Voda – dôležitý faktor pri pestovaní zemiakov

V súvislosti so zvyšovaním skleníkových plynov sa predpokladá zosilnenie skleníkového efektu atmosféry a s tým súvisiace zmeny klimatických pomerov. Zmeny meteorologických prvkov vytvárajú fyzikálne podmienky pre značne vyššie jednorazové úhrny zrážok, čo na druhej strane vytvára podmienky pre dlhotrvajúce výsušné počasie.

V južných oblastiach Slovenska sa predpokladá aj čiastočný pokles zrážok. Pri podstatne vyššej teplote vzduchu a pri kumulácii úhrnov zrážok do niekoľkých viacdenných období roka sa vytvárajú podmienky pre výskyt dlhotrvajúcich období výsušného počasia so značným deficitom vody pre poľnohospodárske plodiny. Nielen prognózy vývoja počasia a jeho radikalizácie, ale aj doterajší vývoj jednoznačne ukazujú, že v južných oblastiach Slovenska v priebehu vegetácie dochádza každoročne k intenzívnejšiemu či slabšiemu, ku kratšie či dlhšie trvajúcemu vlahovému deficitu jednotlivých plodín. Tento vlahový deficit sa premieta do značného kolísania úrod, ku škodlivému výpadu úrody a jej kvality.
Medzi plodiny, ktoré pre nerušené fyziologické pochody a pre tvorbu úrod potrebujú dobré a pravidelné zásobovanie vodou, patria aj zemiaky. Zemiaky dnes už neplnia funkciu druhého chleba, ale naďalej sú nezastupiteľnou zložkou správnej výživy ľudí. V našich južných regiónoch je zavlažovanie pri pestovaní zemiakov nenahraditeľným agronomickým opatrením. Naše aj zahraničné vysokovýkonné odrody zemiakov sú vysoko náročné na pôdnu vodu a sú ekologicky menej stabilné – každý vlahový deficit vyvoláva výpad úrody a na druhej strane závlaha odrôd s vysokoprodukčným potenciálom (nad 50 t.ha-1) prináša vysokú úrodu a aj ekonomický efekt.
Pri zavlažovaní zemiakov uplatňujeme intenzívny závlahový režim; neodstraňujeme vlahový deficit v pôde, ale predchádzame tomu, aby došlo čo i len ku krátkodobému vlahovému deficitu. Intenzívny závlahový režim je charakterizovaný dolnou hranicou využiteľnej vodnej kapacity na 60 % , pôdnym profilom navlažovania 30 cm pri ľahkých a 40 cm pri stredne ťažkých pôdach. Kritickým obdobím pre zemiaky z hľadiska ich nárokov na obsah pôdnej vody je obdobie od začiatku nasadzovania hľúz – pri skorých zemiakoch až do ich zberu, pri ostatných do konca augusta. V našich podmienkach sa závlahová sezóna zemiakov začína začiatkom druhej dekády mája. Skoré zemiaky by nemal vlahový deficit v pôde postihnúť ani jeden deň. Na druhej strane treba dbať na to, aby sa prevlažením koreňovej zóny nenarušil správny pomer vody a vzduchu (spomalenie rastu hľúz s následnou hnilobou). Pri vzchádzaní a po vzídení sú zemiaky náročné na teplo. Od začiatku nasadzovania hľúz potrebujú okrem tepla aj dostatočnú vlhkosť pôdy. Pri intenzívnej závlahe, dobrej výžive a ochrane poskytujú skoré odrody zemiakov už začiatkom júna úrodu 8-10 t.ha-1, v druhej dekáde júna stúpa úroda na 15-18 t.ha-1, koncom júna sa zvyšuje na 20-25 t.ha-1 a začiatkom júla dosahuje 30-35 t.ha-1. Pri ostatných zemiakoch zberaných koncom augusta a začiatkom septembra zavlažovanie umožňuje dosahovanie úrody nad 50 t.ha-1. Zavlažovanie okrem zvýšenia úrody o 50-60 % pozitívne vplýva aj na kvalitu zemiakov. Zavlažovaním sa zmenšuje diferencia veľkosti hľúz. Pri zavlažovaných zemiakoch silne prevládajú hľuzy s veľkosťou 4-8 cm, v menšom zastúpení sú malé (pod 4 cm) a veľké (nad 8 cm) hľuzy. Zavlažovanie výrazne znižuje obsah nitrátového dusíka a čiastočne aj obsah škrobu v hľuzách.
Plne využiť produkčný potenciál súčasných vysokovýkonných odrôd zemiakov pri vysokých cenách jednotlivých vstupov do výroby je možné len pri odbornej aplikácii závlahového režimu. Zavlažovanie odoka, podľa vzhľadu zemiakového porastu, dnes už nestačí. Praktické poznatky je potrebné rozšíriť o nové výsledky výskumu. Ku skvalitneniu a ekonomizácii zavlažovania zemiakov významne prispieva týždenný závlahový dispečing Výskumného ústavu meliorácií a krajinného inžinierstva, zverejňovaný každú stredu v STV a Roľníckych novinách. Dobrou pomôckou sú aj zovšeobecnené výsledky a poznatky z nášho a zahraničného výskumu, ako aj závlahovej praxe, ktoré nám pomohli vypracovať závlahový model pre pestovanie zemiakoch v našich podmienkach.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *