Autor
Kategorie:
Nezařazené

Seminár o skladovaní ovocia

Firma Chladex Nitra v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Ovocinárskou úniou SR usporiadali dňa 15. mája v Agroinštitúte v Nitre seminár zameraný na monitoring pestovania a skladovania ovocia v SR.

Iniciátorom tohto podujatia bol riaditeľ firmy Chladex Ivan Kubík, ktorý prejavil záujem o založenie tradície v odbornom dialógu medzi pestovateľmi a skladovateľmi ovocia. Táto spolupráca je pre našu krajinu, ktorá stojí pred vstupom do EÚ, veľmi dôležitá a potrebná a očakávajú sa od nej konkrétne výsledky.
Na seminári odzneli prednášky, ktoré poukazovali na nutnosť budovania moderných skladovacích kapacít a produkčných sadov jadrovín.
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. (SPU Nitra), jeden z garantov tohto podujatia vo svojom vystúpení hovoril o stave produkčných ovocných sadov na Slovensku. Sady budované v 60. rokoch 20. storočia v tvare štvrťkmeňa na podpníku M 4 sa dnes likvidujú – v súčasnosti vo všetkých zakladaných moderných výsadbách prevláda tvar štíhleho vretena. Výber odrôd sa riadi podľa rezistentnosti a vhodnosti na skladovanie. Produkčné sady sa dnes rozprestierajú na ploche 7418 ha (priemerná úroda 6,43 t.ha-1) a uvažuje sa s rozšírením na hranicu 10 000 ha. Na rekonštrukciu sadov sa v rámci dotačnej politiky od roku 1998 vynaložili finančné prostriedky vo výške 266 mln Sk.
O technických a technologických podmienkach dlhodobého skladovania jabĺk referoval prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (MZLU – ZF Lednice na Mor.). Popri základných faktoroch vplývajúcich na kvalitu skladovania pri modifikovanej (MA), riadenej atmosfére (RA), nízkom kyslíku (LO) a ultra nízkom kyslíku (ULO) zdôraznil aj finančný efekt, ktorý prináša dlhodobé skladovanie jabĺk v ULO skladovacích podmienkach. Ako príklad uviedol vypracovanú metódu belgických pestovateľov, ktorí dodávajú v období február až máj jablká na náš trh – v tomto období nemajú naši pestovatelia väčšinou už na sklade žiadne ovocie.
Doc. Ing. Ján Gallo (SPU Nitra) hovoril o význame integrovanej ochrany na skladovanie ovocia. Pri integrovanej ochrane sa uplatňuje systém regulácie škodlivých činiteľov na základe diagnózy, prognózy a signalizácie a komplexnej ochrany. Vymenoval najčastejšie choroby pri skladovaní, ako sú sklovitosť (´Starkrimson´, ´Ontario´, ´Klivia´), horká škvrnitosť jabĺk (´Coxova reneta´, ´James Grieve´, ´Klivia´, ´Šampion´), stmavnutie jadrovníka jabĺk, jonatánová škvrnitosť (´Golden Delicious´, ´Starkrimson´ ai), hnednutie šupky plodov (´Idared´,´Ontario´), peniciliózy, fuzariózy, chrastavitosť ai. a upozornil na príčiny ich vzniku.
V prednáške Vplyv pestovania na kvalitu ovocia v súvislosti s dĺžkou skladovania Ing. Martin Dokupil (SK Fruit) sa v stručnosti venoval posudzovaniu kvality z vonkajšieho, vnútorného a hygienického hľadiska, vymedzil faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie, spomenul genetické vlastnosti odrôd a vymenoval najčastejšie ochorenia a poškodzovania plodov a preventívnu ochranu proti nim.
Stredoeurópsky zástupca firmy Kemira Zsolt Körrmendy z firmy Slovagro s. r. o. Veľké Dvorníky hovoril vo svojom príspevku o prípravkoch Ferticare, ktoré vo viacerých modifikáciách slúžia na vyživovanie rastlín. V ďalších prednáškach sa odborníci venovali nutričným hodnotám skladovaného ovocia (doc. Ing. Vojtech Horčin, CSc., SPU Nitra), koncepcii pestovania ovocných drevín z aspektu skladovateľnosti (Ing. Gabriel Miklós, CSc., Mc Carter a. s. Dunajská Streda), účinku zavlažovania na produkciu a skladovateľnosť ovocia (Ing. Ján Hríbik, CSc., SVP š. p. Bratislava), zhodnoteniu skladovacích kapacít ovocia s pohľadu najmodernejšej technológie CA a ULO (Ing. Imrich Kubina, Chladex Nitra) a projektovaniu skladov ovocia pre dlhodobé skladovanie (Ing. Jaroslav Jánošík, Niveco s. r. o.). K vybraným témam z tohto podujatia sa vrátime v niektorom z budúcich čísiel časopisu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *