Sumi Agro Czech s.r.o. nabízí ovocnářům Nissorun 10 WP a nejenom ten …..

Jak již byla zemědělská veřejnost informována, nově založená firma Sumi Agro Czech s.r.o. je pokračovatelem agrochemické divize obchodního zastoupení Sumitomo Corporation na území České republiky a jako taková již 1. 3. 2002 přebrala veškeré aktivity této divize včetně kompletního portfolia přípravků.

Jedním z klíčových insekticidních přípravků stávajícího portfolia zůstává bez pochyb i velmi úspěšný akaricid NISSORUN 10 WP.
Vzhledem ke skutečnosti, že přípravek byl doposud znám zejména chmelařské veřejnosti, kde již řadu let plní klíčovou roli v rámci chemické ochrany chmele jako první. postřik proti svilušce chmelové, rádi bychom využili této příležitosti k seznámení širší zemědělské veřejnosti s tímto unikátním přípravkem, zvláště pak samozřejmě ovocnáře.
Nissorun 10 WP je selektivní kontaktní akaricid ve formě dispergovatelného prášku účinný proti širokému spektru svilušek v mnoha plodinách, jako chmel, réva vinná, okrasné rostliny, okrasné dřeviny, jádroviny a peckoviny. Výrobcem přípravku je významný japonský výrobce Nippon Soda a přípravek je na našem trhu agrochemikálií již téměř deset let. Účinnou látkou tohoto přípravku je hexythiazox, který se vyznačuje zejména dlouhodobým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Přípravek hubí zimní vajíčka svilušek, současně je výborným přípravkem proti letním generacím svilušek, pokud je aplikován včas po náletu škůdce. Z hlediska účinnosti na dospělce je zapotřebí říci, že přípravek jako takový na dospělce nepůsobí přímo, nehubí je, ale tyto pouze sterilizuje. V praxi to znamená, že zasažení jedinci jsou i nadále schopni klást vajíčka, tato jsou však již plně sterilní, následná generace se již nelíhne a vývojový cyklus škůdce je definitivně přerušen. To však neznamená, že ještě několik dní po aplikaci nemůžeme v porostu zahlédnout pohybující se jedince škůdce, opak je pravdou, tento jev můžeme pozorovat v průběhu až deseti následujících dní, poté již dospělci hynou přirozenou smrtí.
Velice významnou vlastností pak zůstává jeho unikátní reziduální účinnost, které v rozmezí 40 – 60 dní dokáže spolehlivě ‚podržet‘ škůdce hluboko pod prahem ekonomické škodlivosti.
Nissorun 10 WP je kontaktní přípravek, to znamená velmi dobré pokrytí obou listových stran je důležitým (nikoliv však nezbytným) předpokladem výborné účinnosti. Co je důvodem pro naše tvrzení, že nikoliv nezbytným? Je to jednoznačně jeho výborná translaminační působnost, kdy přípravek dokáže pouze během několika minut dokonale proniknout celým profilem listu a začít působit proti sviluškám na obou stranách listů i v případě nedokonalého pokrytí spodních stran listové plochy.
Z dalších významných vlastností lze jistě jmenovat výbornou odolnost proti vodním srážkám po jeho aplikaci, nevykazuje fytotoxicitu a při zachování doporučené ochranné lhůty nezanechává rezidua v půdě či úrodě. Co se týká toxikologických a ekotoxikologických vlastností, důkazem jejich hodnot zeména z hlediska jeho praktického použití, je jistě klasifikace přípravku jako relativně neškodného pro včely a jeho 100% selektivita vůči dravému roztoči Typhlodromus pyri – populace Chelčice, která umožňuje jeho bezproblémového použití v rámci integrované ochrany rostlin (zařazen v SISPO).

Jak a kdy tedy Nissorun 10 WP použít v ovocnářství ?
Z hlediska mechanismu působení přípravku se jako rozhodující jeví období rašení, kdy pro období hromadného líhnutí larev svilušky ovocné (Panonychus ulmi) či jiného podobného přezimujícího škůdce ze zimních vajíček lze doporučit aplikaci přípravku v koncentraci 0,07%, která odpovídá dávce 0,7kg na 1 ha při použitém množství postřikové kapaliny v množství 1000 l/ha. Časově se většinou jedná o druhou polovinu měsíce dubna, či od fenofáze ‚zelené poupě‘ BBCH 56 a dále u jádrovin resp. v době plného rašení až fáze bílého poupěte BBCH 57 u peckovin. Samozřejmě vzhledem ke skutečnosti, že sviluška ovocná je celosezónní škůdce a vytváří podle teplotního průběhu 5 – 7 generací za vegetaci, lze přípravek rovněž použít i během vegetace na základě hodnocení její populační hustoty, zjišťované průměrným výskytem pohyblivých stadií na list. V těchto případech se používá rovněž přípravek v koncentraci 0,07 % (tj. 0,7 kg/ha) s velkým důrazem na velice včasnou aplikaci po objevení se nové generace škůdce, kdy mnohdy pozdní aplikace v době přemnožení již ochranu porostu nezajistí.
Ochranná lhůta pro jádroviny a peckoviny je obecně 30 dní, lze ji brát na zřetel zvláště při pozdějších aplikacích v sezóně s ohledem na pomalejší odbourávání reziduí účinné látky z ošetřených porostů.

Jaké další přípravky nabízí firma Sumi Agro Czech s. r. o. pro ovocnáře v roce 2002 ?
Samozřejmě léty a dlouholetou praxí prověřený SUMITHION SUPER, kontaktní organofosfát, který působí jako dýchací a požerový jed s rychlým hloubkovým působením a současně vzhledem k jeho fumigačnímu efektu působí současně i jako jed dýchací. Tato vlastnost může logicky přecházet v nevýhodu za vyšších teplot, kdy se přípravek odpařuje rychleji. Vedle již ovocnářům dobře známého použití proti vrtuli třešňové v 1 – 2 (pakliže období signalizovaného prvního výskytu a posledním možným termínem posledního ošetření za vyšších teplot) aplikacích v dávce 1,0 l/ha (koncentrace 0,1%), kdy je doporučován i v rámci SISPO, lze přípravek úspěšně použít i proti ostatním významným škůdcům jádrového ovoce, jako je květopas jabloňový či zobonosky v období rašení, po odkvětu pak zejména proti podkopníčku spirálovému a obalečům (zimol., jabl.). Doporučená dávka je vždy 1,0 l/ha.
MOSPILAN 20SP. Tento stále populárnější a ovocnářské veřejnosti již představovaný systémový přípravek ze skupiny neo-nikotinoidů lze plně využít zejména později v průběhu vegetace s celoročním zaměřením na mšice (v nižší dávce 0,125kg/ha), v období konce květu pak proti pilatce jablečné (jako 1.ošetření proti vylíhlým housenkám ve vyšší dávce 0,25kg/ha), později pak proti čerstvě vylíhlým housenkám 1. generace podkopníčka spirálového, které lze časově spojit s ošetřením proti obaleči jablečnému (proti oběma ve vyšší dávce 0,25kg/ha). Praktickou novinkou pro rok 2002 pak je zařazení přípravku do SISPO, Mospilan 20 SP prokázal 100% selektivitu proti dravému roztoči Typhlodromus pyri – populace Chelčice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *