Synergické účinky zavlažovania špeciálnych plodín

Procesom zavlažovania špeciálnych plodín sa v našich agroklimatických podmienkach napĺňa primárna funkcia závlahy – funkcia doplnkovej závlahy. Do optimálneho priebehu celkovej vlahovej potreby plodín sa dopĺňa to množstvo vody, ktoré nedostávajú prirodzeným spôsobom, napr. zrážkami alebo dotáciou pôdnej vody z povrchového alebo podzemného zdroja.

Priamy účinok doplnkovej závlahy teda spočíva vo vytvorení takých optimálnych vlahových podmienok pre vývoj plodiny, ktoré priamo smerujú k dosiahnutiu vysokej úrody rovnako ako k jej dobrej kvalite.
Komplex spolupôsobiacich faktorov a účinkov vedúcich k produkcii je však oveľa širší než ten vplyv, ktorý je zjednodušený na veľkosť a hmotnosť plodov výslednej produkcie. Všeobecne možno konštatovať, že z úrodotvorného potenciálu pestovaných špeciálnych plodín, napr. ovocných drevín, sa u nás priemerne využíva len asi 40 %. Doplnkovou závlahou sa dá toto nedostatočné využívanie domácich, resp. introdukovaných odrôd drevín zlepšiť.
Cieľavedomé riadenie zavlažovania orientované aj na synergické účinky procesu zavlažovania môže priniesť profity v podobe ďalšieho zvýšenia, resp. stabilizácie vysokej produkcie. Súhrn synergických účinkov môže priniesť dva výsledné efekty: vysokú a kvalitnú produkciu a podporu a stabilizáciu tejto produkcie. Dosiahnutie vysokej a kvalitnej úrody závlahou je primárnym cieľom.
Zaujímavé a v praxi menej aplikované je využívanie zavlažovania a jeho synergických účinkov pôsobiacich na podporu stabilizácie a ochrany produkcie. Ide o tieto účinky a účely:
* povýsadbová závlaha na zvýšenie ujateľnosti,
* klimatizačná závlaha,
* jesenná alebo pozberová závlaha,
* protimrazová ochrana závlahou,
* závlaha v boji proti škodcom a chorobám,
* dávkovanie živín a hnojív prostredníctvom závlahovej vody – fertigácia,
* závlaha na lepšie vyfarbenie plodov.
Mimoriadnu atraktívnosť zo strany užívateľov získala v ostatnom čase fertigácia, rastie záujem aj o protimrazovú ochranu závlahou a o klimatizačnú závlahu.
Fertigácia
Fertigácia alebo dávkovanie živín a hnojív prostredníctvom závlahovej vody využíva podstatu mikrozávlah, najmä kvapkovej závlahy. Ide o presnú distribúciu závlahovej vody, t.j. v presných množstvách a čase, priamo lokalizovanú do koreňovej zóny. Na tom istom stupni rovnomernosti distribúcie závlahovej vody distribuuje aj rozpustené živiny a hnojivá. Efekty sú pozoruhodné:
* vyšší stupeň zúžitkovania sa odrazí v ekonomických a ekologických výsledkoch,
* lepšia korešpondencia medzi potrebou a okamžitou prístupnosťou živín, získaná možnosťami rozdelenej viacnásobnej aplikácie živín,
 multiplikačný synergický účinok súčasného zavlažovania a dodávky živín na množstvo a kvalitu produkcie.

Konkrétne príklady uvedených efektov poskytujú výsledky výskumného projektu nášho pracoviska.
Základné údaje
Odrody jabloní: ´Gala´, ´Idared´, ´Jonagold´
Miesto: experimentálny sad v Moste pri Bratislave
Sledované obdobie: roky 1999-2002
Výsledky experimentov orientovaných na výskum vplyvu synergického efektu závlahy a výživy na produkciu sú založené na porovnaní faktorov:
1. bez zavlažovania
2. štandardná závlaha
3. štandardná závlaha + minerálna výživa
4. fertigácia

Ešte presvedčivejšie efekty sme zaznamenali pri vyhodnocovaní synergického účinku fertigácie pri pestovaní stolového hrozna.
Základné údaje
Odrody: ´Dora´, ´Diamant´, ´Rúbanka´, ´Opál´, ´Topas´, ´Ametyst´
Miesto: VÚVV Bratislava
Sledované obdobie: roky 1995-2002
V tabuľkovom prehľade sú porovnávané dva pestovateľské faktory:
1. štandardná závlaha so 100% zabezpečením vlahových požiadaviek v kritických fenofázach, v období rokov 1995-1998
2. fertigácia – kvapková závlaha spojená s dodávkou hnojív závlahovou vodou (napr. dusík do dávky 100 kg.ha-1), v období rokov 1999-2002
Vybraná porovnávacia úroveň fertigácie (2001, tab.) je výsledkom permanentného rastu produkcie. Pri špeciálnych plodinách je to všeobecne podporené priaznivými podmienkami pre diferenciáciu púčikov v aktuálnom roku, ako základu budúcoročnej úrody.

Uvedené faktory majú ambíciu poukazovať na potrebu širšieho využívania synergických účinkov závlahy a ďalších faktorov spolupôsobenia. Viacúčelové alebo multifaktoriálne využívanie kvalitného závlahového systému – kvapkovej závlahy alebo mikropostreku – zvýši ekonomickú návratnosť pomerne náročných investícií, potrebných na ich realizáciu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *