V y h l á š k a, Ministerstva financí ze dne 14.září 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Čl. I
Vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1997 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb., se mění takto:

V § 2 písmeno j) zní:
„j) počtem obyvatel počet obyvatel trvale bydlících na území příslušné obce podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury v oceňovaném období se vychází z aktuálního počtu obyvatel obce ke dni ocenění.“.

Nadpis v části druhé zní: „Oceňování staveb nákladovým způsobem a oceňování staveb a pozemků výnosovým způsobem.“.

V části druhé nadpis hlavy druhé zní: „Oceňování staveb a pozemků výnosovým způsobem“.

V § 21 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) Je-li pronajata stavba oceňovaná podle § 3 nebo soubor staveb obsahující alespoň jednu stavbu oceňovanou podle § 3, které jsou ve vlastnictví stejného subjektu, popřípadě včetně pozemků a trvalých porostů jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.
(2) Je-li pronajata pouze část stavby nebo část souboru staveb a popřípadě pozemků včetně trvalých porostů uvedená v odstavci 1, stanoví se nájemné v nepronajatých stavbách nebo jejich částech ve výši obvyklého nájemného. Není-li ve smlouvě samostatně uvedeno nájemné za pozemky včetně trvalých porostů předpokládá se, že je zahrnuto v nájemném za stavby.
(3) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, se posuzují vždy jako stavby oceněné podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.“.

V § 22 odst. 1 písmeno p) se vypouští slova „podle § 21 odst. 3“.

V § 22 odst. 2 větě třetí se slova „za pronajatou podlahovou plochu“ zrušují.

V § 22 odst. 3 se slova „pronajaté podlahové plochy“ nahrazují slovy „pronajatých nemovitostí“.

V § 22 odst. 4 zní:
„(4) Roční nájemné zjištěné podle odstavců 2 a 3 se sníží o 20 % a případně o roční nájemné zaplacené z pozemku. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 70 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.“.

V § 22 se odstavec 5 zrušuje.

V § 23 odstavec 1 zní: „(1) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě10), činí základní cena za m2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného:
2050 Kč v hlavním městě Praze,

350 Kč v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy,

1100 Kč v Brně, Ostravě,

300 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c),

800 Kč v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních,

250 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e),

500 Kč v Českém Krumlově, Kladně, Havířově, Mostě, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,

150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g),

400 Kč v okresních městech, která nejsou uvedena pod písm. e) a g),

150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i),

35 Kč v obcích s počtem obyvatel do 1 tisíce obyvatel,

v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až k) částku vypočtenou podle vzorce
Cp = 35 + (a – 1000) x 0,007414,
kde
Cp .. cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlí se na dvě desetinná místa)
a … počet obyvatel v obci.
Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.“.

V § 23 odst. 2 větě třetí se za slova „zvláštním předpisem“ vkládají slova „popřípadě vydaným rozhodnutím o umístění stavby“.

V § 23 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Cena zjištěná podle odstavce 1 až 11 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.“.

V § 23a odst. 2 se za slova „Textová část“ doplňují slova „ve formátu A4.“.

V § 23a odst. 3 se za slova „Grafická část“ doplňují slova „složená do formátu A4.“.

V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Základní cena zjištěná podle odstavce 2 a 4 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.“.

V § 25 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje věta, která zní:
„Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.“.

V § 27 odst. 4 se slova „KR1 až KR9“ nahrazují slovy „KR1, KR2, KR4 až KR9“.

V § 27 odst. 4 písm. a) se zrušuje koeficient „KR3“.

V § 27 odst. 4 písm.b) se zrušuje koeficient „KR3“.

V § 27 odst. 4 větě druhé se slova „KR1 až KR9“ nahrazují slovy „KR1, KR2, KR4 až KR9“.

V § 27 odst. 6 se za slovo „činí“ vkládá dvojtečka a slova „3 Kč“ se nahrazují slovy:
„a) 5 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici (vzdušnou čarou) do 200 m od souvisle zastavěné části obce,
b) 3 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.“.

V § 27 odst. 7 se slova „0,70 Kč za m2“ nahrazují slovy: „2 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako močály a bažiny nejvýše do ceny podle § 26 odst. 4.“.

V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

V § 33 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 29, část I pro intenzívní výsadbu a část II pro extenzívní výsadbu“.

V § 34 se za slovy „poznatků (know-how)“ vkládá čárka a doplňují slova „dále majetkových práv, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze,“.

Do části osmé se před § 42 vkládají nové § 41a a 41b, které včetně poznámky pod čarou znějí:

㤠41a
Používání koeficientů prodejnosti
(1) Pro stavby oceňované podle § 7, 9, 10 případně 11, pokud tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, se použijí koeficienty prodejnosti těchto staveb z přílohy č. 33. Jestliže stavby oceňované podle § 7, 9, 10 příp. 11 tvoří příslušenství více staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb. Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 8, použijí se rovněž koeficienty prodejnosti těchto staveb. Slouží-li více stavbám bez možnosti rozlišení, postupuje se podle předchozí věty. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10 případně 11 netvoří příslušenství žádné stavby oceňované podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se koeficient prodejnosti stavby, oceňované podle § 4.

(2) Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10 případně 11 tvoří příslušenství bytů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti bytů. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10 případně 11 tvoří příslušenství nebytových prostorů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný nebytový prostor nachází.

(3) Pro pozemek se použije koeficient prodejnosti té stavby, která netvoří příslušenství jiné stavby. Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí, jsou-li na tomto pozemku i stavby oceňované podle § 7, 9 a 10 případně § 11. Jsou-li na jednom pozemku stavby oceňované podle § 4 a 8, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, použije se nejnižší koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4 a 8. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 nebo na pozemku není žádná stavba a nebylo vydáno ani územní rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území, použije se koeficient ze sloupce 11 přílohy č. 33. Pro ocenění pozemků ve funkčním celku – zahrada, ostatní plocha – se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li ve funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, použije se stejných zásad.

(4) Je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, použije se koeficient prodejnosti budoucí stavby. Je-li na pozemek vydáno rozhodnutí o využití území, použije se koeficient prodejnosti ze sloupce 9 přílohy č. 33. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije koeficient prodejnosti ze sloupce 11 přílohy č. 33.

(5) Je-li pozemek určen k zastavění podle platného územního plánu obce nebo regulačního plánu, použije se koeficient prodejnosti podle předpokládaného funkčního využití plochy.

(6) U pozemku příslušejícího k bytu oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti bytu. U pozemku příslušejícího k nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se nebytový prostor nachází.

(7) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 lze snížit nebo zvýšit až o 10 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy je odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 33, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách ve vztahu k oceňované nemovitosti. Zohlednit lze i morální opotřebení stavby. Příslušný koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.

§ 41b
Při oceňování nemovitostí se zjištěná cena sníží o cenu věcného břemene váznoucího na nemovitosti.“.

V příloze č. 2 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje bod 3, který zní:
„3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.“.

V příloze č. 3 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje bod, který zní: „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.“.

V příloze č. 5 v položce č. 21 se slova „SKP 46.21.31.2“ nahrazují slovy „SKP 46.21.42.3“.

V příloze č. 5 v položce č. 22 se slova „SKP 46.21.31.2“ nahrazují slovy „SKP 46.21.42.3“.

V příloze č. 5 v položce 23 se za název položky vkládají slova „SKP 46.21.42.3“.

V příloze č. 6 v části I. v prvém sloupci se slovo „sklonitou“ nahrazuje slovy: „šikmou nebo strmou“.

V příloze č. 7 v části II. položka č. 9 se ve sloupcích B, D, F slova „není“ nahrazují slovy „jakékoli kromě žebříkového“.

V příloze č. 14 odst. 3 se slova „vedlejších staveb, garáží,“ zrušují.

V příloze č. 14 odst. 5 se číslice 4 nahrazují číslicí „6“ a číslice 5 se nahrazují číslicí „7“.

V příloze č. 14 se vkládají nové tabulky č. 5 a č. 6, které znějí:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *