Trendy ve vývozu osiv

Vývoz osiva navazuje na dovoz a je přímo ovlivněn situací na trhu v okolních evropských státech. Řada tuzemských odrůd si zajistila v zahraničí slušný zájem a poptávka po stále větším množství osiva se řeší také zakládáním množitelských ploch přímo v cizím státě. To se týká druhů pícnin, u kterých se počítá s opakováním sklizně ve třech až čtyřech letech. Potom se vývoz dotýká jen menšího množství osiva ve vyšším stupni množení.

Certifikace osiva
Každá partie osiva, která je určena k vývozu, prochází kontrolou v akreditované laboratoři odboru osiv a sadby ÚKZÚZ Praha. Podmínkou úspěšné certifikace osiva je splnění podmínek uznávacího řízení, daných zákonem č.92/1996 Sb., ve znění zákona č.357/1999 Sb. Po ukončení rozborů je vystaven uznávací list a na základě písemné žádosti ISTA certifikát s uvedením zjištěných hodnot. K tomuto kroku je v ČR zmocněn pouze ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby v Praze.
Z členských a přidružených zemí OECD je dále požadována certifikace podle OECD, probíhající podle platných pravidel tohoto systému. V případě, že osivo pochází z množitelského porostu, uznaného v systému OECD, a byla též souběžně provedena a kladně zhodnocena vstupní vegetační zkouška, je možné na partii osiva vystavit OECD certifikát. Tento doklad druhové a odrůdové pravosti partie je u zahraničních partnerů často podmínkou zaplacení plné částky dle kontraktu. OECD certifikát může být nahrazen tzv. odrůdovým Sorten certifikátem, který lze vystavit na osivo s doloženým původem u odrůd, registrovaných ve Státní odrůdové knize ČR.
Osivo, jehož certifikace není ukončená, je možné vyvážet s certifikátem OECD a šedými OECD návěskami. Závěrečné uznávání probíhá pod dohledem úřední autority v zahraničí. Zde nemusí být OECD certifikát doložen certifikátem ISTA.

Pravidla pro vývoz osiva
U odrůd, neregistrovaných v ČR, je vývoz osiva podmínkou jejich množení. Z § 27 zákona č.92/1996 Sb., ve znění zákona č.357/1999 Sb., vyplývá povinnost zpětného vývozu veškerého vyprodukovaného množství. S předpokládaným vstupem ČR do EU a účinností nového zákona tato povinnost nebude platit. V rámci Evropské unie jsou jako doklady k osivu uznávány národní certifikáty členských zemí, vystavené příslušnou národní autoritou. Předpokládáme, že tato situace bude platit i pro ČR a význam certifikátů OECD při vývozu osiva se omezí. Odstraní se bariéry, související s postavením ČR jako třetí země. V současnosti ale není možné využít jako doklad k vývozu naše „Rozhodnutí o uznání osiva“ nebo „Rozhodnutí o uznání porostu“.
Slovenská republika přijala nové právní předpisy a změny se dotýkají i ustanovení pro dovoz. Vývoz na Slovensko je možné realizovat jen za předpokladu, že na osivo je vydáno rozhodnutí o uznání osiva z daného ročníku sklizně, u osiva starších ročníků je požadováno úřední přezkoušení. Tuzemská Rozhodnutí o uznání osiva či sadby a Prohlášení k vývozu do Slovenské republiky jsou stále uznávány.

Trendy posledních let
Trendy ve vývozu osiva z ČR v poslední době se vyvíjely podle předpokládaného plodinového zaměření ČR po vstupu do EU. Podíl hořčice bílé, pěstované v systému „množení pro zahraničí“, stále vzrůstá. V tomto roce k tomu přispěla též vysoká poptávka po osivu pro jarní zásev. Plochy svazenky vratičolisté mají svůj vrchol již za sebou a nyní spíše klesají, zvláště z důvodu výnosové nejistoty a problematického termínu sklizně. S realizací těchto plodin na zahraničním trhu ale problémy nejsou. To samé nelze říci o osivu trav či jetelů, jejichž dlouhodobá stagnace stále pokračuje. Hodnoty v tabulce dokazují trvale se snižující objem množení. Oživení zájmu v zahraničí dané poklesem zásob osiv se očekává již v nejbližších letech, avšak po druhové stránce je těžké činit bližší odhady.
U osiva tuzemských odrůd určuje objem vývozu osiva do zahraničí konkurenceschopnost jeho ceny. Ta zůstává velkým problémem pro mnoho subjektů v našich podmínkách, kde chyběla podpora od státu. Prodej osiva s nízkou realizační cenou není zajímavý pro žadatele ani pěstitele, přitom semenářské plochy vyžadují vyšší intenzitu vstupů. Oživení vývozu a s tím související využití možností našeho zemědělství jsou závislé na ekonomice. V tomto roce se na vypěstované a uznané osivo trav již vztahují státní dotace a význam vývozu začíná v této oblasti opět stoupat.

Přehled certifikovaných partií osiva pro vývoz v jednotlivých letech

Druh
2001 2002 2003*)
Trávy 814 653 379
Jeteloviny (bez jetele nachového) 559 475 168
Jetel nachový 47 45 –
Svazenka 32 80 46
Hořčice 366 350 352
*) do 15.7.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *