Španělské poznatky pomáhají českým rostlinolékařům

Na studijní cestě osmi vedoucích pracovníků a klíčových expertů SRS do Katalánska měli zástupci české Státní rostlinolékařské správy možnost seznámit se v nedávno minulých dnech podrobně s činností našich španělských kolegů v rámci návštěvy řady institucí z oblasti státní správy, vědy, výzkumu a poradenství i podniků výrobních a obchodních. Při diskusi s místními experty byla získána řada cenných informací ke konkrétním tématům. Pracovníci naší rostlinolékařské služby věnují v současné době značné úsilí zdokonalení činnosti SRS na úseku diagnostiky škodlivých organismů rostlin, neboť správná a rychlá diagnostika chorob a škůdců je základním předpokladem spolehlivého fungování SRS.

V letošním roce byla zahájena spolupráce se španělskou rostlinolékařskou službou v oblasti diagnostiky i celkového fungování služby formou twinningu při využívání finančních prostředků EU z projektu PHARE ve výši 750 000 €. Oficiální zahájení twinningu, jehož tématem je Posílení speciálních diagnostických metod v rostlinolékařské péči, proběhlo na tiskové konferenci 15. května za účasti vedoucího investiční sekce delegace EU Ruuda van Enka z Nizozemska, velvyslanců Řecka, jako předsedající země EU, a Španělska, Ministerstva zemědělství ČR a vedení SRS. Celý projekt představili jeho vedoucí pan Josef Maria Vives de Quadras a paní Teodora Tornos.
Instituce zajišťující ve Španělsku realizaci fytosanitární politiky EU jsou na velmi dobré úrovni po stránce organizační, technické i odborné. Jsou respektovány požadavky závazných direktiv v oblasti fytokarantény i registrace prostředků na ochranu rostlin, avšak ve srovnání s ČR je přenesena větší odpovědnost do sféry výroby a obchodu a státní administrativa se zabývá především kontrole funkčnosti tohoto systému.
Podle vedoucího odboru ochrany rostlin SRS Ing. Jiřího Madara, CSc. věnují ve srovnání s ČR španělské i katalánské státní orgány nesrovnatelně větší pozornost obecným fytosanitárním (tedy nejen fytokaranténním) problémům zemědělské prvovýroby, a to i z hlediska státní agroenviromentální politiky a péče o kvalitu produkce. V rámci státních projektů jsou vyvíjeny programy integrované výroby rostlinných komodit a tyto jsou se státní podporou zaváděny do praxe. Současně existuje síť nezávislých poradců, soustředěných kolem diagnostických laboratoří či jiných odborných institucí, kteří řeší běžné problémy zemědělců s prioritním uplatněním principů integrované ochrany rostlin, neboť nejsou zainteresováni na prodeji pesticidů.
Snad nejvýznamnějším obecným poznatkem je racionální propojení všech zainteresovaných institucí, tedy státních orgánů, rostlinolékařské služby, odborných pracovišť, laboratoří, vědeckých ústavů a univerzit k zajištění výše uvedených úkolů a míra spoluodpovědnosti výrobní a obchodní sféry za jejich naplnění ve prospěch konkurenceschopnosti produktů na společném evropském trhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *