Trendy v nabídce pěstebních substrátů – využití hydroabsorbentů

Volba správného typu pěstebního substrátu je pro pěstitele jedením z limitujících faktorů úspěšnosti. Výrobci substrátů nabízí širokou škálu školkařských substrátů, receptury akceptují nároky různých pěstebních skupin dřevin, jejich stáří a předpokládanou dobu pěstování. To je však pouze jedna stránka věci.

Velmi důležité je také prostředí, ve kterém jsou rostliny produkovány a samozřejmě péče o rostliny v průběhu vegetace. Pěstitelé v různých regionech ČR a s různým technickým vybavením mohou mít rozdílné zkušenosti se stejnými typy substrátů. Mezi faktory, ovlivňující produkci, patří zejména klimatické a mikroklimatické podmínky školky (tj. umístění a struktura ploch školky, výskyt minimálních a maximálních teplot a jejich výkyvy, s tím spojené přehřívání a podchlazování kontejnerů apod.), kvalita závlahového systému a závlahové vody (spolehlivost systému, typ závlahy, vhodnost pro daný typ zavlažované kultury), vhodnost použitých kontejnerů (zejména objem kontejneru vzhledem k nárokům rostlin a použité závlaze) a volba systému hnojení rostlin. Optimalizace těchto faktorů společně s využíváním kvalitních substrátů omezuje výskyt stresových jevů a zvyšuje kvalitu produkovaných rostlin. Základem pěstebních substrátů zůstává i přes všechny snahy o náhradu rašelina různé kvality i struktury. Současné trendy výzkumu se zaměřují zejména na nové typy hnojiv, které by mohly kvalitu substrátů na bázi rašeliny výrazně zlepšit. Postupně se prosazuje také využití pomocných půdních látek, zejména hydroabsorbentů různých typů.

Využití hydroabsorbentů
O složení a možnostech využití hydroabsorbentů byli již čtenáři tohoto časopisu informovány prostřednictvím několika příspěvků. Na Zahradnické fakultě v Lednici probíhají již několik let praktické experimenty, které simulují možnosti využití na trhu dostupných přípravků. Pokud bychom měli hodnotit možnosti využití těchto přípravků v profesionálních substrátech, mohli bychom naše zkušenosti shrnout do následujících tezí: hydroabsorbenty optimalizují půdní prostředí, což má významný vliv na omezení výskytu stresových jevů v průběhu dne či vegetace obecně a zvyšuje asimilační produktivitu rostlin (pro hydroabsorbenty se také z tohoto důvodu někdy používá název Půdní kondicionéry). Aplikace hydroabsorbentů však v žádném případě nemůže nahradit kvalitní a pravidelnou závlahu. Zajímavé se jeví využití u kontejnerů velmi malých objemů, které rychle přesychají a musí se často zavlažovat. V tomto případě si ovšem musí být pěstitel vědom relativně zvýšených a cyklicky se opakujících nákladů na nákup substrátů s přídavkem hydroabsorbentů, což může být u těchto krátkodobých kultur problematické.
Velmi perspektivním trendem je využití substrátů s obsahem hydroabsorbentů při produkci dřevin s balem, určených k výsadbě na velmi nepříznivá stanoviště. Kořeny takto zapěstovaných dřevin totiž prorostou do vnitřní struktury hydroabsorbentů a mohou, ve srovnání s neošetřenými rostlinami, po mnohem delší dobu využívat v krystalech zadrženou vodu, což může mít rozhodující význam pro přežití v prvních měsících po výsadbě na trvalé stanoviště. Pěstitel se však musí vyvarovat předávkování přípravku, protože by mohl nastat opačný efekt – kořeny dřevin by po výsadbě neměly snahu růst do okolní, často suché a nekvalitní půdy a postupně by se mohly deformovat (tzv. květináčový efekt). V našich klimatických podmínkách, při občasném dešti a vysokém obsahu živin v půdě, by totiž kořenům mohla stačit zásoba vody i živin, akumulovaná hydroabsorbentem (hydroabsorbenty mají schopnost částečného zachycování živin ve formě iontů ve své struktuře, uvádí se cca 15 %). Při výsadbě dřevin s kořenovým balem lze také doporučit přidání malého množství hydroabsorbentů do zásypného substrátu, aby byl přechod kořenů z kořenového balu do nekvalitní půdy nejen méně stresující, ale i stimulační. V zahraniční literatuře byly také popsány případy vyvrácení čerstvě vysazených vzrostlých stromů s kořenovým balem, při jejichž výsadbě bylo využito nadměrné množství hydroabsorbentů, jejichž povrch se po aktivaci vodou stal kluzkým a po závanu větru se rostliny jednoduše vyvrátily. To jsou ovšem extrémní případy, které by při dodržení správné technologie výsadby v našich podmínkách nastat neměly.
Pěstební substráty s přídavkem hydroabsorbentů lze také doporučit při produkci dřevin, určených k prodeji mimo specializované zahradnické podniky, např. v různých obchodních řetězcích, ve kterých je péče o prodávané rostliny většinou na velmi sporné úrovni a často dochází k nevratnému poškození prodávaných dřevin (zejména jehličnatých) suchem.

Změna pěstební technologie
Každý pěstitel, který se rozhodne k využívání hydroabsorbentů v produkčních substrátech, si musí uvědomit, že výrazně mění prostředí pro rostliny. Musí proto upravit doposud využívanou pěstební technologii zejména v oblasti výživy a závlahy dřevin. Při výsadbě dřevin do kontejnerů je nutné také počítat se zvětšením objemu substrátu po aktivaci hydroabsorbentů. Hydroabsorbenty se do substrátu aplikují v suchém stavu, po aktivaci vodou jsou schopny svůj objem mnohonásobně zvýšit, takže doporučujeme pěstitelům předem si vyzkoušet dávkování substrátu do kontejneru.
Naše experimenty prokázaly, že ani snížení roční závlahové dávky o více než 30% nemělo vliv na kvalitu rostlin. Naopak v pokusné kombinaci různých typů substrátů, hydroabsorbentů a obvyklé závlahové dávky se vzácně u některých druhů a kultivarů dřevin projevily fyziologické poruchy, spojené s přebytkem vody v substrátu. Nevhodné je také předávkování přípravku, což po aktivaci může způsobit nejen přemokření, ale také nebezpečí nedostatku kyslíku v oblasti kořenového systému rostlin. Výrazně se také zvyšují vstupní náklady na založení kultury. Pokud si pěstitel vyrábí substrát ve své firmě, je velmi důležité zabezpečit důkladné a rovnoměrné promíchání substrátu s hydroabsorbenty. Využití hydroabsorbentů umožňuje nejen snížení celkové závlahové dávky, ale zejména četnost závlahy, proto je výhodné pro aktivaci závlahy využívat různá měřící čidla (na našich experimentálních plochách využíváme čidla VIRRIB). Pro zabezpečení dodání požadované závlahové dávky rostlinám je nutné využít na ucelenou, takto zavlažovanou plochu, stejný substrát s hydroabsorbentem a pokud možno také stejný objem pěstebního kontejneru.
Většina u nás prodávaných přípravků – hydroabsorbentů obsahuje vyšší či nižší obsah hnojiv, s tímto faktem musí pěstitel počítat a upravit systém hnojení dřevin. Tímto opatřením může pěstitel nejen ušetřit, ale hlavně se vyvaruje možnému předávkování živin, zejména v první polovině vegetace. Pokud pěstitel používá při dohnojování standardních, lehce rozpustných průmyslových hnojiv, musí počítat s jejich rychlejším uvolňováním (zejména dusíku), což může působit problém v letním období a při využívání automatizované závlahy. V tomto případě tedy doporučujeme snížení obvyklé aplikační dávky hnojiva o třetinu až polovinu. Přesné dávkování by si každý pěstitel měl vyzkoušet u každé kultury.

Pro všestranné využití
Využívání hydroabsorbentů v profesionálních substrátech je zajímavým zpestřením, ze strany výrobců substrátů můžeme očekávat neustálé rozšiřování této nabídky. Velké možnosti využití jsou také v dalších oblastech zahradnictví, zejména v substrátech, využívaných pro produkci okrasných rostlin, generativní množení, produkci sadby květin a zelenin, extenzivní střechy, vertikální stěny, trávníky apod. Rozhodující pro využití těchto typů substrátů bude cena ve srovnání s efektem, který pěstiteli, odběrateli rostlin či konečnému uživateli tato technologie přinese.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *