Výsledky organoleptického hodnocení dlouho skladovatelných jablek v r. 2002

Tradiční jarní ochutnávka skladovatelných odrůd a novošlechtění jablek, kterou organizuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích, se v letošním roce konala 22. května.

Tentokrát jsme mohli do této degustace zařadit jen menší počet odrůd, protože u většiny vzorků muselo být ukončeno jejich skladování dříve z důvodu přezrání plodů nebo jejich celkového znehodnocení v důsledku výskytu skládkových chorob. S výjimkou ’Gold Bohemia’ se to např. týkalo všech odrůd skupiny ’Rubín’. Tento jev byl způsoben rychlejším postupem dozrávání plodů a větším výskytem skládkových chorob u jablek sklizených v r. 2001. Naproti tomu u některých vzorků se lepší vyzrání projevilo vyšším bodovým oceněním posuzovaných znaků ve srovnání s výsledky jejich degustací v předchozích letech. Jednalo se zpravidla o lepší chuť nebo atraktivnější vybarvení plodů.
Díky menšímu počtu odrůd jsme mohli do ochutnávky zařadit větší počet vzorků skladovaných v podmínkách nejmodernější skladovací technologie – ULO (nízkokyslíkaté atmosféra) získaných z ZD Bašnice, ZD Dolany a Unikom Kutná Hora. Většina ostatních vzorků pocházela ze staničních pokusů VŠÚO neošetřovaných fungicidy proti chorobám. Vzorky standardních odrůd byly sklizeny ve výsadbách genofondů, kde byly vypěstovány na podnoži M 9 a ošetřovány na úrovni běžné pěstitelské technologie. Všechny vzorky kromě výše uvedených výjimek byly skladovány v univerzálních chladících boxech při průměrné teplotě +2 oC.
Způsob hodnocení vzorků byl stejný jako při předchozích hodnocení. Každý z posuzovaných znaků byl bodován podle devítibodových stupnic, kde hodnota 9 vyjadřuje vždy nejlepší (ideální) úroveň. Výjimkou při této klasifikaci je charakter chuti, kde hodnota 9 označuje plody nejsladší a naopak hodnota 1 nejkyselejší. Výsledné hodnoty znaků pro jednotlivé odrůdy a novošlechtění byly získány průměrováním bonitačních hodnot jednotlivých posuzovatelů, kteří ze statistického hlediska byli považováni za opakování. Výsledná bodová hodnota pro každou odrůdu byla získána součtem bodového hodnocení vůně, charakteru slupky, konzistence a šťavnatosti dužniny, vzhledu plodů a dvojnásobku počtu bodů udělených podle celkového dojmu chuti. Charakter chuti je uváděn jen jako doplňující ukazatel kvality plodů a nebyl do výsledných bodových součtů zahrnut. Celkové bodové hodnoty udělené posuzovateli jednotlivým odrůdám byly rovněž vyhodnoceny statisticky analýzou rozptylu jednoduchého třídění a statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami byla vymezena Duncanovým testem.
Sumární výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce. Jednotlivé odrůdy a novošlechtění jsme seřadili v celkovém pořadí sestupně podle výsledné bodové hodnoty. Ve 3. sloupci tabulky je uvedena statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami v těchto bodových hodnotách. V dalších sloupcích jsou uvedeny pro jednotlivé odrůdy průměrné bodové hodnoty ostatních posuzovaných znaků a pořadí, která jim ve vztahu k ostatním odrůdám odpovídá.
Jako doprovodný ukazatel k výsledkům nově zařazujeme rozptyl hodnot (bonitačních známek) jednotlivých posuzovatelů od výsledného průměru. Čím je toto číslo nižší tím byla větší shoda posuzovatelů v hodnocení daného vzorku a naopak nejvyšší hodnota rozptylu byla u vzorku, u něhož se bonitační známky navzájem nejvíce lišily. Kromě možné osobní chyby měly rozdíly v hodnocení dvě hlavní příčiny. Buď hodnocený vzorek nebyl uniformní (např. některé plody byly již prošlé nebo poškozené skládkovými poruchami) nebo jednotliví posuzovatelé měli odlišný názor na projev posuzovaných znaků daného vzorku.
Jako první v celkovém pořadí bylo vyhodnoceno novošlechtění HL 704 A, které bylo v Holovousích získáno křížením odrůd ’Megumi’ a ’Melrose’. Svým vzhledem a chutí dosti připomíná otcovskou odrůdu, avšak vyznačuje se atraktivnějším odstínem červené barvy, lepší chutí a poněkud delší uchovatelností plodů. Podobně jako u výchozí odrůdy může být u tohoto novošlechtění za určitou nežádoucí vlastnost považován jen střední stupeň šťavnatosti plodů. Jinak se tato novinka z hlediska kvality plodů jeví velice nadějně. Bohužel, pěstitelsky bude náročnější, protože středně silně trpí strupovitostí.
Na druhém místě se v celkovém pořadí umístnila odrůda ’Gold Bohemia’, což je žlutoplodý mutant odrůdy ’Rubín, který byl nalezen na stromech odrůdy ’Bohemia’ panem Josefem Thořem z Pěnčína. Tato odrůda byla vyhodnocena jako nejchutnější a vyznačovala se také nejlepší konzistencí dužniny. Za jediný nedostatek této odrůdy může být považována jen příliš jemná slupka, která představuje riziko snadného poškozování plodů a to nejen mechanického, nýbrž i hmyzem a ptactvem. Nízká hodnota rozptylu ukazuje u této odrůdy na značnou shodu na špičkovém vyhodnocení všemi posuzovateli.
Jako celkově třetí byla vyhodnocena odrůda ’Melrose’, která patří k odrůdám s nejlepší skladovatelností (ve skladech má zpravidla nejnižší ztráty) a vyznačuje se velmi dobrou vnitřní kvalitou plodů prakticky až do nové sezóny. Velmi nízká hodnota rozptylu ukazuje na to, že se na výborném hodnocení této odrůdy výjimečně shodli všichni degustátoři. Nicméně tato velkoplodá odrůda často trpí spálou slupky a nedostatečně vyzrálé plody mívají příliš „smutný“ vzhled. Z těchto důvodů není u obchodníků oblíbena, což také souvisí s tím, že ji náš průměrný konzument ještě příliš nezná. V loňském roce však v Holovousích ’Melrose’ velmi dobře vyzrála a její vybarvené plody měly na tomto hodnocení docela pěkný vzhled.
’Angold’, který se umístnil na čtvrtém místě, vynikal kromě větších plodů celkovým dojmem čerstvosti. Výsledné velmi positivní hodnocení je u něho také zvýrazněno i nízkou hodnotou jeho rozptylu. Typickou vlastností této odrůdy je vysoká šťavnatost plodů i ke konci skladovacího období. Charakter chuti má však spíše navinulejší, což souvisí s nižším obsahem cukrů. Plody odrůdy ’Angold’ se velmi dobře skladují do pozdního jara, přestože jsou často až velmi velké. Navíc se poměrně dobře skladují i mimo chladírnu při vyšších teplotách.
Z odrůd zcela rezistentních proti strupovitosti se nejlépe umístnil ’Topaz’. Jeho plody však v době ochutnávky již byly ve fázi ukončování konzumní zralosti, což dokumentuje i vyšší hodnota rozptylu jeho hodnocení.. Měly ještě výbornou chuť i konzistenci, avšak jen více méně průměrný vzhled. Ukazuje se, že tato odrůda není příliš vhodná pro dlouhé skladování v podmínkách běžné chladírny, protože plody silně trpí hořkou hnilobou plodů.
Podobně jako při raně zimní degustaci v Hořicích zde bylo velmi dobře hodnoceno i novošlechtění HL 322. a to zejména z hlediska celkové chuti. Jedná se o kultivar dosti podobný odrůdě ’Gala’. Vyniká dobrou plodností stromů a je středně odolný proti chorobám. Velikost plodů má však jen střední.
Stejně dobře jako v předchozím roce se zde umístily oba červenoplodé mutanty odrůd ’Jonagold’ a ’Gala’. V případě odrůdy ’King Jonagold’ byl rozdíl v celkovém součtu bodů ve srovnání s jeho standardním klonem sice statisticky nevýznamný, avšak při posuzování samotného vzhledu plodů měl tento mutant zcela jednoznačnou převahu. Červenoplodý kultivar ’Gala Must’ dosáhl ze všech hodnocených odrůd nejvyšší průměrné známky při hodnocení vzhledu plodů. Z hlediska charakteru chuti byl vyhodnocen jako odrůda s nejsladšími plody.
V případě novošlechtění HL 17 a HL 251 se i při tomto hodnocení potvrdily celkově velmi dobré výsledky z pozdně jarní degustace z r. 1999. HL 251 má výbornou chuť, avšak jen průměrný vzhled plodů. Plody tohoto novošlechtění jsou jen menší velikosti a navíc bývají i mírně rzivé. Nevýhodou novošlechtění HL 17 je, že dosti trpí strupovitostí plodů a ve většině let vyžaduje chemickou ochranu proti této chorobě. Přibližně do stejné kategorie kvality plodů byla podle výsledků této degustace zařazena další významná rezistentní odrůda ’Rubinola’. Její plody měly velmi pěkný vzhled i velmi dobrou chuť, avšak v tomto pozdním termínu již byly málo šťavnaté. Je zřejmé, že podobně jako v případě odrůdy ’Topaz’ se i v případě odrůdy ’Rubinola’ nejedná o kultivar zcela vhodný pro dlouhodobé skladování, nicméně má určitou výhodu v tom, že méně trpí skládkovými chorobami.
Určitým překvapením může být v tomto pozdním termínu vyhodnocení klonu odrůdy ’Golden Delicious Reinders’ ještě na 13. místě. Jeho plody měly velmi pěkný vzhled a to díky jasně žluté barvě slupky s líčkem, která byla zcela hladká bez známek vadnutí. Také chuť plodů tohoto klonu byla ještě na úrovni standardní odrůdy. Je nutno však zdůraznit, že klon Reinders má stejně vysoké pěstitelské nároky jako standardní ’Golden Delicious’.
Naproti tomu poměrně velkým zklamáním je vyhodnocení vzorků odrůd, které byly skladovány v podmínkách ULO. Tyto vzorky byly evidentně v mnohem méně pokročilém stupni zralosti a na první pohled budily dojem, že byly čerstvě sklizeny. Přesto se však s jedinou výjimkou umístily zcela na konci výsledkové tabulky. Měly výrazně nižší hodnoty vzhledu plodů, zřejmě v souvislosti se „zelenějším“ odstínem barvy slupky. Charakter jejich chuti byl posuzován jako kyselejší. Je pravděpodobné, že někteří degustující v důsledku dojmu kyselejší chuti snížili i bonitační známku celkové chuti. Také se v názoru na tyto vzorky hodnotitelé mezi sebou více lišili, což prokazují vyšší hodnoty rozptylu těchto hodnocení. Po degustaci někteří hodnotitelé uvedli, že vzorky z ULO neměly příjemnou vůni a že u nich cítili „jakousi“ pachuť. Příčinou těchto velmi špatných výsledků je nejspíše příliš krátká doba (většinou asi jen jeden týden) mezi jejich vyskladněním z komor ULO a jejich konzumem. V případě vzorku odrůdy ’Golden Spur’, který byl vyskladněn z podmínek ULO před více než dvěma týdny, byly již některé hodnocené znaky lepší než u kontrolní odrůdy.

Ing. Jan Blažek, CSc., Ing. František Paprštein, CSc., VŠÚO Holovousy s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *