské studium je potom zajišťováno v programech Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura. Studijních oborů ve výše uvedených programech je celá škála, například Jakost rostlinných potravinových zdrojů, Zahradnictví, Vinohradnictví a vinařství, Management a marketing zahradnické produkce, Zahradní a krajinářská architektura a Management zahradních a krajinářských úprav.

Vše v osmi ústavech
Odbornou výuku i vědeckovýzkumnou činnost provádí na fakultě celkem osm ústavů. Ústav ovocnictví v čele s doc. Dr. Ing. Borisem Krškou zabezpečuje výuku ovocnictví, ovocného školkařství a ovocnictví tropů a subtropů. Ve výzkumné oblasti se ústav zabývá dlouhodobě studiem ovocných druhů, jejich odrůd, chorob a škůdců. Podstatnou součástí studia jsou práce spojené s rezistencí rodu Prunus k virové Šarce švestky a problematika fytoplazmy ESFY. Významných výsledků bylo dosaženo ve šlechtění, zejména meruněk, broskvoní a jejich podnoží a důležité jsou i aktivity v oblasti introdukce subtropických ovocných druhů jako je Diospyros a Ziziphus.
Ústav zelinářství a květinářství vedený doc. Ing. Robertem Pokludou, Ph.D. zajišťuje výuku oboru květinářství, a to počínaje biologií rostlin ve vztahu k zahradnickým kulturám, přes pěstování květin k řezu, hrnkových rostlin ve sklenících, trvalek a letniček (sortiment i pěstební technologie), a dále speciálních rostlin léčivých, aromatických a kořeninových až po aranžování květin. Co se týče zelinářství základem znalostí předávaných studentům je produkce, spotřeba, kvalita a nutriční hodnoty zeleniny, dále integrovaná a ekologická produkce, polní pěstování a konečně rychlení zeleniny ve sklenících. Výzkumná činnost ústavu spočívá především ve výběru a introdukci nových odrůd květin i zeleniny, šlechtění na rezistenci, ale i nových odrůd (okrasných rostlin, trvalek a léčivek včetně tipování chemotaxonů), zjišťování nutriční hodnocení zeleniny a obsahových látek, integrované pěstování a bioprodukce, sledování vlivu stresu na kvalitu zeleniny i léčivých rostlin apod.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin je členěn na oddělení Základů zahradnictví (sídlí v Brně, kde zajišťuje výuku pro ostatní fakulty) a oddělení Šlechtění, množení a školkařství (Lednice). Jak nám řekl vedoucí ústavu doc. Dr. Ing. Petr Salaš, výuka je zabezpečována v poměrně široké škále disciplín: na Zahradnické fakultě dendrologii a okrasné školkařství, genetiku a šlechtění, základy zahradnictví, školkařství a na Agronomické fakultě předměty zahradnictví a vinohradnictví.
Ovocné a okrasné školkařství, inovace pěstebních technologií u dřevin a zeleniny, méně rozšířené druhy ovocných dřevin a šlechtitelská problematika – to jsou oblasti, v nichž probíhá vědeckovýzkumná činnost ústavu.
Ústav zahradnické techniky vedený doc. Ing. Pavlem Zemánkem, CSc. zajišťuje výuku všeobecných předmětů s cílem rozšířit znalosti a poznatky studentů nutné pro zvládnutí dalšího studia odborných předmětů. Ty svou náplní připravují studenty na řešení problémů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně základních informací o ekologických aspektech zahradnické výroby. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se ústav podílí na výzkumných projektech zejména v oblasti návrhů a hodnocení energeticky úsporných a ekologicky šetrných pěstebních postupů zahradnických plodin, vinohradnické mechanizace, včetně řešení zpracování zbytkové biomasy.
Ústav vinohradnictví a vinařství zabezpečuje výuku předmětů spojených s pěstováním révy vinné, zpracováním hroznů a výrobou vína. Podle vedoucího ústavu doc. Ing. Pavla Pavlouška, Ph.D. je při studiu kladen důraz především na aplikaci teoretických poznatků do výrobního provozu, kdy studenti oboru absolvují během studia část praktických cvičení ve výrobním podniku. Ve vědeckovýzkumné činnosti se pracovníci zaměřili na optimalizaci kvalitativních parametrů pro výrobu jakostních vín, v oblasti vinařské analytiky sledují obsah fenolických látek, především resveratrolu, ve vínech produkovaných v ČR.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů v čele s Ing. Josefem Balíkem, Ph.D. je zaměřen na skladování a zpracování ovoce, zeleniny a dalších zahradnických výpěstků uplatňovaných v posklizňových technologiích a vinařských technologiích. Studium a s tím spojený výzkum je orientovaný na získávání vědomostí z oblasti technologických procesů. Důraz je kladen na zvládnutí teoretických základů a logických souvislostí určujících vztah mezi jakostí suroviny, operacemi přípravy a finálními výrobky.
Ústav biotechniky zeleně v čele s doc. Ing. Milanem Rajnochem, CSc. je v pedagogické činnosti zaměřen na problematiku pěstování, zakládání, údržby, správy a ochrany objektů zeleně a ostatních přírodních prvků v sídelních útvarech a jejich zájmovém území. Věnuje se problematice péče o krajinu, o její biotechnické prvky na úrovni vegetačních prvků i celých biotopů. Ústav zajišťuje výuku profilových disciplín jako jsou dendrologie, zakládání a údržba zeleně, použití rostlin, květinářství, ekologie a další. Ve výzkumu je pozornost soustředěna na oblast obnovy památek krajinářské architektury a zahradního umění. Zvláštní zřetel je kladen na dřevinné a bylinné vegetační prvky, na hodnocení dendrologického potenciálu významných objektů zahradní a krajinářské architektury.
Ústav zahradní a krajinářské architektury vede prof. Ing. Jiří Damec, Csc. Ústav je ve své pedagogické, tvůrčí, výzkumné, umělecké a odborné činnosti zaměřen na zahradní a krajinářskou architektonickou tvorbu, krajinné plánování, teorii a historii zahradního umění. V pedagogické činnosti se rovněž podílí na utváření teoretického základu v oblasti obecné teorie výtvarného umění, výtvarné výchovy, kresby a modelování. Veškerá tvůrčí činnost pedagogů ústavu se synteticky promítá v ateliérové výuce studentů, konkrétních a individuálních zadáních reflektujících soudobé problémy spoluvytváření a dotváření prostředí v sídlech a krajině.

Nabídka studia i dalších souvisejících aktivit na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě je natolik bohatá, že ji šlo jen stěží vyjmenovat v jediném článku. Více informací je k dispozici na internetových stránkách MZLU v Brně (www.mendelu.cz) i fakulty samotné (www.zf.mendelu.cz).
Všem pracovníkům školy patří velký dík za výchovu a odborné vedení budoucích českých zahradníků a zahradních či krajinných architektů. A nejen to – jejich zásluhou je také rozsáhlý odborný výzkum a jeho prezentace veřejnosti. Vždyť s příspěvky mnoha z nich se setkáváte také na stránkách našeho časopisu či jiných odborných periodik.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *