Trávníky a změna klimatu

Vraťme se ještě k přínosnému semináři Moderní zahrada 2008, organizovaného firmou Agro CS. Kromě již uveřejněných přednášek a příspěvků nás zaujala problematika pokusů prováděných se substráty, velmi populární poradenství v Nizozemsku či nové směry ve šlechtění trávníkářských druhů a odrůd.

S nově nastolenými trendy ve šlechtění druhů a odrůd vhodných pro trávníky nás seznámil Ing. Vladimír Černoch, ze Šlechtitelské stanice Hladké Životice, s. r. o.

Low input trávníkové druhy
Změny ve složení trávníkových směsí jsou vynucovány změnami klimatických podmínek, jako je zvýšení CO2 v atmosféře a na něj navazující skleníkový efekt, který způsobuje zvýšení teplot a změny v množství srážek, jejich úbytek či naopak přívalové deště. Podle modelu se v Evropě očekává jejich snížení až o 20 %, ke zvýšení množství srážek naopak dojde v Severní Africe a severních oblastech zeměkoule.
Tyto změny samozřejmě způsobují růstové problémy všech rostlin. U trávníků mezi ně patří nízká odolnost proti suchu a nízká odolnost vůči vysokým teplotám. Proto se šlechtění zaměřilo na tzv. low input trávníkové druhy, které se vyznačují nižšími nároky na vodu a hnojiva. Díky tomu jsou schopny snést i vyšší teploty.
Jedním z možných směrů je šlechtění nových odrůd stávajících druhů – jako psinečky, kostřava červená, jílek vytrvalý, lipnice luční. Tyto výzkumy jsou však vysoce nákladné a výsledky neodpovídají očekávání z důvodu malé přizpůsobivosti těchto odrůd.
Rychlejším způsobem je využití nových druhů, jako jetel plazivý, kostřava rákosovitá a smělek. Další možností je změna poměrů trávníkových směsí – od trav náročných k méně náročným, což má ovšem dopad na vzhled trávníků.

Nové druhy pro využití v trávníkářství
Mezi nadějné druhy patří jetel plazivý, Trifolium repens. V současné chvíli je v nabídce ve čtyřech odrůdách pod obchodní značkou Microclover. Šlechtitelé narazili na tři základní problémy – veliké listy, vysokou konkurenční schopnost oproti travám (zvlášť pícní odrůdy jsou velmi silné) a tvorbu květních hlávek (problém se včelami). První dva problémy vyřešili šlechtitelé sami, problém třetí, tvorbu květních hlávek, ovlivní pěstitelé. Jde o zvýšení hustoty trávníku, kdy hlávky dostaneme nad výšku seče a ty se do dalšího sekání nestačí vytvořit. Výhodou použití jetele v trávnících je nižší potřeba hnojení, z důvodu vazby vzdušného dusíku hlízkovými bakteriemi na kořenech rostlin. Úplné nahrazení hnojení se však nedoporučuje, jelikož narůstá konkurenční schopnost jetele a jeho poměr v trávníku. Hlavně v počáteční fázi růstu může dojít k nedostatečné tvorbě dusíku a tím k nedostatečné výživě pro traviny. Doporučuje se snížení hnojení na 50 % množství. Optimální procento jetele plazivého v trávníku je 40 %. Odolnost proti suchu je druhou výhodou jetele, a toto vše zvyšuje celkovou odolnost trávníku vůči houbovým chorobám a zaplevelení. Konečným přínosem je snížení celkových nákladů. Jetel mimo to také prodlužuje vizuální působení trávníku. Pokusy s využitím jetele plazivého v trávnících probíhají více než deset let. Jelikož má schopnost zakořenění na nadzemních výběžcích, je odolný i k zatěžování. Může se použít do všech druhů trávníků, od krajinářských (spíše pícninářské odrůdy) po golfové greeny (zde může způsobit zpomalení pohybu míčku).
Kostřava rákosovitá, Festuca arundinacea, je hlavní trávníkový druh pro Čínu a USA. Ve Středomoří vytlačuje použití jílku vytrvalého a kostřavy červené a to hlavně díky své vysoké odolnosti k suchu a vysokým teplotám. Další uváděnou výhodou je absence zimní dormance, což dovoluje schopnost růstu i v mírné zimě. Je konkurenčně poněkud slabší, proto je nutné zvážit kombinaci směsi. Vhodně doplní lipnici luční, jílek vytrvalý, případně kostřavu červenou ve výběžkaté formě.
Smělek štíhlý, Koeleria macrantha, je třetím nadějným adeptem trávníkových směsí. Zatím jsou známy pouze dvě odrůdy. Snese minimum vody, hnojení i zasolené půdy. Je konkurenčně slabší, vhodně se kombinuje s kostřavou rákosovitou a lipnicí luční.

Semenářské technologie
Tento obor se vyznačuje rychlejším vývojem ve srovnání se šlechtěním. Úkolem je zlepšit vzcházení osiv a růstových podmínek pro trávy. V současné chvíli jsou známy tři skupiny technologií: předkličování semen, rychlost a optimalizace zásobování živinami a použití fytostimulátorů. Přínosem těchto technologií je rychlejší a rovnoměrnější vývoj jednotlivých rostlin, rychlejší zapojení trávníku, větší odolnost vůči poškození abiotickými činiteli, zaplevelení a houbovým chorobám a tím snížení nákladů na ošetřování (závlaha, hnojiva, herbicidy). Vyšší cena osiva je kompenzována těmito nižšími náklady.
Předkličování semen (PreGerm) spočívá v donucení semen ke klíčení (působením vody, kyslíku a aditivních látek). V určité době (před vytvořením kořínku) se proces zastaví a semeno se vysuší. Toto semeno je možno skladovat. V dalším vývoji semeno navazuje na tuto zkušenost a zvyšuje se rychlost klíčení. Tato operace je vhodná pro lipnici luční, kdy se vzcházení zkrátí zhruba o deset dnů.
Urychlení a optimalizace zásobování živinami (Nutriseed) je druhou semenářskou technologií. Jedná se o setí spolu s aplikací hnojiva (směs rychle a pomalu působících hnojiv s dobou působení osm týdnů). Druhou variantou je hnojivo přímo obalované na osivo (iSeed). Výhodou obou technologií je menší počet přejezdů, což snižuje poškození trávníku.
Třetí technologie, použití fytostimulátorů (Headstart). Jedná se o biologický rostlinný stimulátor přírodního původu, který obsahuje fytohormony (ve formě cytokyninu), enzymy (celulózy a amylázy) a biostimulátorů. Výhodou je rychlejší a rovnoměrnější vývoj rostlin, rychlejší zapojení trávníku, vyšší odolnost proti abiotickým činitelům, zaplevelení a houbovým chorobám. Nevýhodou je vyšší cena takto ošetřeného osiva, která je však kompenzována snížením nákladů na ošetřování trávníku.

Provozní pokusy se substráty
Ing. Jiří Valtera, manažer profesionálního programu, seznámil posluchače s důvody pořádání substrátových pokusů. Mezi hlavní důvody jejich pořádání je ověření kvality, vývoj nových receptur, odzkoušení nových surovin a hlavně porovnání s konkurencí. V posledním období bylo připraveno deset různých nových substrátů určených pro profesionální odběratele. Pokusy probíhají jak v laboratorních podmínkách, spolupracují například s Výzkumným ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích, MZLU ZF v Lednici, ČZU v Praze, Národním lesnickým centrem ve Zvolenu, tak s pěstiteli v provozu.
Jedním těchto z provozních pokusů bylo zkoušení substrátů v okrasné školce nedaleko České Skalice. Cílem pokusu bylo porovnat pěstitelské výsledky různých druhů substrátů v běžných pěstebních podmínkách, změny fyzikálních a chemických vlastností substrátů, pozorovat změnu hladiny mikroprvků a vyhodnocení fyzikálních vlastností metodou pískových tanků. Jako modelové rostliny byly vybrány borovice, borůvka kanadská, zeravy, cypřišky v několika kultivarech a tisy. Jednalo se o porovnání pěti variant substrátů – standardního substrátu Agro CS, substrátů s novými recepturami a jako kontrolní varianta byl použit substrát od společnosti Gramoflor. Pokus byl založen v březnu 2007 a k odebrání vzorků došlo ve dvou termínech: 28. června, 20. září 2007 (viz graf) a poslední odběry proběhly v březnu letošního roku. Hodnocení se týkalo pH a obsahů N, P, K a stopových prvků, hydrofyzikálních vlastností, dále se u rostlin porovnávaly přírůstky. Pokus není zcela uzavřen, ale již v tuto chvíli jsou k dispozici předběžná hodnocení. U obsahu N, P a K došlo u všech variant ke zvýšení množství jednotlivých prvků v substrátu. Obsah stopových prvků byl takřka ve všech variantách vyrovnaný. V jednotlivých substrátech se lišil růst rostlin minimálně, pouze u zeravů a tisů byly viditelné rozdíly. Druhým provozním pokusem je hnojení dřeviny Eonymus fortunei ´Emerald´n Gold´. Pokus byl založen v pěti různých variantách substrátů z nabídky Agro CS:
– substrát kontejnerovací s keramzitem, přihnojen pouze Kristalonem ,
– substrát kontejnerovací s dlouhodobě působícím hnojivem Multicote na šest měsíců,
– substrát kontejnerovací s keramzitem a Multicotem,
– rašelinový substrát obohacený Osmocote na osm měsíců,
– standardní substrát s dvojím přihnojením hydrokomplexem (Yara Mila Complex).
Pro všechny varianty byly stejné podmínky. Podle výsledků dopadl nejlépe rašelinový substrát se třemi kilogramy Osmocote, jako druhý kontejnerovací substrát s keramzitem přihnojovaný Kristalonem.

Zahraniční odborníci
Semináře určeného pro pěstitele se zúčastnil Ing. Cees de Bakker ze společnosti Tref EGO, B. V. Nejprve pohovořil o produkci rašeliny v Evropě, její těžbě a konečné rekultivaci vytěžených ploch rašelinišť.
Jeho mateřská společnost se zabývá těžbou rašelin, výrobou substrátů a obchodem s nimi. Mezi dodavatele surovin patří mnoho evropských zemí – například z Irska a Finska rašelina, z Řecka jíl, z Portugalska borovicová kůra, z Itálie rýžové plevy. Rašelinu míchají s přídavkem klasických komponentů jako perlit, kokosové vlákno, písek, jíl či rýžové plevy. Častým problémem je v celé Evropě zaplevelení rašeliny, výskyt smutnice (Sciaridae) v rašelině a přemokřování substrátů. Proti smutnicím je vhodné vedle správné závlahy využití suché překrývací vrstvy či sušších materiálů na pokrytí substrátu, jako perlit či irská rašelina. Vhodné je také ošetření biologické parazitickými hlísticemi (Steinerrema) či chemické.
Ve druhé části přednášky pohovořil o odborném poradenství v Nizozemsku, kde existuje velké množství úzce specializovaných poradců. Každý velký pěstitel má minimálně jednoho vlastního. Vychází to z poválečné doby, kdy vláda podporovala rozvoj zemědělství a výzkum a tito pracovníci byli vlastně státními zaměstnanci. Ke koncovému uživateli se informace dostaly právě přes tyto odborné poradce. Na začátku 90. let se poradci stali soukromníky a vláda zastavila poradenskou činnost. Poradce musí znát základní informace o podniku – plodinu, klimatické podmínky, způsob hnojení, škůdce a podobně.
Pěstitelé jsou v Nizozemsku seskupováni do skupin mnohdy organizovaných pěstitelskými organizacemi či prodejci. Společně prodávají na aukcích, každý ví o všem všechno a navzájem si pomáhají. Každý týden například navštěvují skleník některého ze svých kolegů. I někteří odborní poradci mohou být členem této skupiny. Poradci se mohou stát i firmy, které nabízí určité produkty (hnojiva, stroje a podobně).
Mezi trendy v nizozemském zahradnictví patří mechanizace a automatizace produkce. Zvětšuje se velikost podniků, malopěstitelé postupně odpadají. Pěstitelé se postupně specializují na jednu či dvě plodiny. Dále pěstitelé vyrábí elektřinu a prodávají ji státu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *