Stretnutie ovocinárov v Piešťanoch

V dňoch 18. - 9. februára sa uskutočnilo 12. stretnutie ovocinárov, ktoré usporiadala Ovocinárska únia SR na SZŠ v Piešťanoch. Na stretnutí odzneli prednášky domácich a zahraničných odborníkov, týkajúce sa najzávažnejších problémov ovocinárskej výroby.

V úvodnom prejave Ing. Miroslav Kosa, vedúci špeciálnej výroby na Ministerstve pôdohospodárstva, oboznámil prítomných o dotačnej politike určenej na rozvoj a obnovu ovocinárstva v SR. Za ostatných 6 rokov sa do ovocinárstva investovalo zo štátnych prostriedkov 478 mil. Sk a vzniklo 3000 ha intenzívnych sadov. Napriek tomu vložené prostriedky nie sú úmerné výsledkom, ktoré sa za toto obdobie vykázali v úrodách a trhovej produkcii. V rokoch 2001 a 2002 úroda ovocia bola len 4,3 t.ha-1 a priemer za ostatných 10 rokov len 6,4 t.ha-1. V roku 2002 bola celková produkcia jabĺk 51, 2 t. Mnohé ovocinárske podniky u nás však v úrode dosahujú až svetové parametre, avšak celoplošne sú v prevahe zaostávajúce a taktiež opustené podniky (v dôsledku zmeny majiteľov).
Riaditeľ SZŠ v Piešťanoch Ing. Igor Drobný vo svojom príspevku informoval o možnostiach štúdia a o študijných odboroch na škole, na ktorej študuje 340 žiakov. Na študijné účely slúži školský majetok s výmerou 75 ha (v rámci ktorého na ploche 20 ha zakladajú eurosad – botanickú záhradu a rozárium), skleníky, dendrologické výsadby, ovocné sady, sklady s kontrolovanou atmosférou, demonštračné a výskumné výsadby pre výučbu i prax. Škola má vhodné objekty i priestory so všetkým potrebným vybavením pre usporadúvanie odborných konferencií, seminárov, ale aj pre medzinárodné podujatia. V súčasnosti je už v kompetencii kraja, čo im po finančnej stránke robí problémy – musia hľadať pre svoju existenciu aj iné zdroje, napr. zo záhradníckych i iných podnikov a aj od rodičov študentov.
Dr. Luis Braun, prezident Združenia akademikov a technikov z Južného Tirolska oboznámil prítomných s reáliami v pestovaní ovocia v tomto regióne. Uvediem aspoň niektoré z nich: rozloha intenzívnych sadov jabloní 18 tisíc ha, ročná produkcia 900 – 950 tisíc t, priemerná úroda 50 t.ha-1. Sortiment tvoria odrody ´Golden Delicious´ (40 %), ´Red Delicious´ (20 %), ´Gala´ (20 %), ´Fuji´ (8 %), ´Jonagold´ (6 %), ostatné (6 %). Najnovšie rozširujú kvalitnejší klon ´Gala-Royal´, odrody ´Topaz´, ´Jonagored´, ´Granny Smith´. O odrody ´Braeburn´ a ´Elstar´ klesá záujem. Pestujú aj hrušky (500 ha), hlavne odrody ´Konferencia´ a ´Williamsova čáslavka´ (na výrobu destilátov). Pre klesajúci záujem na trhu sú na ústupe.
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Ivan Oravec hovoril o problémoch a opatreniach pred vstupom Slovenska do EÚ. Upozornil na potrebu zjednotenia sa, zamerania sa na zintenzívnenie ekonomického lobbingu za svoju krajinu, uplatnenie zásady konzumovania hlavne domácich výrobkov a pod.
Ing. Petr Ackerman zo Štátnej rastlinolekárskej služby v Brne sa vo svojom príspevku zameral na hubové choroby ovocných drevín, na preventívne opatrenia voči ich rozširovaniu a účinnú chemickú ochranu voči nim.
O situácii v ovocinárstve v Českej republike informoval Ing. Jaromír Čepička, CSc., inšpektor pre ovocie a vinič v ČR. Na obnovu a nové výsadby sa v ČR poskytuje ročne 100 mil. Kč, čo predstavuje v priemere 80 – 100 tisíc Kč.ha-1. Plocha intenzívnych ovocných sadov predstavuje 17 808 ha, úroda ovocia 200 – 250 tisíc t. V sortimente jabloní dochádza k zmenám. Upúšťa sa od odrôd ´Spartan´, ´Red Delicious´ (a jeho variet), ´Coxova reneta´, ´Jonathan´ a ´Elstar´, vo väčšej miere nastupujú ´Rubinola´, ´Topaz´, ´Mangold´, ´Gloster´ a ´Melrose´. Pestovanie hrušiek je v defenzíve, avšak ich výsadba sa dotuje. Hlavnou a najžiadanejšou odrodou je ´Konferencia´. Sliviek (odrody čačanské) sa ročne vysádza 80 – 100 ha. Najnižšie úrody v ostatných rokoch boli pri marhuliach a čiernych ríbezliach. Dotácie sa uplatňujú aj pri výsadbách drobného ovocia.
O rozvoji vidieka a programe SAPARD hovoril Ing. Ján Babinský, CSc. z MP SR. Pre nárokovanie prostriedkov sú základom projekty, na ktoré sú v súčasnosti veľké ponuky. Pri zelenine a ovocí sa poskytujú prostriedky na modernizáciu skladov, skleníky a fóliové kryty, na dostavbu a prístavbu, nákup technológie, softveru v rozsahu 50 %, na čo sa viaže doloženie 50 % prostriedkov z výsledkov hospodárenia.
Kurt Timoschek z Rakúska sa venoval aktuálnym tendenciám v ovocinárstve v EÚ. Sú to predovšetkým profesionalizácia, kvalitatívny systém a kontrola. Orientovať sa bude na moderné a výkonné systémy, nedá sa spoliehať na náhodu. Je potrebné spojenie so všetkými štátmi EÚ, pretože budúcnosť a prosperita ovocinárstva tkvie v nadnárodnej spolupráci. V Rakúsku zavádzajú kvalitatívne systémy formou školení pre všetkých pestovateľov.
Rakúsky škôlkár Robert Schreiber sa zameriava na množenie najlepších marhuľových odrôd a podpníkov. Sortiment marhúľ tvoria ´Velkopavlovická´ (bola z nej vyšľachtená ´Aurora´, veľmi aromatická, rodiaca už na 1ročnom dreve, vhodná na priamy konzum), ´Boldrich´ (aromatická, s mäkšími plodmi), ´Bergeron´ (hlavná, úrodná a najkvalitnejšia ), ´Orangered´, ´Hargrand´, ´Harlayne´, ´Hargem´, ´Polonais´, ´Tardicot´ a ´Fantasme´.
O registrácii ovocných sadov pred vstupom do EÚ informoval Ing. Samuel Michálek, hlavný radca ÚKSÚP Bratislava. Registrácia je podmienkou pre vstup do EÚ a pre nárok na dotácie. Doterajšia registrácia bola chaotická, dôkazom čoho sú aj výsledky zistených údajov rôznymi inštitúciami, vykazovanými za rok 2001. Od roku 2004 bude túto evidenciu robiť ÚKSÚP a každých 5 rokov ju bude opakovať. V súčasnosti je na Slovensku 7418 ha intenzívnych sadov, 6618 ha produkčných sadov, a to v 35 regionálnych oblastiach, v 8 krajoch, 72 okresoch a v 2880 obciach.
Ing. Zdeněk Bažant, poradca pre ovocinárstvo v ČR, hovoril o pásových výsadbách sploštených vretien broskýň a sliviek. V ČR je 2000 ha broskyňových sadov. V súčasnosti sa tento najrentabilnejší ovocný druh začal pestovať v tvare štíhleho vretena. Za ostatných 50 rokov sa zvýšila produkcia broskýň o 600 %.
O skúsenostiach s aplikáciou mikrohnojív v ovocinárstve informoval prof. Ing. Otto Hložek z SPU Nitra. Mikrohnojivá v ovocných kultúrach významne ovplyvňujú rast a rodivosť. Okrem dôkladnej výživovej prípravy pôdy pred výsadbou je veľmi účinná aj výživa na list, ktorá sa uplatňuje po dôkladnej listovej analýze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *