Speciální předseťové úpravy osiv zelenin a informovanost uživatelů osiv

Speciální předseťové úpravy osiv zahrnují nadstandardní ošetření osiv pro zlepšení jejich výkonu. Mezi tyto úpravy se řadí předkličování osiva (hydratační úpravy), Hot Water Treatment (HWT – moření horkou vodou) a biologické úpravy osiv. Mezi speciální úpravy osiv patří i obalování osiv, i když tato úprava je již komerčně daleko více u osiv využívána, než úpravy předešlé.

Hydratační úpravy (předkličování) mají za cíl zlepšit semenářské parametry osiva, s důrazem na dosažení rychlejšího a vyrovnanějšího klíčení a vzcházení, při současném rozšíření variability podmínek prostředí, ve kterých semena mohou klíčit. Hydratační ošetření osiva zahrnuje částečné nebo úplné nabobtnání semen. Principem hydratačního ošetření je nechat semeno přijmout vodu, v množství, které je dostatečné pro aktivaci metabolických procesů, ale již nepostačující k proražení kořínku osemením.
Metody hydratace zahrnují prehydrataci, osmotický priming, priming v pevné fázi a řízenou hydrataci. U všech těchto úprav jsou semena po úpravě zpětně vysušena na původní vlhkost k usnadnění manipulace s nimi. Do hydratačních úprav se zahrnuje i pregermination úprava, kdy se semena ponechají vyklíčit úplně. Následná separace klíčivých a neklíčivých semen flotační technikou (v hustém roztoku) umožňuje dosáhnout vždy 100% klíčivosti výsledného produktu.
Regulace patogenů přenosných osivem
Další oblastí předseťových úprav jsou chemické, biologické a fyzikální metody regulace patogenů. Chemické moření je klasická předseťová úprava, biologické a fyzikální metody jsou rozvíjeny jako jeho varianta šetrná k životnímu prostředí a pro využití v ekologickém zemědělství.
Biologické úpravy využívají živé organismy (bioagens), houby nebo bakterie k regulaci patogenů přenosných semeny. Komerčně využívané jsou např. houba Trichoderma harzianum nebo bakterie Bacillus subtilis. Efektivita biologických úprav osiv závisí na několika faktorech:
• na regulační schopnosti bioagens,
• na množství bioagens na semeni,
• na způsobu jeho aplikace.
Tyto úpravy mohou být kombinovány spolu s hydratací, kdy je v určité fázi hydratace do roztoku osmotika přidáno bioagens a živiny. Celý proces nazvaný bio-osmopriming je zakončen vysušením semen na původní vlhkost.
Jinou variantou biologických úprav je použití různých rostlinných extraktů. Je popsáno použití např. extraktu petržele, pastiňáku, aloe, bazalky a dalších. Problémem těchto metod je standardizace rostlinných extraktů a jejich nižší účinnost ve srovnání s chemickým ošetřením semen.
Mezi fyzikální metody ošetření osiv proti patogenům patří moření horkou vodou (HWT Hot Water Treatment). Princip úpravy spočívá v ponoření semen do horké vody (teploty od 48 oC – 54 oC podle plodiny) na krátkou dobu, která zajistí zničení patogenů na (v) semenech, ale nedojde k jejich poškození. Problémem může být zvolení vhodné teploty, doporučení různých autorů se liší. Reakce na HWT závisí na kvalitě upravovaného vzorku.

Výsledky průzkumu

Byl uskutečněn dotazníkový průzkum mezi uživateli osiv zelenin, který byl zaměřen na zjištění informovanosti uživatelů o vybraných speciálních úpravách osiv (předkličování, HWT a biologické úpravy).
Bylo rozesláno 189 dotazníků. Na dotazník odpovědělo 46% oslovených uživatelů osiv.

Struktura respondentů

Věk respondentů byl různý, převažovali respondenti mezi 41 – 55 lety (42,5 %). Respondentů v kategorii 25 – 40 let bylo 33,3 %, starších nad 55 let pak 21,8 %. Zbylí respondenti na otázku neodpověděli.
Velikost podniku: 43,7 % respondentů pracuje v podniku nad 100 ha, 12,6 % obhospodařuje mezi 50 až 100 ha, 32,2 % má výměru 10 až 50 ha. Do 10 ha obhospodařuje 11,4 %, z toho výměru do 1 ha má 1,1 %.
Podle právní formy vlastnictví převažují soukromí zemědělci (60,9 %), následují s. r. o. – 19,5 % a akciové společnosti (11,5 %). Statut družstva mělo 4,6, % podniků, o. p. s.1,1 %, jinou formu vlastnictví 2,3 %.
Téměř polovina respondentů (49,4 %) byla specializovaných zelinářských podniků, 46 % byly podniky zelinářsky nespecializované. Neodpovědělo necelých 5 % respondentů.

Znalost předkličovaných osiv

Alespoň částečnou znalost předkličovaných osiv uvádí nadpoloviční většina uživatelů (66,7 %), z toho udává velmi dobrou 20,7 % a částečnou 46 %. Malé (28,7 %) nebo žádné (4,6 %) znalosti o předkličovaných osivech mělo 33,3 % respondentů.
Velká část respondentů užívá předklíčené i nepředklíčené osivo (46,2 %), převážně nepředklíčené (17,9 %). 28,2 % vyzkoušelo předklíčené osivo 1 – 3x, 2,6 % respondentů užívá pouze předklíčené osivo.
Hlavním způsobem užití jsou především jarní výsevy (74,4 %) a dále předpěstování sadby (10,3 %). Pro přímé výsevy pozdější využívá předklíčeného osiva 2,6 %. 12,8 % využívá předklíčená osiva k více účelům.

Výhody a nevýhody předklíčených osiv

U předklíčených osiv převažují podle odpovědí uživatelů spíše výhody, výrazný je pozitivní vliv úpravy na rychlost vzcházení, vzešlost a vyrovnanost porostu. Cena osiva a ziskovost je považována za menší výhodu. Dřívější ranost a možnost jednorázové sklizně hodnotí větší část uživatelů pozitivně.Moření horkou vodou (HWT)

Alespoň částečnou znalost HWT uvádí 43,6 % respondentů (velmi dobrou 5,1 %). 56,4 % o HWT úpravách skoro či vůbec nic (7,7 %) neví.
Uživatelů HWT osiv je mezi respondenty 13,8 %.

Biologické úpravy osiv

O biologických přípravcích pro úpravu osiv je alespoň částečně informováno 46,1 % respondentů, 51,3 % o nich skoro či vůbec nic (5,1 %) neví.
Uživatelů biologických přípravků při pěstování zeleniny je 19,5 %.

Závěry

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá větší znalost předkličovaných osiv v porovnání s jinými metodami speciálních úprav. Pravděpodobně je to dáno větší dostupností informací od semenářských firem o tomto typu úprav.
Hlavní výhodou předkličovaných osiv je podle respondentů vyšší rychlost klíčení a lepší vzešlost a vyrovnanost porostu. Na výši výnosu a zlepšení ekonomiky pěstování má předklíčené osivo spíše menší vliv.
Znalost úpravy moření horkou vodou (HWT) a znalost biologických úprav je mezi respondenty nízká. Biologické přípravky při pěstování zeleniny a HWT upravená osiva užívá do 20 % respondentů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *