Tepelné clony ve sklenících se vyplatí

Význam clon Tepelnými clonami, jak se s nimi dnes setkáváme ve sklenících, lze v noci ušetřit až 40 % energie. Ve dne se clony shrnují a způsobují jen nepatrné snížení světelnosti.

Při nočním krytí clonou na 70 % se uspoří během dne a noci 28 % energie. Tato čísla ovšem závisí na instalaci a na spolehlivosti funkce clony. Platí to zejména pro sníženou světelnost ve dne. V žádném případě nesmí docházet k nabalení velkých pruhů clony, které podstatně snižuje požitek světla. Dnes existují osvědčené systémy, které při shrnutém stavu clony ve dne nejsou téměř vidět, protože sbalené části jsou velmi malé a přiléhají ke konstrukci. Osvědčují se také clony rolovací.
Dbát i na sebemenší skuliny
Zatímco snížení světelnosti ve dne se dá posoudit i pouhým okem, úspora energie v nocí se hodnotí obtížněji. Maximální úsporu ovšem zajišťuje jen clona bez skulin. Proto musí být dobře utěsněná na nárazových místech vodivých drážek. Ještě důležitější je utěsnění na žlabech a štítech. Zkušenost ukazuje, že několik centimetrů široká skulina může snížit úsporu energie až na nulu. V nepříznivých podmínkách může vznikat při rozhrnuté cloně i komínový efekt, který spotřebu energie dokonce zvýší. Je proto třeba dbát na odstranění i drobných skulin.
Testování těsnosti clon
Otestování skutečných úspor energie naprogramovaným propočtem je vzhledem k různorodosti skleníků obtížné. Jinou možností, jak individuálně přezkoumat účinnost tepelné clony, je posouzení teploty ve skleníku nad clonou a pod clonou. Při dostatečně těsnící cloně musí teplota mezi střechou skleníku a clonou klesat. Ráno je z toho důvodu třeba shrnovat clonu pomalu, protože při příliš rychlém shrnutí může dojít ke vpádu studeného vzduchu do porostu. Teplota nad clonou musí ležet mezi vnitřní teplotou ve skleníku pod clonou a teplotou venkovní. Čím bližší je teplota nad clonou teplotě venkovní, tím těsnější je tepelná clona a tím větší jsou energetické úspory. A naopak, čím je teplota nad clonou bližší vnitřní teplotě pod clonou, tím nižší energetické úspory se dají očekávat. Výsledek teplotních měření je ovšem závislý na materiálu clony a také na rychlosti větru. Pokud se naměřené hodnoty uloží do klimatického počítače, posouzení výpočtů je jednoduché a umožňuje soustavnou kontrolu funkce clon.
Měření teploty pomocí láhví s vodou
Při ručním měření teploty se osvědčují vodou naplněné láhve s ocejchovaným teploměrem uvnitř. Láhve se zavěsí pod clonu, nad clonu a venku. Protože teplota se ve vodním prostředí mění jen pomalu, ráno se dá na teploměru odečíst teplota, která přibližně odpovídá střední hodnotě noční teploty. Zjištěné teploty se dosadí do rovnice a vypočítá se hodnota vztahu těchto teplot: Vvzduchu = , kde tn= teplota nad clonou, tv= teplota venkovní, tp= teplota pod clonou. Je-li hodnota Vvzduchu vyšší než udává uvedená tabulka pro jednotlivé materiály, z nichž je clona vyrobena, znamená to přítomnost netěsností.

Volba materiálu pro clony je důležitá jen tehdy, když je systém dostatečně těsný. Tloušťka materiálu přitom hraje roli podřadnou. Pro vysokou energetickou úsporu je důležité omezit vyzařování tepla. Proto jsou pro úspory účinnější materiály potažené hliníkem nebo materiály obsahující hliníkové pásky. Vrstva hliníku má vždy spočívat na svrchní straně. Výrazné zvýšení úspor (v noci až o 70 %) umožňují dvojvrstevné clony, například kombinované tepelné a zatemňovací clony. Clony nepropouštějící vodní páru mají sice vyšší účinnost, způsobují však komplikace s kondenzací vody, proto jsou méně výhodné než textilie. Materiál, který slouží zároveň ve dne ke stínění, musí mít světelnou propustnost aspoň 50 %.
Nebezpečí přehřátí
Po večerním uzavření clony rozhrnutím teplota uvnitř skleníku nárazově během několika minut klesne na polovinu. Na regulaci teploty to klade zvláště vysoké nároky. Nesmí totiž dojít k příliš velkým tepelným odchylkám. Platí to zejména pro skleníky s trubkovým vytápěcím systémem s velkým obsahem vody. Po rozhrnutí clony večer vydrží v topném systému nahromaděné teplo ještě asi 2 hodiny. Teprve pak se musí výměník znovu otevřít. Nejvhodnější je počítačová regulace teploty, která ve vhodnou dobu (asi 1/2 hodiny) před rozhrnutím clony zajistí snížení teploty a zabrání přehřátí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *